Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Aktuality 2017

Projekty

RRA DT

Informácie

MPaRV SR - Rozširujeme podpory pre včelárov.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov. Prostredníctvom nového Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva si včelári, začínajúci včelári a včelárske združenia najbližšie tri roky rozdelia každý rok po takmer 1,2 milióna eur.

 

- Včelári si rozdelia 1,2 milióna eur ročne.

- Počet včelstiev na Slovensku je najvyšší za posledných 20 rokov.

- Podpory na monitorovanie trhu a na zvýšenie kvality výrobkov.

 

„Aj keď počet včelstiev je na Slovensku najvyšší za posledných 20 rokov a sme jedna z mála krajín EÚ, kde ich počet narastá, včelári by o našu podporu nemali prísť. Musíme investovať aj do zvýšenia atraktivity včelárstva pre mladých ľudí. Priemerný vek včelárov je u nás totiž ešte vyšší ako u poľnohospodárov, až 60 rokov,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. O poskytnutie pomoci si po novom môžu požiadať včelárske združenia, ktoré združujú najmenej 10 % včelárov (doteraz min. 30 % včelárov), čím sa podpora dostane k väčšiemu počtu prijímateľov. Európska komisia prispeje zo sumy 1,2 milióna eur takmer 590 000 eur.

 

MPRV SR zároveň rozširuje poskytovanú pomoc aj na finančnú podporu. K doterajším šiestim opatreniam pribudli ďalšie dve a to monitorovanie trhu a zvýšenie kvality výrobkov s cieľom využiť ich potenciál na trhu. V rámci technickej pomoci môžu včelári dostať podporu na organizovanie prednášok, seminárov, krúžkov, vzdelávacích programov, výstav, účasť na medzinárodných podujatiach, publikačnú a propagačnú činnosť, na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou, náklady na zariadenie na odvčelovanie, na vytáčanie medu, čerpadlo na med, zariadenie na spracovanie včelieho vosku, nákup novej úľovej zostavy. Nechýba ani príspevok na šľachtenie a ochranu genetických zdrojov autochtónnej domácej včely - slovenská kranská včela.

 

Jednou z noviniek je aj zmena definície včelárskeho roka. Pôvodné rozhranie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od 1. septembra nahradilo obdobie od 1. augusta do 31. júla. Nariadenie týkajúce sa podpory nadobúda účinnosť 1. júna 2017 a platí do sezóny 2019/2020. Žiadosť o vyplatenie pomoci musia žiadatelia predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 31. mája kalendárneho roka.

 

Osem opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva:

- Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam;

- Kontrola varroázy;

- Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev;

- Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu;

- Podpora obnovenia stavu včelstiev;

- Spolupráca s riešiteľskou organizáciou;

- Monitorovanie trhu a zvýšenie kvality výrobkov s cieľom využiť ich potenciál na trhu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2qrldpg

 

A. Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017.

16.5.2017

 

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017

 

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 561 776 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0,7 mil. Eur a územie MFO 1,8 mil. Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11561

 

B. Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09:

 

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 30.06.2017.

 

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

 

Zdroj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11561

 

Akumulátory pri fotovoltike v Zelenej domácnostiam pripájajte, len ak ich chcete skutčne využívať

15.5.2017

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra upozorňuje domácnosti, že formálne deklarovanie splnenia uprednostňujúceho kritéria pri fotovoltických paneloch, t.j. vyplnenia hodnoty výkonu elektrických akumulátorov v žiadosti o vydanie poukážky z projektu Zelená domácnostiam bez reálneho zámeru využívať energiu uskladnenú v akumulátoroch, môže viesť k nepreplateniu poukážky.

 

„Reagujeme tak na výzvy a ponuky niektorých zhotoviteľov, ktorí domácnostiam odporúčajú, aby si k fotovoltickým panelom dokúpili nízkokapacitné batérie a v žiadostiach označili splnenie uprednostňujúceho kritéria súvisiaceho s akumuláciou. Ak domácnosť neplánuje elektrické akumulátory využívať na zásobovanie elektrinou v čase, keď fotovoltické panely neposkytujú dostatočné množstvo elektriny, nie je uprednostňujúce kritérium naplnené v zmysle projektu , čo môže viesť k nepreplateniu poukážky," uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Elektrické akumulátory umožňujú domácnostiam zvýšiť využiteľnosť vyrobenej elektriny na prevádzku elektrospotrebičov, ktoré by inak museli byť napájané zo siete. „Pri poskytovaní podpory pre inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je nevyhnutné sledovať aj účelnosť a hospodárnosť využitia európskych prostriedkov pri plnení cieľov projektu. Obchádzanie pravidiel projektu iba formálnym preukazovaním plnenia uprednostňujúcich kritérií nemôže byť tolerované," zdôraznil S. Jurikovič.

 

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém zohľadňuje čas, kedy bola žiadosť kompletne podaná, a splnenie uprednostňujúceho kritéria. Ak záujemca o poukážku označí, že spĺňa uprednostňujúce kritérium, jeho žiadosť informačný systém uprednostní, pred ostatnými, ktoré boli podané skôr, ale kritérium nespĺňajú. Od marca 2017 môže SIEA jednotlivé kolá podľa osobitných podmienok uzatvoriť potom, čo počet ukončených žiadostí prekročí alokáciu o 10 %. Informačný systém tak posudzuje obmedzený počet žiadostí o poukážky a v tohtoročných kolách majú domácnosti, ktoré elektrickú akumuláciu využívať nechcú, väčšiu príležitosť získať poukážku ako v minulosti.

 

Deviate kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017 o 15. h s alokáciou 900 000 €. Určené je pre fotovoltické inštalácie v mimobratislavských regiónoch.

 

Zdroj: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-13808/akumulatory-pri-fotovoltike-v-zelenej-domacnostiam-pripajajte-len-ak-ich-chcete-skutocne-vyuzivat/

 

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!.

15.5.2017

 

29.5.2017  Bratislava

 

Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove)

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

PROGRAM

09:45 – 10:00     Registrácia

10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica

10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení

                         žiadatelia,...)

10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu

11:15 – 11:45      Merateľné ukazovatele

11:45 – 12:05     Prestávka

12:05 – 13:00     Diskusia

13:00                 Záver seminára

 

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov

 

Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.

 

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

 

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/informacny-seminar-pre-potencialnych-novych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzve-po12016dop141-01-nediskvalifikuj-sa-bratislava/

 

Výzvy pre MNO z OP EVS zverejnené

15.5.2017

 

V súvislosti s komunikovanými infoseminármi Vás s radosťou odkazujeme na zverejnené výzvy riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Výzvy sú rozdelené na dve základné témy:

Tvorba lepšej verejnej politiky

Občianska informovanosť a participácia

 

Zároveň sa delia podľa miesta realizácie na:

Celé územie SR

Rozvinutejšie regióny

Menej rozvinuté regióny

 

Veríme, že si predmetné výzvy pozriete a prídete na naše infosemináre hľadať priestor pre realizáciu Vašich projektov.

 

Zdroj: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vyzvy-pre-mno-z-op-evs-zverejnene

 

Výber hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS

15.5.2017

 

Riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej aj OP EVS) vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS. Úspešní uchádzači budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 

Ako prvé budú hodnotitelia posudzovať projekty v rámci práve vyhlásených dopytovo-orientovaných výzvach pre mimovládne neziskové organizácie. Vyzývame preto skúsených odborníkov tretieho sektora, aby sa uchádzali o pozíciu hodnotiteľov a svojim odborným vkladom a praktickými skúsenosťami s realizáciou projektov a potrebami spoločnosti pomohli pri výbere kvalitných, zmysluplných projektov.

 

Predpokladáme, že viacerých z Vás ako prvé napadne otázka konfliktu záujmov, ak zvažujete uchádzať sa v spomínaných výzvach s vlastnými projektmi. Podstatnou informáciou je, že jedna osoba môže byť uchádzač v rámci výzvy a zároveň aj hodnotiteľ pri dodržaní pravidla, že nebude hodnotiť projekt, na ktorom je akýmkoľvek spôsobom zainteresovaný. Presná definícia konfliktu záujmu je zhrnutá v § 46 zákona č. 292/2014.

 

Využite príležitosť prispieť k efektívnemu využitiu eurofondových prostriedkov a prihláste sa v termíne uzávierky prijímania žiadostí do 12.06.2017.

 

Téme sa budeme venovať tiež na infoseminároch, ktoré pripravujeme v súvislosti so spomínanými dopytovo-orientovanými výzvami pre MNO.

 

zdroj: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vyber-hodnotitelov-pre-dopytovo-orientovane-projekty-z-op-evs

 

Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Aktualizácia termínov

15.5.2017

 

Na infosemináre k výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa, o ktorých sme informovali v tomto článku, sa v priebehu troch týždňov registrácie prihlásilo viac ako 530 účastníkov. Z dôvodu naplnenia kapacity v niektorých termínoch a pretrvávajúcemu veľkému záujmu o účasť, aktualizujeme termíny konania:

 

Pridali sme nový seminár v Bratislave, dňa 31.5. O mieste podujatia budeme registrovaných účastníkov informovať

 

Semináre, kde už nie je možné sa registrovať:

 

 • 15.5. Trenčín (ukončenie registrácie)
 • 17.5. Bratislava (plná kapacita)
 • 25.5. Košice (plná kapacita)

 

POZOR: semináre v Trnave a Nitre sa uskutočnia v nových termínoch:

 

 • 06.06.2017 Trnava, Budova úradu TTSK, Starohájska 10
 • 07.06.2017 Nitra, Agroinštitút Nitra, Akademická ul. 4

Ostatné semináre zostávajú v pôvodných termínoch a je možná registrácia:

 

 • 18.05.2017 Žilina, Budova ZASK, Komenského 48
 • 24.05.2017 Banská Bystrica, Budova MÚ mesta BB, Československej armády 26
 • 26.05.2017 Prešov, Budova úradu VÚCPO, Námestie mieru 2
 • 30.05.2017 Bratislava, miesto konania včas oznámime
 • 31.05.2017 Bratislava, miesto konania včas oznámime

Všetky semináre budú v čase od 10:00 do 15:00

 

Semináre povedie Danica Hullová z Centra pre vzdelávania neziskových organizácií, ktorá má dlhoročné skúsenosti tak s fondami EÚ, ako aj so vzdelávaním a trénovaním ľudí z mimovládneho sektora.

 

Program podujatí (PDF, 383 kB) (PDF, 383 kB).

Na semináre sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto elektronického formulára, najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru.

 

Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

 

Zdroj: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=infoseminare-k-eurofondovej-vyzve-pre-mno-aktualizacia-terminov

 

Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí

12.5.2017

 

Na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 10. a 11. mája 2017, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici boli schválené štyri projekty v celkovej výške 1,3 mil. eur. Finančné prostriedky z EFRR vo výške 1 mil. eur budú poskytnuté na dofinancovanie troch projektov z oblasti rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania a jedného projektu z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Zoznam schválených projektov z  II. prioritnej osi a z III. prioritnej osi spolu s opisom hlavných úloh v projektoch je dostupný:

https://sk.plsk.eu/-/zoznam-projektow-mc-10-11

 

FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 5/2017

12.5.2017

 

Zverejnenie rozhodnutia riaditeľa fondu  o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu. pre Výzvu č  5/2017 pre tieto Podprogramy:

 • 1.4 Vizuálne umenie,
 •  5.1 Knižnice.

Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017

12.5.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.

 

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-mprv-sr-o-posunuti-konecneho-terminu-na-podavanie-jz-2017-do-30-maja-2017/8221

 

MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

12.5.2017

 

Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To je len časť opatrení aplikačnej novely zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí. Ministerstvo životného prostredia SR ju v najbližších dňoch predloží do legislatívneho procesu, kde ju budú môcť pripomienkovať ostatné ministerstvá, inštitúcie či samosprávy.

 

„Musíme nový odpadový systém nastaviť tak, aby sa na Slovensku oplatilo separovať, recyklovať a tvoriť minimum odpadu. A pritom dosiahnuť, aby systém zbytočne nezaťažoval obyvateľov, obce a podnikateľov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

 

Zmeny v aplikačnej novele odbremenia zhruba 2500 menších podnikateľov a živnostníkov. Tým, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov či neobalov, po novom odpadne povinnosť uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Musia sa len jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu, či skutočne vyprodukovali deklarované množstvo odpadu a tieto údaje ročne ohlasovať. To im ušetrí náklady i administratívu.

Častou pripomienkou zo strany výrobcov bolo, že dostatočne nevidia do hospodárenia ich organizácie zodpovednosti. Aplikačnou novelou preto rezort zavedie dozorný orgán v organizácii, kde bude zastúpený štát a samotní výrobcovia.

Zavedú sa aj sankcie pre OZV v prípade, že pre obce, ktoré poctivo separujú, nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber.

Rezort životného prostredia prijíma aj ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zelenšie a čistejšie Slovensko. „Slovensko si skrátka nezaslúži povesť skládkovej veľmoci. Prvé kroky v boji proti odpadu máme za sebou,“ doplnil šéf envirorezortu.

 

V marci už parlament odhlasoval zákon, ktorým sa spoplatnia ľahké plastové tašky. Ich počet by tak v zberných nádobách, ale aj voľnej prírode mal výrazne klesnúť. Envirorezort odštartoval aj iniciatívu Bez igelitových tašiek, ku ktorej sa vo februári pripojili prvé obchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland, ako aj Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Cieľom je postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu.

Na Slovensku je stále niekoľko skládok, na ktoré už sa nesmie odpad navážať. Napriek tomu nie sú oficiálne uzatvorené. V parlamente preto včera schválili novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vďaka nej nebudú môcť niektorí prevádzkovatelia skládok umelo predlžovať proces ich uzatvárania.

Odpadová legislatíva prechádza od roku 2016 veľkými zmenami. Dôvodom je fakt, že na Slovensku sa vyprodukujú takmer 2 mil. ton komunálnych odpadov a až vyše dve tretiny z tohto množstva skončia na skládkach odpadov. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov. Zákon o odpadoch zaviedol systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kedy sa o všetok vytriedený odpad postarajú výrobcovia. Samosprávy takýto odpad stojí nula eur a zostávajú im len náklady na zmesový a biologicky rozložiteľný odpad.

Odbor komunikácie MŽP SR

 

ZDROJ: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Príspevok na zateplenie rodinného domu sa zvýši.

12.5.2017

 

Na zateplenie rodinného domu bude po novom možné získať vyšší príspevok od štátu ako vlani. Vyplýva to z novely zákona o energetickej hospodárnosti budov z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú 9. mája 2017 definitívne schválil parlament.

 

Maximálna dotácia tak stúpne z doterajších 6500 na 8500 eur. Rezort v predkladacej správe pripomína, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala pokračovať v programe zatepľovania stavieb a administratívne ho zjednodušiť.

 

"Pre realizáciu tohto opatrenia a zintenzívnenie obnovy rodinných domov sa navrhuje upraviť výšku príspevku na zateplenie rodinného domu tak, aby bolo možné financovať väčší rozsah vykonávaných prác," uvádza ministerstvo.

 

Doteraz mohol štát poskytnúť príspevok do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností konštrukcií a hodnoty potreby tepla na vykurovanie.

 

Podľa aktuálneho návrhu by sa mala táto hranica zvýšiť na 40 % nákladov, a to až do sumy 8000 eur. Ďalších 500 eur bude naďalej možné dostať ako kompenzáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu. Maximálna výška príspevku tak bude môcť dosiahnuť 8500 eur.

 

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa vypracovanie žiadosti o príspevok stane oprávneným nákladom. "Príspevok možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však o sumu 800 eur," uvádza sa v návrhu.

 

Súčasťou návrhu novely zákona je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. "Návrh obsahuje taktiež úpravy a doplnenia, ktorých nevyhnutnosť vyplynula z aplikačnej praxe," priblížil rezort výstavby. Zároveň zdôraznil, že prijatím novely nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy, keďže ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho Programu rozvoja bývania.

 

Novinkou je, že ministerstvo bude na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam podporených rodinných domov. "Zabezpečí sa tak informovanosť iných poskytovateľov podpory na národnej úrovni," konštatovalo. Novela má navrhnutú účinnosť 15. júna 2017.

 

Minulý rok boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok. MDV v rámci nich doteraz poskytlo 17 príspevkov v celkovej výške 73 552 eur a 79 žiadateľom zarezervovalo príspevok v celkovej sume 507 000 eur na obdobie jedného roka od vydania rozhodnutia, počas ktorého zateplia svoje rodinné domy. Vyhlásenie tretej výzvy je plánované na druhý štvrťrok 2017.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2r0q1oC

 

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc.

12.5.2017

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (http://bit.ly/2q88fi9), ktorý poslanci NR SR schválili 10. mája 2017. Vláda návrh novely schválila 22. februára 2017.

 

Novela rozšíri oblasti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra. Konkrétne ide o rekonštrukciu, modernizáciu a iné technické zhodnotenie budov hasičských staníc a zbrojníc, ako aj technické zhodnotenie a obstaranie hasičskej techniky.

 

O dotáciu bude môcť požiadať obec, mesto a občianske združenie zaradené do organizačnej štruktúry celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, ako aj iná právnická osoba, ktorej hasičská jednotka je zaradená do tejto štruktúry.

 

Novelou sa zlepšia podmienky na plnenie úloh dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest pri likvidácii požiarov a vykonávaní záchranných prác. Návrh reaguje predovšetkým na podnety viacerých obcí, miest a niektorých občianskych združení, ktoré požadujú zlepšiť finančné zabezpečenie technického zhodnotenia týchto budov a techniky. Mnohé z nehnuteľností vrátane hasičskej techniky (so zreteľom na zabezpečenie jej akcieschopnosti a bezpečného uskladnenia) vyžadujú posilnenie zdrojov ich financovania, ktoré by zodpovedalo zvyšujúcim sa nárokom na výkon činností hasičských jednotiek.

 

Účinnosť novela nadobudne 1. júla 2017.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ly8Kj2

 

Vyhlásenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov

11.5.2017

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

 

Bližšie informácie: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-317.html

 

INFORMÁCIA K VÝZVAM PVVC A DSV

11.5.2017

 

Výskumná agentúra ukončila proces odborného hodnotenia a výberu Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (PVVC, kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Následne začala Výskumná agentúra zasielať jednotlivým žiadateľom Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP,  Rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP, ako aj Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku.

 

V prípade výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (DSV, kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03) prebieha v súčasnosti odborné hodnotenie ŽoNFP. Ukončené by malo byť v najbližších týždňoch.

 

Zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/informacia-k-vyzvam-pvvc-a-dsv/

 

Parlament schválil zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

11.5.2017

 

Poslanci národnej rady dnes na svojej 17. schôdzi v druhom čítaní schválili zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Kompetencia prideľovania dotácií v tejto oblasti sa tak od 1. júla 2017 presúva z Úradu vlády SR pod novú verejnoprávnu inštitúciu nezávislú od ústredných orgánov štátnej správy reprezentovanú odborníkmi zo všetkých národnostných menšín. Nový fond bude zároveň hospodáriť s takmer dvojnásobným rozpočtom 8 miliónov eur.

 

Kreovanie nového fondu vyplýva nielen z programového vyhlásenia vlády, ale i kontinuálnej snahy ministerstva kultúry postupne transformovať grantový systém na verejnoprávne fondy. "Vychádza i z dobrej skúsenosti fungovania takýchto fondov – Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu," uviedol minister kultúry Marek Maďarič počas rokovania Výboru NR SR pre kultúru a médiá. „Kultúra národnostných menšín je obohatenie kultúry na Slovensku. Fond na podporu kultúry národnostných menšín je dôkazom toho, že žijeme vo vyspelej spoločnosti, ktorá svoje menšiny podporuje a rešpektuje,“ povedal štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó.

 

Fond okrem vyššej sumy určenej na podporu projektov prinesie väčšiu transparentnosť, odbornosť rozhodovacích orgánov a lepší model prerozdeľovania dotácií a to všetko pri rešpektovaní špecifík oblasti národnostných menšín.

 

Hlavným účelom fondu je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity kultúrnych hodnôt národnostných menšín prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na podporu ich kultúrnych a vedeckých aktivít formou dotácie alebo štipendia.

 

Orgánmi fondu sú: riaditeľ ako štatutárny a výkonný orgán fondu, odborné rady, dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu a správna rada. Zloženie a fungovanie orgánov je navrhnuté tak, aby v procese rozhodovania o smerovaní základných činností fondu a o rozpočtovaní jeho zdrojov bola zastúpená predovšetkým odborná verejnosť.

 

Záujemcovia z radov všetkých trinástich na Slovensku uznaných menšín (maďarskej, rómskej, rusínskej, bulharskej, českej, chorvátskej, moravskej, nemeckej, poľskej, srbskej, ruskej, ukrajinskej a židovskej) môžu žiadať o finančnú podporu projektov v oblastiach kultúrno-osvetovej, vzdelávacej či edičnej činnosti; aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií; záujmovej činnosti; umeleckej tvorby; v oblasti ochrany, odborného spracovania a digitalizácie kultúrneho dedičstva národnostných menšín; v oblasti podpory rozvoja používania jazykov národnostných menšín; v oblasti podpory výmenných programov a pod.

 

Prihlásené projekty budú posudzovať odborné rady, ktoré riaditeľovi fondu odporučia vybrané žiadosti určené na podporu, vrátane výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť na konkrétny projekt poskytnuté. Každá národnosť má v zákone taxatívne určenú sumu, ktorá bola predstaviteľmi národnostných menšín vopred prerokovaná a dohodnutá. Napríklad maďarská národnostná menšina si prerozdelí 53%, rómska 22,4%, rusínska 6,4% a česká 3,7% z celkovej sumy určenej na podpornú činnosť.

 

Celkový rozpočet fondu je 8 miliónov eur, z čoho 4% sú určené na prevádzkové náklady, zvyšných 96% sumy je určených na podporu úspešných projektov. Prvé výzvy fondu by mali byť vyhlásené začiatkom roka 2018.

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín bude svojou činnosťou pôsobiť popri už existujúcich a úspešne fungujúcich verejnoprávnych inštitúciách – Audiovizuálnom fonde a Fonde na podporu umenia.

 

Ministerstvo kultúry v dnes schválenom zákone o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín systematicky rieši aj navýšenie rozpočtov spomenutých fondov. Príspevok štátu do rozpočtu Audiovizuálneho fondu sa od budúceho roka zvýši z tohoročných 5 miliónov eur na 6 miliónov eur a rozpočet Fondu na podporu umenia sa zvýši z 15 miliónov eur na 20 miliónov eur.

 

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=881

 

Kolegyne kolegovia

11.5.2017

 

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mimovladne-organizacie-podpori-v-tvorbe-lepsich-verejnych-politik-operacny-program-efektivna-verejna-sprava

 

 

Mimovládne neziskové organizácie môžu cez dopytovo-orientované výzvy z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe. Ide o šesť otvorených výziev v celkovej sume 15 miliónov eur, ktoré Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre OP EVS vyhlási v piatok 12. mája 2017. Vo všetkých prípadoch je uzávierka prvého hodnotiaceho kola naplánovaná na 21. augusta 2017. O finančnú podporu na svoj projekt môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia i nadácie. na prvú tému s názvom "Tvorba lepšej verejnej politiky" je vyčlenená suma 8 miliónov eur. "Mimovládne organizácie majú vďaka podpore z tejto výzvy prispieť k zefektívneniu fungovania verejnej správy, podporiť vznik kvalitnejších verejných politík a služieb na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni tak, aby verejné inštitúcie lepšie slúžili občanom,“ uviedol riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe. Oprávnenou aktivitou výzvy sú tiež opatrenia vedúce k zamedzeniu korupcie, ale aj podpory transparentnosti vo verejnom sektore.

 

V rámci druhej témy „Občianska informovanosť a participácia“ budú cez OP EVS podporené projekty zamerané na budovanie a posilňovanie kapacít mimovládnych neziskových organizácií, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe ako aj na zvyšovanie účasti na správe vecí verejných. Na tieto projekty poputuje 7 miliónov eur. "Cieľom je zvýšiť občiansku informovanosť a participáciu. Operačný program podporí projekty, ktoré budú zahŕňať sieťovanie organizácií, ale aj tvorbu platforiem v témach a oblastiach týkajúcich sa fungovania verejnej správy," vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.Rezort vnútra podporí aj také projekty, ktoré chcú posilniť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou. Podpora bude smerovať takisto na verejné diskusie na témy týkajúce sa verejnej správy, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či na monitoring a vyhodnocovanie služieb a aktivít verejných inštitúcií.

 

Cieľovou skupinou výziev sú inštitúcie a subjekty verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá, ale aj právnické osoby a občania, ktorí prichádzajú do styku so službami verejnej správy. Prijímatelia môžu svoje projekty realizovať vo všetkých krajoch Slovenska. Snahou operačného programu Efektívna verejná správa je zjednodušiť prácu prijímateľom, ktorí budú môcť v týchto výzvach uplatniť princíp zjednodušeného vykazovania výdavkov prostredníctvom paušálnej sadzby. Časť výdavkov teda nebud

 

Úrad vlády SR zverejnil druhú výzvu na predkladanie projektov v Dunajskom nadnárodnom programe

11.5.2017

 

Na stránke www.danube.vlada.gov.sk   zverejnil Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Dunajský nadnárodný program druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená od 9. mája do 6. júna 2017. Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:

 

- Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií

- Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov

- Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov

- Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm

- Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť

 

V špecifických cieľoch: Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie, Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám a Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí  je výzva obmedzená na:

 

- komercionalizáciu výsledkov výskumu a transferu technológií; nadnárodnú spoluprácu medzi klastrami na základe prístupov inteligentnej špecializácie; manažment duševného vlastníctva  so zameraním na podporu inovácií

 

-  ochranu pred povodňami (monitoring, systémy včasného varovania; preventívne riešenia) a/alebo manažment kvality vôd (napr. harmonizované systémy monitorovania a hodnotenia, opatrenia na zníženie obsahu živín a nebezpečných látok vo vodách; účinnejšie riešenia na nakladanie s odpadovými vodami)

 

-multimodalitu a intermodalitu (najmä so zahrnutím železničnej a leteckej dopravy), bezpečnosť dopravy, modernizáciu prostriedkov vnútrozemskej vodnej dopravy, prepojenosť vidieckych oblastí a skvalitnenie verejnej dopravy

 

Priorita 4 Dobre spravovaný dunajský región je pre túto výzvu uzavretá.

 

Alokácia výzvy je zložená z prostriedkov ERDF vo výške 50,83 mil. eur, z prostriedkov IPA vo výške 4,42 mil. eur a z prostriedkov ENI vo výške 4,65 mil. eur. Miera spolufinancovania z ERDF je pre slovenských partnerov vo výške 85%.

 

Na rozdiel od prvej výzvy je táto výzva jednokolová, t.j. projektové žiadosti sa podávajú iba v jednom kroku, a to predložením všetkých vyplnených formulárov prostredníctvom webovej stránky programu.

 

Všetky ďalšie potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals .

 

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce

www.vlada.gov.sk

www.danube.vlada.gov.sk

 

zdroj: http://www.vlada.gov.sk/22239/urad-vlady-sr-zverejnil-druhu-vyzvu-na-predkladanie-projektov-v-dunajskom-nadnarodnom-programe/

 

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

11.5.2017

 

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

 

Dňa 4. mája 2017 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

 

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

 

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na trvá do 30. júna 2017

 

Termín na vyhodnotenie výzvy

Október 2017.

 

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch, poľskom a slovenskom, a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie na www.eplsk.eu.

 

Aplikácia generuje „Potvrdenie odoslania žiadosti na registráciu”, Potvrdenie je potrebné vytlačiť, podpísať vedúcim partnerom (osobou uvedenou v žiadosti) a sken podpísaného potvrdenia odoslať elektronickou poštou na emailovú adresu kontakt@plsk.eu  najneskôr dňa 30. júna 2017.

 

Potvrdenie musí byť odoslané počas trvania výzvy. Potvrdenia odoslané po termíne ukončenia výzvy nebudú akceptované a príslušné žiadosti o pridelenie finančného príspevku nebudú zaregistrované.

 

Oprávnení žiadatelia:

- územná samospráva a jej organizačné zložky,

-  organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

-  Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

 

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na výstavbu alebo modernizáciu ciest – dôležitých cezhraničných úsekov siete, najmä na výstavbu alebo modernizáciu cestnej infraštruktúry spájajúcej dopravné systémy na obidvoch stranách hranice.

 

Finančný príspevok sa môže poskytnúť iba na také projekty, ktoré umožňujú pripojenie druhotriednych a treťotriednych uzlov so sieťou TEN-T a posilňujú cezhraničnú spoluprácu (príklady uzlov v sieti TEN-T na programovom území a v jeho susedstve). Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na spojenia vedúce z obývaných území, ktoré nie sú uzlami siete TEN-T, s uzlami tretej triedy.

 

Podporené budú len projekty týkajúce sa komunikačných ťahov, t. j. daný fragment cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo, v prípade projektu, ktorý pozostáva z niekoľkých fragmentov ciest, musí medzi týmito fragmentmi existovať logické prepojenie. Modernizované úseky ciest musia na obidvoch stranách hranice vykazovať porovnateľné technické parametre a musí byť zabezpečená možnosť ich využitia podobnými kategóriami vozidiel.

 

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie

- strategické hodnotenie

- technické hodnotenie

- kvalitatívne hodnotenie

 

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície a preukázanie vytvorenia alebo zlepšenia spojenia so sieťou TEN-T.

 

Úroveň finančného príspevku

Maximálna úroveň finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

 

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 6 mil. eur

 

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 500 tis. eur

 

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 16,28 mil. eur.

 

Bližšie informácie: https://sk.plsk.eu/-/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-druhej-prioritnej-osi-progra-2#tabs-3

 

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017

3.5.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 28 000 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám v základných a stredných školách.

 

Finančné prostriedky budú pridelené zriaďovateľom základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny v súlade s nižšie zverejnenou výzvou.

 

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na portáli http://vyzvy.iedu.sk. Po vyplnení elektronickej žiadosti dostane žiadateľ e-mail s potvrdením podania žiadosti a jej kópiou vo formáte pdf, ako aj kópiou tabuľky Rozpis rozpočtu. Tieto dokumenty žiadateľ vytlačí,  potvrdí podpisom riaditeľa školy a jej pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zriaďovateľa a jeho pečiatkou a následne doručí odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ“) do 5 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

 

Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie 3. júna 2017.

 

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 17. júna 2017.

 

Bližie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojovych-projektov-regionalna-a-multikulturna-vychova-ziakov-patriacim-k-narodnostnym-mensinam-2017/

 

V 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške  900-tisíc €.

11.5.2017

 

Pôvodne plánovaná alokácia na toto kolo Slovenská inovačná a energetická agentúra navýšila o 250-tisíc €. Celkom by podľa doterajšej priemernej výšky podpory  pri fotovoltických inštaláciách mohlo byť v 9. kole vydaných 330 poukážok.

 

„Viac domácností tak bude mať možnosť využiť podporu a inštalovať zariadenia o pár mesiacov skôr. Prostriedky sme presunuli  z časti, ktorá mala byť uvoľnená na fotovoltiku v jeseni,“ uviedol  vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. V rámci všetkých tohtoročných kôl majú byť tento rok  na podporu inštalácie 4 druhov zariadení vydané poukážky v celkovej výške 15 miliónov €. Po najbližšom kole bude uvoľnená viac ako tretina z tejto sumy.

 

Okrem osobitných podmienok 9. kola SIEA  upozorňuje  aj  na aktualizované všeobecné podmienky projektu, ktoré okrem iného reagujú aj na otázky domácností a zhotoviteľov, či nie sú žiadosti o poukážky v častejších kratších kolách s menšími alokáciami vypĺňané automatizovane

 

„K poslednej úprave všeobecných podmienok sme pristúpili, najmä preto, aby sme preventívne v budúcnosti eliminovali akúkoľvek motiváciu používať neštandardné praktiky. V podmienkach je v tejto súvislosti uvedené, že domácnosť má žiadosti o poukážky vypĺňať bez použitia automatizovaného vyplnenia alebo odoslania, čo i len v časti procesu,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Pri vypĺňaní formulára žiadosti oprávnený žiadateľ potvrdzuje, že sú mu známe podmienky projektu a vo viacerých prípadoch musí vyhlásiť, že podmienky spĺňa. „Očakáva sa preto, že žiadosť vyplní samotný žiadateľ. Ak na tento úkon domácnosť splnomocní niekoho iného a pri vypĺňaní žiadosti budú porušené všeobecné podmienky projektu alebo  zmluvy, dôsledky bude niesť domácnosť,“ zdôraznil S. Jurikovič. Zverejnený  je podrobný manuál, ako žiadosti vyplniť a v prípade otázok  sú  domácnostiam  k dispozícii  konzultanti SIEA.

 

SIEA zareagovala aj na reakcie zhotoviteľov na ich nové povinnosti zápisu v registri partnerov verejnej správy. Vo všeobecných  podmienkach bola určená dodatočná lehota pre prípad, ak by zhotoviteľ nemal v čase podania žiadosti o preplatenie poukážky túto povinnosť splnenú.

 

zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-9-kole-zelenej-domacnostiam-budu-vydane-poukazky-v-hodnote-900-tisic-e/

 

 

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17

11.5.2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

 

Termín a miesto konania:

 

streda 17. máj 2017 / Bratislava

 

Zasadacia miestnosť č. 601, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves

 

Program:

 

13:15 – 13:30     Registrácia účastníkov

 

13:30 – 14:30     Základné informácie o výzve č. 17

 

14:30 – 14:45     Prestávka

 

14:45 – 15:15     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

15:15 – 16:00     Osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 16.5.2017, 12:00 hod.

 

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti  e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.

 

Zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/pozvanka-na-informacny-seminar-k-vyzve-opkzp-po1-sc123-2017-17/

 

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21

11.5.2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (výzva č. 18) a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (výzva č. 21).

 

Termín a miesto konania:

 

streda 17. máj 2017 / Bratislava

 

Zasadacia miestnosť č. 601, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves

 

Program:

 

09:00 – 09:15     Registrácia účastníkov

 

09:15 – 10:30     Základné informácie o výzvach č. 18 a č. 21

 

10:30 – 10:45     Prestávka

 

10:45 – 11:15     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

11:15 – 12:00     Osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 16.5.2017, 12:00 hod.

 

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti  e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 1, Špecifický cieľ 1.2.3

11.5.2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

 

špecifický cieľ 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

 

aktivita:

 

B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb.

 

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

 

Zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-pre-prioritnu-os-1-specificky-ciel-1-2-3/

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický cieľ 3.1.1 a 3.1.3

11.5.2017

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre:

 

prioritnú os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

 

investičnú prioritu 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

 

špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

 

špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

 

Bližšie informácie: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-pre-prioritnu-os-3-specificky-ciel-3-1-1-a-3-1-3/

 

ZMOS podpísal memorandum s vládou. Podporuje riešenie PRV a MAS.

11.5.2017

 

Združenie miest a obcí Slovenska v utorok 9. mája 2017 absolvovalo úspešné rokovanie s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ďalšími členmi kabinetu. Po rokovaní predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády SR a členmi vlády SR bolo podpísané memorandum medzi vládou SR, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ZMOS.

 

Cieľom memoranda je spoločne formulovať kroky smerujúce k realizácii opatrení na podporu rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu rozvoja vidieka a ich finančných a vecných nástrojov. Memorandum dáva odpoveď na otázky, ktoré boli na rôzne orgány vlády aj ZMOS adresované zo strany obcí počas stagnácie PRV a LEADER /CLLD. Prijaté memorandum tak napĺňa závery 27. snemu ZMOS, ktorý prijal úlohu zabezpečiť také opatrenia v rámci prístupu Leader/CLLD v Programe rozvoja vidieka 2014-2020, aby bol podporený čo najväčší počet stratégií miestnych akčných skupín, s čo najširším pokrytím územia Slovenskej republiky, pri zabezpečení navýšenia finančných prostriedkov. Zároveň stanovuje jasný vecný, časový a finančný rámec smerujúci k tomu, aby došlo k úspešnému čerpaniu finančných prostriedkov v rámci príslušných opatrení Programu rozvoja vidieka SR, týkajúcich sa obcí.

 

On-line dokument:

- Memorandum (http://bit.ly/2q5tHnw)

 

Dokumenty k Memorandu z rokovania vlády SR sú dostupné na stránke:

- http://bit.ly/2q5ufcZ

 

Informácia bola zverejnená na stránke ZMOS-u:

http://bit.ly/2qVQ3cF

 

a tiež na stránke Úradu vlády SR:

http://bit.ly/2q4NGDh

 

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

10.5.2017

 

Uzávierka: 2. jún 2017

Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Prostredníctvom grantového programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporí Nadácia Volskwagen Slovakia projekty, ktorých zámerom je skvalitnenie vzdelávania detí v náhradnej starostlivosti (v detských domovoch, či profesionálnych rodinách). Zvýši tak ich šancu na lepšiu realizáciu sa v modernej spoločnosti a reálnom živote.

Cieľmi programu je podporiť:

·         interaktívne a inovatívne formy vzdelávania pre deti z detských domovov, predovšetkým v oblastiach dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka

·         spoluprácu s dobrovoľníkmi a komunitami

·         edukačné inovatívne projekty zamerané na rozvoj vlastnej individuality detí z detských domovov, ich zručností a lepšiu sebarealizáciu v reálnom živote

·         dlhodobé projekty zamerané na zlepšovanie prístupu k najmodernejším poznatkom a metódam vzdelávania

Detské domovy na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a organizácie spolupracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti tak môžu prihlasovať svoje projekty prostredníctvom online formuláru najneskôr do 2. júna 2017.

Viac info na odkaze.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

 

Informácia o schválených/neschválených žiadostiach - dotáciách na územnoplánovaciu dokumentáciu na rok 2017.

10.5.2017

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke:

 

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods. 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2017:

- http://bit.ly/2qpKOC1

 

Zoznam žiadateľov, ktorým nebola pridelená dotácia:

- http://bit.ly/2q4QgXN

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2q4DoRN

 

Oznámenie PPA zo dňa 05.05.2017 k výzve č. 21/PRV/2017 na podopatrenie 19.2.

9.5.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu administratívnych chýb aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 / 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2qUQuju) výzvu pre Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017.

 

Viac informácií a potrebné dokumenty nájdete na stránke:

http://www.apa.sk/21-prv-2017

 

INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP ZAMERANÝCH NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-05 A OPVAI-MH/DP/2017/2.2.2-06

6.5.2017

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje žiadateľom, že dňa 5. mája 2017 zrušilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06.

 

SO pristúpilo k zrušeniu výziev v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to z dôvodu potreby zohľadnenia záverov komunikácie Slovenskej republiky s Európskou komisiou týkajúcej sa plnenia ex ante kondicionality 1.1 - Výskum a inovácie: Existencia národnej a/alebo regionálnej stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá je v súlade s národným programom reforiem, na získanie súkromných financií na výskum a vývoj, ktoré spĺňajú znaky národných a regionálnych systémov výskumu a inovácií dosahujúcich vynikajúce výsledky a z tejto komunikácie vyplývajúcu pripravovanú úpravu rozsahu špecializačných priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“).

 

Predmetná úprava má za následok potrebu zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 14 – Podmienka oprávnenosti aktivít projektu, ktorá v zmysle odseku 6 kapitoly 3.1.1.1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov predstavuje podstatnú zmenu podmienok výzvy, pričom takáto zmena má za následok zrušenie výzvy.

 

Po úprave rozsahu špecializačných priorít definovaných RIS3 SK budú predmetné výzvy bezodkladne opätovne vyhlásené, pričom snahou MH SR bude v maximálnej možnej miere zachovať všetky ostatné podmienky poskytnutia príspevku výzvy bezo zmeny. Zároveň dôjde v rámci opätovne vyhlásených výziev k zníženiu administratívnej náročnosti súvisiacej s vypracovaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) spočívajúcej v znížení počtu povinných príloh ŽoNFP preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia príspevku s maximálnym možným využitím ich overovania vo verejných registroch.

 

Z tohto dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Zrušenie výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06 je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 05.05.2017.

 

zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/zrusenie_vyziev_opvai-mhdp2017122-05_a_opvai-mhdp2017222-06/

 

Ožíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región

6.5.2017

 

V systéme fondov Európskej únie (EÚ) by mal existovať špeciálny operačný program, ktorý by sa týkal karpatského regiónu spájajúceho územie Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Za výraznú pomoc pre ekonomický rozvoj tohto regiónu vrátane trvalo udržateľného cestovného ruchu to označil štátny tajomník poľského ministerstva turizmu a športu Dawid Lasek, jeden z rečníkov v predpoludňajšom programe medzinárodnej konferencie o využití svetového dedičstva UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného turizmu, ktorá sa dnes koná v Bardejove.

 

"Podobne ako existuje špeciálny program pre alpský či dunajský región, aj toto unikátne územie si zaslúži rovnakú pozornosť," uviedol Lasek s tým, že v súčasnom programovacom období chýba spoločná európska stratégia pre cestovný ruch. Prihováral sa preto za lobing pre takúto rámcovú stratégiu, ktorá by pomohla efektívnejšie využiť prostriedky na konkrétne projekty rozvoja turizmu.

 

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin sa pripojil k myšlienke vytvorenia špeciálneho operačného programu. Zdôraznil v tejto súvislosti paradox, ktorý sa týka aj územia najmenej rozvinutých okresov v SR. "Máme tu všetko pre rozvoj cestovného ruchu vrátane prírodných a kultúrnych pamiatok, šikovných ľudí i možnosti rozvíjať prepojenie cestovného ruchu na lokálnych dodávateľov tovarov a služieb. No akoby sme si zvykli, že sa nám v tejto oblasti až tak nedarí. Priemerný denný výdavok domáceho návštevníka je 35 eur a zahraničného 53 eur, čo nie je veľa, z celkového počtu prenocovaní zahraničných návštevníkov evidujeme v tomto regióne iba dve percentá," uviedol Marcinčin. Preto ocenil, že aktivitami, medzi ktoré patrí i táto konferencia, sa "veci začínajú hýbať".

 

V panelovej diskusii o stratégiách a národných politikách týkajúcich sa oblasti cestovného ruchu predstavil aktivity Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, štátny tajomník rezortu Peter Ďurček. Poukázal na oblasť propagácie cestovného ruchu, medzinárodnej spolupráce, ale aj implementáciu zákona o podpore cestovného ruchu a spoluprácu s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Zdôraznil legislatívnu problematiku. Ako uviedol, spolu s aktérmi angažujúcimi sa v oblasti cestovného ruchu identifikovali potreby trhu, požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zlepšenie legislatívnych podmienok na rozvoj turizmu. "V súčasnosti analyzujeme realizovateľnosť týchto opatrení, ich dopad na štátny rozpočet i rozpočet samospráv. Verím, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí dostať aspoň niektoré z opatrení do praxe," uviedol Ďurček.

 

Viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Vazil Hudák zdôraznil, že turizmus je jednou z kľúčových aktivít ekonomického rozvoja Európskej únie. "V sektore cestovného ruchu je či už priamo, alebo nepriamo zainteresovaných približne 26 miliónov ľudí, HDP generovaný z cestovného ruchu je na úrovni 10 percent z celkového HDP Európskej únie," ozrejmil. Pripomenul aj to, že Európa je naďalej najatraktívnejšou turistickou destináciou. Preto aj EIB podľa jeho slov hľadá príležitosti, ako neustále a ešte intenzívnejšie podporovať oblasť cestovného ruchu či už formou financovania konkrétnych projektov, alebo rámcových úverov pre samosprávy využiteľných aj v oblasti rozvoja turizmu. "Zatiaľ čo v oblasti úverov spolupracujeme napríklad s Prešovským samosprávnym krajom, českou Plzňou či maďarským mestom Pécs, v súčasnosti, žiaľ, z regiónu strednej Európy nemáme možnosť hodnotiť ani jeden konkrétny projekt, ktorý by sa uchádzal o financovanie zo strany EIB," upozornil viceprezident EIB.

 

Bardejovská konferencia sa koná pri príležitosti Medzinárodného roka trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj, ktorý na rok 2017 vyhlásilo 70. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov. Zároveň je otváracím podujatím projektu UNESCO Svetové dedičstvo a udržateľný cestovný ruch, ktorý sa má implementovať na Slovensku.

 

Konferencia je venovaná podpore domácich a zahraničných investícií do rozvoja cestovného ruchu, prepojeniu cestovného ruchu na lokálnych dodávateľov tovarov a služieb, ale i investícií do vzdelania o národných a svetových pamiatkach a budovania kapacít v turistickom sektore.

 

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/oziva-idea-specialneho-operacneho-programu-eu-zameraneho-na-karpatsky-region/

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

6.5.2017

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02:

 

Zdroj: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-02/

 

Oznámenie MPRV SR pre MAS/VSP.

5.5.2017

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom sídle zverejnilo Dodatok č. 5 k Systému riadenia CLLD (http://bit.ly/2pH5xj6).

 

V uvedenom dodatku bola zapracovaná väčšina otázok a podnetov VSP zaslaných Národnej sieti rozvoja vidieka SR na predloženie Riadiacemu orgánu PRV SR 2014 - 2020.

 

Nezodpovedané otázky budú prediskutované na školeniach k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k vyhlásenej výzve k získaniu štatútu MAS organizovaných v termínoch 9. – 12.5.2017 Regionálnymi anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR (Pozvánky na školenia - http://bit.ly/2q6b4kK).

 

Zároveň budú najčastejšie kladené otázky a odpovede zverejňované na www.nsrv.sk.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2pd6KuV

 

FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa - Podprogram 1.5.2

5.5.2017

 

Kancelária fondu zverejnila výsledky hodnotenia odbornej komisie pre Podprogram 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry.

 

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na linku: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu

5.5.2017

 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

 

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

 

Bližšie informácie: https://sk.plsk.eu/-/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-druhej-prioritnej-osi-progra-2

 

SEMINÁR: OBSTARÁVAJME OHĽADUPLNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

5.5.2017

 

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR realizuje aj v tomto roku bezplatné odborné semináre.

 

Semináre sú spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania. Ich cieľom je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, jeho prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky na obstarávaných produktoch a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.

 

Na seminári ste srdečne vítaní. Vyberte si, prosím, z nasledujúcej ponuky seminárov pre Vás vhodný termín a miesto konania. Vopred sa, prosím, zaregistrujte vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest.

 

Termín                                 Miesto konania

 

24.5.2017                             Košice (Technická univerzita v Košiciach, Letná 9)

 

7.6.2017                               Banská Bystrica (UMB B. Bystrica, Tajovského 40)

 

20.9.2017                             Žilina (Lesy SR, OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1)

 

9/2017                                  Bratislava

 

Pozvánku s programom a prihlášku na jednotlivé semináre nájdete na stránke.

 

zdroj: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=81&prm3=1131

 

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

5.5.2017

 

V základnej škole úspešnejší

 

17. 5. 2017    Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove), Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

PROGRAM

09:45 – 10:00     Registrácia

10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica

10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení

                         žiadatelia,...)

10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu

11:15 – 11:45     Merateľné ukazovatele

11:45 – 12:05     Prestávka

12:05 – 13:00     Diskusia

13:00                 Záver seminára

 

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov

Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.

 

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

 

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-2016-15

5.5.2017

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11500

 

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

5.5.2017

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11499

 

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11509

 

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13

5.5.2017

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11505

 

Podpora odbornej prípravy

5.5.2017

 

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na podporu odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti s cieľom skvalitniť poskytovanie pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa osobitných predpisov, napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

 

Základný cieľ projektu:

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti, záchrana v horskom teréne a pod zemou.

 

Minimálna výška dotácie: 2 000 €

Maximálna výška dotácie: 5 000 €

Disponibilný objem: 40 000 €

 

Viac info: http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

 

Výzvu v oblasti kreatívneho priemyslu vyhlásili už v zjednodušenom režime

4.5.2017

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo 28. apríla Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu malých a stredných podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji. Ide o historicky prvú výzvu v rámci implementácie európskych fondov na Slovensku, pri ktorej sa dá podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zjednodušenom režime.

 

Pri plne elektronickom predkladaní žiadosti už žiadatelia nemusia prikladať k žiadostiam množstvo povinných príloh vo forme potvrdení z rôznych úradov a inštitúcií, ako napr. zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Obchodného alebo Živnostenského registra, registra trestov, čím sa výrazne zníži administratívna záťaž pri príprave žiadostí (úspora času i finančných prostriedkov žiadateľov). MH SR bude pri posudzovaní žiadostí využívať údaje z verejne dostupných registrov v maximálne možnej miere.

Zámer výzvy (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07) je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente. Oprávnené sú projekty realizované na území Bratislavského kraja, zamerané na podporu podnikateľských subjektov (malých a stredných podnikov) pôsobiacich v odvetviach kreatívneho priemyslu zahŕňajúcich oblasť architektúry, reklamy a marketingu, dizajnu vrátane módneho dizajnu a IKT (počítačové programovanie okrem tvorby počítačových hier).

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 4 miliónov eur. Žiadaná suma príspevku na jeden projekt sa môže pohybovať v rozmedzí od 20 000 EUR do 200 000 EUR, pričom maximálna intenzita pomoci je 50 %.

Žiadosti sa budú vyhodnocovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 31. júla a 29. septembra 2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva bude uzavretá po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.

Úplné znenie výzvy vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, informácie o požiadavkách vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a o ďalších podmienkach poskytnutia príspevku môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk, prostredníctvom e-mailovej adresy opvai@siea.gov.sk a prostredníctvom elektronickej schránky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry cez službu všeobecná agenda.

 

zdroj: http://www.economy.gov.sk/aktuality-vyzvu-v-oblasti-kreativneho-priemyslu-vyhlasili-uz-v-zjednodusenom-rezime/10s149484c

 

Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku

4.5.2017

 

Viac ako 1200 projektových zámerov vo výške takmer 700 miliónov eur. Taká je doterajšia bilancia Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý má v gescii naše ministerstvo.

 

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) pokračuje v súlade s očakávaniami Európskej komisie. K tomuto záveru dospeli zástupcovia Európskej komisie na stretnutí o súčasnom stave implementácie IROP v Trnave.

 

„Okrem momentálneho stavu Integrovaného regionálneho operačného programu splnil očakávania Európskej komisie aj počet predložených projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Momentálny stav považujem za veľký úspech,“ uviedol v Trnave na stretnutí s Európskou komisiou Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja ministerstva.

 

Do 30. apríla 2017 sa do programu IROP zapojilo celkom 1 204 projektových zámerov, najmä na špecifické ciele materské, základné a stredné odborné školy. Žiadatelia predložili celkovo 889 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP), v celkovej hodnote 693 523 006 eur.  Viacero výziev je nastavených dvojkolovo. V prvom kole predkladajú žiadatelia projektové zámery. Nie je potrebné mať hotové nákladné projektové dokumentácie ani disponovať stavebnými povoleniami. Až keď projektové zámery spĺňajú všetky požiadavky, postupujú do druhého kola, kde sa predkladajú žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.

 

Stretnutie zástupcov Európskej komisie, za účasti zástupcov Európskej komisie - Andreasa von Buscha a Michaely Stahl, generálneho riaditeľa Mareka Mitošinku, zástupcov Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánov sa uskutočnilo v Trnavskom samosprávnom kraji, kde zároveň predstavili úspešne realizované projekty z Regionálneho operačného programu 2009-2013 (ROP), ktorý predchádzal súčasnému programu IROP 2014-2020. Zástupcovia navštívili Synagógu – Centrum súčasného umenia Galérie Jána Koniarka a Gymnázium Jána Hollého v Trnave, na ktorých rekonštrukciu a modernizáciu bolo z ROP poskytnutých takmer 1 900 000 eur.

 

V súčasnosti sa žiadatelia môžu zapojiť do výzvy o Budovanie zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach, ktorá sa uzatvára 30. júna 2017. Do konca roka 2017 IROP plánuje vyhlásiť výzvy v celkovej hodnote 542 312 867 eur. Pripravované výzvy budú určené na podporu budovania modernej infraštruktúry v sociálnej oblasti, budovanie infraštruktúry zásobovania pitnou vodou a odvádzanie/čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a modernizácie akútnej zdravotníckej infraštruktúry.

 

Cieľom IROP-u je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

 

Zdroj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11497

 

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc

4.5.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov o podpory, že aplikácia GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je už spustená na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) https://gsaa.vupop.sk. Aplikácia je dostupná všetkým žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru užívaných poľnohospodárskych pozemkov. PPA pripravila pre žiadateľov špeciálnu pomoc.

 

Aplikácia pre geopriestorovú žiadosť o podporu (GSAA) pre rok 2017 je už spustená

Špeciálna pomoc PPA pre žiadateľov cez systém GSAA

Počet žiadateľov musí pokryť aspoň 75 % celkovej plochy (1 400 000 ha)

„Vygenerovanú grafickú prílohu zo systému GSAA (stačí formát A4 čiernobielo), spolu s vyplnenými zoznamami poľnohospodárskych pozemkov a oblastí ekologického záujmu a vyplneným formulárom jednotnej žiadosti na rok 2017, predkladá žiadateľ na príslušné regionálne pracovisko PPA v termíne na predkladanie žiadostí,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Žiadosti je potrebné podať do 15. mája 2017.

 

Po prihlásení sa do aplikácie, sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku 2016 až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Zároveň znižuje počet nezrovnalostí po krížovej kontrole. Taktiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. A výhodou je, že v ďalšom roku, kedy bude musieť týmto spôsobom žiadať 100 % žiadateľov, už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.

 

Pre žiadateľov využívajúcich GSAA pripravila PPA aj ďalšiu významnú pomoc príprave príloh v rámci tzv. predgenerovanej žiadosti v informačnom systéme PPA. Žiadateľ pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2017 môže osobne v spolupráci s administrátorom priamych podpôr na príslušnom regionálnom pracovisku PPA doplniť údaje o pestovaných plodinách na jednotlivých zakreslených parcelách, môže tiež uviesť, že žiada o platbu na ANC (LFA). Následne administrátor podľa údajov o zakreslení hraníc užívania v GSAA vytlačí žiadateľovi zoznam poľnohospodárskych pozemkov formátu A4. Žiadateľom sa zároveň  zníži administratívna záťaž ako i počet chýb z nesprávneho zápisu.

 

„Odporúčame, aby sa do aplikácie zapojilo čo najviac žiadateľov o priame platby, budúci rok ju už na základe legislatívy EÚ budú musieť využívať všetci. Zároveň odporúčame neodkladať zakreslenie grafickej prílohy v systéme GSAA na poslednú chvíľu, aby sa vyhli nedostupnosti aplikácie z dôvodu maximálneho počtu paralelne pracujúcich užívateľov,“ dodal J. Kožuch. V prípade nejasností sa môžu žiadatelia obrátiť na helpdesk@vupop.sk.

 

zdroj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11495

 

8. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

4.5.2017

 

Ôsme kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené.

 

Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1,5 milióna € bola prekročená.

 

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostávajú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola.

 

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu pár hodín od otvorenia kola.

 

zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/8-kolo-zelenej-domacnostiam-bolo-uzatvorene/

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP pre Prioritnú os 2, Špecifický cieľ 2.1.1

4.5.2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

 

investičnú prioritu 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

 

špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

 

aktivity:

 1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
 2. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
 3. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
 4. Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

 

Zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-op-kzp-pre-prioritnu-os-2-specificky-ciel-2-1-1/

 

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

4.5.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“ vo výške 49 000,- EUR.

 

Oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie; aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese; aktivity podporujúce interkultúrne prostredie; aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.

 

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej školy prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na portáli http://vyzvy.iedu.sk. Postup podávania žiadosti prostredníctvom elektronického formulára  je priblížený v používateľskom manuáli (v prílohe).

 

Po vyplnení elektronickej žiadosti dostane žiadateľ e-mail s potvrdením podania žiadosti a jej kópiou vo formáte pdf, ako aj kópiou tabuľky Rozpis rozpočtu. Tieto dokumenty žiadateľ vytlačí,  potvrdí podpisom riaditeľa školy a jej pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zriaďovateľa a jeho pečiatkou a následne doručí odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ“) do 5 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

 

Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie 3. júna 2017.

 

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 17. júna 2017.

 

zdroj: http://www.minedu.sk/podpora-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-v-zakladnych-skolach-2017/

 

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v časti aktuality:

4.5.2017

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.5 platnú od 02.05.2017.

 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

 • úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,
 • doplnenia povinností Prijímateľa v rámci predkladania následných monitorovacích správ.

 

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

 

Zdroj: http://www.opzp.sk/

 

#EUinMyRegion. Fotografická súťaž!

3.5.2017

 

Ukážte nám, ako sa investície EÚ využívajú tam, kde žijete, pracujete alebo cestujete! Zúčastnite sa fotografickej súťaže Európa v mojom regióne/ Europe in My Region/ s cieľom vyhrať 2-denný výlet pre dvoch do Bruselu a zúčastniť sa fotografického workshopu v októbri 2017.

 

Ak sa chcete zúčastniť súťaže, stačí urobiť fotku projektu, ktorý získal financovanie z EÚ, o ktorom viete alebo ste ho videli. Nafoťte ho aj , s informáciami o financovaní EÚ a vlajkou EÚ.

 

Termín na odoslanie až 3 fotografií je 27. augusta 2017, 23:59 stredoeurópskeho letného času.

#EUinMyRegion

 

Ako na to::

 

Dôležité dátumy

 

    Zaslanie fotografií: 2. mája - 27. augusta 2017, 23:59 CEST.

    Hlasovanie: 1. - 10. september 2017, 23:59 CEST

    Zasadnutie poroty: 11. - 14. september 2017

    Oznámenie víťazov: 15. septembra 2017

    Víťazi, ktorí prídu do Bruselu: 9. - 12. októbra 2017

 

Vedeli ste, že tisíce projektov v celej Európe dostávajú každoročne finančné prostriedky z Európskej únie ? Vo fotografickej súťaži Európa v mojom regióne budeme akceptovať fotografie projektov spolufinancovaných nielen Európskym fondom regionálneho rozvoja alebo Kohéznym fondom, ale z ktoréhokoľvek fondu EÚ, ak táto fotografia bude dokazovať spolufinancovanie EÚ.

 

zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/euinmyregion-fotograficka-sutaz/

 

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017

3.5.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017.

 

Cieľom Výzvy je predovšetkým  zvýšenie odborných kompetencií žiakov pri využívaní grafických programových systémov na základe požiadaviek trhu práce a aktuálnych potrieb odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách.

 

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017 sa podáva prostredníctvom elektronického formulára za podmienok uvedených vo Výzve. Do elektronického formulára sprístupneného na webovom portáli http://vyzvy.iedu.sk/ sa dá prihlásiť prostredníctvom Riam Konta. Postup podávania žiadosti prostredníctvom elektronického formulára (vrátane prípadnej registrácie do Riamu) je priblížený v používateľskom manuáli (v prílohe).

 

Konečný termín na odoslanie elektronických žiadostí ako aj na doručenie požadovanej listinnej dokumentácie na príslušný okresný úrad v sídle kraja je 2. jún 2017.

 

Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-grafickych-systemov-v-odbornom-vzdelavani-a-priprave-na-rok-2017/

 

 

Aký rozvoj?

3.5.2017

 

Seminár o regionálnom rozvoji, ktorý organizovalo minulý týždeň Zastúpenie Európskej komisie, podľa môjho názoru ukázal veľký záujem praktikov aj teoretikov zo všetkých úrovní, pripravenosť miestnych lídrov a vajatanie úradníkov na národnej úrovni. Dôvody záujmu sú jasné, je to téma, ktorá sa týka každého, či je mladý alebo starý, či je z Bratislavy alebo zo zvyšku Slovenska, či stavia dom alebo fabriku, alebo či len chce, aby Slovensko nejako vyzeralo. Alebo či rozmýšľa o hlasovaní nohami a odchode do štátov, kde sa naučili spravovať sa lepšie.

 

Regionálny rozvoj teda nie je o natiahnutej ruke, ale o zapojení regiónov do tvorby národných politík, pretože nič iné, než máme v regiónoch, tu nie je. Iste, veľa politických strán sa snaží variť a robiť geniálnu politiku bez toho, aby rátali aj s obyvateľmi Slovenska, a mnoho úradníkov seká programy z Bratislavy bez toho, aby dali možnosť regiónom využiť svoj rozvojový potenciál. Potom sa všetky tieto programy stretnú na konkrétnom mieste, nepasujú, a my sa čudujeme, zatĺkame a čakáme na ďalšie fondy.

 

Kto chce získať spätnú väzbu o tom, čo robíme a čo nás čaká, nech ide a spýta sa najzraniteľnejších. Pamätám sa, ako sme svojho času lepili jeden predvolebný program a nikto poriadne netušil, čo Slovensko naozaj pre svoj rozvoj potrebuje. Odpoveď však nie je zložitá – nie korupcia je naším najväčším problémom, ale neschopnosť zastretá tisíckami predpisov, nariadení, vyhlášok, smerníc a usmernení, teraz aj s odkazom na vraj všemocný Brusel, od ktorého sme prijali pravidlá často bez náležitého prekladu a úplnosti. Rozparcelovanie tém na kompetencie jednotlivých úradov a úradníkov, ktorých dokopy akoby nedržala povinnosť slúžiť a vízia spoločného štátu, potom vedie k celkovému spochybňovaniu riadenia a správy a potrebe posilnenia koordinácie.

 

Na jednej strane tak máme živých ľudí s reálnymi problémami, ktorí sa zaujímajú, lebo ide o ich dennodenné problémy, na druhej strane stohy papierov, ktoré bránia akejkoľvek aktivite, a parlamentnú šou o tom, kto sa s kým nenávidí a koho máme nenávidieť my – susedov, kolegov, rodinu, hocikoho. Našťastie, objavujú sa nové tváre zo samospráv s reálnymi výsledkami. Tam je snáď aj kľúč, ak nechceme položiť Slovenskú republiku na našej neschopnosti: orientovať sa na reálne problémy, súdržnosť, náš vlastný potenciál, ľudí, ktorí počas služby v mestách a obciach získali zručnosti, miestny a medzinárodný prehľad, čiže „remeslo“, a výsledky.

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2017

3.5.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „časopisy“). Dotácie sa poskytujú podľa § 6 cods.1 zákona č. 597/2003Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003Z.z.).

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

 

Žiadateľ o dotáciu na časopisy na rok 2017 musí elektronicky vyplniť formulár žiadosti prostredníctvom on-line systému na portáli ministerstva vyzvy.iedu.sk. Iné ako elektronické spracovanie formulárov prostredníctvom portálu vyzvy.iedu.sk nie je akceptovateľné a v prípade nedodržania tejto formy bude žiadosť z formálneho hľadiska vyradená.

 

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky aj listinne nasledovne:

 

 • Vyplnenú elektronickú žiadosť odosiela žiadateľ elektronicky najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy do užívateľského prostredia ministerstva.
 • Na e-mailovú adresu žiadateľa bude po odoslaní elektronickej žiadosti zaslaný notifikačný e-mail s pdf verziou žiadosti a tabuľka s názvom Rozpis rozpočtu, ktorú priložil k žiadosti. Žiadateľ obe prílohy (žiadosť a tabuľku) vytlačí, podpíše, opečiatkuje a odošle na adresu:

Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR

sekcia regionálneho školstva

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

s označením na obálke: „Časopisy – výzva na rok 2017“.

 

Vytlačenú žiadosť so všetkými povinnými prílohami žiadosti podľa výzvy podáva žiadateľ listinne najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie potvrdenia o podaní žiadosti alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná.

 

Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 27. máj 2017.

 

Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-odbornych-casopisov-pre-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni-a-casopisov-pre-deti-ziakov-a-posluchacov-skol-a-skolskych-zariadeni-na-rok-2017/

 

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

2.5.2017

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan) podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan) na roky 2018 – 2019. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 2. mája 2017 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 3. 7. 2017.

 

Výzva je vyhlásená na základe Dohody medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom Taipei a Zastupiteľským úradom Taipei v Bratislave o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej v apríli 2015, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

zdroj: http://www.minedu.sk/podpora-pre-projekty-vzajomnej-spoluprace-medzi-organizaciami-v-slovenskej-republike-a-v-cinskej-republike-taiwan/

 

Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.

2.5.2017

 

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce organizuje v stredu, 3. mája 2017 o 10:00 hod. v Hoteli Bôrik v Bratislave Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.

 

Seminár je určený pre  projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej a druhej výzve nadnárodného programu Interreg Stredná Európa a v prvej výzve programu Interreg Dunajský nadnárodný program. Doteraz bolo v uvedených výzvach schválených 99 slovenských partnerov.

 

Odbor programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR bude na seminári prezentovať nasledujúce oblasti:  - Aktuálna informácia o stave implementácie programov nadnárodnej spolupráce na programové obdobie 2014 – 2020;  - Systém prvostupňovej kontroly pre programy Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020; príklady správnych aj nesprávnych vyúčtovaní z praxe;  - Skúsenosti s vykonávaním kontroly oprávnenosti výdavkov programov nadnárodnej spolupráce; Vybrané aspekty prvostupňovej kontroly z pohľadu verejného obstarávania;

 

Ďalší zo seminárov s týmto zameraním sa uskutoční v utorok 16. mája 2017 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.

 

zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/seminar-k-implementacii-programov-interreg-dunajsky-nadnarodny-program-2014-2020-a-interreg-stredna-europa-2014-2020/

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

2.5.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v  súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe  schémy štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46905(2016/XA) (ďalej len „schéma“) a na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnenie oznámenia o vypísaní výzvy zo dňa 24. apríla 2017,

 

VYZÝVA oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017

 

v termíne od 02. mája 2017 do 19. mája 2017

 

na opatrenie podpora na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

 

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami:

 

osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:

Dobrovičova 12

821 09 Bratislava, na prízemí č. dverí 28

 

alebo poštou na adrese:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci

Oddelenie štátnej pomoci

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

 

Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne platobnej agentúry nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

 

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

 

Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky.

 

Podmienky pre žiadateľa -  poskytovateľa služby sú zadefinované v prílohe č. 1 schémy.

Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v bode 3 prílohy č. 1 schémy.

 

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-na-kontrolu-uzitkovosti-testovanie-a-odhad-plemennej-hodnoty-hospodarskych-zvierat/8197

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2.5.2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 28.04.2017 bola zverejnená 22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov tohto operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 12 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

 

Vyhlásená výzva je zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti.

 

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ŽoNFP). Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl (alebo aj „posudzovaných časových období“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná termínom uzavretia konkrétneho hodnotiaceho kola, ale uzavretím výzvy, najmä z dôvodu vyčerpania alokácie určenej pre výzvu. Tým sa umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie NFP v rámci predmetnej výzvy riadne oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

 

Viac informácií je možné získať v časti Výzvy/Aktuálne výzvy alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk

 

zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-vyhlaseni-22-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizaciu-schvalenych-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-22/

 

Slovenská agentúra životného prostredia

2.5.2017

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.1, platnú od 02. 05. 2017.

 

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na vydanie metodického výkladu CKO k zákonu o registri partnerov verejného sektora, organizačnú zmenu SF EÚ, aktualizáciu jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcu z praktických skúseností, doplnenie novej kapitoly „Overovanie hospodárnosti a efektívnosti“  a novú prílohu Kumulatívny pracovný výkaz.

 

zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/aktualizacia-prirucky-pre-prijimatela-so-sazp-na-verziu-3-1/

 

Družobné mestá

2.5.2017

 

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.

 

Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie. Cieľom tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

 

Vytváranie družobných partnerstiev miest sa musí chápať v širšom zmysle, aby zahŕňalo obce, ktoré podpísali alebo sa zapojili do podpísania dohody o partnerstve, aj obce, ktoré majú iné formy partnerstva podporujúce spoluprácu a kultúrne väzby.

 

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

 

Priority pre rok 2017:

 

Vac informácii nájdete v pracovnom programe pre rok 2017.

 

Uzávierky pre rok 2017:

 

1. september 2017 (začiatok medzi 1. januárom 2018 až 30. septembrom 2018)

 

Ďalšie informácie:

 

Kto môže žiadať?

 

mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organzácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy

 

Koľko má mať projekt partnerov?

 

Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

 

Maximálna dĺžka tvania projetku: 21 dní

 

Užitočné publikácie:

 

Viac nájdete na web stránke EACEA.

 

Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).

2.5.2017

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Upozornenie:

- Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne cez portál http://podatelna.slsp.sk, zverejní nadácia na stránke www.pomahajtesnami.sk na verejné hlasovanie.

 

Oblasti podpory:

V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na:

- nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),

- nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),

- rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).

 

Oprávnení žiadatelia:

O grant môžu požiadať:

- futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne tri roky,

- slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.

 

Neoprávnenými subjektmi sú:

- podporené organizácie v grantovom programe Futbal to je hra! v roku 2016,

- mestá a obce, ktoré boli podporené Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016,

- profesionálne mládežnícke kluby,

- neziskové a mimovládne organizácie,

- podnikateľské subjekty,

- fyzické osoby.

 

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu:

- Na jeden projekt poskytne nadácia grant v minimálnej sume 1 000 € a maximálnej sume 3 000 €. V grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 45 000 eur. V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

 

Oprávnené a neoprávnené náklady:

- Grant možno použiť najmä na materiálne náklady.

 

Neoprávnené položky sú:

- Personálne náklady by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

- Z grantu nie je možné hradiť odvody do poisťovní, fondov a zrážkovú daň;

- Pri cestovných nákladoch nie je možné preplatiť iné ako cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

- Iný typ cestovného je možné preplatiť iba na základe konzultácie – zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

- Z grantu nie je možné preplatiť režijné náklady, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

- Pri použití mobilného telefónu je možné preplatiť max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu). Ďalej nie je možné preplatiť roaming, kúpu mobilného telefónu ani jeho aktiváciu;

- Neoprávnenými položkami sú tiež bankové poplatky, alkoholické a tabakové výrobky.

 

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 19.5.2017, do 13:00 hod.

 

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk;

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu spolu s prílohami na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné prílohy:

Do časti Galéria tiež vložte:

- sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

- sken originálu registračného dokumentu podľa typu vašej organizácie (stanovy, nadačná listina, zriaďovacia alebo zakladateľská listina so štatútom), potvrdený príslušným registračným úradom (pečiatka a podpis). Netýka sa miest a obcí;

- sken platného menovacieho dekrétu štatutára organizácie.

 

V prípade investičného zámeru v zmysle rekonštrukcie malého rozsahu, prosím, doložte aj sken dokumentu, ktorý dokladuje právny vzťah k predmetu rekonštrukcie (informatívny výpis z listu vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy s trvaním minimálne ešte 3 roky po skončení projektu).

 

Fotografia zverejnená pri projekte na verejnom hlasovaní:

- V časti 7. Galéria vložte 1 fotografiu ilustrujúcu predkladaný projekt, aktivity klubu alebo logo klubu. Rozmer priloženej fotografie je 660 x 440 px (maximálna veľkosť je 5 MB). V prípade iných rozmerov, systém ju automaticky oreže alebo natiahne.

 

Hodnotiace kritériá:

Projekty zverejnené na hlasovanie by mali:

- predstaviť víziu práce s deťmi a mládežou a plán rozvoja klubu v tejto oblasti;

- priamo alebo nepriamo podporovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného času;

- inovatívnym spôsobom zvyšovať atraktivitu členstva vo futbalovom klube a mať pre futbalový klub dlhodobý prínos;

- byť obsahovo kvalitné, zrozumiteľné, konkrétne a presvedčivé, mať jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

- obsahovať rozpočet, ktorý je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Podmienky a proces hlasovania:

- Samotný proces hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho. Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.

 

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva (http://bit.ly/2pCIUgj)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2p0lA8c

 

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č.5/2017

28.4.2017

 

na webovom sídle Fondu na podporu umenia zverejnili rozhodnutie riaditeľa o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPU pre Výzvu č 5/2017 pre tieto

podprogramy:

 • 1.1 Divadlo,
 • 1.2 Tanec,
 • 1.3 Hudba.

Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI V PILOTNOM – ZJEDNODUŠENOM REŽIME

28.4.2017

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07).

 

Zámerom výzvy je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente. Oprávnené sú projekty realizované na území Bratislavského kraja, zamerané na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v odvetviach kreatívneho priemyslu zahŕňajúcich oblasť architektúry, reklamy a marketingu, dizajnu vrátane módneho dizajnu a IKT (počítačové programovanie okrem tvorby počítačových hier). Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh a/alebo na inováciu produkčného procesu. Oprávnenou činnosťou v rámci výzvy je nákup nového dlhodobého majetku využívaného pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu. Súčasne s uvedenou činnosťou môžu byť predmetom projektu aj zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako napr. školenie BOZP).

 

Ide o historicky prvú výzvu v rámci implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku, kde je možné plne elektronické predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (žiadosť) a kde žiadatelia už nemusia prikladať k žiadostiam množstvo povinných príloh vo forme potvrdení z rôznych úradov a inštitúcií, ako napr. zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Obchodného alebo Živnostenského registra, registra trestov, čím sa výrazne zníži administratívna záťaž pri príprave žiadostí (úspora času i finančných prostriedkov žiadateľov). Ministerstvo hospodárstva SR bude pri posudzovaní žiadostí využívať v maximálne možnej miere údaje z verejne dostupných registrov.

 

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 04. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

 

zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/zverejnenie_vyzvy_opvai-mhdp2017411-07/

 

 

Výzva č. V PPZ 2017 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

28.4.2017

 

Vyhlasovateľ:                    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum zverejnenia:        25. 04. 2017

Termín uzávierky:           09. 06. 2017

 

Alokácia: 141 000 EUR

Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR

Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR

 

Oprávnení žiadatelia:

a) občianske združenie,

b) nadácia,

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

d) obec,

e) VÚC,

f) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo VÚC,

g) právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu a plniaca úlohy v rámci integrovaného záchranného systému.

 

Cieľom je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území Slovenskej republiky.

 

Dotáciu možno poskytnúť na realizáciu opatrení situačnej prevencie v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ich umiestnenie a využiteľnosť z hľadiska frekvencie cestnej premávky.

 

Oprávnené aktivity:

samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov,

optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi.

 

Zasielanie žiadostí:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 

Tel.: 0961 050 340, 0961 051 470

E-mail: infoppz@minv.sk

 

zdroj: http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

28.4.2017

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie". Výzva je vyhlásená od 28. 04. 2017.

 

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

 1. Termín uzavretia 1. kola 14.07.2017
 2. Termín uzavretia 2. kola 06.10.2017
 3. Termín uzavretia 3. kola 12.01.2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy

 

zdroj: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-vyhlaseni-vyzvy-op-lz-dop-20164.1.201

 

OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

28.4.2017

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie bude predlžovať termín uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 (pôvodne stanovený na 9. 5. 2017) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!

 

O presnom dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 Vás budeme informovať v Usmernení č. 4, ktoré bude zverejnené na webovom sídle.

 

zdroj: http://www.minedu.sk/oznam-predlzenie-terminu-uzavierky-2-hodnotiaceho-kola-k-vyzve-nediskvalifikuj-sa/

 

Usmernenie č.5 k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier

27.4.2017

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 26.04.2017 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

 

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.

 

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 26.04.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

 

Zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_c_5-pvvc/

 

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

27.4.2017

 

V projekte Zelená domácnostiam môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká.

 

V utorok 2. mája 2017 o 15. h bude otvorené už 8. kolo projektu Zelená domácnostiam. Určené bude na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie v mimobratislavských regiónoch. Podľa zverejnených osobitných podmienok 8. kola je vyčlenená alokácia 1,5 milióna €. Preto je pravdepodobné, že kolo bude trvať krátko.

 

Na čo nezabudnúť?

Prečítajte si pozorne a dostatočne včas manuál pre domácnosti, sú v ňom zobrazené aj všetky polia s náležitosťami elektronickej žiadosti

Ak máte akékoľvek otázky, respektíve pochybnosti, ako čokoľvek v žiadosti vyplniť, kontaktujte vopred ešte pred vyhlásením kola pracovníkov SIEA

Pripravte si všetky potrebné údaje vopred. Čas vypĺňania svojej žiadosti môžete skrátiť, ak si údaje vopred pripravíte a pri vypĺňaní už budete presne vedieť, čo a ako vyplniť

Pozorne zadávajte najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov. Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, kvôli ktorým nemožno poukážku využiť

Rovnako dôležité je uviesť správnu emailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací email

Ak neviete rýchlo a jednoznačne odpovedať na otázku v úlohe s obrázkami, vyžiadajte si ďalšiu úlohu

Ak rozpísanú elektronickú žiadosť nie je možné dokončiť, problém môže byť vo vašom pripojení, alebo bolo kolo už uzatvorené a informačný systém vyhodnocuje prijaté žiadosti

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra už rozposlala domácnostiam poukážky z prechádzajúcich dvoch kôl. „Domácnosti, ktoré už získali poukážky, by si mali údaje na nich skontrolovať čím skôr. Od vydania poukážok majú 30 dní na to, aby údaje spolu so zhotoviteľmi preverili a poukážky zarezervovali v informačnom systéme. Ak dovtedy zistia, že platnú vydanú poukážku z rôznych dôvodov nevyužijú, ale chcú sa o novú poukážku na ten istý druh zariadenia uchádzať už v nasledujúcom kole, je nutné platnosť získanej poukážky predčasne ukončiť," zdôraznil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Poukážka totiž automaticky platí 30 dní od jej vydania, ale kolá sú vyhlasované častejšie. Ak bude v čase vyhlásenia ďalšieho kola poukážka ešte platná, informačný systém domácnosti neumožní podať ďalšiu žiadosť na ten istý druh zariadenia. Spôsob, ako je v tomto prípade možné pred vyhlásením nasledujúceho kola ukončiť platnosť pôvodnej poukážky, je uvedený v manuáli pre domácnosti.

 

zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/na-co-nezabudnut-pri-castejsich-kolach-zelenej-domacnostiam/

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“

27.4.2017

 

Oprávnený žiadateľ:

- obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania

 

Cieľ: Prevencia obezity

- motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov s podporou využitia regionálnych potravinárskych produktov

- sprievodnými aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín v škole „SMART ŠKOLA“ (napr. zdravšie bufety, „SMART FOOD AUTOMAT“ s nápojmi a potravinami s nižším obsahom pridaného cukru, s potravinami bez pridanej soli a vysokým obsahom tukov

- s podporou školského prostredia s marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných pre deti,

- vhodným pitným režimom na tému „Moje aqua video“ alebo „Moje aqua selfie“

 

Maximálna vyššia pomoci: 10 000 €

Minimálna výška pomoci: 5 000 €

 

Spolufinancovanie: minimálne 5%

Uzávierka prijímania žiadostí: 19.5.2017

 

Viac info:  TU

 

 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia

26.4.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

 

oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti  o:

 

 • podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56  nariadenia vlády    Slovenskej republiky č.75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 11 nariadenia vlády    Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle §  48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

v termíne od 2. mája 2017 do 15. mája 2017.

 

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2017 do 9. júna 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

 

Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2017.

 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

 

PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely.

 

Zároveň upozorňujeme, že žiadatelia pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a ich príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o lesnícke podpory na rok 2017, ktorú nájdete na našom webovom sídle www.apa.sk.

 

Pre overenie lesných plôch a ich spôsobilosti pre uvedené opatrenia dávame do pozornosti aplikáciu Národného lesníckeho centra na webovom sídle http://gis.nlcsk.org/prv/

 

zdroj: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-lesnicke-opatrenia/8196

 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2017

26.4.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

 

oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na:

 

opatrenie dobré životné podmienky zvierat v zmysle § 40 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.,

na Agroenvironmentálno–klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.

Žiadatelia môžu zároveň požiadať podľa § 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015  Z. z. v zn. n. p. o rozšírenie pôvodných záväzkov z roku 2015 a 2016  s termínom ukončenia v roku 2019 resp. 2020.

 

v termíne od 2. mája 2017 do 15. mája 2017.

 

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2017 do 9. júna 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

 

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2016 niektorú z vyššie uvedených žiadostí, formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

 

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosť na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam hovädzieho dobytka", „Zoznam oviec a kôz" a „Zoznam koní“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

 

PPA upozorňuje žiadateľov, že pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 2017, ktorá je zverejnená na našom webovom sídle www.apa.sk.

 

zdroj: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-zvierata-na-rok-2017/8195

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl

25.4.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl. Cieľom poskytnutia dotácie je vytvoriť podmienky na realizáciu podujatia podporujúceho nadaných žiakov základných škôl, ktorí si rozširujú svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie, zapojením vysokoškolských učiteľov.

 

Dotácia môže byt poskytnutá len žiadateľom, ktorí majú zabezpečených minimálne 30 % predpokladaných nákladov z iných zdrojov. Predpokladá sa celoslovenský charakter podujatia minimálne s niekoľko-násobnou úspešnou realizáciou v minulosti.

 

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

 

Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr do 11. mája 2017.

 

zdroj: http://www.minedu.sk/17989-sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-zabezpecenie-vychovno-vzdelavacieho-a-kulturneho-podujatia-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-ii-stupna-zakladnych-skol/

 

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017

25.4.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania. Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese.

 

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 2 výzvy písomne a zároveň elektronicky (vo worde), s príslušnými náležitosťami a dokladmi, do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017 – zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese. Podrobnosti o aktivite sa nachádzajú vo výzve.

 

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné poslať na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sekcia regionálneho školstva

Stromová1

813 30 Bratislava

 

Žiadosť v elektronickej podobe posielajte na adresu: gabriela.vincencova@minedu.sk

 

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 19. máj 2017.

 

zdroj: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-na-rok-2017/

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2017

25.4.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda.

 

Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda je zameraná na rozvoj tvorivosti žiakov s využitím poznatkov získaných ďalším vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných vzdelávacích oblastiach.

 

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2017.

 

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

sekcia regionálneho školstva

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu:

matematika-clovek@minedu.sk

 

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 17. máj 2017

 

zdroj: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-vo-vzdelavacich-oblastiach-matematika-a-praca-s-informaciami-a-clovek-a-priroda-na-rok-2017/

 

Kolegyne kolegovia zasielam informáciu o seminaroch k výzve

25.4.2017

 

S úctou Štefan Repko

V súvislosti s pripravovaným vyhlásením výziev z operačného programu  Efektívna verejná sprava určených pre mimovládne neziskové organizácie, vás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na sériu informačných seminárov, ktorá sa uskutoční od 10. do 30. mája 2017 vo všetkých krajských mestách Slovenska.

 

Výzvy podporia aktivity MNO:

 • v oblasti tvorby lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,
 • pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a  verejnou správou
 • pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách,
 • pri zapájaní partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

 

Informačné semináre organizujeme s cieľom priblížiť Vám podmienky a nastavenia výziev a diskutovať s Vami o Vašich zámeroch a nápadoch a možnostiach ich financovania z týchto výziev.

 

Semináre organizujeme v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná sprava, Ministerstvom vnútra SR (http://www.minv.sk/?opevs) a s krajskými Informačno-poradenskými centrami.

 

Podrobnejšie informácie o termínoch a miestach konania seminárov nájdete v priloženej pozvánke a v programe.

 

Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru.

 

Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.

24.4.2017

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.

 

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Usmernením č. 1 sa mení nasledovný dokument:

 

Príloha č. 2 Zoznam ukazovateľov a iných údajov.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 21. apríla 2017.

 

zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/usmernenie-c-1-k-vyzvaniu-s-kodom-opvai-mhtp2016511512-01/

 

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s  Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

24.4.2017

 

Oprávnení žiadatelia:

- orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy

- samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia

- mimovládna organizácia

- nezisková organizácia

- občianske združenie

- záujmové združenie právnických osôb

- nadácia

- medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR

- vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia

 

Typy podporovaných aktivít:

1. Vypracovanie nových alebo revízia existujúcich integračných plánov pre štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni samospráv, miest a obcí

2. Vzdelávanie pracovníkov národných/regionálnych/ miestnych autorít v oblasti príslušnej legislatívy a poskytovania služieb štátnym príslušníkom tretích krajín, a zvyšovanie ich multikultúrnych zručností

3. Organizácia podujatí, seminárov alebo workshopov pre pracovníkov národných/regionálnych/miestnych autorít za účelom vzdelávania, poskytovania informácií a zdieľania dobrej praxe v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na národnej/regionálnej/ miestnej úrovni

4. Vytvorenie informačných materiálov, ktoré budú používané na úrovni samospráv, miest a obcí pri poskytovaní služieb štátnym príslušníkom tretích krajín

 

Minimálna výška grantu pre projekt je 20 000 €

Uzávierka prijímania žiadostí: 2.6.2017

Viac info: TU

 

 

USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02

21.4.2017

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

 

Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej aj „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a úprava telefonického kontaktu SIEA.

 

Usmernením č. 4 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 21.04.2017.

 

Úplné znenie Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 nájdete: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-02/

 

zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/opvai-mhdp2016122-02/

 

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“.

21.4.2017

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.

 

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé, originálne a výnimočné a zachytiť to na fotografii.

 

Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017.

 

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR (http://bit.ly/2pludyz), kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet „likeov“ v danej kategórii.

 

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Informácie k súťaži (http://bit.ly/2oRmVkQ)

- Prihláška (http://bit.ly/2obIbmw)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2owXWjo

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

21.4.2017

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov.

 

zdroj: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=287&page=1

 

Ministerstvo hospodárstva SR

21.4.2017

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie doplnilo často kladené otázky (FAQ) k výzvam OP VaI v gescii MH SR.

Sú doplnené k už zverejneným FAQ na webovom sídle OP VaI:

 

FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02:

https://www.opvai.sk/media/87760/faq_2.pdf

 

FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/media/87761/faq_2.pdf

https://www.opvai.sk/media/87761/faq_2.pdf

 

Vyhlasujeme grantový program Spojme sa pre dobrú vec

21.4.2017

 

Nadácia Orange aj v roku 2017 podporí tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo prospešné, pretože veria, že môže byť lepší.

 

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec už trinásty raz podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.

 

Vyhlásenie programu: 20.4.2017

Uzávierka programu: 22.5.2017

Maximálna výška grantu: 3 000 EUR

Rozdelíme: 80 000 EUR

 

Prostredníctvom grantového programu chce Nadácia Orange podporiť záujem ľudí o veci verejné, podnietiť k zodpovednosti za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú. Najlepším nástrojom postupnej zmeny v atmosfére celej spoločnosti je budovanie zdravých a dobrých vzťahov v komunitách. Nadácia Orange preto motivuje aktívnych ľudí, fungujúce neformálne skupiny, kultúrne inštitúcie a mimovládne organizácie k angažovanosti, dobrovoľníctvu, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k aktivitám vedúcich k súdržnosti ľudí, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne či celospoločenské problémy či k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.

 

Bližšie informácie: https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/vyhlasujeme-grantovy-program-spojme-sa-pre-dobru-vec

 

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

21.4.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 49 nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č.1290/2005 a (ES) č.485/2008

v platnom znení a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom zo dňa 5. apríla 2017

 

vyzýva

 

všetkých žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2017 na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody v termíne:

 

od zverejnenia do 15. mája 2017

 

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

 

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2017.

 

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na poistenie úrody spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

 

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

 

zdroj: http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-podporu-na-poistenie-urody-pre-rok-2017/8187

 

Usmernenie č. 3 k 2. Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov

21.4.2017

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo dňa 19.04.2017 Usmernenie č. 3 k 2. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Cieľom Usmernenia č.3 je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

 

Bližšie informácie: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/opkzp-po3-sc313-2015-2/

 

Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.

20.4.2017

 

Oprávnení žiadatelia:

·         aktívni občania a iniciatívy,

·         verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky),

·         školy, škôlky,

·         samosprávy (obce, mestá),

·         kultúrne inštitúcie.

 

Oblasti podpory – podprogramy:

1. Spoznaj svoj domov

Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov.

 

2. Ukáž sa

Prezentácia lokálnej tradičnej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.

V prvej fáze programu budú vybrané nápady podporené celkovou sumou 39 000 € a následne v 2. fáze verejnosť svojím hlasovaním rozhodne o TOP projekte, ktorý na realizáciu získa navyše prémiu 1 000 €.

Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú ľudovou kultúrou a folklórom na akademickej úrovni a zástupcami nadácie poštovej banky.

Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad.

Projekty je možné prihlasovať do 15. 5. 2017

 

Viac info: TU

 

Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017).

20.4.2017

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 30. marca 2017 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom:

 

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí nájdete na stránke:

- http://bit.ly/2pFaABl

 

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2o64REB

 

V 7. kole projektu Zelená domácnostiam budú poukážky zaslané 339 domácnostiam, ktoré žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov.

19.4.2017

 

V 7. kole boli vydané poukážky v celkovej hodnote 1 milión €. Do 30 dní od vydania ich musia domácnosti spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

 

Rozdelenie na samostatné tepelné a elektrické kolá, častejšie vyhlasovanie s menšou alokáciou, zverejnenie dlhodobejšieho harmonogramu, ako aj  uzatváranie kôl po prekročení záujmu o 10 % nad vyčlenenú čiastku prispeli k rozloženiu záujmu pri vydávaní poukážok.

 

„Vďaka týmto zmenám v projekte Zelená domácnostiam si môžu domácnosti v spolupráci so zhotoviteľmi inštalácie presnejšie naplánovať a podporená bude širšia škála riešení pri fotovoltických systémoch. Popri domácnostiach, ktoré prostredníctvom elektrických akumulátorov môžu využívať vyrobenú elektrickú energiu na prevádzku elektrospotrebičov aj vo večerných hodinách, teda v čase, keď slnečné žiarenie chýba, získali poukážky aj domácnosti s fotovoltickými systémami bez akumulátorov,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

 

Záujem o príspevky na fotovoltiku prekročil vyčlenenú čiastku o 10 % krátko pred 6 minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a počas prepočítavania už systém neumožňoval pokračovať v rozpísaných žiadostiach. „Upozorňujeme na to, že neustále pretrváva záujem zo strany domácností, a tak kolá s menšími alokáciami môžu trvať krátko, ale podľa zverejneného harmonogramu vyhlásime do augusta ešte tri fotovoltické kolá,“ zdôraznil S. Jurikovič.

 

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených vyše 5 500 poukážok za viac ako 12 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote takmer 6 miliónov už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.

 

zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-7-kole-zelenej-domacnostiam-bolo-vydanych-339-poukazok-na-fotovoltiku/

 

Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách,  v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl).

 

Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt zameraný na odstránenie stavebných bariér je v roku 2017 stanovená na 15 000 €.

 

Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do 26. mája 2017.

 

Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-%E2%80%9Eodstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2017%E2%80%9C/

 

VÝZVA: NÁUČNÉ CHODNÍKY

18.4.2017

 

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila nový grantový program Náučné chodníky.

 

Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode.

 

Oprávnení žiadatelia:

- občianske združenia ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch

- neziskové organizácie ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch

 

Ciele:

- obnoviť alebo vytvoriť náučné chodníky v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí

- začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu

- rozšíriť vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom regióne

- zvýšiť eko-povedomie

 

Maximálna výška podpory: 2300 € na projekt

Uzávierka prijímania žiadostí: 5.5.2017

 

Viac info: TU

 --

Váš tím Agentúry pre rozvoj Gemera

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program

10.4.2017

 

Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 6. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach - OPLZNP-PO5-2017-1.

 

Dátum vyhlásenia: 6. apríl 2017

Dátum uzavretia: 30. september 2017

 

 

 

viac info k oprávneným užívateľom:

 

http://www.minv.sk/?vyzvania&sprava=vyzvanie-pre-narodny-projekt-podpora-obciam-smerujuca-k-vysporiadaniu-pravnych-vztahov-k-pozemkom-pod-romskymi-obydliami-v-romskych-osidleniach

 

VÝZVA NA PODPORU MARKETINGU A SPRACOVANIA PRODUKTOV RYBOLOVU

10.4.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh.

 

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

- obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka

- fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

 

Oprávnené aktivity:

- Stavebné investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít spojené s úsporou energie alebo znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie v objekte spracovateľskej jednotky, vrátane spracovania odpadu

- Investície súvisiace s obstaraním nových, resp. modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií prispievajúcich k úspore energie a znižovaniu negatívneho vplyvu spracovania na životné prostredie.

 

Maximálna intenzita pomoci pre mikro, malý a stredný podnik: verejné zdroje 50% a súkromné zdroje 50%

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 7.5.2017

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 7.7.2017

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola: Posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca.

 

Viac info: TU

 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 20/PRV/2016

7.4.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 06.04.2017 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 20/PRV/2016 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená dňa 20.10.2016 (Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie:  19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne zmeny kritérií pre výber konečného počtu Miestnych akčných skupín a zároveň zmeny výšky alokácie na projekt s ohľadom na kritériá akými je počet obyvateľov, rozloha územia, počet obyvateľov a zamestnanosť. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 - Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

 

PPA začala rozposielať rozhodnutia v opatrení pre mladých farmárov.

 7.4.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dokončila vyhodnocovanie projektov opatrenia „Mladý farmár“ Programu rozvoja vidieka a začala rozposielať rozhodnutia uchádzačom o nenávratný finančný vo výške 50 000 eur.

 

- PPA ukončila vyhodnocovanie viac ako 2 000 projektov.

- 500 žiadateľov získa celkovo 25 miliónov eur.

- Rozhodnutia i zmluvy rozposiela PPA žiadateľom výhradne poštou.

 

„Z 2 028 žiadostí, ktoré agentúra obdržala do marca roku 2016 uspokojíme 500 žiadateľov sumou v celkovej výške 25 miliónov eur. Podľa pravidiel budeme najprv informovať žiadateľov, ktorí nesplnili kritériá a podmienky zaradenia do výberu, tých bolo 370. Následne dostanú rozhodnutia žiadatelia so schválenými projektmi a nakoniec budeme rozposielať rozhodnutia o neschválení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,“ vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Rozhodnutia i zmluvy PPA zasiela výhradne poštou, žiadatelia tak nemusia navštevovať regionálne pracoviská agentúry. Všetci žiadatelia dostanú rozhodnutia do približne mesiaca.

 

Pri opatrení pre mladých farmárov s označením 6.1 Programu rozvoja vidieka bude dôležité, aby hodnoty štandardného výstupu zo strany mladých farmárov boli striktne dodržané a nadobudnuté financie sa neminuli účinkom. PPA bude preto pozorne kontrolovať dodržiavanie nastavených podnikateľských plánov, bude vykonávať kontroly na mieste a v prípade porušenia zmluvných podmienok bude prostriedky žiadať späť.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň komunikuje s Európskou komisiou vo veci navýšenia prostriedkov na podporu mladých farmárov cez Program rozvoja vidieka. „Priemerný vek poľnohospodára bol v roku 1990 na Slovensku 40 rokov. Dnes je to už takmer 50 rokov. Štát musí hľadať spôsoby ako podporiť mladých ľudí, ktorí majú záujem o poľnohospodárstvo,“ povedala ministerka Gabriela Matečná. V hre je tak ďalších 23 miliónov eur, ktoré by chcelo ministerstvo využiť práve na opatrenia podporujúce mladých farmárov.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=11410

 

Kolegyne kolegovia

6.4.2017

 

Výsledky výzvy v envirofond

http://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/rozhodnute

 

VYZVANIE NA PREDLOŽENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU S NÁZVOM „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“ ŽIADATEĽA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SIEA) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE

5.4.2017

 

Viac na:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_kreativny_priemysel/

 

 

VÝZVY PRE PO A FO: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI PREVENCIE KRIMINALITY

5.4.2017

 

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

- fyzické osoby

- právnické osoby

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 

ZÁKLADNÝ CIEĽ:

Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je:

 • znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
 • zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
 • prevencia kriminality v rizikových skupinách
 • pomoc obetiam trestných činov

 

Termín uzávierky: 8.5.2017

Na dotácie možno v roku 2017  rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

 

Viac info:  TU

 

Kolegovia kolegyne

5.4.2017

 

splnomocnenec pre šport vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017

 

http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2017/

 

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT

3.4.2017

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 28.03.2017 Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (kód OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02).

 

Podrobné informácie k vyzvaniu nájdete v časti VÝZVY/VÝSKUMNÁ AGENTÚRA AKO SO PRE OP VAI/NÁRODNÉ PROJEKTY, ako aj na webovom sídle Výskumnej agentúry.

 

 

 

https://www.opvai.sk/aktuality/va-vyzvanie-o-nfp-informacny-system-vav/

 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/

 

Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

 3.4.2017

 

viac na:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

 

Dobrý deň,

31.3.2017

 

dovoľujem si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách.

 

https://www.opvai.sk/aktuality/harmonogram_2017_3_mh/

 

Dokumenty sú zverejnené na webovom sídle OP VaI v časti:

 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017

24.3.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

 

oznamuje

 

 záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2017 na:

 

 • Jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v zmysle § 7, § 8 a § 13  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov;
 • Doplnkovú vnútroštátnu platbu na plochu v zmysle § 2 a § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov;
 • Doplnkovú vnútroštátnu platbu na chmeľ v zmysle § 3 a § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov;
 • Platbu pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 a § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov;
 • Platbu na viazané priame platby v zmysle § 2 a § 13  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov;
 • Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov;

Žiadatelia môžu zároveň požiadať o rozšírenie pôvodných záväzkov z roku 2015 a 2016  s termínom ukončenia v roku 2019 resp. 2020.

 

 • Ekologické poľnohospodárstvo v zmysle § 36 nariadenia vlády Slovenskej republiky   č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov;Pre opatrenie Ekologické poľnohospodárstvo sa neotvárajú žiadne nové, ani rozšírené záväzky a tiež žiadne kombinačné platby spojené s týmto opatrením.
 • Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami v zmysle § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov;
 • Platbu v rámci sústavy NATURA 2000 v zmysle § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

 

v termíne od 10. apríla 2017 do 15. mája 2017.

 

Ak žiadateľ v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2017 požaduje platby aj na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, Jednotná žiadosť na rok 2017 sa predkladá

 

v termíne od 2. mája 2017 do 15. mája 2017.

 

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j.  od 16. mája 2017 do 9. júna 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

 

Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2017.

 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

 

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili Jednotnú žiadosť v roku 2016, predtlačené formuláre identifikačného listu, jednotnej žiadosti, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.

 

V prípade záujmu o platby  na viazané priame platby na zvieratá sa informujte ohľadom zoznamov u zamestnancov regionálnych pracovísk PPA.

 

Všetky predtlačené formuláre a grafický materiál v papierovej podobe je možné si vyzdvihnúť od 3. apríla 2017 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

 

PPA ďalej oznamuje, že na svojom webovom sídle dňa 26.1.2017 uverejnila Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh, na základe ktorého okrem iného informovala žiadateľov o priame podpory, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia do aplikácie GSAA zo strany NPPC-VÚPOP, že pre rok podávania žiadostí 2017 im nebude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe. Dňa 21.3.2017 zverejnila PPA v rámci Oznámenia o sprístupnení aplikácie GSAA pre kampaň 2017 aj zoznam týchto žiadateľov. Ostatným žiadateľom bude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe, ktorý si budú môcť prevziať na príslušnom regionálnom pracovisku PPA rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich rokoch.

 

 PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje   a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely a v prípade potreby uviesť nové hranice referenčnej parcely.

 

Zároveň upozorňujeme, že žiadatelia pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí (vrátane špecifikácií a príloh) sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory  na rok 2017, ktorú nájdete na našom webovom sídle www.apa.sk.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Monitorovací výbor pre OP Efektívna verejná správa schválil zámery národných projektov pre NKÚ aj pre úrad podpredsedu vlády

23. 03. 2017

 

Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil na svojom marcovom siedmom zasadnutí predložené zámery dvoch národných projektov. Jeden zámer predstavil Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR), druhý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Riadiacim orgánom pre OP EVS je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Na projekt „Budovanie a rozvoj analytických kapacít, hodnota za peniaze“, ktorého prijímateľom je NKÚ SR, je vyčlenená alokácia 2 284 000 eur. V prípade projektu úradu podpredsedu vlády, ktorý má názov „Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy“, je indikatívny rozpočet 2 600 000 eur.

 

Hlavným cieľom projektu NKÚ SR je vytvoriť predpoklady pre zodpovednejšie hospodárenie s verejnými financiami a pre rozumné nakladanie s verejným majetkom, a to v zmysle iniciatívy projektu s názvom Najlepší z možných svetov – hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike. „Aby NKÚ SR naplnil myšlienky iniciatívy projektu, musí sa stať modernou, otvorenou a nezávislou inštitúciou, ktorá vo svojej kontrolnej činnosti zavádza moderné nástroje kontroly. Ide napríklad o kontrolu výkonnosti alebo kvalitné analytické výstupy analytickej jednotky úradu ako podklad pre jeho ďalšiu činnosť,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Ako dodala, nové inovatívne prvky v kontrolnej činnosti NKÚ prispejú k zlepšeniu kvality práce, čo vytvorí tlak na zvýšenie zodpovednosti orgánov verejnej správy pri hospodárení s verejnými financiami a s verejným majetkom.

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si dal v národnom projekte za cieľ zaviesť na Slovensku strategické plánovanie a integrovať strategické projekty a dokumenty ústredných orgánov štátnej správy. Strategické riadenie a plánovanie u nás dlho absentovali, pričom do legislatívy sa zaviedli až novelou kompetenčného zákona v roku 2016. V rámci projektu bude tiež vytvorený odborný tím pracovníkov. Ten bude metodicky pripravovať strategické dokumenty, ktoré jednotlivé rezorty predkladajú vláde. „Tím bude garantovať jednotnú metodiku strategických dokumentov, čím sa zlepší ich vecná aj formálna úroveň s cieľom lepšie riadiť štát,“ uviedol riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe s tým, že úrad podpredsedu vlády má ambíciu vytvoriť jednotné metodické pravidlá na tvorbu strategických dokumentov a uplatňovať ich v praxi v spolupráci s ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy. Projektom úrad vytvorí aj dlhodobú víziu rozvoja Slovenska, ktorá bude založená na vyhodnotení rozvojových potrieb spoločnosti. Na základe vízie bude následne vypracovaná dlhodobá stratégia rozvoja, ktorá určí konkrétne ciele.

 

Usmernenie č. 1 k 19. výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

23.3.2017

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP") vydalo dňa 23.03.2017 Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „výzva") vo vzťahu ku:

 

 

1. precizácii textu v rámci podmienky poskytnutia príspevku, že aktivity projektu sú oprávnené;

2. úprave prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP

3. úprave záväzného formulára, prílohy č. 14 Technické a environmentálne ukazovatele;

4. ďalším formálnym a upresňujúcim úpravám v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy;

5. odstráneniu zrejmých nesprávností v textoch.

 

 

Týmto usmernením Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „SO pre OP KŽP") v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 23. 3. 2017.

 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené na stránke www.op-kzp.sk.

 

Elektronické schránky sa zlepšia. Ako konkrétne, o tom môžete rozhodnúť aj vy

23.03.2017

 

Vyššia prívetivosť, nové funkcionality a jednoduchší prístup. To všetko čaká používateľov elektronických schránok, do ktorých bude štát firmám od 1. júla 2017 doručovať úradné rozhodnutia. K pripravovaným zmenám sa však bude môcť vyjadriť aj odborná verejnosť a používatelia. Stačí vyplniť dotazník na portáli slovensko.sk. Vyjadriť svoj názor nebude časovo náročné, vyžiada si to najviac päť minút.

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) chce aj takto prispieť k tomu, aby bola elektronická komunikácia so štátom čo najjednoduchšia a najpohodlnejšia. „Pripomienky používateľov elektronických schránok neignorujeme, práve naopak. Na základe nich pripravujeme celý súbor zmien, ktoré chceme implementovať ešte pred spustením povinného využívania schránok,“hovorí generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.

K pripravovaným zmenám sa bude môcť vyjadriť odborná verejnosť i používatelia prostredníctvom microsite na adrese www.slovensko.sk/lepsie-schranky/ do 5. apríla 2017 24.00 h.

Navrhované zmeny sa týkajú troch oblastí využívania elektronických schránok – sú nimi používateľská prívetivosť, rozšírenie funkcionality a zjednodušenie prístupu. NASES pre čo najväčšiu reprezentatívnosť prieskumu osloví s ponukou na účasť v ňom aj významné profesijné združenia, zamestnávateľské zväzy či obchodné komory.

Po ukončení hlasovania NASES zverejní zmeny, ktoré si verejnosť želá najviac. „Občania môžu prinášať aj vlastné návrhy na zlepšenie elektronických schránok. Tie najžiadanejšie zmeny zapracujeme a predstavíme verejnosti v najbližších mesiacoch, a to tak, aby bola komunikácia právnických osôb so štátom skutočne čoraz pohodlnejšia a efektívnejšia,” zdôrazňuje Norbert Molnár.

Podnikatelia, nezabudnite:

 • Od 1. júla 2017 budú všetky právnické osoby so sídlom v SR zapísané v obchodnom registri komunikovať so štátom povinne prostredníctvom elektronickej schránky.
 • Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky vie priniesť výhody nielen podnikateľom, ale i občanom už v súčasnosti. Jednou z výhod je možnosť realizovať podanie bez ohľadu na úradné hodiny, teda kedykoľvek a odkiaľkoľvek, stačí iba prístup k počítaču a internetu.
 • Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s čipom s bezpečnostným osobným kódom (BOK), ktorý je možné vybaviť si na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov.
 • Pri prevzatí dokladu je vhodné nechať si bezplatne vydať aj certifikáty potrebné k vytvoreniu kvalifikovaného elektronického podpisu. Občan, ktorý požiada o vydanie certifikátov, dostane bezplatne na oddelení dokladov aj čítačku.
 • V súčasnosti je priemerná čakacia doba pri žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 22 minút, ale s blížiacou sa pasovou sezónou sa čakacie doby budú predlžovať.

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS) – aktualizácia č. 1

21.3.2017

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizáciu č.1 k Informácii pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS). Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Usmernenia a informácie poskytovateľa“.

 

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

21.3.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

 

oznamuje

 

záujemcom (žiadateľom) o priame podpory,

 

že aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu (ďalej len „GSAA“) pre kampaň 2017 bola spustená do prevádzky. Aplikácia GSAA je dostupná na webovom sídle Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy https://gsaa.vupop.sk/ Informácie o aktuálnych funkcionalitách aplikácie sú dostupné v dolnej časti úvodnej obrazovky aplikácie v časti „Nápoveda“, alebo na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/help/ziadatel/help.html. Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti inštruktážne videá na uľahčenie práce s aplikáciou, ktoré sú dostupné na webovom sídle http://www.podnemapy.sk/portal/vseobecne/videa.aspx.

 

V zmysle schválených pracovných postupov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, NPPC-VÚPOP a Pôdohospodárskej platobnej agentúry oznamujeme žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia zo strany NPPC-VÚPOP, že im nebude pre rok podávania žiadostí 2017 poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe a tento im bude k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA. Zoznam konkrétnych subjektov, ktorých sa táto skutočnosť týka, nájdete v súbore Zoznam subjektov, bez poskytnutia GP v roku 2017.

 

Zároveň dávame do pozornosti, že po vykonaní predmetných zákresov pomocou aplikácie GSAA je potrebné si vytlačiť grafickú prílohu (stačí formát A4 čiernobielo) a spolu s jednotnou žiadosťou na plochu na rok 2017 ju predložiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v termíne na predkladanie žiadostí, ktorý bude zverejnený v oznámení o predkladaní žiadostí na webovom sídle PPA.

 

V prípade, že ste už v predchádzajúcom roku predložili jednotnú žiadosť a nemáte ešte prístupové údaje do aplikácie GSAA, kontaktujte, prosím, príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania Vašej žiadosti, kde sú tieto údaje pripravené na odovzdanie žiadateľom.

 

Pozn.: Údaje o hraniciach užívania týkajúcich sa podaných žiadosti za  predchádzajúci rok 2016 sú dostupné na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/2016/login.html.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

POZVÁNKA

21.3.2017

 

na verejnú prezentáciu Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v čase od 09:00 do 12:00.

 

Adaptácia (prispôsobenie sa) na zmenu klímy, je jednou z najvýznamnejších aktuálnych výziev pre celý svet, Bratislavský samosprávny kraj nevynímajúc. Nielenže dramaticky rastie priemerná ročná teplota, ale narastá aj častosť a závažnosť extrémnych prejavov počasia. Nevyhnutnosť našej reakcie na prebiehajúcu zmenu klímy je zdôraznená vo viacerých materiáloch národnej a medzinárodnej úrovne ako je napríklad Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy alebo Parížska dohoda, ktorá vstúpila do platnosti počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Katalóg adaptačných opatrení BSK vznikol na základe uvedomenia si nevyhnutnej potreby riešenia tejto témy na regionálnej ako aj lokálnej úrovni, pričom BSK má ambíciu byť lídrom v tejto oblasti na Slovensku.

 

Hlavnými témami prezentácie budú dopady zmeny klímy a význam adaptácie na lokálnej úrovni, Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na negatívne dôsledky zmeny klímy, príklady dobrej praxe zo Slovenska ako aj zahraničia.

 

Druhá časť podujatia bude venovaná možnostiam financovania opatrení na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy na územie. Predstavené bude široké spektrum finančných nástrojov podporujúcich realizáciu adaptačných opatrení. Medzi finančné nástroje, ktoré by sme Vám radi odprezentovali,  patria napríklad Operačný program Kvalita životného prostredia, Nórsky finančný mechanizmus, program LIFE, Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu vidieka ako aj ďalšie národné a nadnárodné zdroje.

 

Hlavným cieľom podujatia je zvýšiť povedomie miest, obcí ako aj širokej verejnosti v oblasti zmeny klímy ako aj informovanie jednotlivých aktérov v území o možnostiach realizácie vhodných adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy. Podujatie ako aj samotný Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK majú napomôcť, aby zástupcovia miest a obcí ale i široká verejnosť boli schopní vybrať vhodné a racionálne adaptačné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.

 

V prílohe e-mailu prikladáme oficiálnu pozvánku predsedu Bratislavského samosprávneho kraja ako aj program podujatia.

 

Samotný Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je prístupný na webov sídle BSK.

 

Prosíme o potvrdenie účasti na e-mailovú adresu pavol.stano@region-bsk.sk najneskôr do 31.3.2017.

 

Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

20.03.20

 

V stredu 15.03.2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ za účasti zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán (CKO) a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti . Na zasadnutí, boli predstavené aktivity projektu, ktoré svojim zameraním vytvárajú priestor pre profesionálnu spoluprácu expertov MNO a štátu v oblasti riadenia a monitorovania fondov EÚ.

 

Viac informácií:

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekt-s-mimovladnymi-neziskovymi-organizaciami/

 

http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=zacina-projekt-partnerstvo-pilotna-spolupraca-statu-a-expertov-obcianskej-spolocnosti-v-oblasti-fondov-eu

 

 

Pozývame Vás na informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko - Slovensko 2014 - 2020,

20.03.2017

 

ktoré organizuje regionálny kontaktný bod v Sliezskom vojvodstve.

Stretnutie sa uskutoční 3. apríla 2017 v Pszczynie a bude prebiehať v poľskom jazyku.

 

Prihlásiť sa môžete cez formulár, ktorý je k dispozícii na webovej stranke.

 

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydlia

17.3.2017

 

Vláda 1. marca 2017 schválila návrh zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý okrem iného umožní usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod obydliami v rómskych osídleniach. Účinnosť zmeny je naplánovaná na september 2017.

 

Vďaka iniciatíve Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR a úzkej spolupráci so ZMOS a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako gestorom prípravy zmeny zákona je návrh umožňujúci vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami v parlamente.

 

Skúsenosti Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR pri príprave národného projektu zameraného na podporu vysporiadavania pozemkov pod obydliami v rómskych osídleniach a tiež analýza Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poukázali na to, že vysporiadanie pozemkov prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách sa nezaobíde bez zmeny legislatívy. Spoločným úsilím sme dospeli k návrhu, ktorý Vláda SR schválila na svojom 48. rokovaní.

 

Zákon je určený všeobecne pre každú obec, v ktorej sa rozhodnú riešiť problém vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Navrhnuté riešenia sú výhodné jednak pre majiteľov pôvodných pozemkov pod rómskymi obydliami, ktorým sa umožní dostať sa k svojmu majetku a taktiež aj pre majiteľov obydlí a celého osídlenia, ktorým sa následnými opatreniami môžu zvýšiť štandardy kvality bývania.

 

Zákon primárne napomôže spustiť v plnej miere realizáciu národného projektu zameraného na vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami v 150 obciach vybraných na základe zjednodušeného indexu pásma segregácie.

 

Legislatívny proces sa začal medzirezortným pripomienkovým konaní dňa 24.11.2016. Materiál bol predložený a schválený na rokovaní vlády SR dňa 1.3.2017 a bol postúpený na ďalší legislatívny proces do NR SR. Predpokladá sa, že aktualizácia zákona nadobudne účinnosť v septembri 2017.

 

Usmernenia

17.3.2017

 

Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (ďalej len „usmernenie“). Viac informácií nájdete v … Čítať ďalej

 

 

Zverejnené: 15. marec 2017

Usmernenie č. 1 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (ďalej len „usmernenie“). Viac informácií nájdete v … Čítať ďalej

 

Zverejnené: 15. marec 2017

 

Usmernenie č. 3 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 3 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „usmernenie“). Viac informácií nájdete v časti Čítať ďalej

 

Zverejnené: 15. marec 2017

 

Usmernenie č. 3 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 3 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „usmernenie“). Viac informácií nájdete v časti … Čítať ďalej

 

Nová výzva Slovensko – Čína 2017

16.03.2017

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

 

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-cina-2017.html

 

AKTUALIZÁCIA č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

15.3.2017

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11316

 

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

15.3.2017

 

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC451-2017-20 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 14. marca 2017 v Košiciach. Výzva sa zameriava na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

 

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Počas seminára odzneli aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať.

 

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20

 

21. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

14.3.2017

 

Zverejnené: 14. marec 2017

Zdieľanie:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 14.03.2017 bola zverejnená 21. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 290 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

 

Vyhlásená výzva je zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

 

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie NFP v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

 

Viac informácií je možné získať v časti Výzvy/Aktuálne výzvy alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

 

Opora 2017

13.3.2017

 

Prihláste svoj projekt do nového ročníka programu.

 

Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2017 je program rovnako zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

 

Termín uzávierky programu Opora na rok 2017 je 12.4.2017 o 24:00 hod.

 

Ak sa chcete zapojiť do programu, predložiť projekt môžete výlučne cez elektronický systém e-grant: https://nadaciaspp.egrant.sk/.

 

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave

 

10. 03. 2017

 

V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese implementácie uplatňovať v rámci všetkých operačných programov. Informácie o nových procesoch, postupoch, metodikách a hlavne aktivitách v rámci vyrovnávacích opatrení  je potrebné uplatňovať a realizovať prierezovo vo všetkých projektoch a všetkých operačných programoch.

 

V súvislosti s potrebou informovať a sprostredkovať mnohé informácie o uplatňovaní HP RMŽ a ND si Vás dovoľujeme informovať a zároveň Vás pozvať na konferenciu s názvom

 

„Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia v programovom období 2014 - 2020“

 

ktorá sa uskutoční dňa

 

30. marca 2017 v Bratislave, v hoteli Bôrik.

 

Táto konferencia je organizovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera a v spolupráci s Úradom vlády SR.

 

Zároveň Vás chceme informovať, že MPSVaR bude realizovať rovnako tematicky zameranú konferenciu aj  v Banskej Bystrici, a to dňa

 

25. apríla 2017, v Účelovom zariadení Bystrica, na Komenského ulici č. 22.

 

V prípade, vášho záujmu Vás prosíme o elektronickú registráciu na príslušnom nižšie uvedenom odkaze na stránku Úradu vlády SR.

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/konferencia-30-marca-2017/

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/konferencia-25-aprila-2017/

 

Po zaregistrovaní sa, systém potvrdí prijatie účastníckej registrácie. V prípade, že už bude naplnená kapacita, systém ďalšie  prihlášky neprijme.

 

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

10.3.2017

 

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 10. marca 2017 v Bratislave. Výzva sa zameriava na  zníženie enrgetickej náročnosti verejných budov.

 

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. POčas seminára odzneli aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb a nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti.

 

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

10.3.2017

 

Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.5.1

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

pre Prioritnú os 4

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 

pre Investičnú prioritu 5

 

Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.

 

pre Špecifický cieľ 4.5.1

 

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

 

Viac informácií nájdete v časti Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov.

 

Program Business Idea očakáva projekty do 25. apríla 2017

9.3.2017

 

Nadácia Tatra banky otvára už po siedmykrát grantový program Business Idea, ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory ich výnimočných nápadov.

 

Uzávierka predkladania žiadostí

25. apríla 2017 do 24.00

 

Plánovaná výška grantu

15 000 €

 

Maximálna výška podpory na jeden projekt

5 000 €

 

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár žiadosti o grant nájdete tu.

 

Oznámenie PPA zo dňa 07.03.2017

8.3.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory / OP RH 2014-2020   Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f) pre nasledovné aktivity:

 

1 – Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

2 – Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

3 – Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

 

Občianske združenie Vidiecky parlament

27.2.2017

 

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci

s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici

vyhlasuje 7. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc,

ktorá sa bude konať v dňoch od 29.marca  2017 do  27.apríla.2017

v priestoroch Považského osvetového  strediska  v Považskej Bystrici

 

môžete  poslat po 3 kusy z každej techniky na adresu:

 

Ľudmila Bátorová,  Uhlištná  42/651, 971 01 Prievidza 5

Termín doručenia: 25. 3. 2017

 

 

Oznam o vyhlásení 20. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2017-20

3.3.2017

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 03.03.2017 bola zverejnená 20. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 130 000 000 EUR.

 

Vyhlásená výzva je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla .

 

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o NFP. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že v priebehu mesiaca marec 2017 bude  organizovať informačné semináre k výzve. Miesto konania a čas informačných seminárov budú vopred zverejnené na stránkach OP KŽP a SIEA.

 

Viac informácií je možné získať v časti  Výzvy/aktuálne Výzvy alebo na emailovej adrese sprostredkovateľského orgánu OP KŽP esif@siea.gov.sk.

 

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19

3.3.2017

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Termín a miesto konania seminárov: Bratislava, Banská Bystrica

 

piatok 10. marec 2017 / Bratislava

 

Zasadacia miestnosť č. 207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava

 

štvrtok 23.3.2017 / Banská Bystrica

 

veľká sieň MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

 

Program:

 

09:30 – 10:00                     Registrácia účastníkov

 

10:00 – 12:00                     Základné informácie o výzve

 

12:00 – 12:30                     Prestávka

 

12:30 – 15:00                     Diskusia a osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 8.3.2017 pre Bratislavu, do 20.3.2017 pre Banskú Bystricu .

 

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach pripravili pre žiadateľov informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov .

 

Termín a miesto konania: Košice

 

pondelok 13.3.2017 / Košice

 

Malá zasadačka , Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Program:

 

13:30 – 14:00                     Registrácia účastníkov

 

14:00 – 16:00                     Základné informácie o výzve

 

16:00 – 16:30                     Prestávka

 

16:30 – 18:00                     Diskusia a osobné konzultácie

 

 

 

Z  svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 8.3.2017.

 

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Grantový program Obce bližšie k Vám 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).

3.3.2017

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc. V rámci V. ročníka programu budú prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc eur.

 

O grant sa nemôžu uchádzať žiadatelia, ktorí boli podporení Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016.

 

Oblasti podpory:

- V programe je možné žiadať o grant v niektorej z nasledujúcich oblastí:

 

1. Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupnenie verejnosti.

 

2. Ochrana prírodného prostredia obce/mesta a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry a fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok a pod.

 

3. Podpora vzdelávania prostredníctvom miestnych knižníc formou vzdelávacích cyklov, seminárov, besied a pod. Časť grantu môže byť použitá aj na materiálne vybavenie knižníc a zakúpenie nových titulov v súvislosti so vzdelávacím projektom.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať iba nasledovné subjekty s právnou subjektivitou:

- samosprávy – obce a mestá resp. mestské časti;

- miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.

 

Školy a školské knižnice nie sú oprávnenými žiadateľmi.

 

Z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti môže byť v tomto grantovom programe predložený iba jeden projekt. Pokiaľ sa napríklad hlási s projektom obec, miestna knižnica z danej obce už nemôže podať projekt a naopak. V prípade, ak podáte viac žiadostí z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti, do hodnotenia bude zaradená iba jedna žiadosť, a to tá, ktorá bola podaná najskôr.

 

Výška grantu:

- Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto programe granty v minimálnej výške 2 500,- eur a maximálnej výške 5 000,- eur na žiadateľa. Žiadosti, ktoré budú od Nadácie Slovenskej sporiteľne požadovať sumu mimo týchto limitov, budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.

 

Nutnou podmienkou je finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte vo výške minimálne 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu. Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

 

Príklad: Ak je celková výška rozpočtu na projekt 6 000 eur, povinná spoluúčasť žiadateľa musí byť minimálne 1 200 eur (20 % celkovej sumy), teda požadovaná suma od Nadácie Slovenskej sporiteľne môže byť v tomto prípade maximálne 4 800 eur.

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma.

 

Z grantu nie je možné hradiť:

- cestovné náklady (s výnimkou prepravy materiálu);

- prevádzkové náklady organizácie (nájomné a energie);

- odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu alebo spracovanie správy projektu;

- bankové poplatky.

 

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk,

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke,

- žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované.

 

Povinné súčasti:

Pri podávaní žiadosti je nutné v časti Galéria nahrať do elektronickej podateľne povinné súčasti:

- sken dokumentu o pridelení IČO;

- 2 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (prosíme, aby ste neprikladali viac fotografií);

- sken stručného vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je žiadateľom knižnica alebo kultúrna inštitúcia/centrum.

 

Akékoľvek iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu vami navrhovaného projektu, sú dobrovoľné. Neprikladajte prosím dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia.

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 12.4.2017 do 13:00 h.

 

Hodnotiace kritériá:

- projekt má pre obec/mesto dlhodobý prínos;

- do realizácie projektu je zapojená širšia miestna komunita, dobrovoľníci;

- projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

- rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva Obce bližšie k vám 2017 (http://bit.ly/2mkFcqo)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2m2db3Z

 

Oznámenie o predkladaní žiadostí

2.3.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p.

 

oznamuje

 

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 152/2013 Z. z.“) žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o

 

doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky v termíne od 13. marca 2017 do 31. marca 2017.

 

Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.

 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom NV SR č. 152/2013 Z. z..

 

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“)  predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.

 

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na DJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia.

1.3.2017

 

- Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola.

- Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií.

- Do regiónov poputuje takmer 200 miliónov eur.

 

Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcov s kvalitnými stratégiami z prvého kola výzvy. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer 200 miliónov eur.

 

Vedenie MPRV SR sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na udelenie štatútu MAS. Do druhého kola výzvy, ktorú vyhlási PPA, sa však budú môcť zapojiť všetky subjekty uchádzajúce z prvého kola. Šancu na úspech tak budú mať všetky kvalitné stratégie, predložené v prvom kole. Kritizovaný proces výberu miestnych akčných skupín pritom súčasné vedenie rezortu zdedilo z minulosti.

 

„Novým nastavením procesu výberu naplníme hlavný cieľ opatrenia a to je väčšie pokrytie územia,“ vysvetľuje Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Odhadujeme, že benefitovať budú prijímatelia na území s plochou 40 tisíc km2 s odhadovaným počtom 3,1 milióna obyvateľov a 2400 obcí.“ Pôvodne to malo byť 20 tisíc km2, 1,5 milióna obyvateľov a 1300 obcí.

 

Udelenie štatútu MAS je podmienkou na to, aby miestne akčné skupiny mohli čerpať finančné prostriedky. Žiadatelia o udelenie štatútu MAS dostanú možnosť zredukovať vlastné pôvodne navrhnuté opatrenia tak, aby zodpovedali reálnemu rozpočtu. Výzva pre druhé kolo bude publikovaná v druhom kvartáli 2017. Udelenie štatútov MAS je plánované na tretí štvrťrok 2017.

 

MPRV SR takto zabezpečí pokrytie väčšieho územia kvalitnými stratégiami. Nová výzva prinesie transparentne pridelenie alokácií a reálne nastavené opatrenia v stratégiách rozvoja územia. O finančné prostriedky sa pritom môžu uchádzať aj tie miestne akčné skupiny, ktoré dostali v prvom kole negatívne hodnotenie projektového zámeru. Neraz to bolo kvôli formálnym nedostatkom, pričom vo viacerých prípadoch išlo o fungujúce a etablované zoskupenia.

 

MPRV SR zároveň upozorňuje, že sa týmto uzatvára proces výberu stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou. Celá finančná alokácia bude rozdelená medzi všetky potenciálne MAS, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa projektového zámeru. Ďalšie výzvy vyhlásené nebudú.

 

MAS sú verejno-súkromnými partnerstvami, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. MAS vzniká ako neformálne partnerstvo subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území za účelom aktívne prispieť k miestnemu rozvoju.

 

Dokument na stiahnutie:

- Tlačová správa (http://bit.ly/2lWbFQU)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2m7JPDt

 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

1.03.2017

 

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 28. februára 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 2, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.

 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraným na podporu mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

28.2.2017

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) :

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) :

 

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PRIESKUMU TRHU

 

Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí

28. 02. 2017

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásil výzvu zameranú na komunálny odpad a nelegálne skládky. Operačný program má ambíciu prostredníctvom finančného príspevku z eurofondov vo výške 8,1 milióna eur zlepšiť situáciu a systém nakladania s odpadom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v siedmich slovenských krajoch.

 

Vyhlásená výzva je zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a na realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky. Oprávnenými žiadateľmi o nenávratné finančné príspevky je 1043 obcí zo siedmich slovenských krajov z Atlasu rómskych komunít (2013), s výnimkou Bratislavského kraja.

 

„Od januára 2016 sme vyhlásili piatu výzvu, ktorej cieľom je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Nelegálne skládky sú problémom v mnohých častiach Slovenska. Nielenže majú negatívny dopad na našu prírodu, ale aj na vzájomné spolunažívanie. Veríme, že vďaka prostriedkom z Európskej únie sa nám podarí odstrániť čo najviac nelegálnych skládok a zaviesť efektívny systém nakladania s komunálnym odpadom,“ povedal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák.

 

Výzva bude spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou vo výške 8 160 295 eur. Zo štátneho rozpočtu je na projekty vyčlenených 960 035 eur. Zvyšných 5% financovania je povinný zabezpečiť prijímateľ príspevku.

 

Úspešný prijímateľ finančného príspevku bude môcť realizovať niekoľko aktivít na dosiahnutie cieľov projektu. V súlade s uvedenými podmienkami vo výzve bude môcť niektoré z nasledujúcich aktivít aj kombinovať, aby nadobudnuté prostriedky využil čo najefektívnejšie.

 

V rámci aktivity Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu pôjde o vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vybudovanie zberných dvorov  vrátane nákupu hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu  (zberné nádoby, zberové vozidlá, technika).

 

Aktivita Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky poskytne prijímateľom možnosti na zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom; vytriedenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným; umiestnenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom; a sanáciu/úpravu miesta s nezákonne umiestneným odpadom.

 

OP ĽZ v gescii MV SR vyhlásil za kalendárny rok 2016 štyri výzvy, ktoré sú naďalej pre svojich potenciálnych prijímateľov otvorené. Ide o dve výzvy zamerané na vybudovanie, rekonštrukciu alebo prestavbu materských škôl, výzvu na rovnakú podporu komunitných centier a výzvu na podporu prístupu k pitnej vode. Rezort schválil aj dve vyzvania na národné projekty, ktorých prijímateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a v najbližších dňoch ich začne prostredníctvom projektov realizovať priamo v dotknutých obciach. Celková alokácia tejto časti OP ĽZ pre programové obdobie 2014-2020 je 383 miliónov eur z prostriedkov Európskej únie. Všetky doposiaľ vyhlásené výzvy a vyzvania poskytujú svojim prijímateľom finančné prostriedky vo výške 138 miliónov eur.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje,

28.2.2017

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje,že dňa 27.02.2017 bola zverejnená 19. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 120 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je zároveň rozdelená v závislosti od kategórie oprávneného žiadateľa nasledovne: Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne 60 000 000 EUR a Subjekty územnej samosprávy 60 000 000 EUR.

Vyhlásená výzva je zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o NFP. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že v priebehu mesiaca marec 2017 bude  organizovať informačné semináre k výzve. Miesto konania a čas informačných seminárov budú vopred zverejnené na stránkach OP KŽP a SIEA.

Viac informácií je možné získať v časti  Výzvy/aktuálne Výzvy alebo na emailovej adrese sprostredkovateľského orgánu OP KŽP esif@siea.gov.sk.

 

INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII DOKUMENTU - PRIRUČKA PRE ŽIADATEĽA

24.02.2017

 

V súvislosti s aktuálnou zmenou výzvy pre decentralozovanú podporu Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v najbližších dňoch upraví Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu. O jej aktualizácii v platnom znení budete informovaní na web s stránke MK SR.

 

 

 

INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (tretia zmena)

24.02.2017

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 247 kB). Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva - decentralizovaná podpora.

 

Oznam o vyhlásení 18. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

24.2.2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 24.02.2017 bola zverejnená 18. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 50 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

 

 

 

Oznam o vyhlásení 17. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17

24.2.2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 24.02.2017 bola zverejnená 17. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 21 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

 

PPA pristúpila k zverejňovaniu informácií o podporách nad rámec zákona

24.2.2017

 

 • PPA zverejňuje informácie pre prijímateľov, žiadateľov i verejnosť nad rámec zákona
 • Opatrenia v rámci programu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov nového vedenia
 • Ročne vydá PPA viac ako 20 000 rozhodnutí

 

Bratislava, 23. február 2017 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov nového vedenia, pristúpila k zverejňovaniu informácií o všetkých druhoch podpôr. Na svojej webstránke sprístupnila informácie nad rámec zákona i požiadaviek Európskej únie. Cieľom je stransparentnenie informovania o prostriedkoch, ktoré rozdeľuje. Ročne pritom PPA disponuje cca. 800 miliónmi eur.

 

„Naším cieľom je transparentné informovanie o prostriedkoch a to i nad rámec zákona. Pripravili sme preto systém, kde je jednoduchou formou možné zistiť informácie, či už pre žiadateľov alebo prijímateľov, ale aj pre verejnosť v rámci verejnej kontroly o žiadostiach a podporách. Ide o doteraz nevídané opatrenie v rámci PPA,“ povedal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. PPA zabezpečuje vyplácanie podpôr pre poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov a pre tzv. malé obce z Programu rozvoja vidieka, operačného programu Rybné hospodárstvo, tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov, platieb na opatrenia organizácie trhu a štátnej pomoci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na stránke agentúry je tak možné získať informácie o priamych podporách, projektových podporách, trhových mechanizmoch i štátnej pomoci.

 

Počty prijímateľov sa pritom každoročne pohybujú v desiatkach tisíc. Napríklad počet jednotných žiadostí na priame podpory v roku 2016 dosiahol 18 980 platných žiadostí obsahujúcich žiadosti na rôzne podporné schémy týkajúce sa poľnohospodárskych plôch a chovaných hospodárskych zvierat. Od 1. decembra 2016 do 20. 2. 2017 pritom PPA vydala rozhodnutia v zmysle správneho poriadku pre 16 437 jedinečných žiadateľov, t. j. 87 %. Ku koncu roka 2016 bolo vyplatených 68,5 % platieb na jednotné žiadosti podané v roku 2016 a k dnešnému dňu je vyplatených už dokonca 86,73 %.

 

V rámci Programu rozvoja vidieka bolo do konca roku 2016 vyhlásených 20 výziev, z toho tri boli zrušené. Na platné výzvy sa zaregistrovalo 5 357 projektov, na ktoré potenciálni žiadatelia požadovali 1,48 miliardy eur. Ku koncu roka 2016 nadobudlo účinnosť 1 038 zmlúv s kontrahovanou výškou cez 521 miliónov eur. Celkovo, spolu z opatreniami PRV 2007-2013, ktorých financovanie pokračuje z PRV 2014-2020, je kontrahovaných už 47,5 % prostriedkov z verejných zdrojov.

 

V rámci opatrení organizácie trhu a štátnej pomoc bolo v roku 2016 vyplatených 17,45 mil. €. Z toho 5,9 milióna eur predstavovala štátna pomoc a pomoc de minimis. Spolu v tejto oblasti tak PPA vydala 1 010 rozhodnutí.

 

„Chceme, aby mala verejnosť informácie o fungovaní PPA a zároveň tak mohla prebiehať aj verejná kontrola nakladania s európskymi i štátnymi financiami. Naším cieľom je, aby sa PPA, ktorá vo svojej podstate funguje ako banka, plne elektronizovala a všetky procesy tak boli efektívne a zároveň kontrolovateľné,“ uviedol Juraj Kožuch.

 

VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

23.02.2017

 

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa je do 28.03.2017. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.

 

 

 

ZVEREJNENIE SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS PRE DECENTRALIZOVANÚ PODPORU V ZNENÍ DODATKU č. 1

22.02.2017

 

Dnešným dňom bola v Obchodnom vestníku zverejnená Schéma minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest č. schémy: DM – 6/2016 v znení dodatku č. 1. Schéma v znení dodatku ako aj dodatok je zverejnený v časti Programové dokumenty.

 

Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom

23.02.2017

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie budú poskytované v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom v novom podprograme 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, vysoké školy, Matica slovenská, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a fyzické osoby.

 

Žiadatelia môžu žiadať o podporu na komplexnú rekonštrukciu pamiatok zapísaných v Zozname NKP  s prioritou ochrany a obnovy, ktorý vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav. Maximálna možná suma, ktorá môže byť jednému projektu pridelená je 950 000 eur, minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu. Celé znenie výzvy ako aj podrobné informácie pre žiadateľa si môžete stiahnuť TU.

 

 

 

Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18.apríla 2017 (vrátane) na adresu:

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

odbor projektového riadenia

 

Námestie SNP č. 33

 

813 31  Bratislava (obálku je potrebné označiť číslom a názvom programu a podprogramu).

 

Program Obnovme si svoj dom je súčasťou dotačného systému ministerstva kultúry. Jeho cieľom je podpora ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. V rámci programu bolo doteraz 5 podprogramov, z ktorých najviac využívaný je podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Rozpočet programu Obnovme si svoj dom bol výrazne navýšený, v roku 2017 predstavuje viac než 12 miliónov eur.

 

UPOZORNENIE K VYPĹŇANIU ŽIADOSTÍ o NFP V PROSTREDÍ ITMS2014+ verejná časť

22.2.2017

 

Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu dokumentov k výzve (viď dôvody v oznámení o predĺžení termínu výzvy) Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (ďalej len SO IROP pre PO3) pristúpi k úprave údajov v neverejnej časti portálu ITMS2014+.

Zmeny výzvy v neverejnej časti ITMS2014+ zo strany SO pre IROP pre PO3 sa prejavia tým spôsobom, že žiadateľ bude vo verejnej časti informovaný o aktualizácii výzvy a zároveň vyzvaný na vytvorenie novej žiadosti k aktualizovanej výzve, t.j. údaje o žiadosti bude musieť vložiť žiadateľ nanovo. Žiadateľom odporúčame doteraz vložené údaje obsiahlejšieho charakteru (napr.: popis projektu, spôsob realizácie aktivít projektu a pod.) zálohovať do vlastných elektronických súborov a následne použiť v novej žiadosti k aktualizovanej výzve. Za komplikácie súvisiace s novým zadávaním údajov sa ospravedlňujeme.

 

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 - aktuálne znenie

20.02.2017

 

Vážení žiadatelia, radi by sme vás informovali o úpravách v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017.

Zmeny sa týkajú podprogramov:

 

1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium na preklad umeleckej literatúry je potrebný akceptačný list vydavateľa prekladu.

 

1.6.3 Tvorba mediálnych diel: spôsob hodnotenia projektov, pokyny k zaslaniu špecifických príloh s explikáciou a iné dôležité usmernenia k podávaniu projektov sú uvedené v prílohe na konci dokumentu.

 

Dôkladne si, prosím, pred podávaním projektov preštudujte zapracované zmeny.

 

Odkaz na celé znenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017.

 

Odkaz na prílohu k Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, príslušných referentov.

 

Dobrý večer,

21.2.2017

 

Dobrý večer,

posielam Vám informáciou o školení, ktoré je určené pre PO  a FO,  ktoré sa svojimi príjmami z obchodovania so štátom alebo akýmikoľvek príjmami formou NFP, dotácií alebo priamych podpôr zo ŠR alebo fondov EÚ stávajú od 1.2.2017 partnermi verejného sektora.  Partnerom verejného sektora je každá FO a PO, ktorá má jednorázovo príjem od štátu vyšší ako 100.000 EUR ( myslí sa zazmluvnená výška) alebo kumulatívne za hospodársky rok viac ako 250.000 EUR. Ide o všetky príjmy zo ŠR, či už formou priamych podpôr, dotácií, z verejných súťaží a pod.

 

Na nesplnenie si povinnosti registrácie do RPVS ( ak takáto povinnosť vznikla) sa vzťahujú sankcie ako v zmysle ZVO – pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa a v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. – pre dodávateľa a subdodávateľa.

Nejde o symbolické sankcie.

 

Toto školenie bude realizované formou webinára, čiže nemusíte  nikam cestovať. Školenie je realizované cez internetové pripojenie. Všetky materiály dostanete elektronicky. Nepotrebuje ani pero a papier, pretože aj poznámky si môžete robiť priamo do týchto materiálov, ktoré Vám automaticky zostávajú k dispozícii.

 

    Prílohy na stiahnutie

Otvorený grantový program 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).

21.2.2017

 

Od 1. marca 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne spustí ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií v oblastiach:

- vzdelávanie,

- sociálna pomoc a zdravie,

- ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť,

- kultúra,

- šport,

- životné prostredie,

- veda a výskum.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

- neziskové a mimovládne organizácie,

- materské a stredné školy,

- zariadenia sociálnych služieb,

- inštitúcie verejnoprospešného charakteru a

- športové kluby.

 

Neoprávnenými subjektmi sú obce, mestá a mestské časti, knižnice zriadené obcou/mestom, základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené osobitné grantové programy.

 

Výška grantu:

- V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je ohraničená (v minulosti bola odporúčaná suma do 4 000 €). Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie prideliť grant v nižšej hodnote ako je požadovaná suma.

 

V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

 

Podmienky a ďalšie informácie:

V otvorenom grantovom programe platia nasledovné obmedzenia v rozpočte:

- Náklady na mzdy alebo honoráre, požadované od Nadácie SLSP, by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

- Odvody do poisťovní a fondov, ani zrážková daň sa z grantu neprepláca;

- Pri cestovných nákladoch môžu byť preplatené iba cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

- Iný typ cestovného môže byť preplatený iba na základe konzultácie - zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

- Z grantu je nie možné hradiť alkoholické a tabakové výrobky;

- Pri použití mobilného telefónu možno preplatiť z grantu max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu);

- Z grantu sa neprepláca roaming, kúpa mobilného telefónu ani jeho aktivácia;

- Režijné náklady z grantu nebudú preplatené, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

- Nepreplácajú sa ani bankové poplatky.

 

Odporúčania:

- Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Pomôže to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.

- V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí iba rámcové pomenovanie položky a približná suma.

- Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.

- V zmysle schválenej koncepcie nadácie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

 

Zasielanie projektov:

- Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované. Na stránke http://podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

 

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1.3. do 31.5.2017 do 13:00 h.

 

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva (http://bit.ly/2lh3joh)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kTs5aN

 

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)

17.2.2017

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila “Informáciu pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)”. Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

 

Prezentácia a fotografie z februárových informačných stretnutí EKB po Slovensku (Európa pre občanov).

17.02.2017

 

Dňa 14.2.2017 bola ukončená séria informačných seminárov po Slovensku: Čadca (2.2.), Bratislava (7.2.), Banská Štiavnica (9.2.) a Košice (14.2.).

 

V prípade problémov, nejasností pri písaní projektov v rámci programu Európa pre občanov, volajte, píšte na nasledovné e-mailové a telefonické kontakty:

 

- Želmíra Gerová, zelmira.gerova@europapreobcanov.sk, +421 903 450 401, +421 2 2047 1291,

- Iveta Svetlíková, iveta.svetlikova@europapreobcanov.sk, +421 2 2047 1290.

 

Materiály na stiahnutie:

- Prezentácia (http://bit.ly/2lRRiHx);

- Programová príručka pre rok 2017 (http://bit.ly/2jU8gQh);

- Pracovný program pre rok 2017 (http://bit.ly/2j9pdH9) a jeho dodatok (http://bit.ly/2judSor) v angličtine;

- Viacročné programové priority platné od roku 2016 (http://bit.ly/1PioukN);

- Web stránka agentúry EACEA (http://bit.ly/1pxX5un);

- http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects - popisy úspešných projektov na inšpiráciu (http://bit.ly/2b3HGjf);

- Často kladené otázky (http://bit.ly/2loza7B);

- Príručka ako vytvoriť, vyplniť a odoslať formulár projektovej žiadosti (http://bit.ly/2lRNkPh) v angličtine.

 

Informácie, materiály a fotografie zo seminárov sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2kpBr2L

 

Informačné dni k výzvam: Užitočné rady ako zvýšiť šance obcí na získanie nenávratného príspevku

16.2.2017

 

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) zorganizoval  koncom januára a začiatkom februára štyri informačné dni k vyhláseným a pripravovaným výzvam o nenávratné finančné príspevky v Levoči (dva semináre), Banskej Bystrici a Leviciach.

 

Na informačné dni boli pozvaní zástupcovia oprávnených miest a obcí, ktoré môžu v programovom období 2014-2020 žiadať o pomoc zo zdrojov Európskej únie. Ide o 1043 miest a obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského.

 

Predmetom diskusií boli vyhlásená výzva na podporu prístupu k pitnej vode a pripravované výzvy pre oblasť odpadového hospodárstva a prestupného bývania.

 

„Základným cieľom informačných dní je pomôcť starostom a ďalším zástupcom dotknutých obcí zorientovať sa v administračnom procese nevyhnutnom pre úspešné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ vysvetlila riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

 

Účastníci informačných dní mali príležitosť bližšie sa oboznámiť so všetkými dokumentmi a prílohami, s ktorými sa stretnú pri podávaní žiadostí o finančnú pomoc. Prednášajúci zamestnanci sekcie európskych programov sa venovali tiež podmienkam poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia. Súčasťou prezentácie boli technické detaily týkajúce sa oprávnených výdavkov a ďalších povinností zo strany prijímateľov projektov. Počas informačných bol aj priestor na prechádzanie najčastejších chýb zo strany žiadateľov s cieľom vyhnúť sa im do budúcna.

 

Zástupcovia miest a obcí privítali túto formu diskusie, ktorá im podľa vlastných slov uľahčí celý proces vypĺňania dokumentov súvisiacich so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Informačné dni budú organizované aj v budúcnosti, o čom budú oprávnení žiadatelia informovaní vopred.

 

Prehľad všetkých vyhlásených výziev OP ĽZ v gescii Ministerstva vnútra SR nájdete na tomto odkaze >>>

 

Prezentácie z informačných dní na stiahnutie:

 

výzva na podporu prístupu k pitnej vode (PPTX, 424 kB) + technické detialy (PPTX, 387 kB)

výzva pre oblasť odpadového hospodárstva (PPTX, 389 kB) + technické detaily (PPTX, 412 kB)

 

Výzva č. 5/2017 (Fond na podporu umenia).

16.2.2017

 

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

 

1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá (štipendium, dotácia)

1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá (dotácia)

1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo (dotácia)

1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec (štipendium, dotácia)

1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec (dotácia)

1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela (štipendium, dotácia)

1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba (dotácia)

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie (štipendium)

1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie (dotácia)

1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry (štipendium, dotácia)

5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra (dotácia)

5.1.3 Akvizícia knižníc (dotácia)

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

 

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť.

 

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v odporúčaniach pre žiadateľa (http://bit.ly/2lNI7aZ).

 

Oficiálny dokument Výzvy č. 5/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

Dokument na stiahnutie:

- Výzva č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu (http://bit.ly/2lksqY4)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kVbXsk

 

Výzva na predkladanie žiadostí o grant

15.2.2017

 

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ, NÁSTROJA PRE FINANČNÚ PODPORU V OBLASTI VONKAJŠÍCH HRANÍC A VÍZ

 

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1

 

 

 

Dňa 13. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 v súlade s Národným programom Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

 

Finančné vymedzenie

 

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 292.513,67 EUR.

 

Termín ukončenia výzvy

 

13. apríla 2017 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

 

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

 

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre vnútornú bezpečnosť sa uskutoční dňa  27. februára 2017o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, v tlačovej miestnosti na 2. poschodí.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 (4,2 MB)

 

Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

15.2.2017

 

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Výskum a inovácie musia byť najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí žiadajú v rámci výziev na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok sumu vyššiu ako 100 000 eur.

 

Nová požiadavka pre žiadateľov a prijímateľov príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov vyplýva zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora. Za pravdivosť údajov zverejnených v registri partnerov verejného sektora zodpovedá partner. V zmysle predmetného zákona údaje zapisuje výlučne oprávnená osoba, ktorou môže byť advokát, notár, banka či audítor. Zákonnou povinnosťou prijímateľa je byť uvedený v tomto registri aspoň po dobu trvania zmluvy.

 

Nová podmienka je zapracovaná v Usmernení č. 1 k prebiehajúcim výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04, ktoré administruje SIEA. Podľa usmernenia musia žiadatelia o príspevok ako novú povinnú prílohu k žiadosti priložiť čestné vyhlásenie, že v prípade vydania rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP budú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich povinnosť vyplývajúca z predmetného zákona bude vzťahovať. Túto povinnosť si musia splniť najneskôr do momentu poskytnutia súčinnosti podľa §25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF, t.j. pred uzatvorením zmluvy. Do registra sa preto nemusia zapisovať vopred, ale až po vydaní rozhodnutia o schválení žiadosti.

 

Podrobnejšie informácie o registri partnerov verejného sektora nájdete na stránke ministerstva spravodlivosti: http://bit.ly/2lfPwPH

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kIznyA

 

AKTUALIZÁCIA č. 1

14.02.2017

 

zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

 

·  Aktualizácia č.1 Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ŠC 1.2.2. (rar, 6.28 Mb)

 

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)

14.02.2017

 

Oznamujeme Vám, že trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5) zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) bude predĺžené.

 

Dátum uzavretia bude posunutý z 28. februára 2017 na 31. marec 2017 z dôvodu úpravy postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO. Ďalším dôvodom je vydanie Metodického výkladu CKO č. 2  k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si vyžaduje úpravu jednej z podmienok poskytnutia príspevku. Aktualizácia výzvy bude oficiálne zverejnená na stránke spolu so všetkými relevantnými upravenými dokumentmi v priebehu nasledujúcich dní.

 

Tlačová správa o stave schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016 k 07.02.2017

13.7.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa § 1 ods. 1 písm. a) v spojení s § 7 ods. 1 písm. a) a písm. t) zákona č. 543/2007 Z. z. rozhoduje o poskytovaní podpory podľa osobitného predpisu.

 

Podľa článku 75 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74. Zároveň dáva platobná agentúra do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 NEPR č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

 

V nadväznosti na platnú právnu úpravu týkajúcu sa schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016, platobná agentúra začala s vyplácaním platieb priamych podpôr do 1. decembra 2016. V decembri 2016 boli schvaľované priame podpory v rámci jednotnej žiadosti: doplnkové vnútroštátne platby na plochu a chmeľ, oddelené priame platby: jednotná platba na plochu a platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, viazané priame platby: na pestovanie zeleniny a ovocia s vysokou a veľmi vysokou prácnosťou, rajčiny, chmeľ, cukrovú repu, na chov bahníc, jariek a kôz, dojníc a výkrm hovädzieho dobytka spolu s úhradou finančnej disciplíny a podpora z PRV 2014 - 2020: platby pre vybrané oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami a platby v rámci Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde.

 

Po spracovaní žiadostí v dňoch 28.11.2016 až 13.12.2016 boli celkom v jednotlivých kolách schvaľovania platieb vydané rozhodnutia na jednotnej žiadosti 2016 pre 15.588 žiadateľov, čo je 82,13 % zo všetkých 18.980 aktuálne v tom čase platných žiadostí.

 

Platobná agentúra reálne napĺňa verejný prísľub, ktorý dala v decembri 2016 a priebežne pokračuje v ďalšom schvaľovaní platieb priamych podpôr na jednotnej žiadosti 2016 aj v januári 2017. Proces vydávania rozhodnutí priebežne pokračuje, pričom k ďalšiemu vydávaniu rozhodnutí platobná agentúra pristúpila dňa 15. januára 2017. Okrem už v decembri schvaľovaných podporných schém sa od januára 2017 schvaľujú aj platby na ďalšie podporné schémy: platba pre mladého poľnohospodára, ekologické poľnohospodárstvo, agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na poľn. plochu. Ku dňu 7. február 2017 boli celkom v jednotlivých kolách schvaľovania platieb vydané rozhodnutia na jednotnej žiadosti na rok 2016 pre 16.381 žiadateľov, čo je 86,31 % zo všetkých 18.980 žiadostí. Platobná agentúra vydala rozhodnutia aj 275 žiadateľom na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na poľn. plochu z podaných 1092 žiadostí, 175 rozhodnutí žiadateľom na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo z 355 podaných žiadostí a 423 rozhodnutí na podporu mladý poľnohospodárov z 561 podaných žiadostí.

 

V nasledujúcich mesiacoch roku 2017 platobná agentúra začne so schvaľovaním platieb aj na ostatných žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr predložených v kampani 2016 (agroenvironmentálno-klimatické opatrenie - chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, dobré životné podmienky zvierat) a lesnícke opatrenia (prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Natura 2000 na lesných pozemkoch a lesnícko-environmentálne platby a ochrana lesov).

 

Postupne, ako sú na žiadostiach ukončené všetky administratívne a kontrolné postupy, platobná agentúra pristupuje k vystaveniu rozhodnutí na daných žiadostiach.

 

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 18. 01. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP - I. hodnotiace kolo

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP - II. hodnotiace kolo

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - I. hodnotiace kolo

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - II. hodnotiace kolo

 

Zoznam odborných hodnotiteľov - I. hodnotiace kolo

 

Zoznam odborných hodnotiteľov - II. hodnotiace kolo

 

Aktualizácia 18. 01. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

 

Zoznam schválených ŽoNFP

 

Zoznam neschválených ŽoNFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 09. 02. 2017

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 18. 01. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 28. 12. 2016

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2016-14

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 28. 12. 2016

 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 1. hodnotiace kolo

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 1. hodnotiace kolo

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 2. hodnotiace kolo

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 2. hodnotiace kolo

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 3. hodnotiace kolo

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 3. hodnotiace kolo

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 4. hodnotiace kolo

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 4. hodnotiace kolo

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 07. 02. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8

 

Zoznam schválených ŽoNFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 09. 02. 2017

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 08. 11. 2016

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 25. 07. 2016

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP - aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 15. 04. 2016

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

 

Zoznam schválených ŽoNFP

 

Zoznam neschválených ŽoNFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 09. 02. 2017

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 08. 11. 2016

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia dňa 31. 05. 2016

 

Kód výzvy: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP2, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP4

 

Zoznam schválených ŽoNFP

 

Zoznam neschválených ŽoNFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 09. 02. 2016

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

 

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Aktualizácia 21. 06. 2016

 

Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP

10.02.2017

 

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločnosti SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

http://www.nadaciaspp.sk/sk/zamestnanecky-program

 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.0

9.2.2017

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.0, platnú od 09. 02. 2017.

 

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu metodických pokynov CKO a vzorov CKO, doplneniu postupov pri znížení výšky oprávnených výdavkov o neoprávnené výdavky nad rámec finančnej medzery (tzv. GAP), úprave postupu pri vrátení finančných prostriedkov, doplneniu postupu zníženia výšky NFP pri využití sankčného mechanizmu a doplneniu novej kapitoly „Zabezpečenie pohľadávok Poskytovateľa“.

 

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.7

 

Zverejnené: 9. február 2017

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.7 (ďalej len „Príručka“), platnú od 08. 02. 2017, ktorú nájdete TU.

 

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úprave znenia časti Príručky venovanej verejnému obstarávaniu a odstráneniu duplicitne uvádzaných informácií bližšie špecifikovaných v Príručke k procesu verejného obstarávania OP KŽP (v rozdelení podľa oblastí podpory), ako aj v zmluve o poskytnutí NFP a jej prílohách; odstráneniu duplicitne uvádzaných informácií o rámcových činnostiach vykonávaných v rámci riadenia projektu – externé obdobne špecifikovaných v rámci riadenia projektu – interné; doplneniu informácií v časti Príručky venovanej rezerve na nepredvídané výdavky; zosúladeniu terminológie uvádzanej v prílohe č. 2 s kategorizáciou oprávnených výdavkov uvedenou v prílohe č. 1 Príručky; vecnému vyprecizovaniu textu, štylistickým úpravám a doplneniu zavedených skratiek niektorej často sa opakujúcej terminológie v Príručke a jej prílohách.

 

USMERNENIE č. 1

8.2.2017

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 07.02.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 (ďalej len „výzva“) je zapracovanie legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj doplnenie popisu prílohy č. 3 žiadosti o poskytnutie NFP.

 

Vzhľadom na rozsah zmien a s cieľom poskytnúť žiadateľom dostatočný časový priestor na úpravu pripravovaných žiadostí o poskytnutie NFP bol zároveň zmenený termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola, a to z pôvodného termínu 15. 02. 2017 na 03. 03. 2017.

 

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 

 • dokument výzvy,
 • príloha č. 1 výzvy – časť Formulár žiadosti o NFP na Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 1 výzvy – časť Finančná analýza na Finančná analýza v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 1 na verziu č. 2,
 • príloha č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov na Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 07. februára 2017.

 

Verejné konzultácie o iniciatívach podľa čl.185 sú už otvorené

6.2.2017

 

Dňa 27.1. do 30.4.2017 EK otvorila možnosť zúčastniť sa na verejnej konzultácii o spoločných iniciatívach podľa článku 185. Cieľom konzultácií je zhromaždiť čo najviac informácií o rôznych aspektoch spoločných iniciatív podľa čl.185 programu Horizont 2020 alebo 7. RP od širokej verejnosti.

Výsledky konzultácií budú mať zásadný vplyv na aktivity financované v rámci budúceho rámcového programu pre členské štáty.

 

Iniciatívy  podľa čl.185  sú najviditeľnejším svedectvom úspešnosti Spoločných programov medzi členskými štátmi/ pridružených štátov a EÚ. Do roku 2020 bude viac ako 5 miliárd € z verejných prostriedkov pre výskum a vývoj spoločn investovaných zúčastnenými štáty a EÚ.

 

Keďže výsledky verejných konzultácií sú mimoriadne dôležité pre tvorbu budúcich Spoločných iniciatív, chceme Vás požiadať o zapojenie sa do konzultácií formou vyplnenia tohto dotazníka.

 

Prečitajte si aj list GR DG pre výskum a inovácie p. Robert-Jan Smitsao význame verejných konzultácii.

 

Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

7.2.2017

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 7.2.2017 Usmernenie č.4 k 6. výzve na Zníženie energetickej náročnosti  verejných budov.

 

Cieľom Usmernenia č.4 je zmena formálnej náležitosti - indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme rozdelenia pre jednotlivé kategórie oprávnených žiadateľov, pričom dochádza k presunu indikatívnej  výšky finančných prostriedkov v objeme 5 000 000 EUR z kategórie žiadateľov "Subjekty územnej samosprávy" do kategórie žiadateľov "Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne".

 

Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Uvedené dokumenty sú zverejnené na stránke www.op-kzp.sk.

 

Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenčine je na svete (Európa pre občanov).

 3.2.2017

 

 nájdete na web stránke agentúry EACEA (http://bit.ly/1pxX5un) Programového sprievodcu aj v slovenskom jazyku. Dokument poskytuje návod ako žiadať o grant v programe Európa pre občanov.

 

Dokument na stiahnutie:

- Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenskom jazyku (http://bit.ly/2jU8gQh)

 

Ďalšie užitočné dokumenty, ktoré Vám môžu pomôcť pri písaní grantu nájdete na stránke www.europapreobcanov.sk.

 

Pripomíname termíny uzávierok pre projektové granty v roku 2017:

- 1. marec 2017, do 12:00 hod. - uzávierka pre opatrenia 1.1 Európska pamiatka, 2.1 Družobné mestá, 2.2 Siete medzi mestami a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti.

 

- 1. september 2017, do 12:00 hod. - uzávierka pre opatrenia 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2jFsz8P

 

Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016

3.2.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí v rámci žiadosti na rok 2016 požiadali o rozšírenie záväzku, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok pre rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (ďalej len „oznámenie“).

 

Podmienkou na rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia je v súlade s § 2 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Formuláre záväzného vyhlásenia sú pre veľký rozsah podmienok rozdelené osobitne pre operácie integrovaná produkcia a pre ostatné operácie a sú prílohou tohto oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA. Príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať a je ich potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Metodický výklad CKO č. 2

 

Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 01. 02. 2017 Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou je novelizovaný zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF.

 

Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016

2.02.2017

 

s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu...

 

 

ŠFRB spustil príjem žiadostí o úvery pre rok 2017

2.02.2017

 

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spustil prostredníctvom okresných a mestských úradov príjem žiadostí o úvery pre rok 2017 v účeloch obnova bytovej budovy, obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou, obstaranie zariadenia sociálnych služieb a obnova zariadenia sociálnych služieb.

Tlačová správa - ŠFRB spustil príjem žiadostí o úvery pre rok 2017, informuje GR ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka (20.1.2017)

 

Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg Europe

30.1.2017

 

Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg EuropePri príležitosti blížiaceho sa otvorenia 3. verejnej výzvy na predkladanie projektových zámerov, si dovoľuje Ministerstvo hospodárstva SR z pozície Národného orgánu, slovenským partnerom priblížiť možnosti čerpania finančných prostriedkov pre implementáciu ideí spolupráce medzi regiónmi Európy.

 

Tretia verejná výzva na predkladanie projektov Interreg Europe bude otvorená v období od 1. marca do 30. júna 2017.

Výzva podporí projekty v rámci 4 tematických cieľov, a to:

-  posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;

-  posilnenie konkurencieschopnosti MSP;

-  podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a

-  ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

 

Otázky, na ktoré ste nedostali odpoveď na www.interregeurope.eu, Vám môže pomôcť zodpovedať individuálna konzultácia.  Národné kontaktné miesto pre Interreg Europe, Vám v rámci dohodnutého stretnutia poskytne podrobnejšie informácie o programe a možnostiach zapojenia sa do pripravovanej výzvy. Termín si môžete rezervovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktu.

 

Kontaktné údaje:

Ministerstvo hospodárstva SR

Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe

E-mail: interregeurope@mhsr.sk

www.mhsr.sk

 

Interreg Europe (PDF)

 

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020

27.01.2017

 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravili publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“

 

Podnikatelia a fondy EÚ 2014-2020

 

Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho vyzýva vysoké školy k partnerstvu. Získať môžu až 300 tisíc EUR!

 27.01.2017

 

300 tisíc EUR! Taká je čiastka, ktorú v novom projekte môžu získať vysoké školy na Slovensku. S projektom sú totiž spojené nové možnosti financovania voliteľných predmetov na vysokých školách. Výzvu spustil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) Petra Pellegriniho. O partnerstvo sa v tomto prípade ešte stále môžu uchádzať všetky verejné a štátne vysoké školy. Termín, do kedy majú školy možnosť podávať žiadosti, trvá len do konca februára tohto roku.

 

Hlavným cieľom spolupráce Úradu podpredsedu vlády s vysokými školami je vytváranie nových, a najmä odborne vyškolených administratívnych kapacít na riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikáciu, ako aj budovanie sietí, riešení sťažností či samotnej kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Konkrétnejšie, vďaka voliteľným predmetom, ktoré by z projektov technickej pomoci boli financované, by sa študenti mohli odborne a tematicky špecializovať na zmienené kľúčové oblasti  práce s eurofondami.

 

Po formálnej stránke bude spolupráca prebiehať medzi Centrálnym koordinačným orgánom ÚPPVII a riadiacimi orgánmi vybraných vysokých škôl. Financované budú z Vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 práve voliteľné predmety partnerských škôl.

 

Predložené návrhy bude posudzovať odborná komisia zriadená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 

Školy musia spĺňať prísne kritériá, ktoré bude komisia v bodovej škále hodnotiť, ako napríklad skúsenosti predkladateľov s výučbou príbuzných študijných programov, odborná kapacita či kvalita predloženej metodiky voliteľného predmetu, vrátane uvedenia mena garanta s odbornou spôsobilosťou.

 

Ponuku nájdete zverejnenú na linku http://www.optp.vlada.gov.sk/vyhlasene-vyzvania/, ako aj aj na oficiálnom webe úradu podpredsedu vlády (http://www.vicepremier.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekty-pre-vysoke-skoly/). Všetky žiadosti o partnerstvo je možné adresovať v elektronickej forme na e-mailovú adresu: partnerstvo@vicepremier.gov.sk, a to najneskôr do 28. februára 2017, kedy sa uzatvára I. kolo.

 

 

Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

27.1.2017

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci technickej pomoci INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 24. 2. 2017.

 

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

 

Typ vyzvania: uzavreté

 

Dátum vyhlásenia: 27.1.2017

 

Dátum uzavretia: 24.2.2017

 

Prioritná os: 4. Technická pomoc

 

Špecifický cieľ: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

 

VYZVANIE INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

 

 

Prílohy k vyzvaniu:

 

1 - Formulár_žiadosti_o_NFP_TP + 1a – Povinné prílohy k žiadosti o NFP TP

2 – Príručka pre žiadateľov TP + Prílohy príručky pre žiadateľa TP

3 – Zoznam merateľných ukazovateľov TP

4 – Predbežná informácia pre žiadateľov

5 – Čestné vyhlásenie_SR_ČR

6 – Zoznam iných údajov relevantných k HP RMZ a N

7 – Príručka pre hodnotenie žiadostí o NFP TP+ Prílohy príručky pre hodnotenie žiadostí o NFP TP

 

Vzory zmlúv:

 

VZOR ZMLÚV o poskytnutí NFP TP

 

 

 

Príručka pre prijímateľa SO MV SR – verzia 2.2

27.1.2017

 

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 27. 1. 2017 Príručku pre prijímateľa, verzia 2.2 pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť prijímateľov ako správne postupovať v procese implementácie projektu, napr. pri príprave Žiadostí o platbu, Žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri plnení povinností v oblasti informovania a komunikácie  a taktiež mu poskytuje informácie, aké doklady je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať poskytovateľovi. Príručka obsahuje taktiež praktické príklady riešenia niektorých situácií, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v procese implementácie projektu.

 

Minister László Sólymos predstavil priority envirorezortu.

27.1.2017

 

Nadviazať na úspešné predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie za oblasť životného prostredia a podporovať projekty, ktorých cieľom je zelenšie a čistejšie Slovensko. To je ambíciou Ministerstva životného prostredia SR na tento rok.

 

Priority pre najbližšie obdobie:

 

Odpady:

- Kľúčovou úlohou je zvyšovať objem vytriedeného a recyklovaného odpadu, a tým znižovať ukladanie komunálneho odpadu na skládky. MŽP preto pripravuje nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, keďže Slovensko má jeden z najnižších poplatkov v Európskej únii. V súčasnosti sa pohybuje medzi 4,98 a 9,96 eur, skládkovanie preto musí zdražieť.

 

Ministerstvo vyhlási o niekoľko dní verejné obstarávanie na nový informačný systém odpadového hospodárstva. Vďaka nemu budú mať štátna správa, samospráva a podnikatelia pôsobiaci v odpadovom hospodárstve ako aj verejnosť komplexný prístup k údajom o vzniku a nakladaní s odpadom, o recyklačných a spaľovacích zariadeniach, ale aj o skládkach odpadov a zberných dvoroch.

 

Klíma a ovzdušie:

- MŽP pripraví novelu zákona o ovzduší, keďže sa do slovenskej legislatívy musia zapracovať opatrenia na zníženie emisných stropov pre oxidy dusíka (tie vznikajú najmä v doprave spaľovaním dieselových motorov), oxidy síry a amoniaku (vznikajú predovšetkým poľnohospodárskou činnosťou).

 

Novela zákona o obchodovaní s emisiami zase zavedie elektronické nahlasovanie správ a údajov pre tých prevádzkovateľov, ktorí sú zahrnutí do systému obchodovania s emisnými kvótami. Uvažuje sa aj nad rozšírením projektov, na ktoré poskytuje Environmentálny fond dotácie z predaja kvót na aukciách.

 

Ochrana prírody a krajiny:

- Hlavnou prioritou v tejto oblasti je predovšetkým zásadný posun v zonácii Tatranského národného parku. S konkrétnym návrhom zonácie TANAP-u pracuje Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku. Ku komplikovaným a časovo veľmi náročným krokom patria rokovania s vlastníkmi o náhrade za obhospodarovanie pozemkov.

 

Environmentálne záťaže:

- V súčasnosti je v Informačnom systéme environmentálnych záťaží evidovaných 1758 lokalít, z toho potvrdených je 298. Na ich riešenie je do roku 2021 potrebných 210 miliónov eur. Slovensko môže na tento účel čerpať eurofondy vo výške 180 miliónov eur.

 

Na sanáciu osemnástich lokalít je už v procese verejné obstarávanie. Medzi lokality s najvyššou prioritou patrí skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni, sanácia gudrónových jám v obci Predajná, ale aj Calex Zlaté Moravce, rušňové depá v Nových Zámkoch, Komárne, Štúrove, Prešove, Vrútkach a v ďalších mestách. MŽP bude pokračovať aj v prieskume environmentálnych záťaží na 53 lokalitách a v monitoringu ďalších.

 

Protipovodňové opatrenia:

- Ministerstvo plánuje riešiť protipovodňovú ochranu Banskej Bystrice, ktorú bude financovať z európskych fondov. Protipovodňové opatrenia majú pokračovať aj v Prešove a Košiciach. Pripravuje rekonštrukciu protipovodňových ochranných hrádzí na rieke Nitra (Mlynárce – Čakajovce a Čakajovce – Koniarovce). Prevažne z Nórskeho finančného mechanizmu by sa mali financovať opatrenia, ktoré majú znížiť riziko povodní na hornej Nitre.

 

Environmentálny fond:

- Na zelené projekty samospráv je z envirofondu vyčlenených 20 miliónov eur. Financie budú smerovať napríklad na budovanie verejných vodovodov, kanalizácií, čistiarní odpadových vôd či budovania zberných dvorov s cieľom podporiť triedenie odpadov v obciach. Na zatepľovanie verejných budov, ako sú materské a základné školy, obecné úrady, kultúrne domy a domy sociálnych služieb je k dispozícii 10 miliónov eur. Ďalšie 4 milióny eur pôjdu samosprávam na likvidáciu nelegálnych skládok.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2knP0fl

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 2

25.01.2017

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2017, verziu 2.

 

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh

26.1.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v súlade s ustanovením čl. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického GSAA. V podmienkach Slovenskej republiky tieto funkcie plní softvérová aplikácia GSAA prevádzkovaná NPPC-VÚPOP. Prístup do aplikácie GSAA je na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/.

 

V zmysle č. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 odsek 1 sa pre rok 2017 uplatňuje takto: „od roku nároku 2017 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 75 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku“.

 

V roku 2017 predstavuje v Slovenskej republike legislatívou EÚ vyžadovaných 75 % celkovej plochy určenej pre režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku približne 1.400.000 ha, čo by pri zakreslení zo strany NPPC-VÚPOP (teda podobným spôsobom, ako tomu bolo v roku 2016) prakticky znemožnilo zabezpečenie vyplácania priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod IACS od 1. decembra 2017.

 

MPRV SR, PPA a NPPC-VÚPOP z uvedeného dôvodu pripravili postup spracovania priestorových údajov o nahlásených plochách v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2017, ktorý stanovuje pravidlá pre zabezpečenie splnenia podmienok legislatívy EÚ (bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle PPA http://www.apa.sk/aktuality/oznamenia-pre-ziadatelov-o-priame-podpory-v-roku-2017/8006). Vzhľadom na časovú a technickú náročnosť uvedenej aktivity sa postup zameriava na žiadateľov, u ktorých je predpoklad, že môžu mať dostatočné personálne kapacity a technické zručnosti na zakresľovanie prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA.

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia do aplikácie GSAA zo strany NPPC-VÚPOP, že pre rok podávania žiadostí 2017 im nebude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe.

 

Ostatným žiadateľom bude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe, ktorý si budú môcť prevziať na príslušnom regionálnom pracovisku PPA (rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich rokoch).

 

Oznámenie o sprístupnení aplikácie GSAA pre účely zakresľovania užívaných poľnohospodárskych pozemkov na rok 2017 ako aj oznámenie o možnosti preberania grafického materiálu v papierovej podobe a termíny na predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2017 budú obvyklým spôsobom zverejnené na webovom sídle PPA, preto odporúčame žiadateľom a potencionálnym záujemcom o podanie žiadosti priebežne sledovať aktuality.

 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade predloženia grafického materiálu v elektronickom formáte prostredníctvom aplikácie GSA nejde o elektronické podávanie žiadostí.

 

 

 

V materských školách pribudnú tisíce miest.

26.1.2017

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prijalo spolu 272 projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Na projekty je vyčlenených spolu 79,8 milióna eur. Vďaka tomu pribudnú v škôlkach tisíce nových miest.

 

„Počet predložených projektových zámerov splnil naše očakávania a považujem to za veľký úspech,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Pri výzvach na zvýšenie kapacít materských škôl sme po prvý krát v histórii zaviedli dvojkolový systém žiadostí. Ukazuje sa, že systém sa osvedčil.“ V prvom kole predkladajú žiadatelia projektové zámery. Nie je potrebné mať hotové nákladné projektové dokumentácie ani disponovať stavebnými povoleniami. Až keď projektové zámery spĺňajú všetky požiadavky, postupujú do druhého kola, kde sa predkladajú žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.

 

„Zavedenie dvojkolovosti ušetrí žiadateľom čas aj finančné prostriedky,“ vysvetlila ministerka Gabriela Matečná. „Do diskusie o novej podobe výziev sme v oveľa väčšej miere zapojili regióny. Úplnou novinkou je, že do implementácie sú zahrnuté krajské mestá a participujú na výbere a hodnotení projektov.“

 

Spustenie eurofondovej výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl reaguje na akútny nedostatok miest v škôlkach. Ide o výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorú ministerstvo vyhlásilo začiatkom novembra minulého roka. V škôlkach by mali pribudnú tisíce nových miest. Žiadatelia môžu prostriedky využiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka od začiatku novembra 2016 spustilo šesť eurofondových výziev. Regióny dostali možnosť získať finančné prostriedky v objeme 416 miliónov eur. Ide o výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl, rekonštrukciu a modernizáciu ciest, zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, budovanie a zlepšenie technického vybavenia na základných školách, zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní a zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://mpsr.sk/?navID=1&id=11061

 

Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01

25.1.2017

 

Od: 24.01.2017 do: 20.02.2017

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01

Operačný program: Programy cezhraničnej spolupráce

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT  vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01. Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov podľa jednotlivých oblastí je možné zasielať do 20. 2. 2017.

 

Ďalšie podrobné informácie k výzve je možné získať na webovom sídle www.sk-at.eu .

 

VYZVA NA ODBORNEHO HODNOTITELA

01_Ziadosti o zaradenie do databazy odbornych hodnotitelov SK-AT

02_ecv_template_sk

03_cestné vyhlásenie

 

Pomôžte svojej komunite - Zamestnanecká grantová schéma 2017 (Nadácia VÚB).

25.1.2017

 

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia v ktorom žijú.

 

Cieľom programu je:

- budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,

- podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,

- riešiť miestne problémy,

- podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

 

Podporené môžu byť projekty z týchto oblastí:

- zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,

- projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,

- inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

 

Predpokladom získania podpory je komunitný charakter projektu, tzn.:

1. že sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti - mladí ľudia - rodičia, seniori - dobrovoľníci - samospráva, turistický klub - športový klub – miestni podnikatelia),

2. ľudí spája spoločný záujem, ktorý sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,

3. prínos z realizácie projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť je dostupné všetkým ľuďom v komunite.

 

Inšpiráciou vám môžu byť tieto príklady:

- Vytvorenie relaxačnej zóny / ihriska v obci s exteriérovými cvičebnými prvkami pre mladých ľudí a lavičkami pre seniorov.

- Činnosť komunitného centra / workshopy / amatérske divadlo / stretávanie sa.

- Vyčistenie priestranstva a jeho premena na komunitnú záhradu.

- Mladí ľudia zachytia fotoobjektívom portréty a životné príbehy ľudí v obci, následne zorganizujú výstavu pre verejnosť a príbehy zverejnia na pokračovanie v miestnom časopise, na web stránke školy a obce.

- Športové podujatie pre rodiny s cieľom rozvíjať dobré vzťahy a podporiť zdravý životný štýl.

- Deti pripravia program pre seniorov s cieľom spríjemniť im chvíle osamelosti, prečítajú im noviny / kapitolu z knihy, zahrajú im pre radosť na hudobnom nástroji.

 

Výška grantu a doba realizácie projektu:

- Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 €. Maximálna výška grantu je 1 500 €. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

 

Projekty je možné uskutočniť v období apríl - október 2017. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

- mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),

- školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),

- centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,

- samosprávy.

 

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

 

O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.).

 

Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožaduje sa, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

 

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

- mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),

- bankové poplatky,

- cestovné,

- náklady spojené s medializáciou projektu,

- občerstvenie, odmeny, pitný režim, stravné,

- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),

- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

 

Uzávierka odoslania žiadostí o grant: 10. február 2017

 

Postup pri predkladaní projektu:

- Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na stránke: https://nadaciavub.egrant.sk/

 

Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah).

 

Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

1. oskenovaný doklad o pridelení IČO,

2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

 

Formulár odošlite výlučne v elektronickej forme.

 

Hodnotiace kritériá:

- Projekty budú hodnotené podľa hodnotiacich kritérií – aktívne zapojenie zamestnanca VÚB skupiny do realizácie projektu, prínos projektu pre komunitu, originalita plánovaných aktivít, osobné zaangažovanie ľudí do realizácie projektu, počet dobrovoľníkov participujúcich na projekte a rozpočet musí byť naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom. Váhy jednotlivých kritérií sú uvedené v podmienkach výzvy.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kr5oia

 

 

Fondy EÚ v oblasti životného prostredia aj pre MNO

24.1.2017

 

Operačný program Kvalita životného prostredia otvorí v prvom polroku 2017 viaceré výzvy, kde sa budú môcť o podporu z fondov EÚ uchádzať aj mimovládne neziskové organizácie. Zatiaľ najpodrobnejšie informácie o výzvach sú uvedené v novom harmonograme výziev na rok 2017, ktorý nájdete tu.

 

V oblasti odpadového hospodárstva sú od októbra 2016 otvorené dve výzvy na zhodnocovanie, recykláciu a predchádzanie vzniku nebezpečných a nie nebezpečných odpadov, s alokáciou spolu 140 mil. EUR. Oprávnené sú MNO poskytujúce všeobecne prospešné služby.

 

Na apríl 2017 je plánovaná výzva v oblasti osvetových a informačných aktivít v témach odpadov, vody, biodiverzity a kvality ovzdušia s alokáciou 5 mil. EUR.

 

V oblasti biodiverzity a chránených území NATURA 2000 sú plánované na marec 2017 tri výzvy na vypracovanie a realizáciu dokumentov starostlivosti o chránené územia a na obnovu ekosystémov a biodiverzity pomocou zelenej infraštruktúry. Vo výzvach je plánované rozdelenie 39 mil. EUR. Oprávnení budú vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach a je možné tiež vstupovať do partnerstiev s realizátormi projektov.

 

Na marec 2017 bola zo septembra 2016 presunutá aj výzva na skvalitnenie monitorovania ovzdušia, kde sa môžu o peniaze z balíka 22 mil. EUR uchádzať MNO v gestorstve Ministerstva životného prostredia SR.

 

V téme riadenia rizík a mimoriadnych udalostí je možné získať podporu vo výzve plánovanej na apríl 2017 s alokáciou 33 mil. EUR. Uchádzať sa môžu MNO bez obmedzenia aj v partnerstve so štátom. Relevantná je aj 76 mil. EUR výzva na posilnenie kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí, plánovaná na jún 2017.

 

V priorite zameranej na energetiku je možné uchádzať sa o projekty vo výzvach na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, kde sú oprávnené združenia fyzických alebo právnických osôb. Bude rozdelených 26,65 mil. EUR. Výzvy sú plánované na máj a august tohto roku.

 

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sa môžu zapojiť do výziev na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií a zavádzania systémov environmentálneho manažérstva. Obe výzvy sú plánované na máj 2017, a rozdeliť sa v nich plánuje spolu 15 mil. EUR.

 

Aktuálne zverejnené výzvy sú na stránke ITMS a na stránke operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Predstavenie priorít a oprávnených aktivít Operačného programu nájdete v tejto prezentácii (PPTX, 3 MB).

 

ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM Č. 15 A 16 V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SA BUDE KONAŤ V BANSKEJ BYSTRICI

23.1.2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

 

Informačný seminár sa uskutoční 1. februára 2017 v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Program:

 

12:30 – 13:00                     Registrácia účastníkov

 

13:00 – 14:30                     Základné informácie o výzvach

 

14:30 – 14:45                     Prestávka

 

14:45 – 15:15                     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

15:15 – 16:30                     Osobné konzultácie

 

V prípade záujmu o účasť na informačnom seminári vyplňte, prosím, on-line formulár dostupný na nasledujúcom odkaze: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/.

 

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná. Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na mailovú adresu fondy@sazp.sk.

 

Informácie o pripravovaných seminároch k vyhláseným výzvam sú aktualizované na webových sídlach OP KŽP www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk.

 

Pozvánka na stiahnutie

 

Oznam PPA

23.1.2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uzatvorila nové Zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, so subjektami Privat banka a.s. a BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR.

 

MPRV: Agrorezort naštartoval čerpanie eurofondov a realizuje ich transparentne

20.1.2017

 

Slovensko po dvoch rokoch od štartu čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na úrovni menej ako 1 %. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR od marca tohto roka zásadným spôsobom reštartovalo fungovanie celého operačného programu a od začiatku novembra spustilo šesť eurofondových výziev v hodnote 416 miliónov eur. Uviedla to Zuzana Peiger Ačjaková z odboru komunikácie a marketingu MPRV v reakcii na dnešné vyjadrenia opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS).

      Predstavitelia SaS na dnešnej tlačovej konferencii vyhlásili, že situácia v čerpaní eurofondov na Slovensku je tak zlá, ako ešte nikdy nebola. Jednotlivé výzvy stoja, nedodržiavajú sa ich harmonogramy a fondy sa nečerpajú. Najabsurdnejšia situácia je podľa SaS práve na agrorezorte.

      Podľa Peiger Ačjakovej však do štartu čerpania IROP vložilo MPRV maximum síl a podarilo sa mu dobehnúť niekoľkoročné meškanie, a to aj vďaka profesionalite celého tímu, ktorý sa na tom podieľal. "Kritika práce ľudí na ministerstve zo strany SaS je teda absolútne neoprávnená, nekompetentná a dehonestuje kvalitnú prácu štátnych úradníkov," konštatuje v stanovisku rezortu.

      Zároveň zdôraznila, že na MPRV nedochádza k žiadnemu konfliktu záujmov. Generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka MPRV Marek Mitošinka, ktorého pôsobenie SaS kritizuje, bol vybraný ako špičkový odborník s 15-ročnými skúsenosti v oblasti eurofondov. "Aj vďaka jeho odbornosti a skúsenostiam zo súkromného sektora dokázal za niekoľko mesiacov kompletne naštartovať celý operačný program. V konflikte záujmov nijako nie je a nikdy ani nebol," podčiarkla Peiger Ačjaková.

      Pripomenula, že na výbere poradenskej firmy Deloitte sa nijako nepodieľal, keďže toto obstarávanie realizovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR ešte v roku 2014. Rezort pôdohospodárstva tak túto zmluvu už zdedil z minulosti. Na novej výzve na podporu materských škôl spoločnosť Deloitte vôbec nepracovala, upozornila Peiger Ačjaková.

      Podpredsedníčka SaS Lucia Nicholsonová tvrdí, že najabsurdnejšia situácia pri eurofondoch je na MPRV, kde ešte za predchádzajúceho ministra Ľubomíra Jahnátka (Smer-SD) podpísali s Deloitte realizačnú zmluvu za 6,6 milióna eur. Problém je podľa nej aj v tom, že programu IROP šéfuje na ministerstve Marek Mitošinka, ktorý pracoval do konca roku 2015 pre túto spoločnosť ako poradca.

 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

 

Dovoľujeme si informovať záujemcov o účasť na Informačných seminároch pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, že pôvodne avizované termíny 7. a 8. 2. 2017 boli zrušené. 

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzve:

 

- OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

 

OP ĽZ 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately v náhradnom rodinnom prostr

Termín a miesto konania:

 

- utorok 15. februára 2017 v Košiciach

 

- streda 16. februára 2017 v Banskej Bystrici

 

Čas odborných seminárov v daný deň:

 

- od 9:00 do 12:00 hod.

 

V prípade záujmu o účasť zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk do 10.2.2017. Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania.

 

Do druhého kola programu Zelené oázy postúpilo 80 projektov.

20.1.2017

 

Koncom októbra 2016 bol vyhlásený 11. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

 

Do uzávierky 1. kola, ktorá bola 12. decembra 2016, bolo doručených 338 žiadostí. Z týchto vybrala hodnotiaca porota postupujúce projekty do 2. kola.

 

Zoznam postupujúcich projektov nájdete na stránke:

- http://bit.ly/2jeLnHL

 

Uzávierka prijímania žiadostí (v druhom kole) je 20. február 2017 o 16:00 hod.

 

Viac informácií nájdete na stránke:

www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2j0f8Ot

 

BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST V MEDZINÁRODNÝCH SÚVISLOSTIACH – informačný seminár

19.1.2017

 

Vážené dámy,

Vážení páni,

 

Ďakujeme Vám za Vašu účasť na informačnom seminári venovanom téme mestského rozvoja, ktorý sa uskutočnil dňa 6. decembra 2016 Bratislave. Veríme, že informácie, ktoré na podujatí odzneli, boli pre Vás prínosné. Prikladáme zoznam účastníkov.

 

Ako sme už vopred avizovali, prezentácie z podujatia sú dostupné na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. Môžete ich nájsť na tomto odkaze:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=203562

 

S pozdravom

   Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

   Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

   Námestie Slobody 6

   810 05 Bratislava

   urban@mindop.sk

   www.mindop.sk

 

Začína príprava nového obdobia Nórskych fondov

18. 01. 2017

 

Sekretariát EHP a Nórska vyhlásilo výzvu na výber sprostredkovateľa grantového fond Aktívni občania. Sprostredkovateľ bude zodpovedný za nastavenie a implementáciu fondu na Slovensku v objeme finančných prostriedkov 9 mil. eur v rokoch 2014-2021, smerovaných na občiansku spoločnosť a mimovládne organizácie.

 

Na ponuku je potrebné zareagovať do 13.03.2017.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke Nórskej ambasády na Slovensku

 

EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,53 %

18.01.2017

 

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka dosiahlo 11,331 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka 11,331 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,53 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Oproti koncu novembra využitie eurofondov kleslo o 2,38 mil. eur a miera o 0,02 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.

V porovnaní s koncom roka 2015 je čerpanie prostriedkov EÚ v uvedenom programovom období vyššie o 936 mil. eur a podiel o 8,06 percentuálneho bodu. Jedenásť hlavných operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 - 2013 zo zdrojov EÚ využilo ku koncu vlaňajška 11,206 mld. eur, čiže 97,59 % zo záväzku 11,483 mld. eur.

Oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a v roku 2016 pokračoval proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči Európskej komisii. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení uvedeného programového obdobia na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci tohto roku.

Operačný program Doprava ku koncu minulého roka vyčerpal 100,02 % (takmer 3,161 mld. eur z 3,160 mld. eur), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 99,37 % (962,14 mil. eur z 968,25 mil. eur), Informatizácia spoločnosti tiež 99,21 % (836,96 mil. eur z 843,6 mil. eur), Výskum a vývoj 99,07 % (1,198 mld. eur z 1,209 mld. eur), Bratislavský kraj 98,75 % (94,01 mil. eur z 95,21 mil. eur) a Interact II 98,05 % (28,74 mil. eur z 29,31 mil. eur).

Zvyšné programy vyčerpali zo zdrojov EÚ menej ako je celkový priemer - Zamestnanosť a sociálna inklúzia 97 % (913,1 mil. eur z 941,3 mil. eur), Životné prostredie 95,79 % (1,743 mld. eur z 1,820 mld. eur), Regionálny operačný program 95,40 % (1,483 mld. eur z 1,555 mld. eur), Vzdelávanie 92,58 % (502,48 mil. eur z 542,73 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR - ČR 91,99 % (85,31 mil. eur z 92,74 mil. eur), Technická pomoc 91,74 % (89,54 mil. eur z 97,6 mil. eur), Zdravotníctvo 89,09 % (222,7 mil. eur z 250 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 83,12 % (10,7 mil. eur z 12,87 mil. eur).

Oproti novembru sa najvýraznejšie zmenilo čerpanie peňazí EÚ v programe Technická pomoc, keď objem klesol o 5,81 mil. eur a miera o 5,95 percentuálneho bodu. Program Výskum a vývoj zvýšil čerpanie európskych peňazí o 3,43 mil. eur (o 0,29 percentuálneho bodu) a Informatizácia spoločnosti o 1,3 mil. eur (o 0,15 percentuálneho bodu).

Nevyčerpané zostali prostriedky v programoch Vzdelávanie v objeme 15,57 mil. eur (do konca rokov 2012 a 2013), Interact II vo výške 847,57 tis. eur (2014) a Rybné hospodárstvo 254,51 tis. eur (2012 - 2014).

 

USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

17.01.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a prílohy výzvy, úpravy času a miesta podania žiadostí o NFP a optimalizácie časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

 

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 18.1.2017 - sa mení na 3.2.2017

 

Termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.3.2017

Aktuality Implementačnej agentúry MPSVR SR

17.1.2017

 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

 

17. 01. 2017 / Bratislava

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce v KOŠICIACH A BANSKEJ BYSTRICI.

 

 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03

 

Aktualizácia informácií 16. 01. 2017 / Bratislava

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí, OP ĽZ 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí v BRATISLAVE.

 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

 

Aktualizácia informácií 16. 01. 2017 / Bratislava

Sprístupnenie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania projektov

16.01.2017

 

Ctení žiadatelia, dnes 14.1.2017 sme sprístupnili v našom registračnom systéme tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania projektov.

http://podpora.fpu.sk/

 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

13.1.2017

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí". Výzva je vyhlásená od 12. 01. 2017.

 

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

 

- Termín uzavretia 1. kola 22. 03. 2017

 

- Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2017

 

- Termín uzavretia 3. kola 29. 09. 2017

 

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy

 

Informačné dni k marcovej uzávierke programu Európa pre občanov.

13.1.2017

 

Európsky kontaktný bod Slovensko Vás pozýva na Informačné dni k marcovej uzávierke programu Európa pre občanov spojené s konzultáciami v nasledovných mestách a termínoch:

 

2.2. Čadca (Dom kultúry Čadca, Matičné námestie 1434/11)

 

7.2. Bratislava (Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12)

 

9.2. Banská Bystrica (Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16)

 

14.2. Košice (Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2)

 

Začiatok vždy o 10:30 h. Predpokladaný koniec o 13:30 h.

 

Marcová uzávierka sa týka opatrení: Európska pamäť, Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti.

 

Bude zabezpečené drobné občerstvenie. Vstup je zadarmo. Registrácia bude spustená budúci týždeň.

 

V prípade potreby kontaktujte office@europapreobcanov.sk, +421 2 2047 1290.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2jm1zqS

 

Výzva na predkladanie projektov do marcovej uzávierky je otvorená!

12.01.2017

 

23. 12. 2016, deň pred Vianocami, Európska komisia na svojich stránkach zverejnila výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Európa pre občanov. Projekty možno predkladať do 1. 3. 2017 a to do 12 hodiny. Komisia súbežne s výzvou zverejnila aj tohtoročný pracovný program plus jeho dodatok a programového sprievodcu doplneného o tému európskeho zboru solidarity (nový všeobecný znak programu). Sprievodca by mal byť v priebehu januára preložený aj do slovenčiny.

Formuláre sú dostupné štandartne na web stránke agentúry EACEA.

 

Zároveň prikladáme Sprievodcu ako vytvoriť, vyplniť a odoslať formulár projektovej žiadosti.

 

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017.

12.1.2017

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 10. januára 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 2, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na stránke:

- http://bit.ly/2imzCAE

 

Dokument na stiahnutie:

- Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 2 (http://bit.ly/2ifp209)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2j3lN90

 

ZVEREJNENIE PRÍRUČKY PRE PRIJÍJIMATEĽA, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017

11.01.2017

 

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Príručku pre prijímateľa - verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017. Príručku pre prijímateľa nájdete v časti Dokumenty - Riadiace dokumenty.

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu predstavuje metodický dokument Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP") ako aj zo záväzných riadiacich dokumentov, ktoré upravujú implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v programovom období 2014 - 2020.

 

Ministerstvo školstvo podporí z eurofondov projekty na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

11.01.2017

 

 Sumu 50 miliónov eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách. Tie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na túto oblasť v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie). Z uvedenej sumy je 1,5 mil. eur vyčlenených pre žiadateľov z Bratislavského kraja.

Základné školy môžu tieto finančné prostriedky využiť na vytvorenie pracovných miest pre asistentov učiteľa, pedagogických asistentov či inkluzívny tím (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg). Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Výzva je otvorená až do vyčerpania alokovanej sumy. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola výzvy je 22. marec 2017. K výzve sa budú organizovať informačné semináre, o mieste a termíne ich konania a možnostiach prihlasovania sa budeme informovať prostredníctvom internetovej stránke MŠVVaŠ SR.

 

Podrobné informácie o výzve, vrátene jej celého znenia, nájdete na tejto stránke.

 

Nadácia Tatra banky - grantové programy na rok 2017.

11.1.2017

 

Na stránke Nadácie Tatra banky boli zverejnené aktuálne termíny grantových programov na rok 2017.

 

Termíny otvorenia grantových programov:

- Viac dizajnu (1. kolo) - 20. január

- Stredoškoláci do sveta - 30. január

- Študenti do sveta (vysokoškoláci) - 3. marec

- Business Idea - 8. marec

- Dobré srdceTB (zamestnanecký program) - 1. marec

- Vedieť viac - 10. apríl

- Viac umenia - 1. jún

- Viac dizajnu (2. kolo) - 4. september

- Kvalita vzdelávania - 5. september

- E-Talent - 20. september

- Viac pre regiónyTB (zamestnanecký program) - Program prebieha od konca septembra do konca novembra

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/290505i

 

Všetky informácie o doprave sú dostupné verejnosti

10.1.2017

 

Žilina (10. januára 2017) – Národný systém dopravných informácií je od dnes dostupný aj verejnosti. Cestujúci sa na stránke www.odoprave.info dozvedia nielen to, kde sú nehody alebo zdržania, ale pozrieť si môžu aj aktuálne počasie, meškania vlakov alebo pohyb vozidiel údržby. Pre verejnosť je dostupná aj mobilná aplikácia k tomuto systému.

 

 „Dnes spúšťame systém, ktorý ľudom pomôže lepšie sa zorientovať v  aktuálnej situácii v doprave, ušetrí im čas a verím, že aj zvýši bezpečnosť,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Zároveň upozornil na fakt, že systém je otvorený všetkým záujemcom o informácie. Dáta z neho môžu, okrem ľudí, bezplatne využívať aj médiá alebo prevádzkovatelia súkromných navigačných služieb. „Našim cieľom je poskytovať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o doprave každému, kto o ne má záujem,“ zdôraznil minister.

 

Pomocou webstránky alebo mobilnej aplikácie si ľudia môžu pozrieť, aké sú intenzity dopravy na cestách, kde sú nehody alebo vozidlá údržby. Systém zároveň poskytuje údaje o počasí, vrátane výstrah Slovenského hydrometeorologického úradu, spolu s aktuálnou zrážkovou situáciou. Nezabúda sa ani na ostatné druhy dopravy. Okrem vlakových cestovných poriadkov systém zobrazuje aj aktuálne meškanie vlakov a zároveň zobrazuje aj mapu dostupných cyklotrás, ktoré má štát k dispozícii.

 

Okrem webového rozhrania a mobilnej aplikácie môžu ľudia používať aj služby Národného centra dopravných informácií, kam môžu zavolať na číslo 0800 112 112.

 

MV SR zverejnilo dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výziev na materské školy: Obce a mestá môžu naďalej žiadať o eurofondy

10.1.2017

 

Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo vnútra SR. Štvrté hodnotiace kolo bude mať uzávierku 14. júla 2017. Dovtedy majú mestá a obce zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského naďalej šancu požiadať o nenávratný finančný príspevok z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

 

Výzvy na materské školy sú rozdelené na dve samostatné výzvy, z ktorých prvá je určená pre 150 obcí s najnižším indexom podrozvinutosti a druhá pre ďalších 894 miest a obcí. Príspevky zo zdrojov Európskej únie poputujú do 36 obcí, ktorých žiadosti boli v prvých dvoch hodnotiacich kolách vyhodnotené a schválené. Proces vyhodnocovania projektov z tretieho kola stále prebieha, zapojilo sa do neho 30 obcí.

 

Celková alokácia oboch výziev je 50 miliónov eur. V prípade, ak uspejú všetci žiadatelia o finančnú pomoc v treťom kole, ďalším obciam zostane k dispozícii minimálne 26 miliónov eur.

 

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

5.1.2017

 

Základné informácie

 

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 8 000 000 EUR, z toho 6 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 2 000 000 EUR

Výzva vyhlásená od: 05.01.2017 do: 22.09.2017

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:

 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 03. 2017

 

- Termín uzavretia 2. kola 24. 05. 2017

 

- Termín uzavretia 3. kola 22. 09. 2017

 

 

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (Formát PDF, 543 kB)

 

Súvisiace správy a dokumenty

 

Všetky prílohy výzvy:

 

1.    Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 870 kB)

 

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1941 kB)

 

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2105 kB)

 

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1967 kB)

 

2.     Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (Formát PDF, 1263 kB)

 

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát PDF, 690 kB)

 

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 289 kB)

 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát PDF, 196 kB)

 

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát PDF, 245 kB)

 

Príloha č. 4: Súhlas (Formát PDF, 133 kB)

 

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát PDF, 560 kB)

 

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát PDF, 205 kB)

 

3.     Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (Formát RTF, 1966 kB)

 

4.    Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Formát RTF, 1911 kB)

 

5.    Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (Formát PDF, 685 kB)

 

6.     Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 452 kB)

 

7.     Štandardná stupnica jednotkových nákladov (Formát RTF, 5459 kB)

 

Standardná stupnica jednotlivých nákladov - prílohy (Formát XLS, 122 kB)

 

8.     Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 2025 kB)

 

9.     Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (Formát RTF, 1923 kB)

 

10.   Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra (Formát RTF, 1923 kB)

 

11.   11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

 

        11.2 Design manuál

 

        11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

 

Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia (Raiffeisen banka).

4.1.2017

 

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto rada pomôže projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste svoj projekt online na www.gestopremesto.sk a banka podporí projekty s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 eur.

 

Prihlasovanie projektov:

od 2. 1. do 15. 2. 2017

 

Hlasovanie:

od 1. 3. do 31. 3. 2017

 

Vyhlásenie vybraného projektu:

- 3. 4. 2017

 

Ako môžete požiadať o finančný príspevok?

- Prihláste svoj projekt do programu Gesto pre mesto online na www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberie banka v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.

 

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

- materské, základné a stredné školy,

- mimovládne neziskové organizácie,

- mesto alebo obec,

- verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

Raiffeisen banka podporí:

- aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,

- iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,

- obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole).

 

Kto môže hlasovať za projekt?

- Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, budú zverejnené nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2iC1H5E

 

Prehľad zmien účinných od 1. januára 2017

28.12.2016

 

​Od 1. januára 2017 nadobúdajú účinnosť viaceré legislatívne zmeny, ktoré presadilo ministerstvo spravodlivosti. Medzi nimi novela trestných kódexov, ktorej cieľom je efektívnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu. Súčasne sa od Nového roka rozširuje katalóg trestných činov právnických osôb. Účinnosť nadobudnú novinky v reštrukturalizačnom konaní. S Novým rokom prichádza aj možnosť založiť si „jednoeurovú akciovku“, presnejšie jednoduchú spoločnosť na akcie.

 

​Novela Trestného zákona a Trestného poriadku

 

Úprava mení  definíciu extrémistického materiálu. Na to, aby mohol byť materiál definovaný ako extrémistický už nebude nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní dokázali jeho spojitosť s podnecovaním k nenávisti, násiliu a ďalším nežiaducim javom.

Trestná bude po novom nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia.

Na to, aby bolo možné trestný čin klasifikovať ako rasovo motivovaný už nebude nevyhnutná len skutočná, ale aj domnelá príslušnosť jednotlivca alebo osôb k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, a pod.

Pôsobnosť prejednávať tieto trestné činy a rozhodovať o nich prechádza z 54 okresných súdov výlučne na Špecializovaný trestný súd. Tým je zároveň daná aj pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry.

Súčasne sa od Nového roka rozširuje katalóg trestných činov právnických osôb o tieto trestné činy: sprenevera, podvod, úverový podvod, poisťovací podvod, kapitálový podvod, subvenčný podvod, podvodný úpadok, zavinený úpadok, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, neoprávnené podnikanie, skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, zneužívanie informácií v obchodnom styku, manipulácia s trhom, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, marenie výkonu úradného rozhodnutia a všetky trestné činy extrémizmu.

 

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Od 1. januára nadobúda účinnosť nová úprava reštrukturalizačných konaní. Po novom  budú musieť byť nezabezpečení veritelia v reštrukturalizácii uspokojení v minimálnom rozsahu 50% pohľadávky. V praxi to bude znamenať, že ak dlžník nebude schopný v rámci reštrukturalizácie ponúknuť veriteľom aspoň 50% ich pohľadávok, pôjde do konkurzu.

Úprava zároveň zavádza aj náhodný výber správcov v reštrukturalizácii, čím sa pretrhnú možné väzby medzi dlžníkom a správcom. Tieto zmeny môžu zabrániť špekulatívnym reštrukturalizáciám, a posilniť postavenie malých nezabezpečených veriteľov s cieľom vyššieho uspokojenia ich pohľadávok.zároveň zavádza aj náhodný výber správcov v reštrukturalizácii, čím sa pretrhnú možné väzby medzi dlžníkom a správcom. Tieto zmeny môžu zabrániť špekulatívnym reštrukturalizáciám, a posilniť postavenie malých nezabezpečených veriteľov s cieľom vyššieho uspokojenia ich pohľadávok.

 

Jednoduchá spoločnosť na akcie (JSA)

Jednoduchá spoločnosť na akcie by mohla byť ideálnou formou pre tzv. start-up projekty, ale nie je obmedzená len na ne. Jedným z jej hlavných výhod pre malých a stredných podnikateľov je, že ju možno založiť s akýmkoľvek predmetom činnosti a so základným imaním od 1 eura.

JSA je možné zaradiť povahou medzi akciovú spoločnosť (možnosť existencie viacerých druhov akcií) a spoločnosť s ručením obmedzeným (jednoduchá organizačná štruktúra a nenáročnosť na vstupný kapitál). Vlastnícka štruktúra (akcionári) bude rovnako transparentná ako v prípade spol. s r. o., nebude verejnosti neprístupná tak, ako štruktúry akciových spoločností. Spoločnosť musí viesť register akcionárov. Údaje zapísané v registri akcionárov budú s výnimkou rodného čísla a dátumu narodenia akcionára verejne dostupné.

 

Špecifickým inštitútom pre JSA sú tiež akcie pre zamestnancov a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť. Všeobecne platí, že kapitálová spoločnosť v zásade nemôže upisovať vlastné akcie (aby sme sa nedostali do stavu, že spoločnosť sama seba „vlastní“ a akcionárom sa takto vrátili vklady). JSA môže upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie za podmienok ustanovených zákonom.

 

JSA môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Z hľadiska organizačnej štruktúry je JSA tvorená rovnakými orgánmi ako klasická akciová spoločnosť. Bude tu teda valné zhromaždenie, či predstavenstvo. Dozorná rada tu však bude len fakultatívna.

 

Za porušenie svojich záväzkov bude JSA zodpovedať celým svojím majetkom, akcionár za záväzky spoločnosti ručiť nebude.

 

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22.12.2016

 

č.IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22.12.2016

 

č.IROP-PO2-SC222-2016-13

 

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

21.12.2016

 

č.IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/03 - Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti

28.12.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie             Prílohy

 

Európsky zbor solidarity - "investícia do európskej mládeže"

20.12.2016

 

Európska komisia schválila "európsky zbor solidarity", ktorá je najnovšou iniciatívou Európskej únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní, vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET). Ponúka príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s úmyslom pomôcť komunite či celej spoločnosti a zároveň získať nenahraditeľné životné skúsenosti a pracovné zručnosti.

 

Viac informácií o iniciatíve a možnostiach zapojenia sa nájdete prostredníctvom týchto odkazov:

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_sk

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_sk.htm

https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_sk

 

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.

19.12.2016

 

 

Na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc http://optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Aktuality“ bol zverejnený text:

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 15. 12. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.

 

„Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“  spolu s prílohami je zverejnené v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“.

 

11_vyzvanie_VS_schválené CKO_final

prílohy vyzvania

 

Prezentácie k výzvam zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

16.12.2016

 

Na stránke operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) boli zverejnené prezentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Prezentácie si môžete stiahnuť priamo zo stránky (zip súbor, 1,5 MB):

- http://bit.ly/2gQSDMD

 

Prezentácie boli zverejnené na stránke (v dolnej časti stránky):

http://bit.ly/2fuOPuZ

 

Na Slovensku bude menej čiernych skládok a čistejšie ovzdušie.

14.12.2016

 

Minister životného prostredia SR László Sólymos predstavil ďalšie iniciatívy, ktorých cieľom je zelenšie Slovensko. Mestá a obce môžu predkladať na Environmentálny fond žiadosti zamerané na odstraňovanie čiernych skládok a zvyšovanie energetickej účinnosti a zatepľovanie verejných budov. Na tento účel envirorezort vyčlenil 14 miliónov eur, z toho 10 miliónov eur pôjde na podporu zatepľovania a 4 milióny na likvidáciu nelegálnych skládok.

 

„Som veľmi rád, že sa mi podarilo s ministerstvom financií vyrokovať 14 miliónov eur, ktoré získal štát aj z predaja emisných kvót. Finančné prostriedky použijú samosprávy na aktivity, ktoré sú žiadané, sú nutné a smerujú k riešeniu otázok ochrany a tvorby životného prostredia,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

 

Čierne skládky odpadov sú na Slovensku dlhodobým problémom, sú ich tisíce. „Aj keď zvyknem hovoriť, že chcem skôr vychovávať k ochrane a tvorbe životného prostredia, vďaka neželaným dedičstvám sa musíme venovať aj čisteniu nášho okolia. Čierne skládky otravujú život mnohým z nás. Smutné je, že neustále vznikajú nové a nové, pričom obce a mestá nemajú dostatok prostriedkov na ich odstraňovanie,“ doplnil šéf envirorezortu.

 

Podmienkou na získanie finančnej podpory zameranej na likvidáciu čiernych skládok pre obec je, aby sa nelegálna skládka nachádzala v jej katastri a bolo začaté konanie na zistenie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu. Žiadosti môžu predkladať aj samosprávy, ktoré v minulých kolách programu neboli úspešné. V jednej žiadosti môžu riešiť sanáciu viacerých miest, maximálne do výšky 50 tisíc eur pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Podporuje sa aj vytriedenie využiteľného odpadu a úprava miesta do pôvodného stavu. Projekty musia byť ukončené do 30. septembra 2017.

 

Ďalšou výzvou envirorezortu je podpora projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť čistejšie ovzdušie. „Budov materských a základných škôl, obecných úradov, kultúrnych domov, ale aj domov sociálnych služieb, ktoré nezodpovedajú požiadavkám doby je ešte stále neúrekom. Podávame ich zriaďovateľom pomocnú ruku,“ uzavrel minister Sólymos.

 

Projekty musia byť realizované vo verejných budovách a plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov. Ich súčasťou môže byť napr. zateplenie obvodových stien, výmena strechy, okien alebo dverí, zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia, ale aj modernizácia alebo výmena zdroja tepla alebo teplej vody. Cieľom je dosiahnuť reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov. Maximálna výška podpory je 200 tisíc eur na jednu žiadosť, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa. Projekty musia byť ukončené do 31. októbra 2017.

 

Výzvy, ktorých cieľom je krajšie a zelenšie životné prostredie, spravuje Environmentálny fond. Pri žiadostiach bude posudzovať sociálno-ekonomické, environmentálne a funkčno-technické kritériá projektu. Všetky podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Environmentálneho fondu www.envirofond.sk, kde sú zverejnené aj špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2hvnawJ

 

Viac informácií k výzvam nájdete na stránke:

http://bit.ly/2hrFhG0

 

MV SR podporí svojpomocnú výstavbu obydlí prostredníctvom mikropôžičiek

13.12.2016

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) poskytne 13,5 milióna eur na finančné nástroje pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov. Návratový charakter finančných nástrojov zabezpečí dlhodobo udržateľnú formu pomoci pre marginalizované rómske komunity.

 

Vláda SR sa v decembri 2013 uznesením zaviazala k podpore finančných nástrojov vo výške 3% zo všetkých operačných programov v programovom období 2014-2020. MV SR poskytne z prioritnej osi 6 OP ĽZ 11 535 516 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 2 035 679 eur zo štátneho rozpočtu.

 

„Finančné nástroje sú vo viacerých krajinách Európskej únie zaužívanou, úspešnou alternatívou k nenávratným finančným príspevkom. Do procesu finančnej podpory umožňujú zapájať expertov zo súkromnej sféry. Výhodou je aj ich návratnosť v budúcnosti a možnosť ich opätovného použitia v súlade s cieľmi operačného programu,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

 

Finančné nástroje v rámci prioritnej osi 6 OP ĽZ podporia mikropôžičkové programy zamerané na svojpomocnú výstavbu obydlí marginalizovaných rómskych komunít. „Podľa merateľných ukazovateľov sa alokované prostriedky použijú na vybudovanie minimálne 500 rómskych obydlí s dobrými podmienkami bývania. Tieto zmeny sa dotknú najmenej 3 334 osôb. Ďalšia finančná dotácia bude smerovať do oblasti sociálnych podnikov,“ povedala riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

 

OP ĽZ v gescii MV SR už poskytlo prvú časť finančných prostriedkov Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, ktorá ich prevedie do základného imania Slovenského investičného holdingu. Odtiaľ budú financie smerovať finančným sprostredkovateľom (napr. komerčným bankám a iným inštitúciám zo súkromného sektora), ktorí budú mať na starosti proces samotného financovania konkrétnych projektov formou rôznych finančných produktov (napr. úvery).

 

O finančný príspevok z finančného nástroja budú môcť požiadať obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ale aj mimovládne neziskové organizácie a ďalšie subjekty.

 

Finančné nástroje považuje EÚ za efektívny a účelový nástroj z hľadiska ich pozitívneho vplyvu na rozvoj kapitálového trhu a riešenie ekonomickej situácie v SR. Je možné ich použiť opakovane. Vstupom finančných sprostredkovateľov do celého procesu dochádza k prepojeniu financovania z verejných a súkromných zdrojov, čo má zároveň vplyv na rozhodnutia súkromných investorov podieľať sa na spoluinvestíciách spoločne s verejným sektorom. Financie z finančného nástroja sa môžu na podporu cieľov operačného programu používať do konca obdobia oprávnenosti, respektíve do konca obdobia udržateľnosti (osem rokov po konci oprávnenosti). O ich následnom využití rozhodne vláda SR.

 

Slovenský investičný holding, ktorý bude poskytovanie finančnej podpory zastrešovať, vznikol v roku 2014 z iniciatívy Ministerstva financií SR.

 

Mgr.Zuzana Lešníková,

 

Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

13.12.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí . Informácie o vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

 

 

 

NOVÁ VÝZVA_EACEA/25/2016 Podpora filmového vzdelávania

12.12.2016

 

Podpora aktivít zameraných na filmové vzdelávanie

Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na filmové vzdelávanie v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív a vyvíjať nové a inovatívne projekty, obzvlášť s použitím digitálnych nástrojov. Táto akcia si vyžaduje najmenej 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri), ktorí pôsobia v oblasti filmového vzdelávania, pochádzajú z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a využívajú najmenej 3 rôzne jazyky.

 

Uzávierka predkladania projektov:

2. marec 2017

 

Viac informácií

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti ochrany ľudských práv.

13.12.2016

 

​Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

Poskytovanie dotácií v oblasti ľudských práv prešlo do pôsobnosti ministerstva spravodlivosti z ministerstva zahraničných vecí od 1.12.2016. Podrobnosti upravuje zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (zákon č. 302/2016 Z.z.).

 

Oprávnené aktivity:

- Prioritne budú podporované projekty s regionálnym dosahom (celkovým či čiastočným), a projekty zamerané na predchádzanie všetkým formám extrémizmu a radikalizmu.

 

Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:

a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,

b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,

c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,

d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,

e) podporu vzdelávania a školenia,

f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,

g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,

h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,

i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,

j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,

k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

l) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

 

Oprávnení žiadatelia:

a) obec,

b) vyšší územný celok,

c) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,

d) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,

e) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je právnickou osobou,

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,

i) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

j) právnická osoba zriadená osobitným predpisom,

k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,

l) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

m) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,

n) podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

- najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie je 5 000 €,

- najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška poskytnutej dotácie je 50 000 €.

 

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 763 500 €.

 

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

 

Podmienky podávania žiadostí:

- Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie predložiť viacero žiadostí o dotáciu, ktoré sa vzájomne líšia, pričom môžu byť zamerané na rovnakú cieľovú skupinu. Každá žiadosť o dotáciu bude posudzovaná samostatne a preto musí obsahovať všetky náležité prílohy a doklady k projektu. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie.

 

O dotáciu je možné požiadať cez elektronický dotačný systém, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva spravodlivosti:

- https://www.justice.gov.sk/dotacie2017/

 

Vytlačenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť, ktorá bola registrovaná v elektronickom systéme, spolu so všetkými povinnými prílohami, žiadateľ predkladá v jednom pevne zviazanom origináli (odporúčame pre vlastnú potrebu si vyhotoviť kópiu žiadosti o poskytnutie dotácie).

 

Termín predkladania žiadostí je 6. február 2017.

 

Žiadosť zasielaná poštou - rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t. j. 6. február 2017.

 

Žiadosť musí byť doručená v zalepenej a nepoškodenej obálke, ktorá bude viditeľne označená slovami: „Žiadosť o poskytnutie dotácie LP/2017 – NEOTVÁRAŤ!“.

 

Predložené žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo spravodlivosti. Menný zoznam členov komisie bude uverejnený na webe ministerstva. Rovnako bude zverejňovaný aj zoznam schválených žiadostí, vrátane výšky a účelu poskytnutej dotácie.

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte Odbor ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR na e-mailovej adrese dotacie@justice.sk prípadne na telefónnom čísle 02/8889 1578.

 

Výzva a všetky potrebné dokumenty sú dostupné na stránke:

http://bit.ly/2hoGlb7

 

Ministerstvo pôdohospodárstva podporí mladých farmárov dodatočnými 18 miliónmi eur.

12.12.2016

 

- Zvýšenie podpory mladých farmárov zo 600 na takmer 1 000.

- Navýšenie objemu financií v opatrení o 60 % na celkových 48 miliónov eur.

- Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku dosahuje už takmer 50 rokov.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí o takmer 400 mladých farmárov viac. Opatrenie pre mladých farmárov navýši o 60 %. Celkový objem financií výzvy tak stúpne na 48 miliónov eur.

 

„Poľnohospodárstvo na Slovensku starne. Priemerný vek poľnohospodára bol v roku 1990 na Slovensku 40 rokov. Dnes je to už takmer 50 rokov. Aby si Slovensko sektor udržalo, štát musí hľadať spôsoby ako podporiť mladých ľudí, ktorí si k poľnohospodárstvu nachádzajú vzťah,“ povedala na Valnom zhromaždení Združenia mladých farmárov na Slovensku Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Alokácia, ktorú predchádzajúce vedenie rezortu určilo v roku 2015 počítala s maximálnymi finančnými prostriedkami 30 miliónov eur. Aktuálne navýšenie o 18 miliónov eur znamená, že z nej bude možné podporiť o takmer 400 mladých farmárov viac. Pričom opatrenie stanovuje podporu pre mladého farmára vo výške 50 000 eur.

 

„Vítame snahu pani ministerky o hľadanie spôsobov ako podporiť mladých ľudí so záujmom o poľnohospodárstvo. Jej pozitívny prístup k mladým farmárom sme zaznamenali už z jej pôsobenia na Slovenskom pozemkovom fonde. O možnostiach podpôr pre mladých farmárov intenzívne komunikujeme. Verím, že nielen toto, ale aj ďalšie opatrenia, ktoré pripravuje ministerstvo pomôžu mladým farmárom,“ uviedol Bálint Pém, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku.

 

Ministerka zároveň vyzvala mladých farmárov, ktorí sa do výzvy zapojili, aby čo najužšie spolupracovali s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) pri dopĺňaní údajov. Množstvo žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy totiž obsahovalo nedostatky, alebo mali nekompletnú povinnú dokumentáciu. PPA preto už niekoľko týždňov vyzýva žiadateľov na dopĺňanie údajov, či dokumentácie. Čím skôr budú tieto náležitosti doplnené, o to skôr bude možné pristúpiť k vyhodnoteniu výzvy a vyplácaniu prostriedkov úspešným žiadateľom.

 

Cieľom ministerstva bude v najbližších rokoch podpora spracovateľských kapacít u prvovýrobcov na Slovensku. Tak, aby pridaná hodnota bola vytváraná priamo v mieste pestovania, či chovu a základné plodiny sa nevyvážali s nízkou pridanou hodnotou do zahraničia a následne sa dovážali spracované späť na Slovensko.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2guYWp4

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01

9-12-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01.

 

Ďalšie podrobné informácie k výzve je možné získať na webovom sídle www.sk-at.eu.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

OP RH 2014-2020 - vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty a projekty technickej pomoci

8.12.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 oznamuje, že zverejnila na svojom webovom sídle v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020 vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty a projekty technickej pomoci.

 

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 – vydávanie rozhodnutí

8.12.2016

 

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") v súčasnosti vykonáva administratívne a kontrolné postupy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 (vrátane jednotných žiadostí) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (ďalej len „NEPR č. 1306/2013“), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.

 

V zmysle § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn. n. p. správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

 

Podľa článku 75 ods. 2 NEPR č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74.

 

Zároveň dáva PPA do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 NEPR č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

 

V súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. PPA rozhodne o poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) tohto zákona v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory.

 

Z uvedených dôvodov PPA pristupuje k vydaniu rozhodnutia vo veci predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr až po ukončení overovania všetkých legislatívou stanovených podmienok a neposkytuje informácie o prebiehajúcich správnych konaniach a stave žiadostí. Ak je potrebná v rámci dokazovania súčinnosť žiadateľa, PPA vyzýva žiadateľa na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia resp. na doplnenie dôkazov.

 

Schvaľovanie platieb priamych podpôr na rok 2016 v zmysle vyššie uvedeného prebieha od začiatku decembra 2016 a bude priebežne pokračovať v nasledujúcich mesiacoch roku 2017 až do 30. júna 2017. Rozhodnutia sú distribuované prostredníctvom regionálnych pracovísk PPA v mieste podania žiadostí, zamestnanci kontaktujú žiadateľov napr. oznámením v obecnom rozhlase, telefonicky resp. prostredníctvom regionálnych komôr a pod. V prípade, ak si žiadateľ / oprávnená osoba žiadateľa rozhodnutie neprevezme osobne, bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy. Z uvedených dôvodov si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby zbytočnými telefonátmi o tom, či majú alebo nemajú už vydané rozhodnutie, nekontaktovali zamestnancov na regionálnych pracoviskách resp. ústredí PPA.

 

Zároveň PPA nie je v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. oprávnená poskytovať výklad právnych noriem a stanovených podmienok.

 

Keďže PPA ročne eviduje vyše 19 tisíc žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rôzne podporné schémy, nie je možné očakávať konzultácie a riešenie individuálnych problémov a otázok žiadateľov. Aby sa predchádzalo neúmernému zaťaženiu zamestnancov PPA žiadame verejnosť, aby si potrebné informácie, ktoré sú verejne dostupné preštudovali na webovom sídle PPA a obracali sa na PPA už iba s otázkami, na ktoré nedostanú odpoveď zo zverejnených podkladov.

 

Pre ďalšie otázky a požiadavky o informácie, na ktoré je PPA kompetentná odpovedať, dávame do pozornosti kontakty pre verejnosť: tel. č. +421 2 52733800, E-mail: info@apa.sk.

 

Zamestnanci PPA sa všetkými silami usilujú o zvládnutie aj ďalšej kampane priamych podpôr tak, aby finančné prostriedky poskytované formou schém priamych podpôr z rozpočtu EÚ a SR boli nápomocné pre poľnohospodárov v tomto neľahkom období v sektore pôdohospodárstva.

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

8.12.2016

 

Cieľom Aktualizácie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh. Zároveň je cieľom aktualizácie vykonať formálne úpravy a opravy v texte výzvy a vybraných príloh.

 

Cieľom aktualizácie je konkrétne:

 

1. v texte výzvy:

a)   doplniť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 15 – Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené,

b)   upraviť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 16 – Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území,

c)    upraviť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 27 – Podmienka zamedzenia duplicitného financovania.

 

2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár projektového zámeru“.

 

3. Upraviť v rámci prílohy č. 2 výzvy ,,Formuláre k projektovému zámeru“ prílohu č. 4 k projektovému zámeru Opis projektu.

 

4. Upraviť a spresniť prílohu č. 3 výzvy Príručka pre žiadateľa a v rámci nej vykonať úpravy:

a)   kapitoly č. 2.9 Podmienky poskytnutia príspevku a forma ich overenia, 3.1.1 Nástroje na zacielenie podpory IROP pri dvojkolovom procese výberu projektov, 3.2.1 Spôsob predkladania PZ, 3.3.1 Spôsob predkladania ŽoNFP, 4.1.1 Administratívne overenie PZ, 4.1.2 Posúdenie projektových zámerov, 4.1.3 Vydanie hodnotiacej správy (vyhodnotenie výzvy na predkladanie PZ), 4.2 Postup schvaľovania ŽoNFP, 4.2.1 Administratívne overenie ŽoNFP, 4.2.3 Výber ŽoNFP, 4.5.4 Preskúmanie oznámenia o zastavení posudzovania PZ, 5. Informácia o horizontálnych princípoch,

b)   prílohy č. 1, prílohy č. 2.a Pravidlá oprávnenosti výdavkov IROP, prílohy č. 3.b Súhrnné čestné vyhlásenie k ŽoNFP, prílohy č. 3.c Súhrnné čestné vyhlásenie k PZ a prílohy č.3.f.1 Rozpočet projektu. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy sú uvedené v Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.5. Odo dňa účinnosti tejto aktualizácie sa k tejto výzve na predkladanie projektových zámerov uplatňuje Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.5, pokiaľ v tejto aktualizácii nie je uvedené inak.

 

5. Upraviť a spresniť prílohu č. 5 výzvy Zoznam oprávnených výdavkov.

 

6. Odstrániť chyby v písaní v texte výzvy a v prílohách výzvy.

 

Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EŠIF) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok oprávnenosti.

 

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF predlžuje o 7 pracovných dní, t.j. dátum uzavretia výzvy je 19. januára 2017.

 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 6. decembra 2016.

 

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky PZ predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie PZ.

 

Informácia spolu s prílohami (dokumenty na stiahnutie) bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2h5YfPt

 

Domácnosti marginalizovaných rómskych komunít z 1043 obcí majú šancu získať prístup k pitnej vode

7. 12. 2016

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské (OP ĽZ) zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode. O pomoc z finančných prostriedkov Európskej únie v celkovej výške 16 000 000 eur môže požiadať 1043 miest a obcí zo siedmich slovenských krajov. Cieľom výzvy je zabezpečiť prístup marginalizovaným rómskym komunitám k pitnej vode.

 

Podľa údajov z Atlasu rómskych komunít z roka 2013 skutočne využíva verejný vodovod 57% domácnosti marginalizovaných, t.j. znevýhodňovaných rómskych komunít (MRK). Iba 23% využíva vlastnú studňu a zvyšok iné zdroje alebo nemá prístup k pitnej vode vôbec. Vyhlásená výzva Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd má ambíciu tieto negatívne čísla zmeniť tak, aby v nasledujúcich rokoch malo čo najviac domácností z týchto komunít prístup k životne dôležitej látke.

 

„Prístup k pitnej vode z pohľadu štandardov hygieny spoluvytvára podmienky pre plnohodnotnú participáciu na živote spoločnosti. Podľa posledných dostupných údajov má prístup k pitnej vode 89 % marginalizovaných rómskych komunít. Veríme, že zvýšením tejto hodnoty prispejeme v nasledujúcich rokoch k začleňovaniu marginalizovaných komunít do spoločnosti,“ povedal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák.

 

Oprávnení žiadatelia už môžu posielať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude 10. marca 2017.

 

„Voda je základom života a zároveň aj základným ľudským právom, a preto je smutné, že aj v 21. storočí k nej nemá prístup významná časť našej populácie. Operačný program Ľudské zdroje poskytne s pomocou Európskej únie finančnú pomoc obciam, aby zabezpečili zásobovanie pitnou vodou alebo zlepšili už existujúci prístup či dostupnosť k vode,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková.

 

Ako sa zabezpečí prístup k vode

 

Hlavnými nástrojmi výzvy budú nízko nákladové opatrenia pomocou, ktorých sa prístup k vode bude zabezpečovať. Pôjde o tri hlavné spôsoby realizácie:

 

 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
 • budovanie vŕtaných studní
 • realizácia úpravní povrchovej vody

 

Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode zahŕňa aj kombináciu spôsobov realizácie, a to vybudovanie vŕtanej studne a výstavba miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu alebo realizácie úpravne povrchovej vody a miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od úpravne vody k výdajnému miestu.

 

Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb. Dôležitým aspektom je aj kvalita poskytovanej vody, ktorá musí spĺňať štandardy stanovené nariadením vlády SR.

 

Obciam je k dispozícii 16 miliónov eur

 

Do výzvy sa môže zapojiť 1043 obcí zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského, ktorý je z pohľadu Európskej únie považovaný za rozvinutý. Presný zoznam oprávnených žiadateľov je dostupný v Prílohe č. 7 (XLSX, 150 kB) výzvy. Na tento zoznam sa mestá a obce dostali na základe indexu podrozvinutosti uverejnenom v Atlase rómskych komunít. Obce budú môcť žiadať o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorého alokácia pre túto výzvu je 16 miliónov eur. Suma vo výške 1 882 352,94 eur bude poskytnutá zo štátneho rozpočtu, čo s príspevkom s eurofondov bude predstavovať 95 % celkového financovania projektu. Zvyšných 5 % si bude musieť zabezpečiť samospráva.

 

OP ĽZ v gescii MV SR má aktuálne vyhlásené ďalšie dve výzvy orientované na obce s vysokým indexom podrozvinutosti. Do výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa môže naďalej zapojiť 1043 obcí a uchádzať sa tak o finančný príspevok z alokácie vo výške 50 miliónov eur. Výzva na komunitné centrá (alokácia 15 mil. eur) je zameraná na podobné stavebné úpravy a v súčasnosti je dostupná pre 125 vybraných obcí. Zvyšné obce sa bude môcť do procesu zapojiť prostredníctvom samostatnej výzvy v plánovanom termíne vyhlásenia vo februári 2017. V súčasnosti už boli vyhlásené vyzvania na národné projekty Komunitné centrá a Terénna sociálna práca, ktorých prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Celková alokácia OP ĽZ v rámci MV SR je pre programové obdobie 2014-2020 450 miliónov eur vrátane prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

 

Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

7.12.2016

 

Odporúčame žiadateľom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí" zúčastniť sa informačných seminárov.

 Predbežný termín a miesto konania 1. informačného seminára k uvedenej výzve je v prvej polovici januára 2017 v Bratislave. Bližšie informácie týkajúce sa miesta a dátumu konania budú v dostatočnom časom predstihu zverejnené v aktualitách na tejto webovej stránke .

 

Vláda i poslanci odobrili zákon o štátnej službe, ktorý pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa

6. 12. 2016

 

Nový zákon o štátnej službe, ktorého autorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, má ambíciu zmodernizovať a odpolitizovať verejnú správu. Zároveň pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zákon schválila Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 21. septembra 2016. Dnes ho na aktuálnej schôdzi odobrili aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Nový zákon nahradí doterajší z roku 2009. Úrad vlády ho označil za reformu štátnozamestnaneckých vzťahov.

 

Rezort vnútra si ako riadiaci orgán stanovil v rámci OP EVS viaceré ciele. Okrem iného chce skvalitniť systémy a procesy vo verejnej správe, ako aj zmodernizovať ľudské zdroje či pomôcť pri tvorbe kvalitných a užitočných politík.

 

Úrad vlády v novoprijatom zákone navrhuje zriadiť Radu pre štátnu službu, ktorá bude nezávislým koordinačným a monitorovacím orgánom. Jej cieľom bude skvalitniť vykonávanie štátnej služby a hlavnou úlohou ochraňovať princípy, na ktorých je štátna služba budovaná.  V novom zákone je to politická neutralita, zákonnosť, transparentné zamestnávanie, efektívne riadenie štátnych zamestnancov, nestrannosť, profesionalita, transparentné a rovnaké odmeňovanie, stabilita a rovnaké zaobchádzanie. Vzniknúť má tiež centrálny informačný systém, prostredníctvom ktorého sa zlepší strategické plánovanie či riadenie ľudských zdrojov. Jeho súčasťou budú registre výberových konaní, úspešných absolventov, nadbytočných štátnych zamestnancov, štátnozamestnaneckých miest a štátnych zamestnancov.

 

Úrad vlády chce novým zákonom zabezpečiť i vyššiu transparentnosť výberových konaní pri obsadzovaní miest v štátnej službe. Zavedie sa nová koncepcia procesu obsadzovania miest, upravené budú takisto nové druhy výberových konaní. Novinkou je tzv. hromadné výberové konanie, ktoré sa bude týkať obsadzovania väčšieho počtu voľných štátnozamestnaneckých miest vhodných nielen pre absolventov. Zmeny v novom zákone o štátnej službe významne pomôžu napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

OP EVS pokrýva niekoľko prioritných oblastí. Ide o zefektívnenie fungovania verejnej správy a súdneho systému ako aj o zvýšenie vymáhateľnosti práva. „Cieľom operačného programu je optimalizovať procesy vo verejnej správe tak, aby fungovala efektívnejšie a zároveň  poskytovala kvalitné služby občanom a podnikateľom na Slovensku. Okrem kvality poskytovaných služieb je jeho ambíciou aj zvýšenie ich dostupnosti a odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže pri styku verejnosti s verejnou správou,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie.

 

NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh

5.12.2016

 

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.

 

Uzávierka predkladania projektov:

2. február 2017

 

Viac informácií

 

Férovejšie exekučné konania

2.12.2016

 

​​Poslanci v parlamente 29.11. až 128 hlasmi definitívne odobrili dôležité zmeny v exekúciách. Vďaka novinkám budú exekučné konania férovejšie s vyrovnanejším vzťahom medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi aj dlžníkmi. Úprava predložená podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti L. Žitňanskou je ďalším podstatným krokom k zlepšovaniu prístupu k spravodlivosti.

 

„Novelu Exekučného poriadku, ktorú predkladám, považujem za zásadnú a dôležitú zmenu. Jednak zmenu v systéme, ktorá nám pomôže pokračovať v ďalších reformách súdnictva. A jednak zmenu, ktorá nastaví v exekučnom konaní fér pravidlá voči dlžníkom, ale zároveň aj zefektívni vymáhateľnosť oprávnených nárokov pre veriteľov,“ uviedla pri predkladaní návrhu zákona v parlamente ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.

Jednou z kľúčových zmien je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike. To zabezpečí úzku špecializáciu sudcov a ostatných zamestnancov súdu na vybavovanie exekučných vecí a tým aj kvalifikované a rýchle rozhodovanie. Odbremenením súdov od administratívnej agendy spojenej s exekučnými konaniami sa tieto budú môcť venovať predovšetkým tomu, na čo sú určené, teda riešiť spory. Toto v konečnom dôsledku znamená aj zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre všetkých.

Vďaka presadeným novinkám budú exekučné konania férovejšie. K tomu má pomôcť najmä pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Väčšia zodpovednosť exekútorov znamená zároveň aj väčšie požiadavky, ktoré budú na nich po novom kladené. Výber exekútora bude náhodný a zaradení do neho budú môcť byť iba tí, ktorí splnia isté podmienky: v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený.  Náhodný výber exekútora zároveň umožňuje spájať exekúcie vedené proti jednému dlžníkovi u jedného exekútora. To môže priniesť úspory v systéme a zároveň posilniť aj právnu istotu dlžníka. Okrem toho návrh zavádza princíp paušálnych nákladov, ktoré budú určené vyhláškou. To znamená, že náklady na vedenie exekučného konania budú predvídateľnejšie aj pre dlžníka, ale aj pre veriteľa v prípadoch neúspešných exekúcií. Obmedzená bude aj výška odmeny pre exekútora. Na riešení v tomto sa našla zhoda počas prerokúvania návrhu v parlamente. Odmena sa určí ako percento z vymoženej sumy a zároveň nebude môcť presiahnuť výšku vymáhaného nároku.

Jednoduchší bude aj odklad exekúcie. Povinný môže raz za exekúciu požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo „sociálnych dôvodov“, teda ak sa napr. dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie.

Schválené znenie tiež rieši otázku exekučných konaní, ktoré dnes zostávajú účelovo otvorené a prenasledujú ľudí niekoľko rokov, často až do dôchodku. Po novom, ak sa v priebehu 5 rokov v prípade fyzickej osoby (alebo 2,5 roka v prípade právnickej osoby) nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť.

Zmeny v Exekučnom poriadku majú byť v zmysle návrhu v praxi naplno účinné od 1. apríla 2017.

 

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

1.12.2016

 

Základné informácie

 

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 000 000 EUR

Výzva vyhlásená od: 01.12.2016 do: 31.08.2017

 

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:

 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 02. 2017

 

- Termín uzavretia 2. kola 05. 05. 2017

 

- Termín uzavretia 3. kola 31. 08. 2017

 

 

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (Formát PDF, 540 kB)

 

 

 

Všetky prílohy výzvy:

 

 

 

1.     Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 870 kB)

 

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1940 kB)

 

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2103 kB)

 

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1965 kB)

 

Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Rozpočet projektu s návodom (Formát XLS, 184 kB)

 

2.     Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (Formát RTF, 18 156 kB)

 

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát RTF, 5847 kB)

 

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 179 kB)

 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát RTF, 5094 kB)

 

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát RTF, 5102 kB)

 

Príloha č. 4: Súhlas (Formát RTF, 11502 kB)

 

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát RTF, 5524 kB)

 

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát RTF, 5129 kB)

 

3.    Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (Formát RTF, 1964 kB)

 

4.     Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Formát RTF, 1911 kB)

 

5.     Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (html odkaz)

 

6.     Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 450 kB)

 

7.    Štandardná stupnica jednotkových nákladov (Formát RTF, 5539 kB)

 

Standardná stupnica jednotlivých nákladov - prílohy (Formát XLS, 123 kB)

 

8.    Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 2025 kB)

 

9.    Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (Formát RTF, 1923 kB)

 

10.   Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra (Formát RTF, 1923 kB)

 

11.   11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

 

        11.2 Design manuál

 

       11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vyhlásenej 3.11.2016 IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

30.11.2016

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Pellegrini otvoril žilinské poradenské centrum pre eurofondy

28.11.2016

 

Informačno- poradenské centrá (IPC) na Slovensku vytvárajú prepojenú sieť s jasným cieľom: poskytnúť čo najviac dôležitých informácií o tom, ako efektívne čerpať eurofondy.  Doposiaľ je zriadených 6 týchto centier. Vyškolení odborní pracovníci vedia dokonca pomôcť aj s konkrétnou prípravou projektov ako- takých, čo pre žiadateľov znamená vyššiu šancu na úspech. Nuž a v konečnom dôsledku najmä prístupnejšie európske financie.

 

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini slávnostne otvoril v poradí štvrté informačno – poradenské centrum v ďalšom krajskom meste – v Žiline. Od 1. októbra tohto roka je toto centrum v skúšobnej prevádzke a jeho celková oprávnená výška výdavkov (včítane spolufinancovania NSK) naň bude 301 487,20 €.

 

Zamestnanci  žilinského IPC vybavili zatiaľ 5 konzultácií, poskytujú však rôzne typy školení, kurzov, seminárov. Medzi ich ďalšie služby patrí aj organizácia konferencií či odborných sympózií v tejto oblasti.

 

DRUHÝ ROK OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRAXI

29.11.2016

 

Európska únia v programovom období 2014 – 2020 dáva Slovensku príležitosť využiť viac ako 4,310 miliardy eur na realizáciu environmentálnych projektov. O tom ako sa využívajú tieto finančné prostriedky bola v poradí už druhá Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá sa konala dňa 22. novembra 2016 v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo za účasti  ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa.

 

Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia zástupcami riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia SR, ako aj sprostredkovateľských orgánov Ministerstva vnútra SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Slovenskej agentúry životného prostredia nebolo jediným bodom konferencie. Samostatný priestor bol venovaný prezentácii jednotlivých prioritných osí operačného programu a diskusii v rámci problematiky odpadového, vodného hospodárstva, ochrany prírody, ovzdušia a energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

 

Podľa ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa bol rok 2016 pre Slovensko veľkou výzvou, okrem povinností vyplývajúcich v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie bol tento rok kľúčovým aj v prípade Operačného programu Kvalita životného prostredia. Boli vyhlásené nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a sú podpísané zmluvy, prostredníctvom ktorých sa implementuje takmer stovka projektov. S veľkým záujmom sa stretli aj ďalšie kolá národného projektu Zelená domácnostiam.

 

Ministerstvo životného prostredia SR bude aj naďalej pokračovať v súčasnom tempe a závery konferencie sa zohľadnia pri ďalšom nastavovaní procesov efektívnej implementácie operačného programu. Cieľom ministerstva je dosiahnuť čo najvyššiu úspešnosť realizovaných enviro-projektov a práve to je oblasť, na ktorú sa bude riadiaci orgán operačného programu výrazne koncentrovať v nasledujúcom období.

 

Prezentácie z výročnej konferencie OP KŽP 2016

 

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo

28.11.2016

 

 Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov - EACEA 40/2016 v rámci programu Erasmus+ (centralizované projekty) „KA3 - Partnerstvá v oblasti OVP - podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo" (2016/C 384/06). Uzávierka bude 17. januára 2017

Viac info [SK, pdf, 410 KB]

 

Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016

25.11.2016

 

V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 - Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka (aktualizácia č. 2) účinné od 15.12.2011 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky upozorňuje, že termín na vrátenie finančných prostriedkov a vysporiadanie finančných vzťahov (t.j. nezrovnalostí, vratiek, nezúčtovanej zálohovej platby) je stanovený do 1. decembra 2016.

 

 Na základe vyššie uvedeného usmernenia je Platobná jednotka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky povinná zabezpečiť vysporiadanie všetkých mylne prijatých platieb resp. neidentifikovanteľných prijatých platieb a preúčtovanie všetkých kreditných operácií na účtoch Štátnej pokladne do 18. decembra 2016.

 

 V prípade, ak sa platba neidentifikuje do 31. decembra 2016 finančné prostriedky na konci rozpočtového roku prepadnú a statnú sa príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Revidovaný pracovný program 2016-2017 pre oblasť FOOD zverejnený

24.11.2016

 

EK zverejnila revidovaný Work programme 2016-2017 pre oblasť Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (SC2) programu Horizont 2020.

 

Varačka: Rómovia si zaslúžia príležitosť

23. 11. 2016

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) prezentovalo na Výročnej konferencii Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) výsledky svojej práce v programovom období 2014-2020. Pre časť programu zameraného na oblasť marginalizovaných rómskych komunít je sprostredkovateľským orgánom. Okrem štátneho sektora sa konferencie zúčastnili tiež predstavitelia mimovládnych organizácií, ktorí mali možnosť vyjadriť sa k nastavenému systému finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie.

Výročnú konferenciu otvorili príhovormi minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák a vedúci služobného úradu ministerstva vnútra Ondrej Varačka. „Našim hlavným krédom je ‚Rómovia si zaslúžia príležitosť‘. Chceme sa prostredníctvom operačného programu podieľať na zlepšení ich životnej situácie a začlenení do spoločnosti. Vďaka Európskej únii máme pre marginalizované rómske komunity dostupných 383 miliónov eur,“ povedal Ondrej Varačka.

 

OP ĽZ v gescii MV SR predstavila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

 

Po nasledovnom bližšom predstavení všetkých prioritných osí OP ĽZ mali účastníci konferencie možnosť rozdeliť sa do skupín, z ktorých každá pokrývala jednotlivú oblasť programu. Diskusie na tému marginalizovaných komunít a možností, ako jej pomôcť, sa zúčastnili zástupcovia štátnych a mimovládnych organizácií. „Oceňujem príležitosť otvorenej diskusie s odborníkmi. Aj vďaka nim môžeme jednotlivé nevyhnutné procesy zjednodušovať a nastavovať tak, aby pomohli čo najväčšej časti našej cieľovej skupiny, znevýhodňovaným ľuďom,“ povedala riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

 

Hlavnou témou diskusie bola pripravovaná výzva zameraná na bývanie, ktorá bude vyhlásená začiatkom roka 2017. Jej cieľom je zlepšiť marginalizovaným komunitám podmienky bývania prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a 5 % financovaním zo strany samosprávy a mimovládných sektorov. Ambíciou výzvy bude taktiež prispieť k začleňovaniu rómskej menšiny do majoritnej spoločnosti a k zlepšovaniu ich vzájomného spolužitia. Vyhlásená výzva sa bude týkať územia vybraných 1043 miest a obcí.

 

V súčasnosti sú vyhlásené výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl a komunitných centier. V prípade materských škôl bude uzávierka už 3. hodnotiaceho kola 2. decembra 2016. Obce majú naďalej čas požiadať o nenávratný finančný príspevok.

 

Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2016

21.11.2016

 

Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k31.10.2016 prostriedky vo výške 11304,46 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 97,30%.

 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

23.11.2016

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, pričom oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne s uvedenými činnosťami môžu byť predmetom projektu aj marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh, aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.). Základným rozdielom medzi predmetnými výzvami je dĺžka podnikania s tým, že v rámci výzvy pre nové a začínajúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci menej ako 3 roky a v rámci výzvy pre existujúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci minimálne 3 roky.

 

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 30 mil. EUR pre nové a začínajúce podniky a vo výške 40 mil. EUR pre existujúce podniky.

 

K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre nové a začínajúce podniky je 30 000 000 EUR.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre existujúce podniky je 40 000 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia výziev: 22.11.2016

 

Typ výziev: otvorené

 

Pre kompletné informácie k výzvam spolu s ich prílohami kliknite na stránku:

http://bit.ly/2gA8peh

 

Zároveň na webovom sídle (http://bit.ly/2gkqkmk) sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetné výzvy.

 

O konaní informačných seminárov k predmetným výzvam sa včas dozviete na webovom sídle OP VaI.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2gfVEos

 

Na webstránke Úradu vlády SR bola zverejnená výzvy na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2017.

18.11.2016

 

Podrobnosti výzvy: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2017/

 

Pozvánka na seminár „Súkromný sektor v programoch rozvojovej spolupráce EÚ“

18 11.2016

 

Dobrý deň ,

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť a pozvať Vás resp. zástupcu Vašej spoločnosti na zaujímavý seminár „Súkromný sektor v programoch rozvojovej spolupráce EÚ“, ktorý organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci podujatí Slovenského predsedníctva v  Rade EÚ v spolupráci s Platformou podnikateľov zapojených do rozvojovej spolupráce. Seminár sa uskutoční dňa 24. 11. 2016 v  Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava.

 

Obsahom seminára je poskytnúť slovenským subjektom, hlavne privátnym firmám a spoločnostiam informácie a poznatky o ich možnom zapojení do projektov EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce. EÚ je najväčším svetovým donorom a v rámci jej programov EuropeAid je široký priestor pre zapojenie privátneho sektoru. Nakoľko slovenské subjekty sú doteraz veľmi málo angažované a zapájané do projektov EÚ, je cieľom seminára poskytnúť praktické informácie a rady z tejto oblasti.

 

Účasť na seminári je bezplatná.

 

Uvítame Vašu účasť a v prípade záujmu sa môžete zaregistrovať podľa informácií v prílohe tohto emailu.

 

Zostávame s pozdravom,

 

Jaroslav Chlebo

Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

Ing. Martin Benko

Predseda

Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu

Bratislava

 

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste elektronicky na https://delegate.eu2016.sk . Vstupný prihlasovací delegation code je: B_MZV_KS_1124.Participant . Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia Vás prosíme vyplniť všetky „povinné“ údaje.

 

V prípade problémov, alebo otázok ohľadom akreditácie kontaktujte accreditation.skpres@mzv.sk. V prípade ostatných otázok  kontaktujte privatesectorconference@mzv.sk alebo +421 (0)2 5978 3641 alebo 0908 705 067

 

Ministerstvo pôdohospodárstva

18.11.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že nakoľko vypršala 6-mesačná platnosť oznámení o schválení obsahových námetov stanovená v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie; podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností; b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov, vyhlásenej dňa 5. 11. 2015, výzvu možno považovať za zrušenú.

Generálna riaditeľka SEP MV SR sa zúčastnila na kongrese ITAP

16.11.2016

 

Ministerstvo vnútra, ktoré je v programovom období 2014-2020 riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), plánuje v roku 2017 vyhlásiť 20 vyzvaní na národné projekty v hodnote 94,77 milióna eur. Aj o tom  hovorila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková na medzinárodnom kongrese ITAPA. Ten sa konal v dňoch 14. a 15. novembra v Bratislave.

 

Okrem vyzvaní na národné projekty pripravuje rezort aj jednu dopytovo-orientovanú výzvu pre samosprávy s alokáciou 11,44 milióna eur. Riadiaci orgán pripravuje tiež vyzvania pre ďalšiu sériu národných projektov. Tie však ešte len budú predmetom schvaľovania reformných zámerov. Naplánované sú aj ďalšie dopytovo-orientované výzvy. Všetky tieto výzvy a vyzvania sú v pláne do júla 2017.

 

 

Monitorovací výbor doteraz schválil pre Operačný program Efektívna verejná správa 33 zámerov národných projektov v celkovej sume 209 miliónov eur. Hodnotiaca komisia zas schválila 14 reformných zámerov národných projektov v sume 109 471 387,00 eur. „V utorok 8. novembra vyhlásilo ministerstvo vnútra ako riadiaci orgán pre OP EVS dve vyzvania na národné projekty, a to Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy a Optimalizácia procesov vo verejnej správe. V oboch prípadoch je žiadateľom aj prijímateľom rezort vnútra,“ vysvetlila generálna riaditeľka Sekcie európskych programov rezortu vnútra Adela Danišková. Ako dodala, ďalšie vyzvanie je už teraz vo finálnej fáze prípravy, pričom do konca roka by mali byť vyhlásené ešte tri.

 

Do konca roka 2016 plánuje riadiaci orgán vyhlásiť výzvy pre dopytovo – orientované projekty, ktoré budú zamerané na podporu neziskového sektora. Najbližšie to bude výzva pre mimovládne organizácie s alokáciou 15 miliónov eur. OP EVS podporí projekty, ktoré budú zamerané na podporu lepšej tvorby verejných politík, má pomôcť pri ich implementácii a monitorovaní. Cieľom je zvýšiť občiansku informovanosť a participáciu. Program podporí projekty, ktoré budú zahŕňať sieťovanie organizácií, ale aj vznik platforiem v témach a oblastiach týkajúcich sa fungovania verejnej správy. Rezort plánuje podporiť tiež také projekty, ktoré chcú posilniť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou. Ministerstvo vnútra podporí aj verejné diskusie na témy týkajúce sa verejnej správy, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či monitoring a vyhodnocovanie služieb a aktivít verejných inštitúcií.

 

Informácia o stave alokácie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

16.11.2016

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie si v nadväznosti na termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola dovoľuje informovať o aktuálnom dopyte žiadostí o poskytnutie NFP predložených v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, ktorý je na webovom sídle www.opvai.sk zverejnený v grafickej forme na stránke (v dolnej časti):

- http://bit.ly/2auFUKD

 

Vzhľadom na objem požadovaného NFP v predložených žiadostiach o poskytnutie NFP plánuje Ministerstvo hospodárstva SR navýšenie výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

 

Údaje o stave finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu budú v nadväznosti na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v ďalších hodnotiacich kolách priebežne aktualizované tak, aby sa žiadatelia mohli efektívne rozhodovať pri príprave a predkladaní žiadostí o poskytnutie NFP, s ohľadom na aktuálne voľnú časť indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ffDZJR

 

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017 (OPVaI).

16.11.2016

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na stránke:

- http://bit.ly/2fEyrth

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ffBmrs

 

14. novembra 2016 bola bola na portáli MDVRR SR

15.11.2016

 

v Aktualitách sekcie Regionálny rozvoj uverejnená Výzva na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie č.3/SRR/2016 s prílohami.

Viac informácií na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=92851

 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

15.11.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre národné projekty verzia 1.0 pre Programové obdobie 2014-2020, ktorá nadobúda účinnosť dňa 15.11.2016. Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami je dostupná tu.

 

Stanovisko Pracovnej skupiny pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

15.11.2016

 

Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR vydala stanovisko k predloženému indikatívnemu harmonogramu výziev, vyzvaní národných projektov a vyzvaní projektov technickej pomoci pre Operačný program Ľudské zdroje na rok 2017. Stanovisko a harmonogram výziev a vyzvaní sú dostupné tu. Identifikované synergie a komplementarity v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní pre všetky operačné programy sú zverejnené na web sídle Partnerská dohoda.

 

5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región

14.11.2016

 

 5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. 11. 2016 v Bratislave.

Dvojdňové fórum organizoval Úrad vlády Slovenskej republiky ako predsedajúca krajina, spoločne s Európskou  komisiou. Dunajská stratégia predstavuje politický nástroj regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je koncentrovať úsilie partnerských štátov na riešenie spoločných problémov regiónu. Implementácia dunajskej stratégie je založená na práci v rámci 11 prioritných oblastí, ktoré sú koordinované dvojicou krajín. Slovensko koordinuje prioritnú oblasť 4 (ochrana vôd) s Maďarskom a prioritnú oblasť 7 (vedomostná spoločnosť) so Srbskom.

 

Fórum otvorili: premiér Robert Fico, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracics.

 

Vo svojom príhovore predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico povedal: "Keď sme sa pripravovali na tohtoročné výročné fórum a rozmýšľali sme nad tým, akým témam sa v rámci diskusií venovať, dospeli sme k názoru, že najvhodnejšie bude zamerať sa na tie oblasti, v ktorých vieme ako Slovensko poskytnúť istú pridanú hodnotu a prostredníctvom ktorých vieme byť príkladom a motiváciou pre ostatné krajiny dunajského regiónu - podpora inovácií sa preto stala prioritou vo všetkých relevantných operačných programoch, či už na národnej alebo na nadnárodnej úrovni."

 

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu na úvod fóra pripomenul, že: "Dunaj nekončí tam,  kde EÚ. Naša makroregionálna stratégia  pre Dunaj je silnou európskou pridanou hodnotou pre všetkých 14 zúčastnených krajín."

Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý je zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a Spoločné výskumné centrum, doplnil: "Vzdelávanie a veda zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore krajín v dunajskom regióne, pretože je potrebné prilákať a udržať najlepšie talenty tu v regióne. To je predpokladom pre trvalý hospodársky rast, vytváranie pracovných miest a sociálny rozvoj. Vďaka jedinečnosti svojich vedeckých poznatkov môže práve Spoločné výskumné centrum hrať dôležitú úlohu pri vytváraní konkurencieschopného regiónu Dunaja."

 

Zástupcovia Európskej komisie, národní experti, spoločenské organizácie a zástupcovia podnikateľskej sféry zo 14 krajín po otvorení 5.výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región počas podujatia diskutovali, ako zvýšiť  a zefektívniť vzájomnú spoluprácu. Ako vyplýva z názvu fóra - Inovačné toky - voda, vedomosti a inovácie v dunajskom regióne - osobitný dôraz sa kládol  na dve tematické priority: výskum a inovácie a vodné hospodárstvo.

 

Viac informácii, ako aj prezentácie z uvedeného fóra, nájdete na linku: http://www.danube-region.eu/about/annual-fora/annual-forum-2016

5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región

 

Usmernenie MPRV SR č. 3644/2016-640

14.11.2016

 

 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Usmernenie MPRV SR č. 3644/2016-640 (pdf, 1.44 Mb, 159

 

Dňa 12.11.2016 bola do prevádzky uvoľnená verzia 8.3 ITMS2014+.

14.11.2016

 

Na uvedenom linku https://trello.com/c/JGoAxBqD/12-popis-zmien-

verejnej-casti je k dispozícii pdf. dokument popisujúci najdôležitejšie zmeny funkcionalít verejnej časti ITMS2014+ z pohľadu koncového používateľa.

Pre zmenu notifikácií a oznamov si upravte nastavenia v časti Nastavenia Notifikácií <http://public.itms2014.sk/pouzivatelske-nastavenia-notifikacii>.

 

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do nových záväzkov neprojektových opatrení PRV 2014 – 2020 v roku 2016

11.11.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 18.10.2016 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko k uplatneniu výberových kritérií pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) a opatrenia dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že pre žiadosti podané v roku 2016 na AEKO a ZPZP nie je potrebné uplatniť výberové kritériá.

 

Vzhľadom na uvedené platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2016 predložili žiadosť o zaradenie do AEKO a ZPZP, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do týchto opatrení (ďalej len „oznámenie“).

 

Podmienkou na zaradenie do AEKO je v zmysle § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku.

 

Formuláre záväzného vyhlásenia sú pre veľký rozsah podmienok rozdelené osobitne pre operácie integrovaná produkcia a pre ostatné operácie a sú prílohou tohto oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA. Príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať a je ich potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

 

Podmienkou na zaradenie do ZPZP je v zmysle § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas jedného roka odo dňa začiatku plynutia záväzku.

 

Okrem toho na základe požiadaviek Európskej Komisie v prípade, že žiadateľ v rámci žiadosti ZPZP požiadal o poskytnutie platby na operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice, je za účelom overenia plnenia podmienky voľného ustajnenia dojníc povinný predložiť aj 2 ks fotografií zobrazujúcich každý ustajňovací priestor samostatne, z ktorých bude viditeľný spôsob ustajnenia dojníc.

 

V prípade, že žiadateľ v rámci žiadosti ZPZP požiadal o poskytnutie platby na operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny, je za účelom overenia plnenia podmienky zaťaženia podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke povinný predložiť:

 

 1. časť projektovej dokumentácie obsahujúcu rozmery chovného priestoru (ak je k dispozícii),
 2. vyplnenú a podpísanú prílohu Čestné vyhlásenie o chovnom priestore hydiny za každý jednotlivý chovný priestor osobitne,
 3. najmenej 2 ks fotografií chovného priestoru za každý chovný priestor samostatne.

 

Fotografie musia byť vyhotovené v aktuálnom čase, pričom každú z nich označte na rube názvom žiadateľa, označením chovného priestoru a dátumom vyhotovenia. Formuláre záväzného vyhlásenia a čestného vyhlásenia o chovnom priestore hydiny sú prílohou tohto oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA. Príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať a všetky požadované dokumenty je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Oznámenie o podozrení na neplnenie podmienok zaťaženia pre žiadateľov o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020

11.11.2016

 

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami rozvoja vidieka v zn. n p., je žiadateľ o platbu pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ďalej len „ANC“) povinný plniť podmienku zaťaženia najmenej 0,3 dobytčích jednotiek, ktorými sú polygastrické zvieratá alebo kone registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), ktorých držiteľom je žiadateľ o poskytnutie podpory, na 1 ha trvalých trávnych porastov v ANC v období od 1. mája do 31. októbra daného roku žiadosti o platbu.

 

Podľa § 25 písm. i) cit. nariadeniaje žiadateľ o platbu na operáciu ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (ďalej len „AEKO“) povinný dodržiavať zaťaženie zvieratami chovanými v poľnohospodárskom podniku najviac 1,9 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní, ktorých je držiteľom a sú registrované v CEHZ na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov, a najmenej 0,3 dobytčej jednotky na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov v období od 1. mája do 31. októbra každého roka záväzku.

 

Podľa § 37 písm. c) cit. nariadenia je žiadateľ o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na trvalé trávne porasty (ďalej len „EKO“) povinný dodržiavať zaťaženie zvieratami v prepočte 0,3/ha dobytčej jednotky trvalých trávnych porastov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, a najviac 1,9/ha dobytčej jednotky poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok, od 1. mája do 31. októbra každého roku trvania záväzku a je držiteľom hospodárskych zvierat registrovaných v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktoré sa vzťahuje záväzok k 1. máju príslušného roka.

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) vykonáva administratívnu kontrolu dodržania uvedených podmienok za každý deň určeného obdobia, ktoré trvá od 1. mája do 31. októbra. Vo výpočte denného stavu dobytčích jednotiek sa zohľadňujú zvieratá podľa stavu určených druhov hospodárskych zvierat na farmách evidovaných v CEHZ na žiadateľa ako držiteľa, pričom pri EKO je možné započítať len hospodárske zvieratá registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom.

 

Na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2016 platobná agentúra zistila podozrenie na neplnenie týchto podmienok u 548 žiadateľov pre ANC, 12 žiadateľov pre AEKO a 8 žiadateľov pre EKO, ktorých zoznam uvádzame v prílohe tohto oznámenia. Týmto žiadateľom platobná agentúra odporúča overiť správnosť údajov evidovaných v CEHZ, ako napríklad: žiadateľ je jediný držiteľ farmy v zmysle právnej úpravy platnej od 1. apríla 2015; evidencia farmy na jednoznačný identifikátor žiadateľa, ktorým je IČO resp. u fyzických osôb aj rodné číslo v prípade poskytnutia súhlasu s použitím osobných údajov pre Plemenárske služby SR, š. p.; oprava chybných hlásení v CEHZ; registrácia hospodárskych zvierat v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby na ÚKSÚP.

 

Finálny výpočet zaťaženia platobná agentúra vykoná v 47. týždni 2016, ktorý bude rozhodujúci pre administratívnu kontrolu daných podmienok pre schvaľovanie priamych podpôr pre kampaň 2016.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti r. 2016 v GSAA

11.11.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) si dovoľuje žiadateľov informovať, že po analýze údajov z aplikácie GSAA a vzhľadom na jej funkčnosť a reakčný čas je aplikácia GSAA opäť sprístupnená pre žiadateľov v termíne najneskôr do 17.11.2016. Platobná agentúra tak rozhodla za účelom riešenia čo možno najväčšieho počtu zistených nezrovnalostí administratívnym postupom. Postupy úpravy jednotlivých hraníc užívania ostávajú zachované. Opätovne upozorňujeme, že všetky zásahy žiadateľom v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do systému IACS a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesprávnych zmien v GSAA, môžu vzniknúť nové chyby, čo adekvátne predĺži proces spracovania žiadostí pre rok 2016.

Stanovený termín je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie súvisiace procesy spracovania žiadostípred schvaľovaním platieb priamych podpôr pre kampaň 2016.

 

V mene všetkých zainteresovaných strán ďakujeme za informácie a podnety, a veríme, že tieto  prispejú k zlepšeniu aplikácie GSSA tak, aby sa stala plnohodnotným a užívateľsky prijateľným nástrojom pre žiadateľov, ako aj pre využitie platobnej agentúry pri administrovaní žiadostí. Problémy súvisiace s aplikáciou GSAA je možné nahlasovať na helpdesk@vupop.sk.

 

Základné informácie o príspevku na kúpu elektromobilu

10.11.2016

 

Ministerstvo hospodárstva pripravilo v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu ( ZAP SR) projekt, po ktorom budú elektromobily finančne dostupnejšie. Projekt podporí nákup elektromobilov a hybridov sumou viac ako 5,2 miliónov eur z peňazí Recyklačného fondu a prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu. Ide o prvý vážny krok na podporu elektromobility na Slovensku, po ktorom by sa na slovenské cesty malo dostať viac ekologických a nízkoemisných vozidiel.

 

Tieto vozidlá po ukončení životnosti budú tvoriť základ pre nové rozvoj nových technológií a spôsobov spracovania starých vozidiel u autorizovaných spracovateľov starých vozidiel.

 

 

Formou častých otázok a odpovedí ponúkame najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o príspevok:

(Ak na otázky nie je možné nájsť odpoveď v tomto texte, treba ich adresovať ZAP SR, email : mkoisova@zapsr.sk)

 

Ako dlho projekt bude trvať a kedy sa začína?

Podpora kúpy elektromobilov sa začala 11.11.2016 a bude trvať do konca roku 31.12. 2017, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. Podmienkou na vyplatenie prostriedkov je registrácia vozidla na Slovensku do 31.12.2017

 

Kto sa o podporu môže uchádzať?

Podporu môže žiadať občan, podnikateľský subjekt, ale aj mestá a obce. Teda ľubovoľná osoba zapísaná v registrácii vozidla ako jeho vlastník.

 

Akých vozidiel sa podpora týka?

Ide o príspevok pre vozidlá kategórie M1 (osobné motorové vozidlá) a N1 (malý nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3,5t)s pohonom BEV (Battery electric vehicle, čisto elektrické vozidlo, len s elektrickým pohonom dobíjateľným z elektrickej siete) a PHEV (Plugin hybrid electric vehicle, vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete) a spaľovacím motorom. Pre vylúčenie pochybností musí mať vozidlo elektrickú zásuvku na dobíjanie batérií.

 

Je možný príspevok aj na ojazdené vozidlá?

Nie, príspevok smie byť vyplatený len na kúpu nového dosiaľ neregistrovaného  vozidla v SR, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný MDVaRR).

 

Aká je výška príspevku?

Príspevok bude vyplácaný postupne v troch splátkach. Dôvodom je zábezpeka, aby vozidlá zostali v SR a zabránilo sa ich cezhraničnému vývozu.

 

Pri podpore 5.000 eur pre BEV získa vlastník nového elektromobilu po pristúpení na podmienky udelenia príspevku a registrácii vozidla bezodkladne 2.000 eur. Druhých 1.500 eur dostane nasledujúci mesiac po uplynutí prvého roku registrácie na Slovensku a  zvyšných 1.500 eur nasledujúci mesiac po druhom roku registrácie na Slovensku.  Pri kúpe nového vozidla poháňaného batériou dobíjateľnou cez vonkajší zdroj elektrickej energie a doplnkovým spaľovacím motorom (PHEV - Plug-in hybrid elektrické vozidlo) získa vlastník dotáciu vo výške 3.000 eur, rozdelenú na rovnaké časti (1.000eur) v tých istých časových úsekoch a tých istých podmienkach registrácie vozidla na Slovensku.

 

                                                  spolu                  po registrácii        1. rok                   2. rok

BEV (čisto elektrický pohon)     5.000 EUR           2.000 EUR           1.500 EUR           1.500 EUR

PHEV ( plugin hybridný pohon) 3.000 EUR           1.000 EUR           1.000 EUR           1.000 EUR

 

Aké sú ďalšie podmienky vyplatenia celej sumy?

Vozidlo musí byť minimálne po dobu dvoch rokov evidované vo vozidlovom parku SR. Kontrolný mechanizmus toho, či vozidlo je v evidencii, bude vykonávaný v úzkej spolupráci s Prezídiom policajného zboru – evidencia vozidiel.

 

Kde sa o podporu možno uchádzať?

Stačí navštíviť autorizovaných predajcov vozidiel na Slovensku. O možnosti príspevku sú informovaní a poznajú podmienky a proces registrácie.

 

Aký je proces registrácie?

Proces registrácie a vyplácania príspevku administruje Zväz automobilového priemyslu SR. Ak na otázky nie je možné nájsť odpoveď v tomto texte, treba ich adresovať ZAP SR (www.zapsr.sk)

 

Ambíciou je, aby bol proces čo najjednoduchší. ZAP SR má skúsenosti z projektu známeho ako „šrotovné“. Dôležitou informáciou je fakt, že príspevok si predajca automaticky neodráta zo zaplatenej sumy ako zľavu, ale musí sa o neho uchádzať zákazník. Ten si ho po vyplatení sumy za vozidlo, môže vzápätí nárokovať na svoj účet po splnení podmienok.

 

Postup:

 •  Objednávka vozidla – zákazník si objedná vozidlo prostredníctvom autorizovanej siete predajcov, predajca objednáva vozidlo u výrobcu/zástupcu výrobcu (importéra)
 • ·Rezervácia prostriedkov – importér vykoná rezerváciu prostriedkov na konkrétne vozidlo (VIN číslo), pričom výrobca garantuje technické parametre vozidla tak, že vozidlo plní parametre na podporu. O rezervácii /vinkulácii prostriedkov dostane importér potvrdenie.
 • Dodávka a zaregistrovanie vozidla – po dodaní, predaji a registrácii vozidla uzavrie  vlastník vozidla a ZAP SR právny vzťah, na základe ktorého ZAP SR vyplatí vlastníkovi vozidla následne prvú splátku.

 

Existujú obmedzenia ohľadom značky, alebo kúpnej ceny automobilu?

Nie. Podmienkou je, aby išlo o nové, neregistrované vozidlo, ktoré sa predáva v sieti autorizovaných predajcov a ktoré má na Slovensku autorizovaného zástupcu výrobcu podľa autorizácie MDVaRR SR. Zástupca výrobcu zmluvne garantuje splnenie technických podmienok ktoré sú od vozidla požadované. Teda aby išlo čisto elektrický alebo kombinovaný hybridný plugin pohon vozidla.

 

Čo sa stane, ak bude chcieť majiteľ vozidlo predať pred uplynutím lehoty 24 mesiacov?

Pôvodný vlastník vozidla bude dostávať podporu ďalej, pokiaľ bude vozidlo registrované na Slovensku.

 

Čo sa stane, ak majiteľ vozidlo predá do zahraničia pre uplynutím lehoty 24 mesiacov?

V prípade, že vozidlo nebude v evidencii na Slovensku, ďalšia časť príspevku už nebude vyplatená.

 

Podporená je len kategória M1 a N1 takže napríklad elektrické motorky podporu nemôžu získať?

Nie, podporu získajú len vozidlá kategórie M1 a N1.

 

Ak záujemca podpíše zmluvu s predajcom (dealerom) na dodanie vozidla a vozidlo sa bude vyrábať napríklad 6 mesiacov nemôže sa stať, že sa prostriedky minú a po dodaní vozidla už nebudú zdroje na podporu?

Mechanizmus alokovania prostriedkov bude obdobný ako v prípade tzv. šrotovného. Po objednaní vozidla zadáva výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla (tzv. dovozca) údaje o objednanom vozidle do registra. Od tohto okamihu sú na objednané vozidlo alokované prostriedky na podporu. Takže výroba vozidla môže trvať aj viac ako 6 mesiacov a kupujúci bude mať garantovanú podporu. Podmienkou je iba dodanie a registrácia vozidla najneskôr do konca roku 2017.

 

Usmernenie č. 2 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

 11.11.2016

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 10.11.2016 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

 

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 je upresnenie a doplnenie informácií uvádzaných vo výzve vo vzťahu k:

 

- spôsobu podania ŽoNFP (doručenie ŽoNFP), ktorý predstavuje formálnu náležitosť výzvy - 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP,

- spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,

- spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,

- spresneniu definícií a relevancií k horizontálnym princípom vybraných merateľných ukazovateľov projektu, doplneniu nepovinného merateľného ukazovateľa projektu a úpravy príznaku rizika v prípade vybraného nepovinného merateľného ukazovateľa projektu v rámci prílohy č. 5 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

 

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 10.11.2016.

 

Úplné znenie Usmernenia č. 2 nájdete na stránke:

http://bit.ly/2auFUKD

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2g2iVus

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

10.11.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 8.11.2016 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje. Prílohy k výzve sú dostupné tu.

 

 

 

Výzva - decentralizovaná podpora

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

 

UPOZORNENIE: SO IROP pre PO3 zverejnil informáciu o ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY. Podrobnosti sú k dispozícii v časti AKTUALITY, popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie tu (pdf, 400 kB) . Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované.

 

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

 

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

 

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

 

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

 

Všetky dokumenty k vyššie uvedenej výzve sú skomprimované a k dispozícii v jednom súbore tu (zip, 9 MB).

 

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

10.11.2016

 

 Úrad vlády SR ako správca programov:

SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) - PA7

SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) - PA16 + PA17

SK07 Zelené inovácie v priemysle (GII) - PA21

SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC) - PA26

SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) - PA29

aktualizoval dňa 10.11.2016 oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov na úrovni programov:

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálneho fondu na úrovni programu

Novembrové dve kolá Zelenej domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. €

9.11.2016

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.

 

Najbližšie 4. kolo  určené pre celé Slovensko  bude zamerané len na fotovoltické panely. O poukážky bude možné požiadať v pondelok 21. 11. 2016 od 12,00 hod. . Domácnosti z mimobratislavských krajov majú k dispozícii 2 mil. € a pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude vyčlenených 500-tisíc €, čo podľa priemerného inštalovaného výkonu predstavuje približne 200 poukážok. Táto suma je limitovaná cieľom projektu Zelená domácnostiam, podľa ktorého by mali byť v BSK podporené fotovoltické zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 0,75 MW. Po naplnení tohto cieľa už nebude možné vydávať poukážky na inštaláciu fotovoltických zariadení v BSK.

 

Pripravované 5. kolo projektu bude na  podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla len pre  mimobratislavské regióny. Vyhlásené bude v utorok 29. 11. 2016 o 12,00 hod.   s plánovaným rozpočtom 4 mil. € . Pre bratislavský región je kolo zamerané na podporu výroby tepla plánované v prvom štvrťroku 2017.

 

„Z reakcií neúspešných žiadateľov v 3. kole vyplynulo, že domácnosti sú pripravené na inštalácie a chcú ich využívať už túto vykurovaciu sezónu. Systém financovania národného projektu zo štrukturálnych fondov umožňuje uvoľňovať prostriedky len postupne, po menších vopred určených čiastkach, preto sme hľadali možnosti, ako ďalšie kolá vyhlásiť ešte tento rok,“ vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Naďalej platí, že pre úspešnosť elektronicky podanej žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe. Domácnosti, ktoré si nie sú isté, či stihnú inštaláciu počas 4 mesiacov zrealizovať, by mali s podávaním žiadosti jednoznačne počkať na ďalšie kolá.

 

Počas doterajších 3 kôl bolo vydaných 6 493 poukážok v celkovej hodnote 14,24 mil. €. „Z vydaných poukážok zostalo nevyužitých až 27 % percent. Najčastejšou príčinou bolo, že žiadatelia neboli na inštaláciu pripravení a v mnohých prípadoch si neprečítali ani podmienky projektu,“ zdôraznil S. Jurikovič vedúci oddelenia komunikácie.

 

Opakovali sa predovšetkým chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky, ktoré sa týkali miesta inštalácie a výberu zariadenia. Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú už zverejnené všeobecné a osobitné podmienky k najbližšiemu 4. kolu, ako aj manuál pre domácnosti k vypĺňaniu žiadostí. V prípade akýchkoľvek otázok sú k dispozícii pracovníci SIEA.

 

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty optimalizácie verejnej správy a vzdelávania zamestnancov

9. 11. 2016

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo v utorok 8. novembra vyzvania pre dva národné projekty. Žiadateľom a prijímateľom bude v oboch prípadoch ministerstvo vnútra. Ide o projekt ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy a projekt optimalizácie procesov vo verejnej správe.

 

V prípade projektu s názvom „Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy“ je indikatívna výška finančných zdrojov Európskej únie (EÚ) 1 050 000 eur. Cieľom projektu bude zanalyzovať súčasný stav v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy, následne vytvoriť koncepciu vzdelávania a dva rámcové vzdelávacie programy. Všetky tri hlavné aktivity projektu by mali byť ukončené v priebehu roka 2017. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov bude mať pozitívny vplyv na skvalitnenie výkonu vo verejnej správe ako aj na skvalitnenie poskytovaných služieb občanom cez odborne pripravených a vyškolených zamestnancov. Udržateľným výsledkom projektu tak bude existencia koncepcie ďalšieho vzdelávania.

 

Druhým národným projektom, na ktorý vyhlásil riadiaci orgán pre OP EVS vyzvanie, je „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“. V tomto prípade je indikatívna výška finančných zdrojov EÚ na vyzvanie 26 800 000 eur. V projekte sa bude prijímateľ zameriavať na riešenie životných situácií občanov a podnikateľov. Životné situácie sú rozdelené do niekoľkých okruhov, ako je napríklad bývanie, doprava, občianstvo, zdravie a sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, zamestnanie či rodina a medzi konkrétne životné situácie patrí napríklad narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod, starostlivosť o dieťa alebo dedičské konanie. Projekt identifikuje 90 najdôležitejších životných situácií. Konečným výsledkom projektu budú optimalizované a implementované nové efektívnejšie riešenia týchto životných situácií. Zabezpečí sa tak zvýšená efektívnosť procesov, ktoré vykonáva verejná správa v rámci riešenia životných situácií ako aj ich kvalita a dostupnosť z pohľadu občana či podnikateľa. Cieľom je preniesť záťaž pri vybavovaní vecí na úradoch z občana a podnikateľa na štát.

 

Operačný program Efektívna verejná správa tiež pripravuje dopytovo-orientovanú výzvu pre mimovládne neziskové organizácie. Alokácia predstavuje v tomto prípade 15 miliónov eur. Program podporí projekty, ktoré budú zamerané na podporu lepšej tvorby verejných politík, má pomôcť pri ich implementácii a monitorovaní. Cieľom je zvýšiť občiansku informovanosť a participáciu. OP EVS podporí projekty, ktoré budú zahŕňať sieťovanie organizácií, ale aj vznik platforiem v témach a oblastiach týkajúcich sa fungovania verejnej správy. Rezort plánuje podporiť tiež také projekty, ktoré chcú posilniť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou. Ministerstvo vnútra podporí aj verejné diskusie na témy týkajúce sa verejnej správy, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či monitoring a vyhodnocovanie služieb a aktivít verejných inštitúcií.

 

 

 

Projekt Podpora vysporiadania pozemkov dostal zelenú

8. 11. 2016

 

Na 5. zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritné osi 5 a 6 jej členovia schválili zámer národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov. Projekt je zameraný na dlhodobý problém v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktorý má dopad aj na budovanie infraštruktúry.

 

Projektový zámer Podpora vysporiadania pozemkov bol schválený v piatok 4. novembra 2016. Na zasadnutí Komisie sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie Martin Orth a Jana Kolaříková. „Ambíciou tohto národného projektu je čo najskôr spustiť a zabezpečiť zapojenie obcí do procesov vysporiadania pozemkov prostredníctvom aktualizácie a získania nových údajov v teréne. Obciam sa dostane pomoc aj vo forme informačných, osvetových a mediačných činností tak, aby celý proces úspešne zvládli,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) Adela Danišková.

 

Projekt je súčasťou „Take Away“ balíka a spoločne s ďalšími národnými projektmi sa týka 150 obcí vybraných na základe indexu podrozvinutosti. „Téma nevysporiadaných pozemkov je dlhotrvajúcim problémom. Na jednej strane má nepriaznivý dôsledok pre marginalizované rómske komunity, na druhej neumožňuje infraštruktúrne investície v takýchto lokalitách. Veríme, že národný projekt obe bariéry minimalizuje,“ povedala riaditeľka Odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

 

OP ĽZ vyhlási v nasledujúcich mesiacoch vyzvanie na tento národný projekt. Po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok prijímateľovi projektu, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK), sa do procesu bude môcť zapojiť 150 vybraných obcí, o čom budú informované Úradom.

 

Počas zasadnutia Komisie boli jej členovia informovaní o aktuálnom stave implementácie prioritných osí 5 a 6 OP ĽZ. Detailnejšie údaje boli poskytnuté predovšetkým v rámci vyhlásených vyzvaní (PO 5), výziev (PO 6) a harmonogramu vyzvaní a výziev pre nasledujúce mesiace.

 

OP ĽZ spravuje v programovom období 2014-2020 v gescii MV SR 330 miliónov eur z Európskych investičných a štrukturálnych fondov. V kalendárom roku boli vyhlásené doposiaľ dve výzvy zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl a komunitných centier. Do týchto výziev sa môže naďalej zapojiť 1044 obcí a miest zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského kraja. V októbri boli vyhlásené dve vyzvania Komunitné centrá a Terénna sociálna práca, ktorých realizátorom bude ÚSVRK. V novembri 2016 je plánované vyhlásenie výzvy na prístup k pitnej vode. Začiatkom roka 2017 sa očakáva vyhlásenie výziev na odpady a bývanie. Ambíciou tejto časti OP ĽZ je prostredníctvom investičných a neinvestičných projektov zvrátiť nepriaznivý sociálnoekonomický stav v marginalizovaných, t.j. znevýhodňovaných komunitách.

 

Vyhlásenie 3. výzvy na odborných hodnotiteľov pre hodnotenie projektov preložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

7. 11. 2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/03.

 

VYZVA NA ODBORNEHO HODNOTITELA.docx

 

01_Ziadosti o zaradenie do databazy odbornych hodnotitelov.docx

 

02_Zivotopis.doc

 

03_Cestne vyhlasenie.docx

 

Výzva na odborných hodnotitelov PO1

8.11.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

vyhlasuje

 

výzvu č. 1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Oznámenie k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci

8.11.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 7. novembra 2016 vydalo Oznámenie k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci pre jednotlivých žiadateľov. Oznámenia sú zverejnené v časti Projekty/Projekty technickej pomoci/Vyzvania pre projekty technickej pomoci.

 

 

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

4.11.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016

 

V Ý Z V U

 

na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho

operačného programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

GP e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 výsledky (Nadácia Orange).

4.11.2016

 

V treťom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácia Orange opäť podporila užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií. Na podporu zodpovedného a bezpečného používania komunikačných technológií deťmi takto prerozdelí 50 000 eur.

 

Odborná hodnotiaca komisia posudzovala celkovo 115 prijatých projektov. Najaktívnejšími žiadateľmi boli aj v tomto ročníku základné školy, ktorých prihlásené projekty tvorili 57 % všetkých žiadostí. Hodnotiaca komisia rozdelila medzi 48 najzaujímavejších projektov celkovú sumu 50 000 eur.

 

Dokument na stiahnutie:

- Zoznam podporených projektov s krátkou anotáciou (http://bit.ly/2e8cdCS)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fonkUl

 

Aj v novom programovom období vychádza časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch - EUROKOMPAS.

3.11.2016

 

Uvádzame link na prvé tri tohororočné čísla.

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/casopis-eurokompas/

 

V škôlkach pribudnú tisíce miest

3.11.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Vyčlenených je spolu 79,8 milióna eur. Pre škôlkarov pribudnú tisíce miest.

 

„Uvedomujeme si akútny nedostatok miest v škôlkach. Dnešným dňom preto spúšťame výzvu, vďaka ktorej pribudnú tisíce nových miest,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. Prostriedky v novej výzve budú slúžiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

 

„Rozvoj vidieka je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma 1,3 mld. eur vyčlenená na integrovaný regionálny operačný program,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Do diskusie o novej podobe výziev sme v oveľa väčšej miere zapojili regióny.“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v poslednej dobe odložilo spustenie viacero výziev a rozhodlo sa ich prehodnotiť. Cieľom bolo lepšie nastavenie parametrov tak, aby spĺňali požiadavky regiónov a boli v súlade so strategickými dokumentmi regionálneho rozvoja. „Po prvý krát v histórii sú krajské mestá zahrnuté do implementácie a budú participovať na výbere a hodnotení projektov v súlade s definovanou stratégiou,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná. Po materských školách budú nasledovať výzvy zamerané na regionálne cesty, verejnú osobnú dopravu, stredné školy, cyklotrasy, základné školy a sociálne veci.

 

„Združenie miest a obcí (ZMOS) víta zrýchlenie procesov implementácie Integrovaného operačného programu. Kým v lete tohto roku sa čerpanie v rámci IROP javilo ako ohrozené, dnes je na svete prvá dôležitá výzva, navyše v prioritnej oblasti, akou sú materské školy," uviedol výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška. "Oceňujeme obrovský kus práce, ktorý pre to odviedol riadiaci orgán a akceptoval pri tom aj viaceré zásadné pripomienky samosprávy. Zavedenie dvojkolovosti do výzvy vnímame ako snahu šetriť čas aj finančné prostriedky konečných žiadateľov a dúfame, že sa to pretaví aj do reality.“

 

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený

 

Informácia o plánovanom vyhlásení výziev na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

3.11.2016

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky existujúce menej ako 3 roky, druhá výzva pre podniky existujúce minimálne 3 roky.

 

V rámci výziev budú k dispozícii finančné prostriedky vo výške 30 mil. Eur pre nové a začínajúce podniky a vo výške 40 mil. Eur pre existujúce podniky.

 

V rámci oboch výziev môžu byť podporené projekty realizované na celom území Slovenska okrem Bratislavského kraja.

 

Realizáciou projektu podporeného v rámci daných výziev musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu (výrobok resp. služba) žiadateľa na trh alebo k inovácii produkčného procesu.

 

Predmetom projektu musí byť minimálne jedna z nasledujúcich činností:

- nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa,

- zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

 

Súčasne môžu byť predmetom projektu aj:

- marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh,

- aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení, ako sú školenie BOZP a pod.).

 

Nenávratný finančný príspevok na projekt pre nové a začínajúce podniky bude v rozpätí od 30 000 Eur do 200 000 Eur a pre existujúce podniky od 50 000 Eur do 200 000 Eur.

 

Maximálna intenzita pomoci je pre nové a začínajúce podniky stanovená vo výške 60 % a pre existujúce podniky vo výške 50 %, pričom v oboch prípadoch sa intenzita pomoci zvýši o 15 percentuálnych bodov v prípade projektov, ktoré budú realizované v niektorom z okresov zapísaných v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadatelia sú povinní zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných alebo úverových zdrojov vo výške podľa príslušnej výzvy.

 

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie k predmetným výzvam a ich vyhlásenie sa predpokladá v 45. týždni 2016. Výzvy budú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fkEt1e

 

USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU DSV

2.11.2016

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 27.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci  výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.

 

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 27.10.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

 

Príručka pre prijímateľa, verzia 4.4

1.11.2016

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.4 platnú od 01.11.2016.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

 

-       úpravy smerovacieho čísla pracoviska v Bratislave,

 

-       úpravy členenia organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,

 

-       formálnych úprav.

 

Viac podrobností nájdete v časti "Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa".

 

Oznámenie PPA zo dňa 11.10.2016 (aktualizácia výzvy pre podopatrenie 7.2 v rámci PRV 2014-2020).

12.10.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.2 (http://bit.ly/2e8hUNC) výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy 13/PRV/2015.

 

Aktualizáciou výzvy sa upravila Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2dK0CqP

 

Máte problémy so žiadosťami o nenávratný finančný príspevok? Príďte na Informačný deň do Prešova

11. 10. 2016

 

Operačný program Ľudský zdroje disponuje ako sprostredkovateľský orgán sumou vo výške 380 miliónov eur. Vysoký finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je záväzkom k zodpovednosti a presnosti, s čím súvisí aj dodržiavanie štandardných postupov. Pre niektorých žiadateľov môžu byť niektoré časti tohto procesu zložité a mätúce. Z pohľadu žiadateľov by preto bolo nešťastné, ak by prišli o príležitosť podpory z Európsky únie len kvôli administratívnym nedostatkom v oficiálnych dokumentoch.

 

Práve preto Operačný program Ľudské zdroje pozýva všetkých potenciálnych žiadateľov na Informačný deň, ktorý sa uskutoční dňa 19. októbra 2016 v budove Okresného úradu v Prešove (Námestie mieru 3).

 

Informačný deň sa bude týkať stále prebiehajúcich výziev zameraných na materské školy a komunitné centrá. Osobitná pozornosť bude venovaná najčastejším pochybeniam vyskytujúcim sa v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok. Niektorým nezrovnalostiam sa venuje aj sekcia Často kladených otázok - FAQ.

 

Zároveň Vás prosíme o potvrdenie účasti na e-mailovej adrese maria.hatrikova@minv.sk, a to do 14. októbra 2016.

 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

10.10.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasilo dňa 7.10.2016

 

V Ý Z V U

 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Prioritná os 1:

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

 

Investičná priorita:

1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

 

Špecifický cieľ:

1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

 

Kód výzvy:

IROP-PO1-SC121-2016-9

 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Registrácia v ITMS2014+ a samotné predkladanie žiadosti o NFP sú aktívne

7. 10. 2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že registrácia žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ je aktívna a zároveň je možné začať predkladať žiadosti o NFP aj fyzicky na riadiaci orgán.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že formulár žiadosti o NFP (súbor excel) zverejnený na stránke programu je záväzný a iba ten sa predkladá v papierovej verzii na riadiaci orgán.

 

Pred vyplnením žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+ žiadateľ najskôr vyplní formulár žiadosti o NFP (súbor excel) zverejnený na stránke programu, ktorý je záväzný. Následne údaje uvedené v tomto formulári žiadosti o NFP žiadateľ zadáva do formuláru žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+, a to v rozsahu uvedenom v tomto dokumente. Niektoré údaje, ktoré je potrebné uvádzať vo formulári žiadosti o NFP (súbor excel) zverejnenom na stránke programu, sa v ITMS2014+ uvádzajú iným spôsobom, resp. v menšom rozsahu.

Vygenerovaný kód žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ žiadateľ uvedie vo formulári žiadosti o NFP (súbor excel) zverejnenom na stránke programu.

Žiadateľ po vyplnení žiadosti v ITMS2014+ žiadosť o NFP negeneruje (netlačí) vo formáte .pdf a nepredkladá ju na riadiaci orgán.

Žiadateľ pri predkladaní žiadosti o NFP (súbor excel) na riadiaci orgán postupuje podľa pokynov uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP v časti 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP.

Žiadateľ pri vypĺňaní žiadosti v ITMS2014+ postupuje podľa priložených pokynov:

 

Pokyny k vyplneniu formularu ZoNFP cez ITMS2014+.pdf  +  Priloha_1.pdf

 

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2016

7.10.2016

 

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január 2016 až december 2016).

 

S dokumentom sa môžete oboznámiť tu:

http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2016/

 

Fond na podporu umenia predstavil štruktúru podpornej činnosti na rok 2017

7.10.2016

 

FPUFond na podporu umenia po uzavretí prvého roka podpornej činnosti predstavil na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2017 a vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky. Nová štruktúra podpornej činnosti obsahuje niekoľko formálnych a obsahových úprav zameraných na zefektívnenie procesu prideľovania dotácií. Jej súčasťou sú aj nové oblasti podpory umenia a nové priority ministerstva kultúry.

Prioritami ministerstva kultúry pre podpornú činnosť fondu na rok 2017 sú kultúrne a umelecké centrá, 200. výročie J. M. Hurbana a príprava výročí v roku 2018 (100. výročie vzniku ČSR, 25. výročie vzniku SR a 50. výročie udalostí z augusta 1968). Fond bude prioritne podporovať projekty zamerané na interakciu digitálnych technológií s klasickými umeleckými postupmi, témami a médiami; reflexiu slovenského kultúrneho dedičstva v európskych súvislostiach a rozvoj umeleckej kritiky a reflexie súčasného umenia.

Na základe skúseností z prvého roku podpornej činnosti sa fond rozhodol do novej štruktúry podpornej činnosti zapracovať aj programové a obsahové zmeny, ktoré by mali prispieť k efektívnejšej práci žiadateľov a zabezpečeniu podpory v ďalších oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Ide predovšetkým o poskytovanie viacročných dotácií na veľké festivaly; posunutie termínov výziev na prekladanie žiadostí, vďaka čomu sa uzavrie hodnotiaci proces žiadostí v značnom časovom predstihu v porovnaní s minulým rokom; systematická podpora aktivít nezávislých divadiel, tanečných zoskupení a nezávislých galérií; podpora malých a začínajúcich kultúrnych a umeleckých centier; podpora tvorby multimediálnych diel; medzinárodné mobility a prezentácie vyčlenené ako podprogram v rámci jednotlivých oblastí umenia a kultúry.

 

Vzhľadom k programovým zmenám v štruktúre a zabezpečeniu odborného posudzovania žiadostí vo všetkých sférach podpornej činnosti vyhlásil fond Výzvu na prekladanie návrh na členov/členky odborných komisií Fondu na podporu umenia.

 

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia. Jeho hlavným poslaním je zabezpečenie podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V prvom roku svojho fungovania prerozdelil medzi 2911 úspešných žiadateľov spolu 14 342 410 €.

 

Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 10. Výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

6.10.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 6. októbra 2016 Usmernenie č. 1 k 10. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zmena formálnej náležitosti výzvy – indikatívnej výšky finančných prostriedkov spočívajúca v presune časti alokácie (indikatívnej výšky finančných prostriedkov) v objeme 11 400 000 EUR z aktivity Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov na aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov.

 

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier

5. 10. 2016

 

Ministerstvo vnútra,  sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ),  vyhlásilo 5. októbra 2016 vyzvania pre dva národné projekty, ktorých žiadateľom a prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.  Ako uviedla  štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková, „obe vyhlásené vyzvania nám dovolia podporiť projekty, ktoré budú slúžiť celej komunite a výrazne prispejú k zlepšeniu prístupu ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre.“

 

 „Pôsobenie odborných pracovníkov priamo v miestach s marginalizovanými rómskymi komunitami sa ukázalo ako jeden z najefektívnejších spôsobov pomoci tejto národnostnej menšine. Komunitné centrá sú už roky miestom, ktoré Rómom poskytujú celý rad možností, ako sa zapojiť do bežného života bez ich diskriminácie. Terénna sociálna práca je rovnako nenahraditeľná. Veríme, že Úrad splnomocnenca vďaka finančnému príspevku z Európskej únie prispeje k riešeniam viacerých zložitých životných otázok rómskych komunít,“ povedala Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít zo sekcie európskych programov MV SR.

 

Progres implementácie OP ĽZ je kontinuálny a v súlade s Partnerskou dohodou medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou pre programové obdobie 2014-2020. Po prípravnej fáze v rokoch 2014-2015 boli tento rok vyhlásené dve výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu materských škôl (50 mil. eur) a pre výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier (35 mil. eur). MV SR v súlade s OP ĽZ aktuálne pripravuje výzvy zamerané na prístup k pitnej vode, bývanie a odpadové hospodárstvo. Pri už vyhlásených výzvach prebehli prvé, resp. druhé hodnotiace kolá, do ktorých sa zapojili desiatky potenciálnych prijímateľov.

 

V hlavnom dokumente OP ĽZ sú jasne vymedzené oblasti projektov, pre ktoré je možné získať finančnú podporu. Ide o oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zamestnateľnosti, zdravotnej starostlivosti, hygieny, podmienok bývania a prístupu k sociálnej infraštruktúre. Medzi ne patrí aj program asistencie pri vysporiadaní pozemkov, ktorý je prepojený s cieľom zlepšenia štandardy hygieny bývania, keďže s ním priamo súvisí. Jedným z predpokladaných výsledkov OP ĽZ je „vytvoriť predpoklady k zlepšeniu hygieny bývania MRK vysporiadaním pozemkov“.

 

OP ĽZ v gescii sekcie európskych programov MV SR má pre aktuálne programové obdobie k dispozícii 380 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sú rozdelené do dvoch prioritných osí: č. 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít financovanej z európskeho sociálneho fondu a  č. 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít financovanej z európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Vyhlásenie vyzvaní pre národné projekty bolo presunuté na neskoršie termíny z dôvodu nevyhnutnej revízie pôvodných zámerov národných projektov v súlade s platnou legislatívou. Na koncepčných úpravách pracuje  splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz od nástupu do funkcie. K nedávno zverejneným nepravdivým a zavádzajúcim informáciám sa vyjadril na svojej oficiálnej stránke.

 

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie národných projektov a projektov technickej pomoci

29.09.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie národných projektov a projektov technickej pomoci. Ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia II a Príručku pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia II.

 

Zároveň informujeme, že dňom ich zverejnenia na webovej stránke, príslušné dokumenty nadobúdajú svoju účinnosť.

 

Očakávame prvé výzvy v rámci IROP (ZMOS).

 29.9.2016

 

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) predstavuje pre mestá a obce prístup k eurofondom, ktoré im môžu vo viacerých oblastiach uľahčiť ďalší rozvoj. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) môže s uspokojením konštatovať, že vďaka zásadnej akcelerácii dôjde k jeho včasnej implementácií.

 

„Integrovaný regionálny operačný program sprevádzali problémy, ktoré oprávnene nastoľovali obavy z jeho čerpania. Hoci sme si uvedomovali jeho náročnosť, nakoľko bude implementovaný až šestnástimi sprostredkovateľskými orgánmi, zreteľne sme vyjadrili potrebu na jeho urýchlené a pritom bezpečné spustenie. Na základe vývoja posledných týždňov však môžeme konštatovať, že operačný program v prípade úspešného uzatvorenia delegačných zmlúv so sprostredkovateľskými orgánmi, môže byť spustený vo veľmi krátkom čase. Preto už teraz očakávame zverejnenie prvých výziev,“ konštatuje výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška a ďalej konštatuje: „Predsedníctvo aj Rada ZMOS sa dlhodobo a intenzívne venovali tomuto problému, ktorý nám neustále tlmočili mestá a obce. Nakoľko sme účastní rokovaní so zástupcami rezortu pôdohospodárstva, našou snahou bolo a je pomôcť s riešením problémov a umožniť tak čím skôr čerpanie eurofondov na projekty miest a obcí. Už dnes je isté, že jednokolový a dvojkolový proces bude uplatnený podľa charakteru jednotlivého špecifického cieľa. Pozícia sprostredkovateľského orgánu vrátane stanovených kompetencií je už vyjasnená a bola prediskutovaná so všetkými sprostredkovateľskými orgánmi. Prvé výzvy je možné očakávať koncom septembra, nakoľko už prebieha pripomienkovanie výzvy opatrenia 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy a taktiež jednej z najkľúčovejších výziev operačného programu – výzvu na materské školy, ktorej vyhlásenie očakávame v priebehu niekoľkých týždňov.“

 

Podľa výkonného podpredsedu Milana Mušku nie je dôležitá genéza týchto problémov, ale to, aby bol operačný program pre konečných žiadateľov dôveryhodný a pružný.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2dghHID

 

Investičný plán pre Európu: Prvé zmluvy z EFSI na Slovensku po dohode EIF a ČSOB na 135 miliónovej podpore pre malé a stredné podniky

28.09.2016

 

Európsky investičný fond (EIF) a Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB) podpísali na Slovensku prvé dve zmluvy o poskytnutí záruk pre malé a stredné podniky. Sú súčasťou Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je kľúčovým pilierom Investičného plánu pre Európu.

Prvá z nich, týkajúca sa záruk z programu COSME, umožní ČSOB v nasledujúcich troch rokoch poskytnúť úvery v objeme 100 miliónov eur pre viac ako 5800 malých a stredných podnikov na Slovensku. Mnohé z týchto menších podnikov a mikropodnikov majú v súčasnosti obmedzený prístup k financovaniu. EIF poskytne ČSOB priame záruky z programu COSME s finančným krytím Európskej komisie.

 

Druhá podpísaná zmluva, o zapojení sa do programu InnovFin, umožní ČSOB poskytovať inovatívnym podnikom na Slovensku počas nasledujúcich 2 rokov úvery so zárukami EIF, podporené z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Predpokladá sa, že táto EÚ podpora pre inovatívne podniky na Slovensku vygeneruje úverové portfólio v hodnote 35 miliónov eur. Bez Investičného plánu pre Európu by táto dohoda nemohla byť realizovaná tak skoro.

 

Výkonný riaditeľ EIF, Pier Luigi Gilibert, pri príležitosti podpisu zmlúv uviedol: „Teší nás, že podpisujeme naše prvé EFSI zmluvy na Slovensku s ČSOB, ktoré budú veľkým prínosom pre slovenské spoločnosti. Tieto dve dohody prinášajú širokú škálu riešení financovania od mikropodnikov až po stredne kapitalizované inovatívne spoločnosti. Sú to prvé dve dohody o zárukách pre MSP, ktoré podpisujeme. Ale dúfame, že počas slovenského predsedníctva Rady Európskej únie budú nasledovať ďalšie."

 

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu, Maroš Šefčovič, povedal: „Som, veľmi hrdý na to, že môžem byť v Bratislave pri príležitosti podpisu zmlúv medzi EIF a ČSOB, ktoré umožnia poskytnutie nových úverov v celkovej výške 135 miliónov eur pre malé a stredné podniky na Slovensku. To prispieva k  zamestnanosti a ekonomickému rastu na Slovensku. Takmer 6000 mikro, malých a stredných podnikov na Slovensku bude mať prístup k novým finančným zdrojom, s podporou z Junckerovho investičného plánu. Investície spadajúce pod tento plán je možné kombinovať aj s inými zdrojmi financovania z EÚ. Tento plán je natoľko úspešný, že sme ohlásili jeho navýšenie a zdvojnásobenie kapacity. Malým a stredným podnikom, ktoré potrebujú financie na ich biznis plány, odporúčam, aby kontaktovali ČSOB."

 

Generálny riaditeľ ČSOB, Daniel Kollár, v tejto súvislosti vyzdvihol dôležitosť podpory malých a stredných podnikov na Slovensku, aj nezanedbateľnú úlohu inovácii. „Pre ČSOB je dôležité, aby sme uľahčovali firmám prístup k úverom. Som preto veľmi rád, že sa ako prvá komerčná banka na Slovensku zapájame do tzv. Junckerovho plánu. Záruky EIF do výšky 50 % znižujú rizikovú prirážku klienta, vďaka čomu sa stáva financovanie pre tieto firmy dostupnejšie. A to je kľúčové. Malé a stredné podniky na Slovensku totiž tvoria až tri štvrtiny pracovných miest na Slovensku. Zároveň  sú pre firmy veľkou výzvou inovácie. Projekty s touto pridanou hodnotou sú pre firmy nevyhnutné, ak chcú uspieť medzi konkurenciou

 

ČSOB dnešnou dohodou nadväzuje na minulú spoluprácu s EIF v rámci Programu konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Vďaka nej banka podporila vyše 3000 podnikateľských subjektov s viac ako 10.000 zamestnancami. Objem poskytnutých úverov presiahol 107 miliónov eur.

 

O EIF

Európsky investičný fond je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným cieľom je podpora mikro, malých a stredných podnikov v Európe, najmä sprostredkovaním prístupu k financovaniu. EIF vytvára a rozvíja rizikový a rastový kapitál, záruky a nástroje mikrofinancovania, špecificky zamerané na tento trhový segment. Prostredníctvom toho podporuje dosahovanie cieľov EÚ v oblasti podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti. Ďalšie informácie o snahách EIF v rámci EFSI sú k dispozícii tu.

 

O ČSOB Banke

ČSOB Banka je súčasťou belgickej skupiny KBC, ktorá je zároveň jej jediným akcionárom. Patrí medzi najväčšie banky na Slovensku a už dlhodobo je spoľahlivým partnerom pre malých a stredných podnikateľov, ako aj korporátne firmy. Súčasťou skupiny ČSOB je okrem banky napríklad aj  ČSOB Poisťovňa, ČSOB Leasing alebo ČSOB Faktoring, vďaka čomu poskytuje klientom z tejto oblasti komplexné služby. ČSOB Banka začala v roku 2013 ako prvá banka na Slovensku ponúkať podnikateľské  úvery so zárukou EIF v rámci Programu konkurencieschopnosť a inovácie.

 

Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu sa zameriava na odstránenie prekážok pre rozvoj investícii, zviditeľňovanie investičných projektov, technickú pomoc pre projekty a efektívnejšie využívanie nových aj existujúcich finančných zdrojov. Investičný plán už prináša konkrétne výsledky. EIB odhaduje, že do júla 2016 Európsky fond pre strategické investície stimuloval v Európe investície v objeme viac ako 115,7 miliardy eur.

Najnovšie údaje EFSI rozdelené podľa jednotlivých krajín a sektorov sú k dispozícii tu. Viac informácií nájdete v časti Najčastejšie otázky.

 

O programe COSME

COSME je európsky program pre konkurencieschopnosť MSP na obdobie rokov 2014 - 2020  s celkovým rozpočtom 2,3 miliardy eur. Minimálne 60 % programu sa zameriava na zjednodušenie prístupu k financovaniu pre MSP v Európe prostredníctvom dvoch finančných nástrojov. Nástroj pre úverové záruky podporuje záruky a protizáruky pre finančné inštitúcie, čím im umožňuje poskytovať väčší počet úverov a lízingového financovania pre MSP. Zahŕňa tiež zabezpečenie dlhových portfólií MSP. Program COSME okrem toho investuje aj do kapitálových fondov, ktoré poskytujú MSP rizikový kapitál, a to najmä vo fázach rozširovania a rastu. Program COSME buduje na úspechoch svojho predchodcu, rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý pomohol s mobilizáciou úverov v objeme viac ako 20 miliárd eur a rizikového kapitálu v objeme 3 miliardy eur pre viac ako 377 000 MSP v Európe.

Financovanie EÚ je podnikom k dispozícii prostredníctvom vybraných finančných inštitúcií v ich krajinách: http://www.access2finance.eu/.

 

O programe InnovFin

Nástroj na poskytovanie záruk pre MSP InnovFin poskytuje záruky a protizáruky na financovanie vo výške od 25 000 do 7,5 milióna eur s cieľom zlepšiť situáciu v úverovom financovaní pre inovatívne malé a stredné podniky a spoločnosti s nízkou a strednou kapitalizáciou (do 499 zamestnancov). Nástroj spravuje EIF a využíva sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov - bánk a iných finančných inštitúcií - v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. V rámci nástroja EIF poskytuje finančným sprostredkovateľom záruku na časť strát spojených s financovaním prostredníctvom tohto nástroja. Záruka InnovFin pre MSP je súčasťou Financovania pre inovátorov InnovFin - EÚ, nového radu produktov na zjednodušenie prístupu k financovaniu inovácií v rámci Horizontu 2020.

 

Dodatok č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 a č. 2.

28.9.2016

 

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Dodatok č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 a č. 2.

 

Dokument na stiahnutie:

- Dodatok č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 a č. 2 (http://bit.ly/2d8OSxu)

 

Dokument bol zverejnený na stránke:

http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10634

 

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 8. Výzve zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd

26.9.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 23. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 8. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania z OP KŽP, spôsobu preukazovania podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, ako aj spôsobu preukazovania splnenia hodnotiacich kritérií.

 

Popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia a úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk v časti Výzvy/Aktuálne výzvy/8. výzva zameraná monitorovanie a hodnotenie vôd (OPKZP-PO1-SC123-2015-8).

 

Oznámenie o zrušení výzvy č. 18/PRV/2016.

 26.9.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 oznamuje, že dňa 23.09.2016 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 18/PRV/2016, ktorá bola vyhlásená dňa 03.02.2016 (Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou).

 

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne vo forme úpravy finančného rámca stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou za účelom minimalizácie finančných disparít medzi jednotlivými verejno-súkromnými partnerstvami, s ohľadom na kritéria akými je počet obyvateľov, počet obcí, rozloha územia a nezamestnanosť v danom okrese, a to najmä z dôvodu napĺňania cieľových ukazovateľov PRV SR 2014 - 2020 a zvýšenia pokrytia územia Slovenskej republiky miestnymi akčnými skupinami. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 - Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2da9UMr

 

Agentúra je členom: