Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Aktuality 2016

Projekty

RRA DT

Informácie

Vážny záujem o vydané poukážky mala len časť domácností, takmer tisíc zostalo nevyužitých

17.3.2016

 

Takmer tisíc poukážok v hodnote vyše 2 milióny € zostalo v projekte Zelená domácnostiam nevyužitých. Riešením je dôslednejší prístup domácností i niektorých zhotoviteľov. O poukážky by mali žiadať len domácnosti, ktoré si preštudujú podmienky a majú vážny záujem inštaláciu v krátkom čase zrealizovať.

 

Celkovo bolo v prvom a druhom kole vydaných 4 699 poukážok za viac ako 10 miliónov €. Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pokrýva v priemere 30 a maximálne 50 percent z celkových oprávnených výdavkov na systém. Napriek obrovskému počiatočnému záujmu platnosť veľkej väčšiny nevyužitých poukážok skončila už po 30 dňoch od vydania. Domácnosti ich totiž z rôznych dôvodov v stanovenom termíne neodovzdali zhotoviteľom a zhotovitelia ich nezarezervovali v informačnom systéme.

 

„Keď zostala po 1. kole tretina poukážok neplatná, hovorili sme si, že projekt štartuje a všetci sa učíme. Elektronický systém žiadostí sme preto prepracovali, zverejnili sme upozornenia, doplnili sme vysvetlivky aj manuál, vďaka čomu sa podarilo predísť mnohým chybám z nepozornosti. Napriek tomu v 2. kole po 30 dňoch od vydania stratilo platnosť ďalších 500 poukážok," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Eduard Jambor.

Z konzultácií pracovníkov SIEA so zhotoviteľmi i samotnými domácnosťami vyplýva, že v mnohých prípadoch bol príčinou neuvážený prístup domácností, ktoré o poukážky prejavili záujem, hoci ešte neboli definitívne rozhodnuté a niekedy ani nemali vyčlenené vlastné peniaze na spolufinancovanie. Ich informácie boli často povrchné, mali slabú alebo vôbec žiadnu vedomosť o tom, čo im zariadenie prinesie. Určite k tomu prispeli aj niektorí zhotovitelia, pretože dostatočne neinformovali domácnosti o aktuálnych podmienkach podpory a niektorí ich ubezpečovali, že sa nemusia o nič starať, pretože všetko vybavia za nich. Vo viacerých prípadoch dokonca žiadali o vystavenie poukážky aj za domácnosti, od ktorých si vypýtali údaje s tvrdením, že zisťujú len predbežný, nezáväzný záujem a vydanú poukážku domácnosť nemusí využiť.

 

Takýto nábor mal viaceré negatíva. Až polovica z takmer tisíc prepadnutých poukážok sa týkala zariadení, pri ktorých nebol v žiadostiach medzi kontaktnými údajmi uvedený telefón a e-mailová adresa domácnosti, ale zhotoviteľa s najväčšou marketingovou kampaňou. V prvom kole prepadlo 90 a v druhom vyše 200 poukážok v celkovej hodnote 600 tisíc €, ktoré pre svojich klientov vypísala spoločnosť ZSE Energia, a.s. Aj iní zhotovitelia pomáhali domácnostiam pri vypisovaní poukážok, ale v ich prípade zostalo neplatných len zopár kusov.

 

SIEA od začiatku upozorňuje, že o poukážky majú domácnosti žiadať, až keď sú rozhodnuté a pripravené na inštaláciu. To predpokladá, že svoje predstavy už detailne konzultovali s odborníkmi, ktorí im na základe individuálnych potrieb pripravili ponuku na mieru. Vypĺňanie jednoduchej elektronickej žiadosti by malo byť výhradnou záležitosťou domácnosti aj preto, že práve ona vie, či chce poukážku skutočne využiť, alebo sa len pred časom nechala presvedčiť sľubmi o rýchlej návratnosti investície. „Zmluvu s poukážkou podpisuje a zodpovednosť za rozhodnutie nesie domácnosť, ona kupuje zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ona musí poznať podmienky podpory a byť presvedčená, že jej investícia prinesie úžitok. Ak si to neskôr po vydaní poukážky rozmyslí, zbytočne blokuje prostriedky, ktoré mohli využiť iní záujemcovia," upozorňuje E. Jambor. SIEA preto domácnostiam naďalej odporúča, aby si podmienky podpory preštudovali a ak im v tom nič nebráni, aby žiadosti v ďalších kolách vyplnili samé.

 

Počet neplatných poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže ešte narastať. Definitívne číslo bude známe začiatkom júna. V každom prípade hneď ako domácnosť zistí, že poukážku nevyužije, treba čím skôr požiadať zhotoviteľa, aby jej rezerváciu zrušil. Uvoľnené prostriedky sa tak budú môcť presunúť do ďalších kôl, z ktorých najbližšie je naplánované v druhom štvrťroku 2016.

 

Oznam MPRV

17.03.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Propagácia - Kalendár  veľtrhov a výstav zverejnilo dňa 17. 3. 2016  dokument „Kalendár veľtrhov a výstav 2016“, ktorý obsahuje zoznam domácich a zahraničných poľnohospodárskych a potravinárskych veľtrhov a výstav, ktoré budú v roku 2016 garantované ministerstvom.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-2

15.03.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 14.3.2016

 

V Ý Z V U

 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

 

ÚSV ROS otvára verejnú diskusiu k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019

15. 03. 2016

 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou tvorby a implementácie akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie ( z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“) na Slovensku.

 

Po vyhodnotení implementácie Akčného plánu OGP 2015 vypracoval ÚSV ROS v  spolupráci so zástupcami rezortov, mimovládnych neziskových organizácií a akademického sektora prvý návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“).

 

Prvý návrh tohto plánu vznikal participatívne v priestore expertných pracovných skupín v oblastiach otvorené informácie, otvorená justícia, otvorené vzdelávanie, participácia a modul dotačných schém. Počas celého procesu tvorby návrhu bol kladený veľký dôraz na expertízu členov pracovných skupín. Výsledkom práce členov pracovných skupín je návrh Akčného plán OGP na roky 2016 – 2019, ktorý nájdete TU.

 

ÚSV ROS týmto otvára verejnú diskusiu k návrhu Akčného plánu OGP 2016 – 2019. Materiál je dostupný Vášmu pripomienkovaniu do 15/04/2016.

 

Svoje pripomienky, podnety, nápady môžete zasielať na emailovú adresu iveta.fercikova@minv.sk alebo prostredníctvom vkladania komentárov cez google drive. Zdieľaný priečinok nájdete TU.

 

ÚSV ROS bude získavať spätnú väzbu na materiál na 3 regionálnych workshopov, ktoré sa uskutočnia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Mgr. Ivetu Ferčíková e-mailom na iveta.fercikova@minv.sk alebo telefonicky na 02 / 509 44 985.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO za vzdelávanie žien a dievčat

15. 03. 2016

 

UNESCO vyzýva členské štáty a mimovládne organizácie, ktoré sú oficiálnymi partnermi UNESCO,  na predkladanie nominácií na kandidátov a kandidátky, ktorí/ktoré účinne prispeli k rozvoju vzdelávania žien a dievčat.

 

Cena bola založená na 197. zasadnutí Výkonnej rady UNESCO v roku 2015. Jej cieľom je odmeniť výnimočné aktivity, inovácie a prínos jednotlivcov, skupín, organizácií alebo centier vo vzdelávaní žien a dievčat. Ide o prvú takúto cenu UNESCO a je jedinečná tým, že vyzdvihuje projekty, ktoré podporujú a propagujú vzdelávanie žien a dievčat a tým zlepšujú kvalitu ich života, v súlade s cieľmi a politikami UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat.

 

Podmienkou pre kandidátov a kandidátky je vyznamenanie sa výnimočnými aktivitami, ktorými prispeli k podpore vzdelávania žien a dievčat.

 

Nominácie predkladajú vlády členských štátov a mimovládne organizácie, ktoré sú oficiálnymi partnermi UNESCO.

 

Cena pozostáva z diplomu, ako aj zo sumy 50 000 USD pre každého z dvoch víťazov. Určená je na podporu ich ďalšej práce v podpore vzdelávania žien a dievčat.

 

Vezmite, prosím, na vedomie, že nominácie priamo zo strany kandidátov/kandidátok adresované UNESCO v Paríži nebudú vzaté do úvahy.

 

Nominácie zasielajte priamo na adresu Slovenskej komisie pre UNESCO v termíne najneskôr do 29.3.2016:

 

Edita FILADELFIOVÁ, generálna tajomníčka

 

Slovenská komisia pre UNESCO

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR

 

Upozornenie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV na možnosť využiť zjednodušenú finančnú analýzu

15.03.2016

 

Výskumná agentúra vydáva predmetné Upozornenie pre prijímateľov PO 2007 – 2013 o možnosti využiť Zjednodušenú finančnú analýzu pri kontrole či projekt generuje čistý príjem. V rámci kontroly predkladaných priebežných, záverečných a následných monitorovacích správ je potrebné vyplniť tabuľku „Príjmy projektu“.

 

Na spracovanie zjednodušenej finančnej analýzy je určená príloha Zjednodušená finančná analýza – tabuľková časť vo formáte MS Excel.

Viac o  finančnej analýze nájdete v materiáli Finančná analýza.

 

Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktualizáciou č. 2 Metodického pokynu CKO č. 2 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2007 – 2013 vydaného CKO.  Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu CKO č. 2 je zverejnená tu:  http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/

 

 

 

Ponuka práce – projektový špecialista

14.3.2016

 

Centrum európskych projektov hľadá kandidáta/kandidátku na pozíciu projektový špecialista v Spoločnom technickom sekretariáte programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko v Krakove. Opis pozície, požiadavky, ako aj všetky iné podrobnosti sa nachádzajú v nižšie uvedenej prílohe.

 

Osoby, ktoré sa o túto ponuku zaujímajú a spĺňajú požiadavky uvedené v inzeráte (referenčné číslo CPE-III-1/2016) žiadame, aby sa prihlásili do 8. apríla 2016 (piatok) na adresu:

 

Centrum Projektów Europejskich

 

ul. Domaniewska 39 A

 

02-672 Warszawa

 

ako aj elektronickou cestou na adresu: rekrutacja@cpe.gov.pl

 

Životopis a motivačný list by mali byť dodatočne odoslané aj v elektronickej verzii na adresu: ggolda@plsk.eu a elena.molnarova@land.gov.sk

 

Druh pracovného pomeru je plný úväzok podľa poľského zákonníka práce. Podrobné informácie týkajúce sa ponuky poskytuje Justyna Byczek, e-mailová adresa: justyna.byczek@cpe.gov.pl

 

JTS PROJECT OFFICER reference number CPE-III-1-2016.pdf (pdf 231 KB )

 

Čerpanie ŠF a KF k 29.2.2016

14. 03. 2016

 

IVP pripravil komentár k nesúladu zručností s požiadavkami trhu práce

11.03.2016

 

     Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravil ďalší komentár venovaný tento raz nesúladu kvalifikácie a zručností s požiadavkami na trhu práce.

     Hlavné závery: Nesúlad vzdelania a nadobudnutých zručností s uplatnením sa na trhu práce nie je na Slovensku tak výrazným problémom, ako vo viacerých iných krajinách. Napriek tomu vyšší výskyt nesúladu v niektorých študijných odboroch prináša spoločenské i individuálne náklady, napríklad v podobe utopených nákladov na vzdelávanie, nižšej produktivity či nižšej mzdy zamestnancov s pracovným uplatnením neadekvátnym ich vzdelaniu a zručnostiam.

     Ako najproblémovejšie sa v tomto smere javia študijné odbory v oblastiach poľnohospodárstva a humanitných vied, ktoré trpia vysokým previsom ponuky práce nad dopytom. Vysoký výskyt prekvalifikovaných je medzi zamestnanými s bakalárskym stupňom vzdelania, kde až polovica pracuje na pozíciách nevyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie.

 

Viac sa dočítate v komentári IVP na tomto linku: http://www.minedu.sk/data/att/9645.pdf.

 

Indikatívny harmonogram výziev pre prioritnú os 1 Vzdelávanie na rok 2016

9.3.2016

 

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2016 až február 2017).

 

S dokumentom sa môžete oboznámiť tu:

http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-pre-prioritnu-os-1-vzdelavanie-na-rok-2016/

 

Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPV

11.3.2016

 

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument „Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2015“.

S týmto dokumentom sa môžete oboznámiť tu: http://www.minedu.sk/spravy-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni-opv/

 

Informačné semináre k výzvam vyhláseným v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

10. 03. 2016

 

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzvam vyhlásených dňa 29.01.2016 a zameraných na Výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacít v obciach s prítomnosťou MRK.

 

Informačné dni sa budú konať dňa 14. marca 2016 o 13:00 hod v budove Okresného úradu, Námestie mieru 3 v Prešove a 15. marca 2015 o 9:30 hod v budove Radnice, Námestie SNP 2 v Banskej Bystrici.

 

Predmetom informačných dní bude

 

 • prezentácia Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
 • poskytnutie informácií k vypracovaniu žiadostí o NFP
 • zodpovedanie otázok k výzvam na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení a
 • diskusia k pripravovaným výzvam v rámci Prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje – podpora výstavby a rekonštrukcie komunitných centier, podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode

Oznam o zverejnení Schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality

10.3 2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 10. marca 2016 bola na webovom sídle OP KŽP zverejnená Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality spolu s príslušným rozhodnutím Európskej komisie k tejto schéme.

 

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

 9.3.2016

 

Oznámenie zo dňa 09.03.2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že na základe požiadavky riadiaceho orgánu aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2  Výzvu č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

viac informácií

 

Spracoval:  Úrad RPPK P r i e v i d z a

 

 

 

Ing. Jozef Takács

 

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre

rok 2016

9.3.2016

 

názov formát

docx rtf pdf

VEREJNÁ VÝZVA 2016 (súhrný dokument na stiahnutie) [image:

verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.docx>

[image:

verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.rtf>

[image:

verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.pdf>

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre

rok 2016 <http://www.health.gov.sk/?vv-protidrogove-2016-vv> [image:

Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.docx>

[image:

Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.rtf>

[image:

Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.pdf>

Príloha č. 1 - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie [image:

priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.docx>

[image:

priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.rtf>

[image:

priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.pdf>

Príloha č. 1A - Dodatok k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky [image: priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.docx>

[image:

priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.rtf>

[image:

priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.pdf>

Príloha č. 1B - Dodatok č. 2 k Šatútu Komisie MInisterstva zdravotníctva

Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie [image:

priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.docx>

[image:

priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.rtf>

[image:

priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.pdf>

Príloha č. 1C - Kritéria na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona [image:

priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.docx>

[image:

priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.rtf>

[image:

priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.pdf>

Príloha č. 2 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba

- nepodnikateľ [image:

priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.docx>

[image:

priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.rtf>

[image:

priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.pdf>

Príloha č. 3 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba

- podnikateľ [image:

priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.docx>

[image:

priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.rtf>

[image:

priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.pdf>

Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická

osoba [image:

priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.docx>

[image:

priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.rtf>

[image:

priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.pdf>

Príloha č. 5 - Štruktúrovaný rozpočet k projektu [image:

priloha-5-strukturovany-rozpočet-k-projektu.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-5-strukturovany-rozpo%C4%8Det-k-projektu.docx>

[image:

priloha-5-strukturovany-rozpočet-k-projektu.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-5-strukturovany-rozpo%C4%8Det-k-projektu.rtf>

[image:

priloha-5-strukturovany-rozpočet-k-projektu.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-5-strukturovany-rozpo%C4%8Det-k-projektu.pdf>

Príloha č. 6 - Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie [image:

priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.docx>

[image:

priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.rtf>

[image:

priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.pdf>

Často kladené otázky [image: casto-kladene-otazky.docx]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/casto-kladene-otazky.docx>

[image:

casto-kladene-otazky.rtf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/casto-kladene-otazky.rtf>

[image:

casto-kladene-otazky.pdf]

<http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/casto-kladene-otazky.pdf>

 

 

ÚSV ROS Vás pozýva na regionálne workshopy k tvorbe Akčného plánu OGP 2016 - 2019

08. 03. 2016

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku pripravuje v spolupráci so zainteresovanými aktérmi Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len Akčný plán OGP 2016 – 2019).

 

Akčný plán OGP 2016 – 2019 bude obsahovať záväzky v oblasti ako otvorené dáta/transparentnosť, otvorené vzdelávanie a výskum, participácia a otvorená justícia. Návrh Akčného plánu OGP vzniká v týchto dňoch a bude zverejnený na webovom sídle ÚSV ROS 11. marca 2016.

 

 S cieľom získať spätnú väzbu  na návrh Akčného plánu OGP 2016 – 2019 si Vás dovoľujem pozvať na workshopy, ktoré sa uskutočnia v týchto krajských mestách:

 

 • 21. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Košice
 • 22. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Banská Bystrica
 • 23. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Bratislava

Na workshopy Vás srdečne pozývame!

 

Cieľom workshopov je predstaviť účastníkom hlavné vízie Iniciatívy pre otvorené vládnutie, vyhodnotiť implementáciu Akčného plánu OGP na rok 2015 a predstaviť prvý návrh Akčného plánu OGP na roky 2016 - 2019, ktorý bol tvorený participatívne v spolupráci s expertmi z rôznych oblastí. V prípade vysokej účasti budú účastníci workshopov rozdelení do rôznych tematických skupín (otvorené dáta/transparentnosť; otvorené vzdelávanie; participácia; otvorená justícia). Na workshope bude vytvorený pracovný priestor na poskytnutie spätnej väzby na návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019, rovnako ako na formuláciu akýchkoľvek podnetov, nápadov v oblasti otvoreného vládnutia.

 

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa workshopu vyplňte, prosím, on-line registračný formulár, ktorý nájdete na tejto linke https://docs.google.com/forms/d/1NpfXUe-bbv7VxzKfFLhsBwCt9fzLx4qaW1g3vvkbSc0/viewform

 

Presné miesto konania workshopov a detailný program bude upresnený minimálne týždeň vopred.

 

Maximálny počet účastníkov workshopu je stanovený na 80 ľudí.

 

Budeme veľmi radi, ak sa workshopov zúčastníte a svojou expertízou prispejete k formulácii nových záväzkov pre vládu SR v oblasti otvoreného vládnutia.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím,  kontaktujte Mgr. Ivetu Ferčíkovú na iveta.fercikova@minv.sk alebo telefonicky na 02 / 509 44 985.

 

Tešíme sa na Vás!

 

 

 

Hľadáme nových kolegov do tímu národného projektu Rodina a práca

7.3.2016

 

10. júl 2015

Implementačná agentúra MPSVR SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) hľadá vhodných uchádzačov/uchádzačky na pozície:

 

 

Implementačná agentúra MPSVR SR

 

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca

7.3.2016

 

3. marec 2015

Implementačná agentúra MPSVR SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa zamestnávateľov  do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce

 

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca (Výzva).

 

Výzva je určená pre Zamestnávateľov, ktorí umožnia svojim zamestnankyniam s rodičovskými povinnosťami využívať flexibilné formy práce podľa §§ 49, 49a) alebo 52 Zákonníka práce (kratší pracovný čas, delené pracovné miesto alebo domácka práca/telepráca).

 

Oprávnenými subjektmi pre zapojenie sa do NP RaP sú zamestnávatelia  (príspevková organizácia; rozpočtová organizácia; obec/mesto; vyšší územný celok; občianske združenie; nadácia a neinvestičný fond; nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby; cirkev, náboženská spoločnosť a cirkevná charita; právnická osoba založená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom; fyzická osoba – podnikateľ; ostatné právnické osoby),  ktoré zamestnajú osoby s rodičovskými povinnosťami prostredníctvom flexibilných foriem práce na dobu neurčitú na základe podmienok uvedených vo Výzve.

 

Oprávnenými miestami realizácie aktivít sú všetky samosprávne kraje SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Výzva IA ZaSI-NP RaP/01-2015

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

 

Ministerstvo dopravy hľadá talenty medzi žiakmi odborných škôl

07.03.2016

 

Bratislava (07. marca 2016) – Študenti stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa môžu aj tento rok prihlásiť do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu. Súťažné projekty, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a odmeny v podobe poukážok na nákup elektroniky podľa vlastného výberu v hodnote 500, 300 a 200 eur.

 

„Vyhlásením týchto súťaží chce ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  podporiť žiakov odborných škôl, aby sa aktívne zapájali a vyjadrovali k témam v našom rezorte. Nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti, ktoré získali na škole, môžu v týchto súťažiach tvorivo aplikovať v praxi,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa.

 

Tohtoročný tretí ročník súťaže Maják pre dopravu má podtitul Ekologická inovácia vo verejnej doprave. Zámerom pri príprave projektu má byť zlepšenie verejnej dopravy s cieľom šetriť životné prostredie. Na súťaži sa môžu zúčastniť žiaci študijných a učebných odborov zameraných na dopravu. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 8. apríla 2016.

 

Do štvrtého ročníka súťaže TOP turistická destinácia regiónu sa môžu zapojiť žiaci stredných odborných škôl, ktorí študujú v odboroch zameraných na cestovný ruch. Cieľom súťažného projektu je propagovať a ponúknuť potenciálnemu návštevníkovi „cieľové miesto“ ako zaujímavú turistickú destináciu. Podľa pravidiel súťaže sa zvolené miesto musí nachádzať na území príslušného samosprávneho kraja, v ktorom sídli stredná odborná škola. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 20. marca 2016.

 

Do súťaží sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. Súťažný projekt má pozostávať z propagačného materiálu a powerpointovej prezentácie, ktorá má mať charakter reklamného spotu.

 

Víťazi budú vyhlásení a ocenení na 24. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016, ktorá sa uskutoční  v  dňoch 26. – 28. apríla 2016 v Nitre na výstavisku Agrokomplex a bude spojená s najväčším veľtrhom práce na Slovensku JOB EXPO 2016 a European Days 2016.

 

Viac informácií získate na stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=186050.

 

Martin Kóňa

hovorca Ministerstva dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Usmernenie č.1 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

7.3.2016

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia ( ďalej len OP KŽP), dňa 7.marca 2016 vydalo usmernenie č.1 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o  nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovateľná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

 

Podrobnejšie informácie o usmernení su k dispozícii na stránke OP KŽP.

 

 

 

Kontakt pre ďalšie informácie

 

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:

 

 tel.: +421/2 58 248 313, e-mail: esif@siea.gov.sk

 

v nasledujúcich dňoch: Pondelok, streda, piatok v čase od 8.00 - 11.30

 

                                      Utorok v čase od 8.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

 

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 1 k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 3, 4, 5, 7, 8 a 9

4.3.2016

 

Zverejnené: 3. marec 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), v nadväznosti na aktualizáciu vybranej riadiacej dokumentácie RO pre OP KŽP (Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach a Formulár pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa) pristúpilo dňa 3. marca 2016 k úprave, resp. optimalizácii nižšie uvedených výziev na predkladanie žiadostí o NFP:

 

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v jednotlivých usmerneniach k daným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien (s výnimkou dokumentov vo formáte xls./xlsx., kde je uvedené nové znenie dokumentov v úplnom znení bez sledovania zmien) sú uvedené v časti aktuálne výzvy.

 

 

 

Program spolupráce Interreg Europe 2014 – 2020

04.03.2016

 

Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu na predkladanie projektových zámerov. Verejná výzva bude pre žiadateľov otvorená od 5. apríla do 13. mája 2016.

Program spolupráce podporuje vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Zapojenie sa slovenských partnerov do riešenia otázok celoeurópskeho významu predstavuje dôležitý nástroj na podporu regiónov. Podrobnejšie informácie o programe spolupráce nájdete na webovej stránke Interreg Europe.

 

Oprávnenými subjektmi pre financovanie z programu spolupráce sú verejné orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom a súkromné neziskové organizácie. Výzva je pripravená prijímať projektové návrhy vo všetkých témach, t.j výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo a životné prostredie.

Slovenskí žiadatelia môžu nájsť informácie o pripravovanej výzve na predkladanie projektov na www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

 

Program spolupráce vytvoril pre žiadateľov databázu projektových myšlienok a vyhľadávania partnerov prostredníctvom vytvorenia účtu obsahujúceho informácie o Vás a Vašich projektových ideách, získate prístup k zoznamu inštitúcií s podobným zameraním, pričom zároveň môžete propagovať aj ten Váš projekt. Zároveň prostredníctvom stránky LinkedIn boli vytvorené skupiny pre neformálnu výmenu názorov a diskusiu venované vyhľadávaniu partnerov a nápadov. Všetky informácie sú dostupné na www.interregeurope.eu/help/support-for-applicants/. Žiadatelia majú tiež možnosť požiadať Spoločný sekretariát programu spolupráce o spätnú väzbu na ich projektový zámer. Možnosť asistencie sekretariátu je otvorená od polovice februára do polovice apríla 2016.

 

Zároveň Ministerstvo hospodárstva SR ako Národné kontaktné miesto pre program spolupráce Interreg Europe umožňuje v rámci druhej verejnej výzvy pre potenciálnych žiadateľov osobné konzultácie k projektovým zámerom. Termín konzultácie je možné dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na interregeurope@mhsr.sk alebo telefonicky na 02/4854 5019.

 

Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania

4.3.2016

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 zverejňuje nasledujúcu výzvu (ďalej len „výzva") na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvoja právnického vzdelávania.

Oprávnení žiadateliaŽiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy, ktoré uskutočňujú študijné programy v študijnom odbore právo.

 

Termín na predloženie žiadosti

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť do 31. marca 2016. Súčasťou žiadosti je vyplnený formulár, ktorý je uvedený v prílohe tejto výzvy. Žiadosť sa adresuje na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor vysokoškolského vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Vyplnený formulár sa zasiela aj prostredníctvom elektronickej formy vo formáte rtf (rich text format) spolu so žiadosťou na adresu odbor.vsv@minedu.sk.

 

Alokovaná suma

 

Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je štyristo tisíc eur. Dotácia bude poskytnutá vo forme bežných transferov.

 

Podporované témy rozvojových projektov

 

Cieľom výzvy je podporiť vysoké školy pri zabezpečení rozvoja a skvalitňovania právnického vzdelávania na právnických fakultách, podporiť právne klinické vzdelávanie, interaktívne a reflektívne metódy vzdelávania, zvýšiť praktické zručnosti a kompetencie absolventov študijného odboru právo a tiež posilniť ich hodnotovú orientáciu v súlade s profesijnou etikou.

 

Všeobecné podmienky

 

Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom vysokej školy. Vysoká škola môže požiadať o dotáciu v maximálnej výške 150 tisíc eur. Ministerstvo posúdi, či podané žiadosti spĺňajú podmienky výzvy. Ministerstvo zostaví komisiu, ktorá bude hodnotiť zaslané žiadosti o dotáciu podľa zverejnených kritérií hodnotenia, ktoré sú súčasťou tejto výzvy. Dotáciu je možné poskytnúť len na účel definovaný touto výzvou. Pri hodnotení žiadosti sa berú do úvahy navrhnuté aktivity a ich vplyv na skvalitnenie štúdia práva, resp. plán aktivít pracoviska, ktoré má byť financované z dotácie, personálne zabezpečenie a plánovaný počet zapojených študentov. Dotáciu je možné použiť do 31. decembra 2016. Vyúčtovanie výdavkov krytých dotáciou a záverečnú správu je potrebné doručiť do 31. januára 2017. Predĺženie termínu čerpania dotácie nebude možné. Podrobnosti upraví dotačná zmluva.

Dotáciu nie je možné použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. Dotáciu nie je možné použiť na výdavky, ktoré sú z pohľadu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v položke 640.

 

Indikatívny časový harmonogram

 

 • 31. marec 2016 - termín na doručenie žiadosti o dotáciu
 • 1. až 11. apríl 2016 - kontrola a vyhodnotenie žiadostí
 • do 15. apríla 2016 - rozhodnutie o poskytnutí / neposkytnutí dotácie

 

Požadované prílohy k žiadosti

 

Žiadateľ vyplní formulár, ktorý je prílohou k tejto výzve. Vo formulári uvedie okrem iného odkaz na dlhodobý zámer vysokej školy alebo fakulty a citát z dlhodobého zámeru, ktorý sa vzťahuje k téme výzvy, plán aktivít na rok 2016, rozpočet plánovaných aktivít, plánovaný počet zapojených študentov a personálne zabezpečenie.

 

Kritériá hodnotenia

 

0 - 15 Personálne zabezpečenie: Hodnotí sa veľkosť, štruktúra a kvalifikovanosť tímu s ohľadom na plánované aktivity, predchádzajúca profilácia na problematiku  (počet vysokoškolských učiteľov/výskumných pracovníkov, expertov z praxe).

0 -  15 Konzistentnosť projektu: Hodnotí sa, či projekt (plán) podporuje dosiahnutie cieľov výzvy, vhodnosť vybraných aktivít, efektívnosť personálneho a materiálneho zabezpečenia, komentár k rozpočtu a vysvetlenie účelu použitia dotácie, efektívnosť rozpočtu. Hodnotí sa vhodné stanovenie merateľných ukazovateľov úspešnosti pracoviska.

0 - 20 Plánovaný počet zapojených študentov: Hodnotí sa predpokladaný počet študentov, ktorí budú vzdelávaní v rámci projektu financovaného touto výzvou. Hodnotiť sa bude tiež plánovaný rozsah ich zapojenia (počet hodín, spôsob vzdelávania). Vyššie hodnotenie získajú projekty s vyšším zapojením študentov.

0 - 10 Udržateľnosť aktivít : Hodnotí sa potenciál žiadateľa zabezpečiť nadväzujúce aktivity a pokračovanie fungovania pracoviska aj po období, ktoré bude podporené dotáciou, hodnotí sa tiež využitie pre slovenský vzdelávací systém.

0 - 5 Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy alebo fakulty - hodnotí sa nadväznosť projektu, resp. plánu aktivít pracoviska na dlhodobý zámer vysokej školy alebo fakulty.

0 - 5  Spoluúčasť:  Hodnotí sa, aký podiel nákladov aktivít projektu bude riešiteľ financovať z iných zdrojov ako z dotácie na rozvojový projekt.

 

Záverečné ustanovenia

 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy žiadnemu zo žiadateľov, ako aj poskytnúť dotácie v celkovo nižšej sume ako je uvedená alokovaná suma, ako aj poskytnúť nižšiu dotáciu ako požaduje žiadateľ. Projekty, ktoré nesplnia základné podmienky (napr. nesplnenie požiadaviek na žiadateľa, prekročenie výšky dotácie vyčlenenej na jednu VŠ, neskoré doručenie a pod.) budú zamietnuté bez hodnotenia. Ministerstvo zverejní jednotlivé žiadosti, výsledok hodnotenia žiadostí a zoznam poskytnutých dotácií. V prípade otázok k výzve kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania: odbor.vsv@minedu.sk.

 

Schválené v Bratislave, dňa 29. februára 2016

 

Prílohy na stiahnutie

Oznámenie zo dňa 04.03.2016 (Výzva č. 19/PRV/2016 na Opatrenie 4, podopatrenie 4.1, oblasť Zavlažovanie)

4.3.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 4  Výzvu č. 19/PRV/2016 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť Zavlažovanie vrátane všetkých jej príloh.

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje už 6. ročník Veľtrhu práce

3.3.2016

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje už 6. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2016 v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. a 27. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

 

Na tomto najväčšom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov a nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.

 

Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu okolo 120 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ponúkajúcich voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“. Pripravených je i množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.

 

V rovnakom termíne, 26. – 28. apríla 2016 bude prebiehať 24. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.

 

 

Záverečná správa JOBexpo 2012

Záverečná správa JOBexpo 2013

Záverečná správa JOBexpo 2014

Záverečná správa JOBexpo 2015

 

Rastie podpora rozvojovej pomoci

3.3.2016

 

Rastie podpora rozvojovej pomoci Nový prieskum Eurobarometra ukazuje najvyššiu podporu rozvojovej pomoci za posledných 6 rokov. Takmer 9 z desiatich (89%) občanov EÚ vyjadrilo podporu rozvojovej pomoci. Viac ako polovica respondentov tvrdí, že EÚ by mala poskytnúť pomoc na sľúbenej úrovni, a ďalších 16 % tvrdí, že pomoc by sa mala zvýšiť nad rámec toho, čo už bolo sľúbené. Takmer tri štvrtiny respondentov (73%) súhlasí, že rozvojová pomoc je účinným nástrojom na boj s nelegálnou migráciou a 80% sa domnieva, že rozvojová pomoc je v záujme samotnej EÚ. „Na celoeurópskej úrovni prevažujú výrazne pozitívne postoje voči rozvojovej pomoci. Aj na Slovensku dominuje podpora rozvojovej pomoci, ale na nižšej úrovni. Kým v EÚ vníma rozvojovú spoluprácu pozitívne 89% respondentov, na Slovensku je to 79%. Celkovo sú vo väčšine ukazovateľov postoje Slovákov pod európskym priemerom. Klesajúcu tendenciu má aj názor Slovákov, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť. Oproti priemeru EÚ Slovensko zaostáva aj v miere informovanosti o cieľoch udržateľného rozvoja, dobre informovaných je 27% slovenských respondentov oproti 36% európskych. Čo však oceňujem, je pozitívny trend v podpore rozvojovej pomoci medzi mladými ľuďmi.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Na Slovensku považuje pomoc ľuďom v rozvojových krajinách za dôležitú 79 % respondentov (EÚ 89%). Respondenti na Slovensku majú tiež menšiu tendenciu súhlasiť s tvrdením, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít EÚ (54 % oproti 69 %). Menej Slovákov ako Európanov si myslí, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť (SK - 57 %, EÚ - 68 %). V porovnaní s Európanmi majú respondenti na Slovensku menšiu tendenciu zastávať názor, že rozvojová pomoc je účinným spôsobom boja proti nelegálnej migrácii (66 % oproti 73 %). Viac ako Európania považujú respondenti na Slovensku za jednu z najpálčivejších výziev, mier a bezpečnosť ktorým čelia rozvojové krajiny (50% SK, 41% EÚ). Pozitívnejší postoj k rozvojovej pomoci ako starší respondenti (25+ rokov) má na Slovensku mladšia generácia (15 - 24 rokov). Mladší respondenti na Slovensku sú oproti starším respondentom potenciálne oveľa ochotnejší zaplatiť viac za výrobky z rozvojových krajín (40 % oproti 27 %) a súhlasia s tvrdením, že rozvojová pomoc by mala byť jednou z hlavných priorít EÚ (62 % oproti 52 %). Prieskum sa uskutočnil koncom roka 2015, ktorý bol Európskym rokom rozvoja. Jedným z cieľov tohto roka bolo zvýšiť povedomie občanov o fungovaní a cieľoch rozvojovej pomoci EÚ. V prílohe nájdete infohárok s výsledkami za Slovensko. Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-428_sk.htm Celý prieskum: http://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-441-european-year-development-citizens-views-development-cooperation-and-aid_en.

 

 www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Slováci po roku opäť presadnú na bicykel

3.3.2016

 

V máji už po tretíkrát vysadnú ľudia cestou do práce na bicykel. Popularita projektu „Do práce na bicykli“ z roka na rok rastie a od 1. marca je možná registrácia miest do jej aktuálneho ročníka. Vlani využilo bicykel ako dopravný prostriedok do práce takmer 3-tisíc ľudí v 55 mestách a najazdili 372-tisíc kilometrov. Mestá, ktoré sa chcú do súťaže zapojiť, sa môžu registrovať do 15. apríla 2016 na stránke www.dopracenabicykli.eu.

 

 

Cieľom súťaže „Do práce na bicykli 2016“ je motivovať ľudí, aby sa zamysleli nad možnosťou voľby každodennej dopravy do zamestnania. „Tohtoročná kampaň s mottom „Jazdime spolu“ bude zameraná na rešpektovanie a venovanie zvýšenej pozornosti jedným z najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – cyklistom. Prezentujeme a podporujeme bicykel ako najrýchlejší, najzdravší, najekologickejší a aj najzábavnejší spôsob cesty do práce,“ povedal národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Peter Klučka. Bicykel takto vníma aj režisér a herec Juraj Nvota, tvár tohtoročnej kampane.

 

Projekt má zábavnou formou podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, podnietiť samosprávy, aby vytvárali na svojom území vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Zároveň má motivovať aj zamestnávateľov, aby vytvorili vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.

Obyvatelia prihlásených miest budú počas celého mája jazdiť do práce bicyklom a súťažiť o umiestnenie v troch kategóriách na lokálnej a troch kategóriách na národnej úrovni. „Chcem upozorniť, že najazdené kilometre sa prepočítavajú na počet obyvateľov. A tak aj malé mestá v porovnaní s veľkými mestami majú šancu uspieť,“ povedal P. Klučka.

Pre zaujímavosť, víťazom 2. ročníka v kategórii samosprávy, ktorému sa podarilo najazdiť najviac kilometrov v prepočte na počet obyvateľov, bolo mesto Svit s počtom obyvateľov 7 600. Súťažiaci zo Svitu najazdili vyše 9-tisíc kilometrov, tým zároveň ušetrili až 2 317 kg CO2.

 

Súťaž podporuje využitie bicyklov na pravidelné dochádzanie do práce už niekoľko rokov a  organizuje sa aj v okolitých krajinách podporujúcich rozvoj cyklistickej dopravy. Na Slovensku súťaž zastrešuje národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s  občianskym združením OCI BB z Banskej Bystrice.

 

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča

3.3.2016

 

 

 

Oznámenie PPA zo dňa 02.03.2016 (Výzva č. 9/PRV/2015)

2.23.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na základe požiadavky riadiaceho orgánu aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.1 Výzvu č. 9/PRV/2015 pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

 

Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 22.03.2016.

 

 

 

Otvárame grantový program pre Nádej

02.03.2016

 

Projekty zamerané na animoterapiu a arteterapiu prijímame do konca marca. Nadácia VÚB prerozdelí 30-tisíc eur.

 

Otvorená grantová schéma pre Nádej 2016

 

Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Tento rok si organizácie môžu požiadať grant na projekty arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením. Arteterapia je liečba umením a animoterapia zase využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka. Obidve terapie prispievajú k rozvoju tvorivých schopností, sociálneho cítenia, harmonicky pôsobia na emocionálny vývin a tak pomáhajú a liečia. Zlepšujú koncentráciu a pamäť, motoriku, verbálnu i neverbálnu komunikáciu.

 

 

Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je

1 500 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie podporí celkovo cca 20 projektov. Granty sú určené organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí s postihnutím a  sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými. Predpokladom získania finančnej podpory je kvalitne spracovať žiadosť o grant, ktorý preukáže kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa ako aj projekt venovaný aplikovaniu jednej z vyššie uvedených techník.

 

Oprávnení žiadatelia:

 

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • školy,
 • cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi,
 • domovy sociálnych služieb,
 • zdravotnícke zariadenia.

 

Výška grantu a doba realizácie projektu

Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je

1 500 eur. Realizácia projektov môže prebiehať od 1. 6. do 31. 10. 2016. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

 

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

 

 • Mzdy a odmeny (s výnimkou odmien pre terapeutov)
 • Náklady spojené s medializáciou projektu
 • Občerstvenie, ceny do súťaží, odmeny, pitný režim
 • Bankové poplatky
 • Stavebné úpravy
 •  

Postup pri predkladaní projektu

Formulár výlučne v elektronickej forme odošlite najneskôr do 31. marca 2016 do 24:00 hod. cez online aplikáciu https://nadaciavub.egrant.sk/. Projekty neprijímame osobne.

 

V rámci online formuláru sekcia PRÍLOHY uveďte oskenovaný doklad o pridelení IČO a kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a IBAN).

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na webovej stránke http://www.nadaciavub.sk/ v polovici mája 2016.

 

 

Kontaktná osoba pre konzultácie

Martina Tvrdoňová, tel: 0949 428 239, e-mail: info@nadaciavub.sk

 

Kontaktná osoba pre otázky súvisiace s prihlasovaním sa do systému e-grant, resp. vyplnením online formulára

Luboš Tvrdoň, tel: 0908 521 135, e-mail: info@nadaciavub.sk

 

Elektronické trhovisko je úspešný projekt, ktorý prekonal všetky počiatočné očakávania

01. 03. 2016

 

Po roku ostrej prevádzky Elektronický kontraktačný systém /EKS/ hodnotil minister vnútra Robert Kaliňák. "Odhadovali sme, že elektronické trhovisko malo za osem rokov priniesť úsporu 100 miliónov eur. Už za prvý rok prekročilo všetky plány a očakávania, k dnešnému dňu sme dosiahli úsporu 54 miliónov eur," vyčíslil na tlačovej konferencii 1. marca 2016.

 

Na základe týchto údajov počíta s tým, že za osem rokov môžu úspory prekročiť hranicu 300 miliónov eur.

Podľa ministra ide o masívny systém, cez ktorý sa uzatvára priemerne 110 obchodov denne. "Rekordne sa v jeden deň uzatvorilo 318 verejných obstarávaní. Som veľmi rád, že tento systém uniesol aj takúto veľkú záťaž," priblížil. Postupne stúpa číslo priemerného počtu súťažiacich, od začiatku tohto roka predstavuje priemer 5,13 na jednu súťaž.

 

"Je to určite jedno z najväčších protikorupčných opatrení za posledné obdobie. Veľkými výhodami elektronického trhoviska popri transparentnosti, anonymite a čistote narábania s verejnými zdrojmi je aj čas," vyzdvihol Kaliňák. Priemerná dĺžka jednej verejnej súťaže na trhovisku je 5 dní, čo je podľa neho dostatočne pružné pre potreby verejných obstarávateľov.

 

Ako opatrenie proti korupcii vyzdvihol elektronické trhovisko aj tretí sektor. Transparency International Slovensko ho označili z pohľadu verejného obstarávania za najlepšie opatrenie, pričom ocenili ostrejšiu súťaž, dvojnásobne vyššie úspory oproti normálnym tendrom a tiež  rýchlosť obstarávania, ktoré je na EKS hotové v priebehu jedného týždňa.

 

Počet obstarávaní cez Elektronický kontraktačný systém bol za uplynulý rok 32 385, ich celkový objem dosiahol viac ako 270 miliónov eur. Najčastejšie obchodovanými komoditami boli kancelárske potreby, stravné poukážky, čistiace potreby, stavebné práce či zdravotnícky spotrebný materiál. Na trhovisku je registrovaných viac ako 12-tisíc dodávateľov a 6600 obstarávateľov. Spokojnosť užívateľov so systémom je viac ako 99 %, s plnením zmlúv potom 96 %.

 

Počas prvého roka existencie  elektronického trhoviska vznikla aj bohatá knižnica opisných formulárov. Obstarávatelia majú k dispozícii 49 552 opisných formulárov, z ktorých si môžu vyberať, čo im významne uľahčuje prácu.

 

Podľa ministra Roberta Kaliňáka však prevádzkovatelia nezaspali na vavrínoch a EKS sa rozširuje aj o nadlimitné trhovisko, ktoré práve začína fungovať. "Keď sa podarí nadlimitné trhovisko dostať pod kožu všetkým dodávateľom aj obstarávateľom, bude slovenské čerpanie verejných zdrojov mimoriadne transparentné a efektívne, zúži to priestor na korupciu na absolútne minimum," dodal minister.

 

Elektronické trhovisko bolo zriadené 1. júla 2014. Prvý obchod sa na ňom uskutočnil 30. septembra toho roka, v ostrej prevádzke funguje od 1. februára 2015. Od 1. marca na ňom povinne nakupuje štát, obec, vyšší územný celok, ako aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené, ak hodnota tovaru, služieb či stavebných prác presahuje 1000, resp. 5000 eur a dosahuje najviac 135.000 eur v prípade štátu, respektíve 209.000 eur v prípade ostatných obstarávateľov. Pri stavebných prácach predstavuje horný finančný limit 5.225.000 eur. Nadlimitné nákupy sa týkajú obchodov nad týmito sumami.

 

Dodávateľom Elektronického kontraktačného systému pre Ministerstvo vnútra (MV) SR je konzorcium Anasoft, Slovak Telekom a Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

 

Prečítajte si tiež:

Výzva zameraná na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch

1.3.2016

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 26. februára 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR. Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 je otvorená do vyčerpania alokácie. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 29. apríla 2016.

 

Úplné znenie výzvy je dostupné na webovom sídle OP VaI www.opvai.sk.

 

Podrobnejšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá sa zaoberá administráciou výzvy.

 

Kontakt

 

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:

 

 tel.: +421/2 58 248 343, e-mail: opvai@siea.gov.sk

 

v dňoch: pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 - 12.00

 

                                     utorok v čase od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

 

Na dodržiavanie práv spotrebiteľov pri projekte Zelená domácnostiam môže dozerať aj Slovenská obchodná inšpekcia

1.3.2016

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uzatvorila Dohodu o spolupráci pri projekte Zelená domácnostiam so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI). Obe štátne inštitúcie si budú podľa dohody navzájom vymieňať informácie o sťažnostiach a zisteniach súvisiacich s projektom a ochranou domácností ako spotrebiteľov. Priamo na odborníkov zo SOI sa môžu obracať už dnes domácnosti, ak sa cítia poškodené.

 

 

„Náš pilotný projekt sa týka veľkého množstva domácností, ale aj zhotoviteľov a distribučných spoločností, pre ktorých projekt znamená nové pracovné príležitosti a možnosti pre poskytovanie služieb. Pri týchto službách však môžu vzniknúť rôzne sporné situácie s negatívnym dopadom pre domácnosti. Aj vďaka nadštandardnej spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou budeme môcť promptne riešiť sťažnosti domácností, alebo reagovať na prípadné zistenia z kontrol, ktoré budeme v miestach inštalácie realizovať," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

 

Na SOI sa môžu domácnosti obracať v prípade podozrenia z nedodržiavania obchodných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv so zhotoviteľmi, zistení súvisiacich s bezpečnosťou a kvalitou výrobkov a poskytovaných služieb a ďalších problémov súvisiacich s dodržiavaním práv spotrebiteľov. O záveroch zistení a riešeniach užitočných pre domácnosti a zhotoviteľov bude SIEA informovať na stránke zelenadomacnostiam.sk.

 

 

V prípade rôznych názorov na riešenie problémov medzi domácnosťou ako spotrebiteľom a zhotoviteľom ako dodávateľom je  možnosť bezplatne využiť alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov mimosúdnou dohodou o vyriešení sporu, ktorá je pre strany sporu záväzná. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je k dispozícii na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Patrí medzi ne aj SOI. Podmienkou je, aby domácnosť ešte pred tým využila všetky zákonom dané možnosti riešenia sporu, napr. uplatnila si svoje právo v reklamačnom konaní.

 

Usmernenie MPRV SR č. 1297/2016-640

1.3.2016

 

k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 7/2015 Z. z.

 

Prílohy na stiahnutie

O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad

01.03.2016

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pri školách zriadených okresným úradom v sídle kraja, v celkovej sume 300 000 eur.

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:

- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,

- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),

- rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),

- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,

- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

 

Finančné prostriedky je možné poskytnúť len školám, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad odbor školstva v sídle kraja a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na predmetný objekt finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie.

 

Žiadosť predkladá okresný úrad v sídle kraja v štruktúre podľa vzoru zaslaného ministerstvom. Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 11. marca 2016 do 24.00 h.

 

Slovensko je lepšie pripravené na povodne, pribudlo viac ako 2,5 tisíca kusov novej techniky

26. 02. 2016

 

Záchranné člny, evakuačná sieť pod vrtuľníkom, terénne vozidlá, pracovisko pre riadiaci štáb, čerpadlá alebo mobilná cisterna. To je len zlomok z množstva druhov rôznej techniky, ktorú za uplynulých 10 mesiacov dostali stovky pracovísk po celom Slovensku vďaka pomoci z Európskej únie. Nové...

» celá správa

 

Usmernenie MPRV SR č. 1150/2016-640

26.2.2016

 

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

 

 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2016

26.2.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p.

 

oznamuje

 

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 152/2013 Z. z.“) žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o

 

doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky v termíne od 7. marca 2016 do 31. marca 2016.

 

Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.

 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom NV SR č. 152/2013 Z. z..

 

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2015 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“)  predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA. Odporúčame žiadateľom, ktorí si nepodávajú žiadosť na DJ pre r. 2016, aby si podali samostatné IL!!!

 

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2015 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na DJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

 

Prílohy:

 

 • Identifikačný list žiadateľa na rok 2016
 • Žiadosť o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2016
 • Zoznam dojčiacich kráv
 • Zoznam oviec a kôz na farme

 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Súťaž „Young Innovators Competition 2016“

26.2.2016

 

Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), špecializovaná agentúra OSN, vyhlasuje súťaž projektov týkajúcich sa informačných a komunikačných technológií „Young Innovators Competition 2016 - BIG DATA and Health“. Podmienky pre účasť sú vek 18-30 rokov a predloženie inovatívneho projektu v oblasti zdravotníctva. Finalisti súťaže budú pozvaní na výstavu ITU Telecom World 2016 v Bangkoku a získajú možnosť prezentovať svoj projekt a konzultovať ho s odborníkmi z odvetvia. Posledným termínom pre predloženie projektu je 22. marec 2016. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke https://ideas.itu.int/category/6472.

 

Súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2016“

25.2.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2016“ počas výstavy Mladý tvorca 2016, ktorá sa uskutoční 26.04.2016 - 28.04.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

 

Táto súťaž je určená pre jednotlivcov - žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania.Každý súťažiaci môže súťažiť iba s jednou tortou (súťažný exponát). Počet účastníkov súťaže je obmedzený maximálnym počtom 15 prihlášok, rozhoduje pritom dátum a čas prijatia prihlášky. Prednostne bude akceptovaná 1 prihláška z jednej školy.

 

V prípade,  že sa do súťaže prihlási menej ako 15 škôl, bude možnosť zaradiť do súťaže aj viac žiakov jednej školy, alebo strediska. Účelom súťaže je oceniť súťažné exponáty zhotovené výlučne žiakmi stredných škôl, ktoré sa budú ozdobovať a finalizovať na mieste súťaže. Cieľom tejto súťaže je podporiť  a rozvíjať zručnosti, talent a sebavedomie žiakov stredných škôl, motivovať pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať úroveň vedomostí a odborných zručností v stredných školách, zistené poznatky využívať) pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a prezentovať školu. Súťaž vyzdvihuje výnimočnosť a podporuje tvorivosť,  prezentáciu a zručnosť.

 

Miesto konania súťaže : Agrokomplex-Výstavníctvo, Nitra š.p. (pavilón F)

Dátum konania súťaže : 26. apríla 2016

Slávnostné vyhodnotenie : 26. apríla 2016

Termín uzávierky prihlášok : 4. apríla 2016

 

Záväznú prihlášku je možné zaslať elektronicky najneskôr do 04.04.2016 na e-mailovú adresu spoluorganizátora súťaže info@monikinetorty.sk, prihláška musí byť riadne a čitateľne vyplnená, opečiatkovaná a  podpísaná riaditeľom školy.

 

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa uskutoční dňa 26. apríla 2016 v deň konania súťaže za účasti zástupcu rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo poverenej osoby na mieste konania súťaže (pavilón F) na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Podrobnejšie informácie o súťaži sa nachádzajú v štatúte a v propozíciách súťaže.

 

Kontaktná osoba za MPRV SR:

Ing. Zuzana Čižmárová , tel. 02/59266291; e-mail: zuzana.cizmarova@land.gov.sk

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody

25.2.2016

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre OP KŽP uzavrie výzvu dňa 29. februára 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.4, špecifický cieľ 1.4.1

24.2.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

investičnú prioritu 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia … Čítať ďalej

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.2, špecifický cieľ 1.2.3

24.2.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

Investičná priorita 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky … Čítať ďalej

 

 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.2, špecifický cieľ 1.2.3

24.2.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

Investičná priorita 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky … Čítať ďalej

 

 

 

Druhé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 5 a 6

19. 02. 2016

 

Vo štvrtok 18. februára 2016 sa uskutočnilo v poradí druhé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 5 a 6 (ďalej len „Komisia“) za účasti zástupcov Európskej komisie, Martina Ortha z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a Jany Kolaříkovej z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku.

Členovia a pozorovatelia Komisie boli v rámci programu informovaní o aktuálnom stave implementácie prioritnej osi č. 5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“ a prioritnej osi č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít“, ktoré sú v gescii Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu OP Ľudské zdroje.

 

Komisia schválila doplnenie projektového zámeru k národnému projektu Zdravé komunity 2A o novú aktivitu „Systém monitorovania zdravia a determinantov zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách“ a tiež uplatňovanie princípu pro-rata v NP „Monitorovanie a hodnotenie politík zameraných na sociálne začleňovanie marginalizovanej rómskej populácie“.

 

V ďalších bodoch programu zasadnutia Komisia vzala na vedomie informáciu k projektovému zámeru NP „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou  MRK – I. Fáza“ a informáciu o hodnotiacich kritériách, ktoré sa budú aplikovať v rámci postupu zapojenia poskytovateľov sociálnych služieb do uvedeného národného projektu.

 

Aktualizácia Výzvy č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

22.2.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

 

Aktualizáciou výzvy sa:

 

 1. predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 14.03.2016
 2. v bode 1.2 Časový harmonogram konania o Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny sa upravuje podávanie a prijímanie nasledovne: od 07.03.2016 do 14.03.2016

Hodnotiacu správu projektového zámeru na základe výzvy č. 1 MAS/PRV/2015, ktorá tvorí povinnú prílohu k žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každému žiadateľovi v termíne do 07.03.2016.

 

V apríli 2016 sa uskutoční záverečná konferencia Fondu pre MVO

19.2.2016

 

V spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujeme záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Budeme radi, ak si poznačíte tento dátum v kalendároch, pripravujeme podujatie plné inšpiratívnych príbehov a projektov, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre MVO.

 

 

 

Podujatie sa uskutoční 21. apríla 2016 v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave. Podrobný program zverejníme v marci 2016.

 

Výzva pre rómske žiačky 9. roč. ZŠ - štúdium na strednej pedagogickej škole

18. 02. 2016

 

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (ďalej “REF”) vyhlasuje nový program zameraný na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl.

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách na Slovensku. Prostredníctvom zvýšeného počtu rómskych učiteliek v škôlkach sa očakáva zvýšený počet rómskych detí v škôlkach, čo sa odrazí na ich lepšej príprave na vstup do základnej školy.

 

Projektové aktivity sú zamerané na motiváciu rómskych žiačok 9. ročníkov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia k štúdium na stredných pedagogických školách v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

 

Projekt podporí rómske dievčatá prioritne  z Prešovského, Košického, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, ktorým poskytne: pomoc pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy, mentoring, pokrytie nákladov nevyhnutných na štúdium na strednej škole (cestovné, stravné, ubytovacie náklady, školné), finančnú podporu/štipendium v 3. a 4. ročníku, pomoc pri sprostredkovaní povinnej praxe, pomoc pri hľadaní zamestnania v regiónoch s vysokou koncentráciou Rómov, asistenciu pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy a štipendium počas bakalárskeho štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika resp. predprimárne vzdelávanie.

 

Dĺžka projektu je deväť rokov (október 2013 - október 2022), prvá skupina dievčat začala štúdium na strednej škole v školskom roku 2014/15, ďalšia skupina začne študovať v školskom roku 2016/17. Projekt uprednostní štúdium na štátnej strednej škole, študentky študujúce na súkromných a cirkevných školách budú zaradené do projektu len ak to kapacita projektu umožní.

 

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do programu, neváhajte Nás kontaktovať! Prihlášku do programu: Podpora rómskych študentiek v štúdiu na stredných pedagogických školách nájdete tu.

 

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap

Levočská 4, Prešov 080 01 Slovakia

Tel. kontakt: 051/775 4114, Mobil: 0944 251 841

email: vteru@romaeducationfund.org, s.dzurikova@romaeducationfund.org

 

 

Vzor podnikateľského plánu pre mladého farmára.

18.2.2016

 

Na stránke Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF bol zverejnený vzor podnikateľského plánu pre mladého farmára, na základe ktorého si viete pripraviť svoj podnikateľský zámer.

 

Dokument bol zverejnený na stránke:

http://mladyfarmar.sk/node/120

 

S pozdravom

ARR SEVER

 

Prílohy na stiahnutie

Do platnosti vstúpil zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16.2.2016

 

Dňa 9. decembra 2015 bol v Čiastke 98/2015 Zbierky zákonov SR uverejnený zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základným cieľom zákona o finančnej kontrole je vytvorenie legislatívno-právnych podmienok pre zefektívnenie systému verejnej vnútornej kontroly a auditu s dôrazom na hospodárne, efektívne, účelné a účinné nakladanie s verejnými prostriedkami vrátane prostriedkov EÚ. Výkon finančnej kontroly sa oproti predchádzajúcej právnej úprave zjednodušil. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

 

http://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-98-2015

 

Zdroj MF SR

 

Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

16.2.2016

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

 

Link na znenie výzvy:

- Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

 

Žiadosti bude možné predkladať od 16. marca 2016.

 

Na pomoc pri podávaní žiadostí je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení. Dostupné sú na internetovej stránke www.zatepluj.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.

 

S pozdravom

ARR SEVER

 

Európska únia hrozí Slovensku žalobou v súvislosti s domácimi potravinami !

16.2.2016

 

Slovensko zaznamenalo naprosto absurdní přístup Evropské unie, která vyhrožuje Slovenské republice žalobou, pokud nepřehodnotí postoj k nakupování domácích potravin. Evropská unie tak hrozí Slovensku žalobou za to, že země preferuje nákup domácích potravin, namísto těch z ostatních zemí v EU. Jak už informoval ministr hospodářství na Slovensku Ľubomír Jahnátek, podíl domácích potravin tvořil v minulém roce 2015 přibližně 62,5% na veškerém prodeji v zemi....

 

Toto už fakt nepotrebuje komentár... :-(

 

http://ceskoaktualne.cz/2016/02/zpravy-ze-sveta/evropska-unie-hrozi-zalobou-v-souvislosti-s-domacimi-potravinami/

 

Fotodokumentácia a prezentácie z Klubu mladých farmárov v Tvrdošíne.

 16.2.2016

 

Dňa 9.2.2016 sa na Orave, v hoteli Limba v Tvrdošíne, konal Klub mladých farmárov. Na seminári sa zúčastnilo približne 80 záujemcov. Hlavnou témou bolo - Ako úspešne žiadať o nenávratný finančný príspevok pre mladých začínajúcich poľnohospodárov.

 

Fotodokumentáciu zo seminára si môžete pozrieť a stiahnuť zo stránky:

http://ix.sk/M7czz

 

Prezentácie:

- Podmienky predaja vlastných produktov - Mgr. Janka Leitnerová (http://ix.sk/fOUGE)

- Živočíšna výroba - Ing. Ján Huba, CSc. (http://ix.sk/AaVHk)

- Ekonomické aspeky založenia farmy - Ing. Marián Škombár (http://ix.sk/Ap74j)

 

Informácia bola zverejnená na stránke (na stránke nižšie):

http://mladyfarmar.sk/node/118

 

S pozdravom

ARR SEVER

 

Otvorený grantový program 2016 Nádácie Slovenskej sporiteľne

15.2.2016

 

Prvé kolo Otvoreného grantového programu pre rok 2016 je sprístupnené do 31. mája 2016. Druhé kolo bude vyhlásené počas leta 2016.

 

Do otvoreného grantového programu môžete posielať projekty z oblasti:

 

 • Športu
 • Kultúry
 • Vzdelávania
 • Sociálnej pomoci a zdravia
 •  

Projekty sa podávajú prostredníctvom elektronickej podateľne.

 

 • najprv je potrebné sa zaregistrovať na stránke podatelna.slsp.sk, pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte program "Otvorený grantový program 2016";
 • na overenie funkčnosti Vašej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje Vaše konto.  Cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke podatelna.slsp.sk;
 • vyplňte on-line projektový formulár. Priebežne text ukladajte. Z Vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;
 • elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke.

Žiadatelia sú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní.

 

Výška požadovanej podpory nie je ohraničená, správna rada však môže na základe predloženého rozpočtu projektu rozhodnúť len o čiastočnej podpore žiadosti.

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa sústreďuje na podporu verejnoprospešných aktivít mimovládnych organizácií. V zmysle schválenej koncepcie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

 

RegioStars Awards 2016

15.02.2016

 

Cieľom súťaže je oceniť originálne a inovatívne projekty financované z fondov Európske únie (EÚ).

 

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty z týchto oblastí:

 

 • Inteligentný rast: vznikajúce príležitosti v globálnej ekonomike
 • Trvalo udržateľný rozvoj: obehová ekonomika
 • Inkluzívny rast: integrované bývanie – budovanie inkluzívnych a nesegregovaných komunít
 • Citystar: inovatívne riešenia pre udržateľný mestský rozvoj
 • Efektívny manažment: má význam riadiť inak

Projekty do súťaže prihlasujú Riadiace orgány jednotlivých operačných programov, prípadne nimi poverení projektoví manažéri. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazným projektom sa uskutoční dňa 11. októbra 2016 v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli.

 

Viac informácií nájdete na: http://www.siea.sk/kalendar/c-10886/regiostars-awards-2016/

 

 

 

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP

12.2.2016

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (verzia 1.4), platnú od 12. 02. 2016, ktorú nájdete v časti Dokumenty/ Metodické dokumenty OP KŽP.

 

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov sa týka najmä Prílohy č. 2 – Finančné a percentuálne limity, kde došlo k zmene výšky finančných limitov pre osobné výdavky bezprostredne súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu (priame výdavky), ako aj k úprave výšky finančných limitov pre riadenie projektu (interné/externé).

 

 

 

Kooperačné podujatie Tatra Expo stavebníctvo a bývanie 2016

11.2.2016

 

Kooperačné podujatie Tatra Expo stavebníctvo a bývanie 2016

 

Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na Kooperačné podujatie Tatra Expo stavebníctvo a bývanie 2016. Podujatie sa uskutoční 15. apríla 2016 v športovej hale ARÉNA v Poprade.

 

Kooperačné podujatie Tatra Expo je organizované v rámci 17. ročníka celoslovenskej kontraktačno-predajnej výstavy bývania s medzinárodnou účasťou. Podujatie je určené pre organizácie a spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebníctva, výroby a rozvodu tepla, vykurovania, energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie a bývania. Záštitu nad výstavou prevzali Mesto Poprad, Poľská ambasáda na Slovensku, Honorárny konzul Maďarska, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenská živnostenská asociácia.

 

Sektorové zameranie

 

 • STAVEBNÍCTVO

Služby v stavebníctve; Architektúra; Stavebné technológie a remeslá; Stavebné materiály a výrobky; Izolačné materiály; Sanitárna technika; Elektroinštalácia; Stavebné stroje; Vykurovanie; Klimatizácia;

 

 • UDRŽATEĽNÉ STAVEBNÍCTVO

Energeticky úsporné zariadenia, Inteligentné bývanie, Recyklované materiály, Solárny ohrev, Fotovoltarika, Čističky odpadových vôd, Poradenstvo

 

 • BÝVANIE

Bytový nábytok; Nebytový nábytok; Drevo a materiály na výrobu nábytku, Interiérové umelecké doplnky, Bytová architektúra, dizajn; konzultačné služby

 

Program

 

10:00 - 10:15 Oficiálne otvorenie

10:15 - 12:00 Slovensko-poľský hospodársky seminár

Poľsko – partner pre obchod, investície a inovácie v stavebníctve III.

12:30 - 13:00 Registrácia na kooperačné podujatie

13:00 - 17:00 Bilaterálne stretnutia

17:00 Ukončenie podujatia

 

Podmienky účasti a viac informácií nájdete na: http://www.sbagency.sk/kooperacne-podujatie-tatra-expo-stavebnictvo-a-byvanie-2016#.VryzBLmFNR1

 

Poukážky z 2. kola Zelenej domácnostiam boli odoslané domácnostiam

11.2.2016

 

Poukážky z 2. kola Zelenej domácnostiam boli odoslané domácnostiam

 

Zmluvy k 3216 poukážkam z 2. kola projektu Zelená domácnostiam už Slovenská inovačná a energetická agentúra odoslala domácnostiam. Tie majú 30 dní od dátumu uvedeného na poukážkach na to, aby si našli zhotoviteľa a uzatvorili s ním zmluvu o inštalácií. V prvom rade by však mali skontrolovať, či pri vypĺňaní žiadosti o poukážku uviedli správne údaje.

 

Zmluvy s poukážkami sú vydávané automaticky prostredníctvom informačného systému. Údaje v nich sú prevzaté z elektronicky podanej žiadosti o poukážku. Ich správnosť vie preto skontrolovať len samotná domácnosť, respektíve zhotoviteľ. „Pri vypĺňaní údajov si domácnosti mohli v 2. kole pomôcť názorným manuálom, k dispozícii boli aj vzory a upozornenia priamo v elektronickej žiadosti. Ak by sa aj napriek tomu objavili chyby, je dôležité, aby domácnosť kontaktovala naše poradenské a konzultačné centrá a overila si ďalší postup," uviedol Eduard Jambor.

 

Zrejmé preklepy pri menách vlastníkov alebo ich adresách je možné opraviť po konzultácii s pracovníkmi SIEA. Stále však platí, že nemožno opravovať žiadny údaj uvedený na samotnej poukážke. Doplniť ani zmeniť sa nedajú údaje z listu vlastníctva k budove, kde bude zariadenie využívané, a ani druh, výrobca a typ zariadenia, počet kusov a kapacita pri akumulácii. Ak si domácnosť svoj výber medzičasom rozmyslela, je potrebné požiadať o poukážku v ďalšom kole.

 

Aby mohla byť poukážka uplatnená, musí domácnosť zmluvu o poskytnutí príspevku a príslušné čestné vyhlásenia podpísať ešte pred inštaláciou zariadenia. Pri kontrole údajov v zmluvách môžu domácnostiam pomôcť aj zhotovitelia. Vybrať si možno spomedzi takmer 600 zhotoviteľov, s ktorými už SIEA podpísala zmluvu o preplácaní poukážok.

 

Z počtu vydaných poukážok vyplýva, že do konca mája 2016 by sa malo inštalovať viac ako 30 podporených zariadení denne. Preto by si mala domácnosť pred odovzdaním poukážky overiť, či zhotoviteľ v súlade s podmienkami projektu Zelena domácnostiam zvládne inštaláciu zrealizovať v stanovenom termíne a včas požiada o preplatenie poukážky. V prípade 1. kola je to 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke, pri druhom kole sú to 4 mesiace. Odporúčané náležitosti zmluvy medzi domácnosťou a zhotoviteľom sú zverejnené na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Domácnosti/Odporúčania. Súčasťou zmluvy by mala byť napríklad aj povinnosť zhotoviteľa vykonať inštaláciu riadne a včas.

 

„Pre domácnosť je dôležité, aby sa vopred ubezpečila, že inštalácia bude vykonaná odborne a podľa individuálnych potrieb. Zhotoviteľ má zabezpečiť inštaláciu zariadení odborníkmi s osvedčením, ktorí absolvovali príslušné školenie a skúšky. Tí podpisujú aj protokol o uvedení zariadenia do prevádzky," zdôraznil Eduard Jambor. Zoznam odborne spôsobilých osôb je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Pre ktorého zhotoviteľa pracujú, je zrejmé zo zmlúv o preplácaní poukážok. Tie sú zverejňované a prostredníctvom dodatkov priebežne aktualizované v centrálnom registri zmlúv.

 

PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii) + Dodatok č. 2, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD.

11.2.2016

 

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli zverejnené nasledovné dokumenty:

 

- PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.1.2016) a

 

- Dodatok č. 2, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.1.2016) - (http://ix.sk/jUWkP);

 

- Dodatok č. 2, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 (http://ix.sk/nCtJ7).

 

Dokumenty boli zverejnené na stránke:

http://mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935

 

S pozdravom

ARR SEVER

 

One Health Summer course in Copenhagen

9.2.2016

 

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o letnom kurze, ktorý organizuje Dánska technická univerzita v spolupráci s Kodanskou univerzitou. Uvedený kurzy ma za cieľ umožniť účastníkom získať vedomosti a skúsenosti týkajúce sa riešení súčasných výziev, ktoré sa týkajú  ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia.

 

Termín podania prihlášok je stanovený na 01. apríl 2016

 

Bližšie informácie o letnej škole nájdete na dole uvedenom odkaze

http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health

 

Prílohy na stiahnutie

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček odovzdal v utorok 9. februára 2016 ocenenia víťazom súťaže

9.2.2016

 

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček odovzdal v utorok 9. februára 2016 ocenenia víťazom súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality na tému prevencia kybernetickej kriminality za prítomnosti riaditeľa odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra – Jozefa Halcina, tajomníčky Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Petry Barnovej a národnej zástupkyni SR pre EUCPN Evy Ivančovej.

 

 Národné kolo súťaže ECPA sa uskutočnilo v septembri 2015 na základe výzvy podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý je zároveň predsedom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Do súťaže boli prihlásené 3 projekty, ktoré na základe hodnotenia komisie získali nasledovné umiestnenie:

 

       1. miesto: Adam a Eva 21. storočia – obec Dvory nad Žitavou

 

Projekt je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ (12 - 15 rokov). Je zameraný na najháklivejšie témy dospievajúcej mládeže. S deťmi sa otvorene diskutuje o témach ako je dospievanie, vzťahy, kamaráti, internet, sex, pornografia a iné. Sú to témy, ktoré sú súčasťou každodenného života a každé dieťa si myslí, že o tom už všetko vie a nič ho nemôže prekvapiť.

 

 

 

Každý deň využívajú moderný digitálny svet, žijú online, „postujú”  a zdieľajú  svoje myšlienky, názory, fotografie, „lajkujú” príspevky svojich online priateľov, posielajú žiadosti o priateľstvo ľuďom, ktorých nepoznajú, ale majú „spoločných priateľov”. Stránky od 18+ navštevujú bez problémov, jedným klikom. Predháňajú sa, kto videl viac zakázaných vecí, kto tie veci skúšal, kto ich skúšať bude. Projekt je zameraný na to, aby sa deti s týmito problémami vedeli vyrovnať, dozvedeli sa správne a neskresľujúce informácie, vedeli využívať výdobytky moderného sveta a nestratili sa v množstve informácií, ktoré dnešná doba ponúka.

 

Ocenenie od štátneho tajomníka MV SR prevzal starosta obce Dvory nad Žitavou - p. Ing. Branislav Becík, PhD.

 

       2. miesto: Spoločne proti IT kriminalite – OZ Preventista

 

Projekt “Spoločne proti IT kriminalite”  ktorý bol spustený občianskym združením Preventista je zameraný na rozvoj vzdelávacích aktivít v oblasti informačnej bezpečnosti, prevencie počítačovej kriminality a prevencie sociálno-patologických javov, ktoré súvisia s využívaním informačných technológií. Víziou projektu je zvyšovanie povedomia o informačnej bezpečnosti, zvyšovanie „soft skils“, popularizácia problematiky informačnej bezpečnosti a snaha o presadenie základných princípov bezpečného využívania IT v praktickom živote. Cieľovou skupinou sú najmä deti a mládež. Pôsobenie na cieľovú skupinu však prebieha nielen priamo zameranými aktivitami, ale aj na základe bezprostrednej spolupráce a cestou podpory vzdelávania ich pedagógov a rodičov zo strany skúsených odborníkov v oblasti informačnej bezpečnosti.

 

      3. miesto: Kyberšikanovanie.sk  – eSlovensko o. z.

 

Kyberšikanovanie.sk je multimediálny projekt určený pre slovenské základné a stredné školy, ale aj iné štátne i súkromné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou. Výstupom projektu je metodická príručka a DVD s výberom filmov slovenskej aj zahraničnej produkcie na témy kyberšikanovania. Projekt má za cieľ rozšíriť vedomosti o kyberšikanovaní, zvýšiť citlivosť na kyberšikanovanie, zmeniť pasívnych svedkov na aktívnych ochrancov obetí, prostredníctvom filmov vyvolať emocionálny zážitok, ktorý zmení pohľad svedkov na šikanovanie a pomocou aktivít hlbšie pochopiť prežívanie a správanie obete, agresora či svedkov. Prostredníctvom emócií a individuálneho prežívania počas sledovania filmov a zapájania sa do 25 aktivít si projekt kladie za cieľ osloviť deti a mládež a ukázať im, ako vníma kyberšikanovanie obeť, agresor a blízke okolie.

 

Ocenenie prevzala p. Ing. Veneta Macková – projektová manažérka eSlovensko o.z.

 

Víťazný projekt Adam a Eva 21. storočia reprezentoval Slovenskú republiku v európskom kole súťaže, ktorého vyhodnotenie sa konalo v decembri 2015 v Luxemburgu. Koordinátorka projektu, p. Mgr. Klaudia Homolová, odprezentovala projekt počas konferencie najlepšej praxe v oblasti prevencie kriminality. Hlavnú cenu získal projekt Holandska a čestné uznanie získalo Nemecko a Luxembursko.

 

 Víťazom v roku 2014 bolo občianske združenie eSlovensko

 

Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

9.2.2016

 

Dátum platnosti: od 8. 2. 2016 – časovo otvorená výzva

 

V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 2 ako partnerská organizácia (PO).

 

Na zverejnenú Výzvu na výber partnerskej organizácie na internetovej stránke ÚPSVR je potrebné reagovať vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky poštovou prepravou na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Adresa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

 

Na obálku uveďte heslo: „OP FEAD Výzva Opatrenie 2 – NEOTVÁRAŤ “

 

 

Súčasťou realizácie Opatrenia 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie je aj Pokyn GR Sekcie kontroly MPSVR SR k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu verejných obstarávaní uskutočnených partnerskými organizáciami v rámci potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 uvedený v dokumentoch nižšie:

 

Environmentálny fond – prehľady žiadateľov v rámci činnosti L2 (Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania).

8.2.2016

 

Na stránke Environmentálneho fondu boli zverejnené nasledovné prehľady:

 

- Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR.

 

Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na stránke:

http://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/rozhodnute

 

- Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore.

 

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie v rámci činnosti L2, minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore.

 

V prípade, že Environmentálny fond bude mať k dispozícii ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie v rámci činnosti L2, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2.

 

Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na stránke:

http://envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_prehlad-ziadatelov-ne-L2

 

- Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí v rámci činnosti L2.

 

Žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,

d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z. z.

 

Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej správnosti a úplnosti žiadostí nájdete na stránke:

http://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/vyradene

 

S pozdravom

ARR SEVER

 

Program Solidarita pomohol za osem rokov viac ako 20 000 občanom tretích krajín

8.2.2016

 

Téma presúvania migrantov po európskom kontinente rezonuje spoločnosťou hlavne posledné mesiace. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími organizáciami sa však témou migrácie zaoberá dlhodobo. Svedčí o tom aj stretnutie zástupcov rezortu vnútra s príjemcami pomoci z programu Solidarita a riadenie migračných tokov, na ktorom zhodnotili osemročné fungovanie tohto programu. Implementácia jeho projektov spolufinancovaných Európskou úniou v rámci programového obdobia 2007-2013 skončila minulý rok. Vďaka nemu sa dostala pomoc mnohým skupinám občanov tretích krajín, utečencom, a tiež sa posilnila ochrana našich vonkajších hraníc.

 

Milióny na podporu 158 projektov

 

Program Solidarita a riadenie migračných tokov podporil celkovo 46 národných a 112 individuálnych projektov. Prostriedky vyčlenené na realizáciu projektov dosiahli hranicu 28,3 milióna eur, pričom hlavným zdrojom financovania boli európske fondy. V celkovom zúčtovaní sa z celej alokácie podarilo vyčerpať 88,5% prostriedkov. „Slovenská republika prostredníctvom ministerstva vnútra zodpovedala za správu všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. Národné a individuálne projekty dostalo do kompetencie 48 rôznych príjemcov. Verím, že všetky takto získané skúsenosti využijeme aj v novom programovom období, ktoré pre Slovensko prináša ďalšie príležitosti na rozvoj migračnej politiky a posilnenie vnútornej bezpečnosti,“ zhodnotila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková, ktorá v minulosti vykonávala funkciu riaditeľky odboru zahraničnej pomoci, do ktorého gescie spadal všeobecný program Solidarita.

 

 

 

Štyri fondy na pomoc utečencom a zvýšenie bezpečnosti našich hraníc

 

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov bol spolufinancovaný zo štyroch fondov: Fond pre vonkajšie hranice (EBF), Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF), Európsky fond pre návrat (RF) a Európsky fond pre utečencov (ERF). Každý z fondov podporoval špecifickú oblasť zameranú či už na občanov tretích krajín alebo bezpečnosť Slovenska. Presne 158 projektov prinieslo napríklad riešenia v témach riadenia toku osôb na našich vonkajších hraniciach; zabezpečenia sociálneho, psychologického poradenstva pre maloletých z tretích krajín bez sprievodu; analýzy situácie migrantov a možnosti ich integrácie na Slovensku; budovania odborných kapacít pre oblasť migrácie a integrácie cudzincov; zabezpečenia spravodlivého procesu udelenia azylu; ale aj návratu migrantov do krajín svojho pôvodu. „V mnohých prípadoch sa nám podarilo prekročiť plány a dosiahnuť dobré výsledky. Napríklad projekty zamerané na pomoc migrantom, podporu vzájomnej interkultúrnej výmeny, výskumné aktivity a budovanie kapacít zasiahli takmer 20 000 štátnych príslušníkov tretích krajín. Vyše 500 migrantov sa stalo súčasťou projektov pre dobrovoľný návrat, pričom tretine z nich sme poskytli podporu pri reintegrácií po návrate do svojej krajiny pôvodu. Dodali sme stovky kusov bezpečnostnej techniky slúžiacej k lepšej ochrane hranice a zaškolili viac ako 13 000 ľudí,“ povedala riaditeľka odboru zahraničnej pomoci Katarína Naďová.

 

Pomoc aj v novom programovom období

 

Posledné záverečné správy ministerstvo vnútra predloží Európskej komisii do konca marca 2016, čím definitívne uzavrie minulé programové obdobie. Aj v súčasnom období 2014-2020 môže Slovensko prostredníctvom ministerstva vnútra čerpať pomoc na rozvoj migračnej politiky a posilnenie vnútornej bezpečnosti prostredníctvom Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).

 

 

 

Ak žiadosť o poukážku neuspela, treba si pýtať vysvetlenie priamo od SIEA

5.2.2016

 

 

Viaceré domácnosti nepoznali pravidlá projektu Zelená domácnostiam a v 2. kole sa spoliehali výhradne na zhotoviteľov, ktorí tvrdili, že všetko, vrátane žiadostí o poukážky vybavia za nich. Ukazuje sa však, že tí v niektorých prípadoch podávali aj nesprávne alebo nekorektné informácie. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preto vyzýva domácnosti, ktoré nezískali poukážky, aby sa informovali priamo v konzultačných a poradenských centrách.

 

Pracovníci SIEA od pondelka absolvovali s domácnosťami desiatky rozhovorov o uprednostňujúcich podmienkach projektu, spôsobe vydávania poukážok i menšom objeme vyčlenených prostriedkov pre Bratislavský samosprávny kraj. Práve menší rozpočet a veľký záujem o podporu v tomto regióne bol dôvodom, že v 2. kole nezískala podporu ani jedna fotovoltická inštalácia. V poradí ich predbehli inštalácie tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov v domoch, ktoré vykonali opatrenia na úsporu energie. Domácnosti vysvetlenia prijali. Zároveň však upozornili na viacero neštandardných praktík niektorých zhotoviteľov.

 

„V rámci 2. kola projektu už evidujeme na niektorých zhotoviteľov sťažnosti predovšetkým od domácností, ktoré nevypĺňali žiadosti o poukážky samé. Ak vyplní žiadosť zhotoviteľ, ktorý má na to od domácnosti splnomocnenie, nie je to v rozpore so všeobecnými podmienkami projektu, ale tento postup SIEA domácnostiam opakovane neodporúčala. Ak má domácnosť pochybnosti, ako to bolo v prípade jej žiadosti, môže sa na nás obrátiť. Doteraz sa všetky prípady vysvetlili bez pochybenia SIEA," zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Na agentúru sa napríklad obrátil žiadateľ so sťažnosťou, že jeho žiadosť podľa vyjadrenia zhotoviteľa neuspela pre zlyhanie informačného systému SIEA. Až potom, čo zhotoviteľovi oznámil, že si celú situáciu preverí priamo v agentúre, mu zhotoviteľ povedal, že jeho žiadosť podali neskoro.

 

Kompetencie SIEA pri riešení sťažností žiadateľov sú dané podmienkami projektu a zmluvou so zhotoviteľmi, v ktorej sú presne uvedené podmienky, za akých môže zmluvy so zhotoviteľmi vypovedať. Týkajú sa aj toho, akým spôsobom zhotovitelia o projekte informovali. Prvé upozornenie na možné porušenie zmluvy už SIEA doručila zhotoviteľovi, nasledovať môžu ďalšie. Agentúra však nemá kompetencie vstupovať do obchodných vzťahov medzi domácnosťami a zhotoviteľmi. S prípadnými podnetmi je možné sa obrátiť aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá sa nimi bude zaoberať.

 

Propagačné aktivity viacerých zhotoviteľov sa od decembra, kedy bolo vyhlásené 1. kolo projektu, výrazne zintenzívnili. Mnohí si na webových stránkach vytvorili formuláre s cieľom získať čo najviac klientov. Niektorí o detailoch podpory a systéme podávania žiadostí informovali minimálne a zamlčiavali, že žiadosť si môžu domácnosti podávať samé. Dokonca domácnosti presviedčali, že žiadosť je príliš komplikovaná. Objavili sa aj prípady, že podanie žiadosti bolo podmieňované zaplatením zálohy.

 

„Takéto konanie zásadne odmietame. Informačný systém bol vytvorený s cieľom, aby mohli žiadosti jednoducho a rýchlo vyplniť domácnosti. Samotný mechanizmus podávania žiadostí sa nezmenil, ale na základe skúseností z 1. kola sme postup pri vypĺňaní rozčlenili do 5 prehľadných krokov, doplnili sme vzorové texty, vysvetlivky a upozornenia a publikovali podrobný názorný manuál. K vyplneniu žiadosti je potrebné vedieť len výrobcu a typ zariadenia, ktoré sa vyberá zo zoznamu, a mať k dispozícii list vlastníctva k budove, kde plánujú zariadenie využívať," zdôraznil E. Jambor. V manuáli sú zhrnuté základné postupy pri podaní žiadosti, vrátane podrobného vysvetlenia uprednostňujúcich podmienok.

 

Už v decembri po skončení 1. kola, bolo na webovej stránke zverejnené odporúčanie, aby domácnosti vypĺňali žiadosti samé. Pred spustením 2. kola SIEA k tejto téme vydala upozornenie, aby si overovali informácie od zhotoviteľov, ktorí tvrdia, že všetko vybavia za nich. „Vyzývali sme ich, aby im neuvážene neposkytovali svoje údaje. Tie domácnosti, ktoré sa pri vypĺňaní spoľahli sami na seba, majú výhodu, pretože vedia, kedy a ako žiadosť vyplnili. Aj pri prebiehajúcej kontrole adries, na ktoré majú byť poukážky posielané sa potvrdilo, že pri žiadostiach s rovnakou kontaktnou e-mailovou adresou je vysoká miera chybovosti," povedal E. Jambor. V tejto súvislosti SIEA upozorňuje, že prebiehajúca kontrola sa netýka ostatných vyplnených údajov, ktoré budú súčasťou zmluvy. Tie si musia domácnosti v spolupráci so zhotoviteľmi skontrolovať po doručení poukážok.

 

To, že žiadosti vypĺňali za domácnosti zhotovitelia naznačujú okrem rovnakých IP adries počítačov, z ktorých bolo o poukážky žiadané, aj rovnaké kontaktné e-mailové adresy. Spomedzi vydaných poukážok tieto rovnaké adresy prekročili stovku len v jednom prípade. V dvoch ďalších to bolo nad dvadsať žiadostí, v ostatných menej. Opakované adresy sú aj medzi neplatnými žiadosťami. V dvoch prípadoch ide o stovky, v ostatných je to menej ako dvadsať. „Chápeme, že niektorí zhotovitelia môžu byť nespokojní, pretože klientom zaručovali, že to vybavia, ale odmietame nátlak, ktorý vedú prostredníctvom médií. Na druhej strane oceňujeme prístup väčšiny zhotoviteľov, ktorí klientov informujú korektne. Aj preto vyzývame domácnosti, aby dobre zvážili, komu zveria poukážky," uzavrel E. Jambor.

 

Stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

5.2.2016

 

Na základe vyhodnotenia projektov končiaceho sa operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pripravuje MPSVR SR v rámci nového programového obdobia pokračovanie projektu s rovnakým zameraním ako úspešný projekt Rodina a práca realizovaný v roku 2015.

 

Nový operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. SR po prvýkrát vo svojej histórii spracovala operačný program ako „multifondový“, čoho cieľom je zabezpečiť zjednodušenie, vyššiu koordináciu a efektívnosť plánovaných aktivít. Preto je potrebné nanovo nastaviť všetky riadiace dokumenty nevyhnutné pre prípravu projektov a k projektom pristupovať ako k úplne novým, bez predchádzajúcej histórie. Zároveň je však potrebné do konkrétnych projektov zapracovať aj skúsenosti vychádzajúce z implementačnej praxe v súčasnosti realizovaných projektov. S ohľadom na všetky nevyhnutné úpravy a zmeny reflektujúce nastavenia operačného programu MPSVR v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR a partnermi k dnešnému dňu spracovalo projektové zámery všetkých vyššie uvedených projektov, ktoré boli schválené príslušnou komisiou pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje, a naďalej sa pracuje na ďalších procesných úkonoch so stanovenými lehotami, ktoré vedú k vydaniu Rozhodnutia o schválení ŽoNFP príslušných projektov.

 

V súčasnosti je už schválený zámer NP na podporu flexibilných služieb starostlivosti o deti a pripravený zámer NP na podporu flexibilných pracovných miest pre matky s malými deťmi.

 

Zainteresovaní robia všetko pre to, aby sa nový projekt mohol začať realizovať čo najskôr, predpoklad je 2. štvrťrok 2016. Subjekty, ktoré boli zapojené do pilotného projektu Rodina a práca, budeme formou e-mailu informovať o spustení nástupníckych projektov v priebehu roku 2016.

 

Radi by sme však pripomenuli, že z hľadiska dlhodobejšej udržateľnosti realizovaných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu bude vždy kľúčová aj schopnosť ďalšej podpory týchto aktivít zo strany samotných prijímateľov, čiže samosprávy, komerčného a neziskového sektora. V takýchto prípadoch je preto potrebné zabezpečiť nadväznosť aktivít minimálne v prechodnom období, kým bude možné pristúpiť k realizácii ďalších projektov, financovaných z verejných zdrojov.

 

VÝZVA na predloženie žiadostí

4.2.2016

 

VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične

 

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

 

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou

-          dostavby telocvične,

-          rekonštrukcie telocvične alebo

-          výstavby novej telocvične.

 

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:

-          rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,

-          rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),

-          rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),

-          rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,

-          rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

 

     Dotáciu je možné poskytnúť len obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie.

     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.

     Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 4. marca 2016 do 24.00 h.

 

Výzva na udeľovanie záštity slovenského predsedníctva v Rade EÚ

4.2.2016

 

Zapojte sa do slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zviditeľnite svoj projekt.

 

Buďte aj Vy priamym aktérom slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) a získajte oficiálnu záštitu predsedníctva nad svojim podujatím. Predsedníctvo je aj o Vás a o Vašich projektoch.

 

Viac informácií nájdete na:

http://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/vyzva_na_udelovanie_zastity_slovenskeho_predsednictva_v_rade_eu

 

Návod na prípravu a predkladanie žiadostí prostredníctvom generátora žiadostí (Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020).

4.2.2016

 

Na stránke Žilinského samosprávneho kraja je zverejnený dokument - Príručka - Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom generátora žiadostí (Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020).

 

Príručka predstavuje opis a odporúčania týkajúce sa prípravy projektu, vypĺňania a predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

V programovom období 2014-2020 budú žiadosti v rámci Programu predkladané v elektronickej podobe (on-line) pomocou generátora žiadostí, ako taktiež aj v papierovej podobe.

 

Generátor, dostupný na adrese: www.eplsk.eu, je systém vytvorený v súlade s požiadavkami Programu, ktorý žiadateľom umožňuje správne vyplnenie žiadostí, ich upravovanie a prípravu.

 

Dokument si môžete pozrieť a stiahnuť na stránke (dokument zasielame aj v prílohe e-mailu):

http://ix.sk/UHC29

 

S pozdravom

ARR SEVER

 

Prílohy na stiahnutie

Rozbiehame nové školenia pre EURO - úradníkov EŠIF

04.02.2016

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Dodatkom č. 4 k Organizačnému poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra 2013, vznikol nový Odbor vzdelávania administratívnych kapacít európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len OV AK EŠIF), ktorý zodpovedá za koordináciu horizontálnych vzdelávacích aktivít AK EŠIF v programovom období 2014 - 2020, a jeho činnosť je naplno spustená od 1. januára 2016.

V rámci cyklu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF (riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, orgánu auditu, platobných jednotiek, CKO), v prvom polroku 2016 pripravujeme nasledovné školenia, realizované v priestoroch ÚV SR, na Námestí slobody 1, Bratislava (miestnosti č. 027 a č. 004) :

 

Zákon č.  292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF a vybrané kapitoly Systému riadenia EŠIF - výzva, schvaľovací proces

 

Systém riadenia EŠIF

 

Zmluva o NFP - vybraná kapitola v rámci systému riadenia EŠIF

 

ITMS 2014 - 2020

 

Systém finančného riadenia

 

Zákon o verejnom obstarávaní vs. nový zákon o verejnom obstarávaní

 

Prípadové štúdie / zistenia ÚVO z výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním

 

Systém riadenia EŠIF na PO 2014 - 2020 z pohľadu kontroly verejného obstarávania a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

 

Na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ bude pravidelne uverejňovaný zoznam pripravovaných školení na najbližšie obdobie, spolu s novinkami a aktualitami, súvisiacimi so vzdelávaním AK EŠIF. Na stránke tiež nájdete jednotlivé prezentácie k školeným témam i ponuky dodatočného prihlásenia sa na školenie, v prípade nenaplnenia kapacity.

 

Najbližšie termíny školení:

 

19.2.2016  ITMS 2014 - 2020 / Neverejná časť

23.2.2016  Systém riadenia EŠIF

26.2.2016 Systém riadenia EŠIF na PO 2014 - 2020 z pohľadu kontroly, Novela Zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.Z

 

Účastníci školení budú oslovovaní a pozývaní priamo cez kontaktnú osobu danej inštitúcie.

Školenia sú určené len pre administratívne kapacity EŠIF, nie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov projektov.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na vzdelavanieakesif@vlada.gov.sk.

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí

3.2.2016

 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os1, investičnú prioritu 1.2, pre špecifický cieľ 1.2.3

 

Zverejnené: 3. február 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

Investičná priorita 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

 

pre špecifický cieľ 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

 

Aktivity: Zabezpečovanie a optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd.

 

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov “.

 

 

 

Žiadosti o poukážky v Zelenej domácnostiam nevypĺňali roboty

3.2.2016

 

Medializované podozrenia z automatického vypĺňania žiadostí robotom v 2. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré vychádzajú predovšetkým z vysokých čísiel priradených k žiadostiam o poukážky krátko po spustení systému, sa nepotvrdili. Slovenská inovačná a energetická agentúra zdôrazňuje, že číslovanie žiadostí o poukážky zahŕňa aj 1. kolo a čísla sú priradené všetkým aj neúspešným pokusom o zaregistrovanie žiadosti

 

SIEA v tejto súvislosti už vykonala kontrolu a vylučuje možnosť, že žiadosti vypĺňali roboty. „V 1. kole sme evidovali približne 2430 pokusov o vyplnenie žiadosti, čísla v druhom kole začínali na tejto úrovni. Keďže sme vopred avizovali deň spustenia systému a v momente jeho otvorenia sme na stránke publikovali správu, rozoslali mailom informáciu všetkým registrovaným zhotoviteľom i odberateľom správ zo stránky SIEA a zároveň sme využili aj sociálne siete, nápor na stránke v prvých hodinách je vysvetliteľný," zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Po spustení systému bolo permanentne na stránke prihlásených po 200 návštevníkov, celkovo za celý deň ich bolo vyše 6 000.

 

 

O možnostiach ako predísť automatickému vypĺňaniu formulárov SIEA informovala vopred, ešte pred spustením 1. kola projektu. Už samotná štruktúra formulára obsahuje prvky, ktoré by mali byť prekážkou. V 2. kole bola do systému doplnená aj tzv. captcha. Tá reaguje na správanie užívateľov systému a v prípade, že je nutné overiť , kto žiadosť vypĺňa, ponúka rôzne stupne obtiažnosti. „Je nám jasné, že ak by mal niekto záujem, aj tento systém je prelomiteľný. To sa však v 2. kole nestalo. Prijali sme aj ďalšie opatrenia, ktoré plánujeme dopĺňať a obmieňať," zdôraznil Eduard Jambor.

 

 

Spustenie systému cez deň SIEA zvolila aj preto, aby mali domácnosti možnosť obracať sa v prípade potreby na konzultantov na pracoviskách agentúry. Počas dňa pomohli s vyplnením poukážky desiatkam záujemcov. Ďalším dôvodom bola možnosť monitorovať systém a promptne reagovať na prípadné nové situácie.

 

 

SIEA na možnosť podozrenia z využívania robotov upozornili zástupcovia menších zhotoviteľov, ktorí sa obávali, že automatické vypĺňanie využijú spoločnosti, ktoré si vďaka intenzívnym marketingovým aktivitám získali množstvo klientov. „Zástupcov menších zhotoviteľov sme už pred mesiacom ubezpečili, že opatrenia sme prijali ešte v 1. kole a pripravili sme aj ďalšie. Ak mali aktuálne podozrenie, mohli požiadať o stanovisko priamo nás. Mrzí nás, že téma bola napriek tomu komunikovaná prostredníctvom jedného z denníkov , ktorý napriek nášmu vysvetleniu a zaslanému stanovisku uviedol v tlačenom vydaní informáciu, že sme sa k téme nevyjadrili," uviedol E. Jambor .

 

 

V súvislosti s vydanými poukážkami SIEA všetkých zhotoviteľov upozorňuje, aby prijali len toľko zákaziek, ktoré zvládnu do konca mája pokryť bez toho, aby sa to negatívne prejavilo na kvalite inštalácií. Aj preto domácnosti opakovane vyzývala, aby si ešte pred vydaním poukážky overili, či splnia termíny inštalácie. Momentálne sa SIEA sústreďuje na kontrolu adries, ktoré domácností vyplnili v žiadostiach. Poukážky so zmluvami budú odoslané domácnostiam v najbližších dňoch. Zmluvy o poskytnutí príspevku domácnostiam sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv potom, čo domácnosť odovzdá poukážku zhotoviteľovi.

 

 

 

Oznámenie zo dňa 03.02.2016 (Výzva č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2)

03.02.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou,  vrátane všetkých jej príloh. Hodnotiacu správu projektového zámeru na základe výzvy č. 1MAS/PRV/2016, ktorá tvorí povinnú prílohu k žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každému žiadateľovi v termíne do 20.02.2016.

Zoznam členov a pozorovateľov Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie.

03.02.2016

 

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk zoznam členov a pozorovateľov Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie.

Dokument je Vám k dispozícii na tejto adrese:

http://www.minedu.sk/komisia-pre-prioritnu-os-1/

 

Spustenie prvej grantovej výzvy Stredoeurópskej nadácie.

3.2.2016

 

Je tu spustenie prvej grantovej výzvy Stredoeurópskej nadácie v rámci programu Dunajský fond, v ktorej bude rozdelená suma v maximálnej výške 30 000 Eur. Výzva je zameraná na finančnú podporu verejnoprospešných projektov a kultiváciu verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Viac informácií o zameraní a podmienkach spustenej výzvy nájdete na http://www.dunajskyfond.sk/#!grantov-vzvy/cff0 alebo v tlačovej správe Stredoeurópskej nadácie, ktorá tvorí prílohu tohto mailu.

 

Pekný a pohodový deň

Kolektív RRAZ

 

Nové programové obdobie EÚ prinesie Bratislave nové projekty

02.02.2016

 

Bratislava (2. februára 2016) – O zhodnotení doterajšej spolupráce aj vízii ďalších spoločných projektov pre zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste hovorili minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek a primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Obaja sa zhodli, že dnes už fungujúce a úspešné projekty, ktoré vďaka vyčerpanému Operačnému programu Doprava pomohli výrazným spôsobom zlepšiť verejnú dopravu v Bratislave, sú dôvodom toho, aby spolupráca oboch strán pokračovala aj naďalej  v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

„Predchádzajúce obdobie bolo veľmi náročné, no zároveň veľmi úspešné. Aj vďaka výraznej podpore finančného balíka z Operačného programu Doprava je verejná doprava v našom hlavnom meste kvalitnejšia, efektívnejšia a modernejšia. Za zmienku stojí, že sa nám podarilo zvládnuť časovo veľmi náročný projekt rekonštrukcie Starého mosta, ľudia cestujú komfortnejšie v modernejších električkách aj trolejbusoch. Čakajú nás však ďalšie výzvy v rámci nového balíka eurofondov a pevne verím, že sa nám pri ich realizácii bude dariť rovnako dobre,“ uviedol po stretnutí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

 

Operačný program Doprava, ktorý riadi ministerstvo dopravy, bol najväčším operačným programom v programovom období 2007-2013. V rámci neho sa implementovalo viac ako 140 projektov v oblasti cestnej, železničnej ako aj verejnej osobnej dopravy. V rámci Bratislavy išlo o nákup 120 nových trolejbusov, 45 električiek, zmodernizovali sa električkové trate, vrátane výstavby električkovej trate do Petržalky.

V nadväznosti na uvedené primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal poďakoval ministrovi dopravy za súčinnosť a spoluprácu v rámci realizácie a udržateľnosti náročných dopravných projektov realizovaných v hlavnom meste, najmä pri projekte Nosný systém MHD I. etapa. Zároveň vyjadril želanie pokračujúcej efektívnej a účinnej spolupráce ministerstva a magistrátu. Spoločným cieľom je moderná, trvalo udržateľná a pre životné prostredie „čistá“ doprava v hlavnom meste SR Bratislave.

 

Ministerstvo dopravy podporuje aj ďalšiu spoluprácu s magistrátom hlavného mesta, keďže nové programové obdobie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prináša hlavnému mestu ďalšie možnosti. Ide o pokračovanie električkovej trate do Petržalky

(2. etapa), ktorá tak prepojí oba brehy Dunaja, komplexné spracovanie projektovej dokumentácie pre modernizáciu električkových radiál a obnovu vozňového parku električiek - nákup 15 nových vozidiel MHD.

Obe strany budú zároveň spolupracovať aj pri realizácii štúdie realizovateľnosti pre dopravný uzol v Bratislave, ktorého súčasťou má byť aj stanica Filiálka. K spoločným projektom sa tiež radí budovanie integrovaných dopravných systémov vo verejnej osobnej doprave – konkrétne siedmych terminálov osobnej dopravy.

 

Martin Kóňa

hovorca Ministerstva dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

 

Oznam PPA

2.2.2016

 

PPA zverejnila Príručku pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na opatrenie včely na podporný rok 2015/2016.

Nájdete ju tu: PPA / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Včelárstvo

 

Najúspešnejší v Road show 2015 úradu vlády boli študenti banskobystrického regiónu

2.2.2016

 

Úrad vlády SR ako Centrálny koordinačný orgán programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v Slovenskej republike zorganizoval na jeseň  minulého roka Roadshow 2015. Jedným z cieľov podujatia bolo informovať najmä mladých ľudí o EÚ, členských štátoch EÚ, ako aj o príspevku EÚ v rozvoji Slovenska prostredníctvom čerpania eurofondov.  Lektori úradu vlády navštívili 16 stredných a stredných odborných škôl v ôsmich krajských mestách na Slovensku. Viac ako 400 študentov si vypočulo prezentáciu, zapojilo sa do testovania znalostí o EÚ, do diskusií a písania slohových prác. Študenti prejavili veľký záujem o problematiku eurofondov a prekvapili dobrými znalosťami o Európskej únii a kohéznej politike Slovenska. Ich slohové práce na tému Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu  vyhodnotila v januári 2016 odborná komisia.

 

Výsledky:  slohová práca "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu"

 

1.-5 miesto : cena Tablet Apple iPad Air Wi-fi 16GB

 

·         Juraj Mičko, Gymnázium Poštová, Košice

 

·         Monika Čabrová, Gymnázium M.R.Štefánika, Košice

 

·         Erika Koperová, Stredná zdravotnícka škola, Trnava

 

·         Eva Mazúrová, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

 

·         Simona Mitrová , Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

 

 

 

6.-10. miesto :  cena Inteligentný mobilný telefón Sony Xperia

 

·         Ema Krišová,Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

 

·         Patrik Ondrejech, Obchodná akadémia,Trnava

 

·         Petra Borošová, Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

 

·         Barbora Mišíková, Obchodná akadémia, Žilina

 

·         Tereza Kocáková, Stredná zdravotnícka škola, Trnava

 

 

 

11.-15. miesto : cena Kompaktný digitálny fotoaparát Panasonic Lumix

 

·         Viktória Poláková, SOŠ veterinárna, Nitra

 

·         Marianna Turská,  Obchodná akadémia, Žilina

 

·         Viktória Jeleňová, Gymnázium M.R.Štefánika, Košice

 

·         Magdaléna Kubincová, Obchodná akadémia,Trnava

 

·         Romana Jurovatá, Stredná zdravotnícka škola, Trnava

 

 

 

16.-20. miesto: cena Digitálny audio prehrávač MP3 Philips Azure

 

 

 

·         Samuel Farský, Obchodná akadémia,Trnava

 

·         Pavol Kapusta, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

 

·         Petra Vravcová, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

 

·         Veronika Rapková,Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

 

·         Natália Jašová, Obchodná akadémia,Trnava

 

Študenti využívali vo svojich prácach rôzne slohové formy či postupy tak, aby čo najvýstižnejšie vystihli svoj pohľad na pomoc eurofondov priamo v  obci, regióne, škole a pod.    Komisia ocenila aj ich  zmysel pre humor – niektorí zo študentov  sa k téme vyjadrili ozaj stručne alebo aj vtipne, napríklad: Eurofondy sú dobrá vec!  a Doprajem druhému výhru. J  Viťazné slohové práce študentov budú zverejnené na stránkach: www.nsrr.sk a www.partnerskadohoda.sk

 

Výsledky testu znalostí o EÚ

Na prvom mieste sa umiestnil región Banská Bystrica s 92,1% správnych odpovedí, ktorý si v porovnaní s predchádzajúcou Road show 2014 polepšil o deväť percent. Druhým najúspešnejším regiónom bola Nitra a tretím Žilina. Prekvapujúco sa zhoršil región Prešov, ktorý dosiahol  o 12% menej správnych odpovedí ako v minulosti.

Najviac sa študenti mýlili pri otázke Ako sa volá zmluva o Európskej únii? Často volili odpoveď Versaillská zmluva namiesto Maastrichtská zmluva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešných študentov a učiteľov a zástupcov škôl prijmú predseda vlády SR Robert Fico a vedúci úradu vlády SR Igor Federič v priestoroch  úradu vlády, kde tým  najlepším odovzdajú vecné ceny – o presnom termíne prijatia budeme informovať.

 

 

Informácia pre prijímateľov OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

01.02.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia informuje, že dňa 26.01.2016 bolo Ministerstvom financií SR vydané aktualizované Usmernenie č.1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013.

Usmernenie je dostupné tu.

 

Príručka pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL – SR 2014 – 2020

08.01.2016

 

Príručka pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL – SR 2014 – 2020

 

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami

 

Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí

8.1.2016

 

Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu Program Demokracia a ľudské práva.

 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva oznamuje, že Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu zo dňa 02.11.2015, s pôvodný termínom uzávierky 08.01.2016, je predĺžená do 22.01.2016.

 

Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu tak môžu byť predkladané priebežne, od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016.

 

Žiadosť spolu so všetkými jej súčasťami a prílohami musí byť podaná v slovenskom jazyku, odoslaná elektronicky prostredníctvom formulára na http://fondpremvo.osf.sk v období od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016. Zároveň musí byť kompletná Žiadosť doručená poštou do sídla Správcu (Nadácia otvorenej spoločnosti, MVO - FOND, Baštová 5, 811 03 Bratislava). Žiadosť musí obsahovať všetky jej súčasti a prílohy, pričom je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky na zalepenej obálke s názvom „Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu".

 

Kompletná žiadosť pozostáva z:

 

 • Formulár Žiadosti o grant (podpísaný oprávnenými osobami);
 • Rozpočet a komentár k rozpočtu (podpísaný oprávnenými osobami);
 • Vyhlásenie o partnerstve (podpísané partnerom - v poštou zasielanej žiadosti neakceptujeme scan, ani kópiu Vyhlásenia) ;
 • Povinné prílohy

Povinné prílohy k žiadosti (postačujú kópie, nemusia byť notársky overené) sú:

 

 1. Stanovy, štatút alebo iný zakladací dokument žiadateľa;
 2. Kópia dokladu o registrácii žiadateľa (nie staršia ako 6 mesiacov);
 3. Doklad preukazujúci osobu štatutára žiadateľa;
 4. Účtovná závierka žiadateľa, za predchádzajúci kalendárny rok (v prípade UZ v podvojnom účtovníctve sa za kompletnú účtovnú závierku považuje: Výkaz súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke);
 5. Osvedčenie o registrácii na DPH (v prípade, že je žiadateľ platiteľom DPH);
 6. Profesijný životopis osôb zodpovedných za koordináciu a za finančné riadenie;

V prípade, ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť (žiadosť nespĺňa kritériá administratívnej zhody), bude táto zamietnutá. V takomto prípade má žiadateľ možnosť podať rovnakú Žiadosť ešte raz, a to najneskôr do 22.01.2016.

 

Časté chyby pri podávaní Žiadostí:

 

 • predložený scan alebo kópia Vyhlásenia o partnerstve
 • chýbajúce Poznámky k účtovnej závierke v prípade UZ v podvojnom účtovníctve
 • chýbajúce profesijné životopisy osôb zodpovedných za koordináciu a finančné riadenie,
 • chýbajúce podpisy - na žiadosti, rozpočte, vyhlásení o partnerstve
 • rozpočtované výdavky na projektového manažéra, príp. na finančného manažéra (v tejto Výzve podporujeme AKTIVITY, nie ucelené projekty)

Žiadosti budú posudzované a schválené len do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre Bilaterálny fond. V prípade vyčerpania prostriedkov Bilaterálneho fondu bude táto informácia bezodkladne zverejnená na internetovej stránke Správcu.

 

Maximálne trvanie aktivít je do 30.04.2016.  Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.

 

Zdroj: Nadácia Otvorenej Spoločnosti

 

 

 

Od januára 2016 na Slovensku končia papierové diaľničné známky

8.1.2016

 

Od januára 2016 na Slovensku končia papierové diaľničné známky a motoristi budú na diaľniciach využívať už len elektronické diaľničné známky. Ich predpredaj spustila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v prvej polovici decembra 2015. Paralelne dva systémy, teda aj papierová aj elektronická diaľničná známka, budú fungovať iba mesiac, keďže platnosť ročnej diaľničnej známky na rok 2015 sa skončí 31. januára 2016. Cena ani typy diaľničných známok sa zatiaľ nemenia. Zostáva ročná, 30 dňová a 10 dňová diaľničná známka, za tú istú cenu ako v tomto roku. Systém elektronických diaľničných známok zavedie na Slovensku spoločnosť SkyToll, ktorá v súčasnosti prevádzkuje elektronické mýto.

 

Výhody elektronickej diaľničnej známky

 

Výhodou elektronickej diaľničnej známky je predovšetkým to, že zákazník po jej zakúpení už nemusí vo vozidle lepiť diaľničnú známku na viditeľné miesto, keďže diaľničná známka bude mať výlučne elektronickú podobu, nie je povinný predkladať potvrdenie o úhrade diaľničnej známky za účelom kontroly, pretože kontrola platnosti diaľničných známok bude prebiehať iným spôsobom a nemusí vo vozidle ani inštalovať palubnú jednotku či iné zariadenie, pretože táto povinnosť platí len pre vozidlá nad 3,5 tony podliehajúce povinnosti úhrady elektronického mýta.

 

Nový systém zároveň odstráni riziko zakúpenia falošných diaľničných známok (prechodom z tlačenej formy na čisto elektronickú formu diaľničnej známky) a zamedzí výpadkom dostupnosti diaľničných známok v predajnej sieti (elektronická diaľničná známka bude vždy k dispozícii a nikdy sa nevypredá).

 

 

Taktiež odstráni spomaľovanie dopravy a tvorbu lokálnych kolón z dôvodu vizuálnej kontroly platnosti a originality diaľničných známok (zmenou spôsobu kontroly diaľničných známok, ktorá nenaruší plynulosť cestnej premávky), ponúkne väčší komfort pri nákupe diaľničných známok rozšírením predajných kanálov o elektronické formy (možnosť zakúpiť si diaľničnú známku aj cez internetový portál alebo cez mobilnú aplikáciu pre inteligentné telefóny), poskytne možnosť realizácie zmien vybraných registračných údajov aj prostredníctvom internetového portálu alebo mobilnej aplikácie (napr. zmena evidenčného čísla vozidla alebo krajiny registrácie vozidla, pričom vozidlo sa nemení), poskytne možnosť informovania cez elektronické upozornenia (e-maily alebo sms) na kontaktnú e-mailovú adresu alebo na číslo mobilného telefónu.

 

Nákup diaľničnej známky

 

Systém elektronických diaľničných známok je založený na evidencii vozidiel, resp. prípojných vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady diaľničnej známky do evidencie úhrady diaľničných známok, v ktorej sú okrem iného evidované údaje o konkrétnom vozidle a o type a platnosti uhradenej diaľničnej známky.

 

Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy pred začatím užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

 

Zákazník môže úhradu diaľničnej známky vykonať viacerými spôsobmi:

 

 • na obchodných miestach označených logom „eznámka“ v hotovosti a/alebo bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prostredníctvom internetového portálu platobnou kartou,
 • bezhotovostne prostredníctvom mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia „eznamka“ platobnou kartou,
 • bezhotovostne prostredníctvom samoobslužných automatov, ktoré budú nainštalované na hraničných priechodoch platobnou kartou.

O úhrade diaľničnej známky vydá Poskytovateľ služby zákazníkovi doklad, t. j. „Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, zjednodušená faktúra“.

 

Za účelom úhrady diaľničnej známky je zákazník povinný poskytnúť Poskytovateľovi služby nasledovné údaje:

 

 • evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
 • krajinu registrácie vozidla,
 • typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
 • platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti,
 • kontaktné údaje pre doručovanie dokladov, elektronických správ a pod. - e-mailová adresa, prípadne číslo mobilného telefónu. Tie slúžia na to, aby mohli byť motoristi informovaní e-mailom či SMS správou o blížiacom sa konci platnosti diaľničnej známky či o vybavení žiadosti, nejakého podnetu alebo reklamácie..

V prípade, ak zákazník realizuje hromadnú úhradu diaľničných známok prostredníctvom internetového portálu, okrem vyššie uvedených údajov je povinný Poskytovateľovi služby poskytnúť aj nasledovné údaje:

 

 • obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy fyzická osoba-podnikateľ; resp. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a štátnu príslušnosť, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy iná fyzická osoba,
 • obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-podnikateľ; resp. názov a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-nepodnikateľ,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO),
 • daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) a krajinu registrácie IČ DPH.

 

 

Zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky v prípade predaja vozidla

 

Diaľničná známka je medzi vozidlami neprenosná. Žiadosť o zmenu v evidencii úhrady diaľničnej známky je možné podať prostredníctvom internetového portálu a prostredníctvom vybraných obchodných miest, pričom zmenu údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky je možné vykonať výlučne v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla vozidla alebo krajiny registrácie vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo, a ani typ a platnosť diaľničnej známky).

 

Kontrola

 

Kontroly na diaľniciach budú od 1. januára 2016 vykonávané NDS, ktorá bude kontrolovať vodičov na diaľniciach pomocou statických aj mobilných kamerových systémov. Kontrolný systém bude na dennej báze schopný odkontrolovať 90 % áut, ktoré v daný deň prejdú sieťou. Pokiaľ kamery zaznamenajú na spoplatnenom úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty vozidlo bez platnej diaľničnej známky, majiteľovi vozidla bude automaticky zaslaná pokuta podľa zásad objektívnej zodpovednosti. Za zistený priestupok môže byť následne v správnom konaní uložená pokuta v rozmedzí 100 – 500 €.

 

Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky

 

Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky majú povinnosť registrácie do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok. Prevádzkovateľ vozidiel alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky je povinný podať Prevádzkovateľovi systému (spoločnosti SkyToll) žiadosť o registráciu predmetného vozidla do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok a predložiť aj doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky a dôvod oslobodenia.

 

O posúdení a vybavení žiadostí o registrácii vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje Správca výberu úhrady diaľničnej známky (NDS). Prevádzkovateľ vozidla/vodič vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky môže užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky výlučne na základe Správcom úhrady diaľničnej známky vystaveného potvrdenia o registrácii vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky.

 

Všetky ďalšie informácie nájdete aj na oficiálnej stránke www.eznamka.sk.

 

CONCERT - výzva 2016 - podpora inovatívnych výskumných projektov v oblasti radiačnej ochrany

06.01.2016

 

Otvorenie výzvy sa predpokladá začiatkom januára s uzávierkou plánovanou na začiatok apríla 2016.

 

Preliminary announcement.

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie pre BSK"

12.1.2016


Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 11. januára 2016 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci projektu „Šanca na zamestnanie pre BSK“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení.

 

Oznam pre prijímateľov

12.1.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vzhľadom na aktuálny stav funkcionalít a procesov IT monitorovacieho systému pre nové programové obdobie 2014-2020 (ďalej len "ITMS2014+") sa pre všetky povinnosti a postupy, ktoré predpokladajú použitie ITMS2014+ po 31.12.2015, uplatňuje obdobný postup ako bol stanovený v Príručke pre prijímateľa pre národné projekty pre prioritné osi 2,3 a 4 na programové obdobie 2014-2020, v Systéme riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 ako aj v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 do 31.12.2015.

Zároveň si dovoľujeme prijímateľov upozorniť na skutočnosť, že po spustení príslušných funkcionalít v ITMS2014+ budú o tejto skutočnosti informovaní a zároveň budú mať povinnosť dodatočne zaevidovať príslušné dokumenty v jednotlivých moduloch ITMS2014+.

 

Informácia o otvorení výzvy

27.01.2016

Medzinárodné konzorcium pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie (ERA-NET SusAn), ktorého členom je aj MPRV SR, vyhlasuje 1. spoločnú spolufinancovanú výzvu na podávanie návrhov medzinárodných výskumných projektov v oblasti SusAn.

 

 

Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu Program Demokracia a ľudské práva.

12.1.2016

 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva oznamuje, že Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu zo dňa 02.11.2015, s pôvodný termínom uzávierky 08.01.2016, je predĺžená do 22.01.2016.

Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu tak môžu byť predkladané priebežne, od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016.

Žiadosť spolu so všetkými jej súčasťami a prílohami musí byť podaná v slovenskom jazyku, odoslaná elektronicky prostredníctvom formulára na fondpremvo.osf.sk/ v období od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016. Zároveň musí byť kompletná Žiadosť doručená poštou do sídla Správcu (Nadácia otvorenej spoločnosti, MVO - FOND, Baštová 5, 811 03 Bratislava). Žiadosť musí obsahovať všetky jej súčasti a prílohy, pričom je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky na zalepenej obálke s názvom „Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu".

Kompletná žiadosť pozostáva z:

Formulár Žiadosti o grant (podpísaný oprávnenými osobami);

Rozpočet a komentár k rozpočtu (podpísaný oprávnenými osobami);

Vyhlásenie o partnerstve (podpísané partnerom - v poštou zasielanej žiadosti neakceptujeme scan, ani kópiu Vyhlásenia) ;

Povinné prílohy

Povinné prílohy k žiadosti (postačujú kópie, nemusia byť notársky overené) sú:

Stanovy, štatút alebo iný zakladací dokument žiadateľa;

Kópia dokladu o registrácii žiadateľa (nie staršia ako 6 mesiacov);

Doklad preukazujúci osobu štatutára žiadateľa;

Účtovná závierka žiadateľa, za predchádzajúci kalendárny rok (v prípade UZ v podvojnom účtovníctve sa za kompletnú účtovnú závierku považuje: Výkaz súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke);

Osvedčenie o registrácii na DPH (v prípade, že je žiadateľ platiteľom DPH);

Profesijný životopis osôb zodpovedných za koordináciu a za finančné riadenie;

V prípade, ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť (žiadosť nespĺňa kritériá administratívnej zhody), bude táto zamietnutá. V takomto prípade má žiadateľ možnosť podať rovnakú Žiadosť ešte raz, a to najneskôr do 22.01.2016.

 

Časté chyby pri podávaní Žiadostí:

predložený scan alebo kópia Vyhlásenia o partnerstve

chýbajúce Poznámky k účtovnej závierke v prípade UZ v podvojnom účtovníctve

chýbajúce profesijné životopisy osôb zodpovedných za koordináciu a finančné riadenie,

chýbajúce podpisy - na žiadosti, rozpočte, vyhlásení o partnerstve

rozpočtované výdavky na projektového manažéra, príp. na finančného manažéra (v tejto Výzve podporujeme AKTIVITY, nie ucelené projekty)

Žiadosti budú posudzované a schválené len do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre Bilaterálny fond. V prípade vyčerpania prostriedkov Bilaterálneho fondu bude táto informácia bezodkladne zverejnená na internetovej stránke Správcu.

Maximálne trvanie aktivít je do 30.04.2016.  Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.

 

Verejná diskusia – návrh Zákona o registri MNO

01.01.2016

 

Na verejnú diskusiu a pripomienkovanie predkladáme návrh Zákona o registri MNO. Verejná diskusia bude prebiehať do 29.02.2016, vaše komentáre, názory, návrhy a pripomienky vkladajte do zdieľaného dokumentu, alebo ich zašlite e-mailom na milan.andrejkovic2@minv.sk.

Návrh zákona bol tvorený na základe dlhodobej požiadavky verejnej správy aj občianskej spoločnosti na zvýšenie transparentnosti mimovládnych neziskových organizácií a právnej istoty vo vzťahoch. Zákon reaguje na neexistenciu oficiálnych registrov občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom a zavádza tak strešný register MNO –viď §2 (namiesto existujúcich registrov nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a neinvestičných fondov). Všetkým MNO, ktoré budú v tomto registri MNO, sa tak umožní získať oficiálny výpis z registra (čo je novinkou pre občianske združenia a organizácie s medzinárodným prvkom) – viď §5.

Do registra MNO sa povinne pre všetky právne formy budú okrem iných údajov zapisovať aj štatutári MNO a stanovy, štatúty, nadačné listiny spolu s ich aktualizáciami a zmenami – viď §3.

Organizácie, ktoré v registri nebudú mať uvedené všetky vyžadované údaje, dostanú prechodný čas po účinnosti tohto zákona na to, aby ich doplnili. Kým ich však nebudú mať doplnené, dovtedy nebudú môcť čerpať žiadne verejné zdroje (EŠIF, štátne dotácie, 2% z dane,...) viď §6.

Súčasťou návrhu zákona je aj zjemnenie a zjednotenie niektorých neodôvodnene prísnych sankcií vzťahujúcich sa na zverejňovanie výročných správ v Registri účtovných závierok – viď Čl. IV, Čl. V a Čl. VI.

Agentúra je členom: