Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Aktuality 2016

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 3. výzve zameranej na prieskum environmentálnych záťaží

9.9.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 9. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 3. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prieskum environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie … Čítať ďalej

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznam o vydaní Usmernenia č. 3 k 4. výzve zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 9. septembra 2016 Usmernenie č. 3 k 4. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke … Čítať ďalej

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 5. výzve zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 9. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 5. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prieskum environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie … Čítať ďalej

 

 

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Oznámenie o zverejnení návrhu Kritérií udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu

8.9.2016

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 8. septembra 2016 zverejnilo na webovom sídle OP KŽP návrh materiálu Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu.

 

Predmetom predkladaného materiálu bolo vypracovanie kritérií udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska so zameraním na drevnú biomasu, uplatňovaných v rámci programov SR spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 – 2020, tzn. v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a Programu rozvoja vidieka SR (PRV).

 

Keďže v súčasnosti neexistuje harmonizovaný prístup na úrovni EÚ pre vypracovanie kritérií udržateľného využívania biomasy pre tuhé a plynné biopalivá na výrobu elektriny, tepla a chladu, bude podpora projektov zameraných na využívanie palivovej dendromasy v programovom období 2014 – 2020 podmienená preukázaním splnenia kritérií udržateľnosti jej využívania, ktoré primerane vychádzajú z odporúčaní správy Komisie Rade a EP o požiadavkách trvalej udržateľnosti na používanie zdrojov tuhej a plynnej biomasy pri výrobe elektriny, tepla a chladu COM(2010) v konečnom znení, ako aj pracovného dokumentu útvarov Komisie o súčasnom stave udržateľnosti pevnej a plynnej biomasy na výrobu elektriny, tepla a chladu v EÚ SWD(2014) 259 v konečnom znení, a to s ohľadom na podmienky SR.

 

Dokument poskytuje prehľad oblastí na Slovensku z hľadiska potenciálu využitia palivovej dendromasy, ako aj špecifikáciu podmienok pre jej využitie udržateľným spôsobom. Kritériá sú v súlade s platnými európskymi a národnými legislatívnymi predpismi v oblasti lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, životného prostredia a energetiky, pričom vychádzajú z existujúcich systémov obhospodarovania poľnohospodárskej a lesnej pôdy platných v SR.

 

MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP zabezpečilo vypracovanie predmetných kritérií externe prostredníctvom spoločnosti KPMG Slovensko, spol. s r. o., a zároveň pre tento účel zriadilo pracovnú skupinu zloženú aj zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a mimovládnych organizácií, keďže otázku vypracovania kritérií bolo potrebné riešiť vo vzájomnej súčinnosti dotknutých rezortov a organizácií.

 

Písomné pripomienky k návrhu materiálu (spracované v priloženom formulári) môžu dotknuté subjekty zasielať v termíne do 8. októbra 2016 na e-mailovú adresu: kriteria@enviro.gov.sk.

 

Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo

8.9.2016

 

Vyše 500 odborníkov, politikov, zástupcov medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora, občianskej spoločnosti a investorov z 32 krajín sveta sa počas dvoch dní (6.-7.9.) zišlo v Bratislave, aby diskutovali o udržateľnej obehovej ekonomike. Medzinárodnú konferenciu „Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE)“ zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

 

Keďže Slovensko chce byť lídrom v strednej Európe v prechode na zelené hospodárstvo, MŽP bude v podobných fórach pokračovať aj v budúcnosti. Týmto nultým ročníkom plánuje založiť tzv. „Bratislavský proces pre zelenú ekonomiku - Bratislava Green Economy Process“, ktorý vytvorí stabilnú platformu na výmenu najlepších skúseností, riešení a zhodnotenie pokroku smerom k obnoviteľnému hospodárstvu.

 

O možnosti a prípadnom záujme na vznik takéhoto fóra bude minister životného prostredia SR László Sólymos hovoriť v Paríži so svojimi kolegami z OECD a počas Rady s ministrami životného prostredia a klímy krajín EÚ. „Diskusie počas predchádzajúcich dvoch dní znovu potvrdili, že v Európe máme vybudovaný robustný systém na monitoring čiastkových politík, ktoré prispievajú k prechodu na zelenú ekonomiku. Či už je to štatistický, reportingový alebo monitorovací systém stavu životného prostredia alebo správy o pokroku v obehovej ekonomike. Čo nám pravdepodobne chýba, je pravidelná možnosť neformálne hovoriť o výsledkoch, ktoré by pomohli hodnotiť pokrok na ceste k zelenej ekonomike a o potrebných ďalších krokoch,“ priblížil šéf slovenského envirorezortu László Sólymos. Ako poznamenal, názory na spôsob a rýchlosť tohto procesu sa síce líšia, avšak všetci si sú vedomí dôležitosti jeho zavedenia do každodennej praxe na individuálnej aj globálnej úrovni. „Som rád, že táto konferencia dokázala, že nikomu z nás nechýba ochota k takejto spolupráci,“ dodal minister.

 

Zelená ekonomika je v podstate také fungovanie hospodárstva, ktoré zabezpečuje ekonomický rast a rozvoj spoločnosti pri čo najefektívnejšom využívaní prírodných energetických a materiálnych zdrojov. Ide o relatívne nový koncept, pretože kým v minulosti sa dôraz kládol na čo najväčšiu spotrebu, v posledných rokoch sa do pozornosti dostáva čo najracionálnejšia výroba. Mnohí rečníci v tejto súvislosti upozornili na vyčerpateľnosť celosvetových prírodných zdrojov, pričom plytvanie nimi ohrozuje celkovú udržateľnosť systému.

 

Politické odporúčania, ktoré vzišli z bratislavskej konferencie, budú slúžiť pre ďalšie diskusie na vyššej politickej úrovni. Slovenské predsedníctvo ich predstaví na stretnutí ministrov životného prostredia krajín OECD v Paríži a na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia.

 

Na vlajkovom podujatí MŽP vystúpili aj podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov Karmenu Vella, nórsky minister pre zmenu klímy a životné prostredie Vidar Helgesen, výkonný riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx či zástupca generálneho tajomníka OECD Rintaro Tamaki.

 

Účastníci konferencie napríklad hovorili o potrebe vypracovania plánu prechodu na zelené hospodárstvo na európskej, ale aj národnej úrovni. Vyzvali na zmenu legislatívy a daňového systému, ktoré by vytvorili lepšie podmienky pre zelenú ekonomiku. Ďalej sa hovorilo o zvýšení recyklácie odpadov, ktoré by sa znovu dostali do obehu, väčšej podpore malých, stredných podnikateľov, ale aj veľkých firiem tak, aby sa snažili o väčšiu materiálovú efektívnosť. Za kľúčové a nevyhnutné však označili financovanie, pričom hybnou silou v tejto oblasti by podľa nich mohol byť súkromný sektor. Viac investovať treba aj do inovácií, vedy a výskumu.

 

Európska komisia vlani v decembri prijala nový balík o obehovom hospodárstve, pričom z programu EÚ Horizont 2020 je na vedu a výskum určených 650 miliónov eur. Ďalších 5,5 miliárd eur je zo štrukturálnych fondov určených na odpadové hospodárstvo, ako aj obehové hospodárstvo na vnútroštátnej úrovni.

 

Odbor komunikácie MŽP SR

 

Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev v IROP

8.09.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 4). Súčasťou tohto Indikatívneho harmonogramu výziev je aj harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, ktoré sa budú uplatňovať pri dvojkolovom procese výberu projektov.

 

Uvedený harmonogram výziev je zverejnený na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=9943

 

 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP ( MH SR )

7.9.2016

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi PO1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

 

Zoznam odborných hodnotiteľov ŽoNFP je zostavovaný na účely zabezpečenia kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu ŽoNFP za účasti nezávislých expertov pre špecifické ciele a aktivity v rámci prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2, špecifického cieľa 1.2.2, prioritnej osi 2, investičnej priority 2.2, špecifického cieľa 2.2.2, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.1, špecifického cieľa 3.1.1, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1, investičnej priority 3.3, špecifického cieľa 3.3.1, prioritnej osi 4, investičnej priority 4.1, špecifického cieľa 4.1.1 za účelom zostavenia odborných hdnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI v gescii SO pre OP VaI.

 

dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

 

dátum uzávierky výzvy: 30.09.2016

 

Vláda SR na svojej 23 a 24.schôdzi  7.9.2016 v Poltári prerokovala a schválila s  pripomienkou

7.9.2016

 

Akčný plán rozvoja okresu Poltár  a vo Veľkom Krtíši  prerokovala a schválila Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš

program: materiály

 

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 – aktualizácia č. 3

6.09.2016

 

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 - aktualizácia č. 3 (docx, 81.44 Kb)

 

Program obnovy dediny 2017

6.09.2016

 

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny. Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 vrátane zoznamu povinných príloh a odporúčaní pre jednotlivé činnosti.

Pri podávaní žiadosti sa riaďte nasledovným Usmernením č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré obsahuje aj zoznam povinných príloh a tiež odporúčania pre jednotlivé činnosti:

 

Usmernenie    č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny

 

http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2017

 

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl

5. 09. 2016

 

 Informácie o programe

 

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre rómskych študentov stredných škôl.

 

Štipendiá sú určené rómskym študentom stredných škôl (maturitných odborov) s cieľom preklenúť nepriaznivé životné situácie a motivovať študentov k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov, úspešnému ukončeniu štúdia a k pokračovaniu štúdia na vyššom stupni vzdelávania. Zámerom projektu je pomôcť študentom nadobudnúť  vzdelanie, vďaka ktorému sa vytvorí predpoklad zvýšených šancí na adekvátne uplatnenie a vytváranie pozitívnych vzorov v spoločnosti.

 

Viac na stránke :

 

http://www.romaeducationfund.hu/news/ref/stipendijny-program-pre-romskych-studentov-studentky-strednych-skol

 

 

Dôležitý oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev (Interreg V-A SK-CZ).

5.9.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy INTERREG SK-CZ/2016/01, INTERREG SK-CZ/2016/02, INTERREG SK-CZ/2016/03 a INTERREG SK-CZ/2016/04 sú v ITMS 2014+ už v stave aktuálne.

 

Zároveň riadiaci orgán informuje, že koncom septembra 2016 dôjde z dôvodu nekompability papierovej verzie formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 výzvy) k aktualizácii formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+.

 

Z uvedeného dôvodu bola vykonaná aj aktualizácia výziev s posunom termínu uzavretia jednotlivých výziev.

 

Riadiaci orgán preto upozorňuje všetkých žiadateľov, aby zatiaľ neregistrovali žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+.

 

O aktualizácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+ a možnosti registrácie a odosielania žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom ITMS2014+ Vás bude riadiaci orgán informovať prostredníctvom webovej stránky.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=273

 

Výberové konania - štátna služba

02. 09. 2016

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje a dáva do pozornosti Výberové konania - štátna služba, Ministerstva vnútra SR

 

 

 

http://www.minv.sk/?vyberove-konania-statna-sluzba

 

Vláda SR na svojej 22.schôdzi  31.8. vo Svidníku schválila

2.9.2016

 

Akčný plán rozvoja okresu Svidník    program: materiály

 

Zmena č. 2 k výzvam OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

31.8.2016

 

Dávame do pozornosti zmenu k výzvam, ktoré sa týkajú Výstavby predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít .

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy.

Konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne:

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 09.09.2016

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – 02.12.2016

 

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke :

/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/august_2016/skolky/Vyzva c.2 na skolky_150 obci_zmena C.2.pdf (PDF, 658 kB)

 

Aktuálne informácie o obsadenosti 24 priemyselných parkov

31.8.2016

 

Aktuálne informácie o obsadenosti 24 priemyselných parkov vybudovaných vďaka podpore z európskych fondov sú verejne dostupné na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá monitoruje plnenie záväzkov obcí.

 

„Za plnenie ukazovateľov súvisiacich s počtom novovytvorených miest a naplnenosťou priemyselných parkov zodpovedajú jednotlivé obce, ktoré si ich samé pri príprave projektov stanovili. Slovenská inovačná a energetická agentúra od roku 2012 monitoruje a kontroluje dodržiavanie podmienok stanovených v schválených projektoch. Aj preto, aby sme obciam pomohli pri napĺňaní parkov, informácie o ich obsadenosti a aktuálnych investoroch pravidelne aktualizujeme na našej stránke," uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Administráciu projektov zameraných na budovanie parkov prevzala SIEA od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.

Konečným prijímateľom projektov na vybudovanie priemyselných parkov je vždy samospráva - mesto, ktoré pri podávaní projektu muselo preukázať potenciálnych investorov. Po schválení žiadosti samosprávy podpísali zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, v ktorých sa zaviazali splniť stanovené ukazovatele a udržiavať park funkčný počas 15 rokov po ukončení realizácie projektu, t.j. pri niektorých až do roku 2023.

 

SIEA vykonala niekoľko kontrol, ktoré boli zamerané na plnenie ukazovateľov, ale aj na vynakladanie finančných prostriedkov a zdokladovanie vynaložených financií do výstavby priemyselných parkov. Cieľ tohto typu projektov, ktorým bolo vytvorenie vhodných podmienok na umiestnenie individuálnych investičných zámerov, bol naplnený. Parky sú funkčne plne pripravené pre investorov, ale zároveň sa od obcí vyžaduje urobiť maximum preto, aby boli vytvorené aj avizované nové pracovné miesta. Viaceré samosprávy prekročili stanovené ciele, niektoré dokonca niekoľkonásobne. No sú aj také, ktorých parky sú obsadené len z menšej časti. V dvoch prípadoch nemajú zatiaľ žiadneho investora.

Počet novovytvorených pracovných miest patrí medzi takzvané dopadové ukazovatele, na ktoré nemajú vplyv len obce, ale aj externé okolnosti. Neplnenie počtu novovytvorených pracovných miest však musí byť vždy dostatočne vysvetlené a obce musia od roku 2013 každý polrok informovať, čo urobili pre vyššiu obsadenosť parkov. Na plnenie počtu novovytvorených miest majú samosprávy 5 rokov po skončení realizácie projektu. V prípade novších parkov lehota uplynie v rokoch 2017 až 2020.

 

Súvisiace

Priemyselné parky podporené zo štrukturálnych fondov Európskej únie

 

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci tretej prioritnej osi Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia"

31.08.2016

 

Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

Výzva sa týka tretej prioritnej osi programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia". Pre výzvu bude platiť nasledovná špecifická podmienka: Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018.

 

Termín na predkladanie žiadostí

 

Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 30. novembra 2016 do 16:15 hod.

 

Termín na vyhodnotenie výzvy

 

Marec 2017

 

Miesto predkladania žiadostí

 

Adresa STS:

 

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

 

Program Współpracy Transgranicznej

 

Interreg V-A Polska-Słowacja

 

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

 

Spôsob predkladania žiadostí

 

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr dňa 30. novembra 2016 do 16:15 hod.

 

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

 

Predloženie elektronickej verzie - žiadosť je potrebné predložiť pomocou špeciálnej aplikácie, tzv. generátora žiadostí.

 

Predloženie papierovej verzie - papierovú verziu vo forme vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti, ktorá bola odoslaná pomocou generátora a prílohy k žiadosti ( zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB) je potrebné predložiť v dvoch samostatných kompletoch (v samostatných šanónoch).

 

Kto môže predkladať žiadosti

 

Oprávnení žiadatelia:

 

 • štát a jeho organizačné zložky,
 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • profesijné vzdelávacie inštitúcie, vedecké a výskumné organizácie, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, vysoké školy , európske zoskupenia územnej spolupráce.

 

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

 

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

 

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

 

 • Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v sektore vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné programy/iniciatívy profesijného a odborného vzdelávania realizované na školách, stáž, vzdelávanie a odborná príprava pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách).
 • Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integráciea obyvateľskej účasti, zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia.
 • Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného a odborného vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a taktiež dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a financovania systému školstva.
 • Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. mapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a odborného vzdelávania).

 

Všetky aktivity musia mať cezhraničný charakter.

 

V rámci priority nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, napr. výstavba, modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom (nemôžu byť hlavnou aktivitou v projekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska)  .

 

Kritéria hodnotenia projektov

 

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

 

 • formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti
 • technické hodnotenie
 • vecné hodnotenie

 

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu, preukázaný cezhraničný charakter a splnenie špecifickej podmienky výzvy.

 

Podrobné kritériá hodnotenia projektov.

 

Úroveň finančného príspevku

 

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

 

V prípade projektov podliehajúcich pravidlám štátnej pomoci bude hodnota finančného príspevku určená v súlade so schválenou schémou štátnej pomoci.

 

Maximálna hodnota finančného príspevku

 

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 1 mil. eur.

 

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur  .

 

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

 

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 4,23 mil. eur.

 

Nevyhnutné dokumenty

 

Dokumenty záväzné v rámci výzvy vrátane Programu, Príručky pre prijímateľa a záväzných usmernení sa nachádzajú nižšie.

 

Program

 

Príručka pre prijímateľa s prílohami

 

Vzor žiadosti - generátor žiadostí

 

 Zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB

 

 Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku (pdf) 1.0 MB

 

 Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní (doc) 178.0 KB

 

 Vyhlásenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov (doc) 92.0 KB

 

 Vzor vyhlásení partnera (doc) 181.0 KB   (doc) 181.0 KB (vyhlásenie o plnení verejno-právnych povinností,  vyhlásenie o oprávnenosti DPH, vyhlásenie o trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií) (doc) 181.0 KB

 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (pdf) 2.0 MB

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

 

Iné dôležité informácie

 

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,34 pln

 

K žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude potrebné priložiť vlastné štúdie, sektorové analýzy žiadateľov zachytávajúce východiskovú situáciu cieľovej skupiny projektu.

 

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“

31.08.2016

 

Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava", investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy".

 

Termín na predkladanie žiadostí

 

Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 30. novembra 2016 do 16:15 hod.

 

Termín na vyhodnotenie výzvy

 

Marec 2017

 

Miesto predkladania žiadostí

 

Adresa STS:

 

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

 

Program Współpracy Transgranicznej

 

Interreg V-A Polska-Słowacja

 

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

 

Spôsob predkladania žiadostí

 

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr dňa 30. novembra 2016 do 16:15 hod.

 

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

 

Predloženie elektronickej verzie - žiadosť je potrebné predložiť pomocou špeciálnej aplikácie, tzv. generátora žiadostí.

 

Predloženie papierovej verzie - papierovú verziu vo forme vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti, ktorá bola odoslaná pomocou generátora a prílohy k žiadosti ( zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB) je potrebné predložiť v dvoch samostatných kompletoch (v samostatných šanónoch).

 

Kto môže predkladať žiadosti

 

Oprávnení žiadatelia:

 

 • štát a jeho organizačné zložky,
 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • vedecké a výskumné organizácie.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

 

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

 

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

 

 • Navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr.: koordinácie cestovných poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb pre cestujúcich, automatov na cestovné lístky; informačných a reklamných kampaní, sprievodcov, spoločných viacjazyčných letákov, máp a označení zastávok, viacjazyčných informačných systémov pre cestujúcich na zastávkach a železničných staniciach, návrhov viacjazyčných internetových stránok umožňujúcich výber správneho cestovného lístka, internetových a mobilných vyhľadávačov, atď.
 • Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému dopravy priaznivého voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; využitie dostupných a vytvorenie nových produktov IT, umožňujúcich napr. výber správneho cestovného lístka, internetové a mobilné vyhľadávače.
 • Projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy, napr. výstavba parkovacích zariadení typu "Park & Ride".

Nie je predpokladané financovanie výdavkov verejnej dopravy (napr. financovanie majiteľov dopravných prostriedkov), nákupu dopravných prostriedkov, okrem pilotných projektov, ktorých cieľom je zlepšenie a/alebo rozvoj verejnej dopravy v pohraničnej oblasti.

 

Kritéria hodnotenia projektov

 

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

 

 • formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti,
 • technické hodnotenie,
 • vecné hodnotenie.

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu a preukázaný cezhraničný charakter.

 

Podrobné kritériá hodnotenia projektov.

 

Úroveň finančného príspevku

 

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

 

V prípade projektov podliehajúcich pravidlám štátnej pomoci bude hodnota finančného príspevku určená v súlade so schválenou schémou štátnej pomoci  .

 

Maximálna hodnota finančného príspevku

 

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 3 mil. eur.

 

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur  .

 

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

 

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 3,72 mil. eur.

 

Nevyhnutné dokumenty

 

Dokumenty záväzné v rámci výzvy vrátane Programu, Príručky pre prijímateľa a záväzných usmernení sa nachádzajú nižšie.

 

Program

 

Príručka pre prijímateľa s prílohami

 

Vzor žiadosti - generátor žiadostí

 

 Zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB

 

 Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku (pdf) 1.0 MB

 

Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní

 

Vyhlásenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

 

Vzor vyhlásení partnera (vyhlásenie o plnení verejno-právnych povinností,  vyhlásenie o oprávnenosti DPH, vyhlásenie o trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

 

Iné dôležité informácie

 

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,34 pln

 

Realizácia aktivít musí byť založená na reálnych potrebách identifikovaných v rámci miestnej dopravy. Už k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude potrebné priložiť doplňujúci materiál vyhotovený žiadateľom (napr. vlastné štúdie, sektorové analýzy partnerov zachytávajúce východiskovú situáciu dopravných prepojení oblasti, v ktorej je plánovaná realizácia projektu).

 

Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 26.8.2016 s názvom "Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev" (Interreg V-A SK-CZ).

31.8.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľuje informovať, že došlo k zmene vo zverejnených dokumentoch dňa 26.8.2016 výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.

 

Dokumenty samotných výziev zverejnené dňa 26.8.2016 na webovom sídle www.sk-cz.eu boli zverejnené v nesprávnom znení.

 

Platné dokumenty výziev sú z dôvodu rýchlej orientácie žiadateľa zverejnené formou sledovania zmien.

 

Verzie bez sledovania zmien nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“, priamo v jednotlivých výzvach.

 

formulár Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č.:

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/01.pdf (http://bit.ly/2bQ8HaS)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/02.pdf (http://bit.ly/2caGU60)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/03.pdf (http://bit.ly/2bB4eeC)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.pdf (http://bit.ly/2bRitMU)

 

Riadiaci orgán ďakuje za porozumenie.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=271

 

 Usmernenie č. 1 a zverejnenie odpovede na často kladené otázky k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu.

31.8.2016

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 26.08.2016 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k informáciám uvedeným v Príručke pre žiadateľa, ktoré sa týkajú spôsobu vypracovania povinnej prílohy č. 16 ŽoNFP – Finančná analýza, ako aj odstránenie zrejmej chyby v písaní v časti súvisiacej s inštrukciami v rámci vypracovania finančnej analýzy projektu.

 

Vo finančnej analýze bola dôvodom oprava ustanovenia týkajúceho sa osobných nákladov, ktoré vstupujú ako prevádzkové náklady do výpočtu finančnej analýzy projektu. V zmysle upraveného znenia sú za osobné náklady považované náklady na zamestnancov a zmluvy uzatvorené podľa zákonníka práce, ktorí vykonávajú práce súvisiace s realizovaným projektom (napr. obsluha zariadenia), pričom ide o celkovú cenu práce (t.j. hrubá mzda a odvody za zamestnancov). Zároveň bola v tejto časti odstránená zjavná chyba v písaní vzťahujúca sa informáciám uvádzaným vo vzťahu k tabuľke č. V - Výpočet miery výnosovosti.

 

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, verzia č. 1 na verziu č. 2.

 

Zároveň na stránke http://bit.ly/2c7p2sv boli zverejnené odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02) - http://bit.ly/2bF9U4s

- Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 (http://bit.ly/2cq5HHe)

- Zverejnenie odpovede na často kladené otázky (FAQ) - http://bit.ly/2c7p2sv

 

Viac informácií nájdete na stránke:

http://bit.ly/2bRdQSS

 

CENNÍK ÚČASTI NA KONFERENCII ENEF 2016

30.8.2016

 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY DO 15.10.2016:

 

ÚČASŤ V DŇOCH      cena vložného bez DPH  DPH 20%   cena celkom s DPH

 

26.-28.10.2016           205,00 €                          41,00 €      246,00 €

 

1. deň - 26.10.2016    125,00 €                          25,00 €      150,00 €

 

2. deň - 27.10.2016    125,00 €                          25,00 €      150,00 €

 

3. deň - 28.10.2016    75,00 €                            15,00 €      90,00 €

 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY OD 16.10.2016:

 

ÚČASŤ V DŇOCH      cena vložného bez DPH   DPH 20%  cena celkom s DPH

 

26.-28.10.2016           225,00 €                          45,00 €      270,00 €

 

1. deň - 26.10.2016    141,67 €                          28,33 €      170,00 €

 

2. deň - 27.10.2016    141,67 €                          28,33 €      170,00 €

 

3. deň - 28.10.2016    83,33 €                            16,67 €      100,00 €

 

ZĽAVA 20% PRE ČLENOV AEE.

 

Formy prezentácie firiem na konferencii

Firmy majú možnosť prezentovať sa na konferencii formou:

- výstavnej expozície po vyplnení objednávkového formulára (samostatný banner na webe)

- workshopu mimo hlavný program v samostatnej miestnosti - 1,5 hod. / 300 EUR bez DPH

- firemnej prezentácie v samostatnej miestnosti - 1,5 hod. / 300 EUR bez

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 

Miesto konania konferencie:

Hotel LUX Banská Bystrica, ktorý sa nachádza v blízkosti železničnej a autobusovej stanice, pod Pamätníkom SNP na Námestí slobody. Viac informácií na www.hotellux.sk.

 

Účastnícke poplatky:

Účastnícky poplatok zahŕňa vložné na prednášky, občerstvenie počas prestávok, obed, účasť a občerstvenie na bankete a neformálnom diskusnom fóre, prístup k elektronickému zborníku po skončení konferencie. Ceny sú stanovené dohodou podľa Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a zákona o DPH č. 222/2004 Z.z.

Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom na účet:

Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica

č. účtu: 2629131592/1100

IBAN: SK42 1100 0000 0026 2913 1592

KS: 0308, VS: IČO účastníka

najneskôr do termínu zahájenia konferencie.

 

Príjemca prihlášky a platby - organizátor konferencie:

Ján Mesík - MEEN, T.Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 17800391, DIČ: 1020549662, IČ DPH: SK1020549662

Firma zapísaná na ObÚ Banská Bystrica, č.živn.registra: 601-3694

Tel./fax: 421 48 4143356, mobil: 421 903 560 342, e-mail: meen@meen.sk

 

Na základe záväznej prihlášky a prijatej platby bude účastníkovi vystavená faktúra - riadny daňový doklad, ktorá bude zaslaná na adresu účastníka konferencie.

 

Účasť je možné zrušiť písomne pred konferenciou. Zrušenie účasti viac ako 10 dní pred začatím konferencie nepodlieha poplatku. Pri zrušení účasti 10 dní a menej pred začatím konferencie je stornovací poplatok 50%. Pri neúčasti prihláseného účastníka alebo náhradníka sa účastnícky poplatok nevracia. Meno náhradníka prosíme oznámiť v predstihu.

 

Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám.

Ponuka ubytovania - pozri banner "Ubytovanie"

 

 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

 

Otvorenie konferencie: 26.10.2016 o 9,30 hod.

Záver konferencie:       28.10.2016 o 14,00 hod.

 

Prezencia:                 26.10.2016 od 8,00 -  9,30 hod.

                                  27.10.2016 od 7,30 -  8,45 hod.

                                  28.10.2016 od 7,30 -  8,45 hod.

 

Rokovací jazyk:         slovenský, český

 

                                  zabezpečené je konzekutívne tlmočenie

 

Zdroj: http://www.enef.eu/2016/

 

 

Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

5.8.2016

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

 

 

Manuál pre informovanie a komunikáciu (.doc)

Manuál pre informovanie a komunikáciu (.pdt)

Začína sa distribúcia potravinových balíčkov

4.8.2016

 

Viac ako 49-tisíc ľudí v hmotnej núdzi alebo v nepriaznivej životnej situácii dostane v nasledujúcich dňoch potravinové balíčky. S ich distribúciu už začali partnerské organizácie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Slovenská Katolícka Charita, Slovenský Červený kríž a Charita sv. Alžbety n. o. rozdajú vybraným príjemcom viac ako 103-tisíc potravinových balíčkov. Tie obsahujú najmä potraviny, ktoré sú nenáročné na skladovanie a majú dostatočne dlhé obdobie trvanlivosti.

 

Dostanú ich najmä poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, a to rodiny s nezaopatrenými deťmi či dôchodcovia, invalidi a ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti. Jednotlivec má nárok na jeden potravinový balíček, rodiny s deťmi ich dostanú v závislosti od počtu detí, minimálne dva a maximálne štyri. Na prevzatie balíčkov vyzvú príjemcov partnerské organizácie tak, aby rešpektovali ich súkromie.

 

Popri distribúcii potravinovej pomoci budú kvalifikovaní pracovníci poskytovať aj sociálne poradenstvo. Príjemcom napr. pomôžu pri hľadaní zamestnania a písaní životopisu, poinformujú ich o možnostiach finančnej pomoci a podpory, poskytnú im poradenstvo o zdravej výžive a pod.

 

Rozdávanie potravinových balíčkov je jedným zo štyroch opatrení, ktoré majú pomôcť ľuďom či domácnostiam v náročnej sociálnej situácii. Ďalšími sú poskytovanie teplého jedla a hygienických balíčkov a distribúcia darovaných potravín. Všetky sú súčasťou Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na roky 2014-2020, ktorý schválila Európska komisia koncom roku 2014. Podľa európskeho výberového zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností z roku 2013 bolo v Slovenskej republike ohrozených rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia 19,8 % populácie. Najviac neúplné rodiny s deťmi, rodiny s viac ako tromi deťmi a jednotlivci. Najrizikovejšou skupinou sú deti do 17 rokov.

 

Ďalšiu distribúciu potravinových a aj hygienických balíčkov plánuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny koncom tohto roka. Aktuálny harmonogram distribúcie balíčkov, ako aj všetky potrebné informácie, budú zverejnené na stránke www.upsvar.sk a na stránkach partnerských organizácií.

 

Viac informácií

 

1. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

4.08.2016

 

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

 

Časový rámec trvania výzvy: od 29/07/2016 do 31/10/2016.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

 

 

1) PO1 - Príroda a kultúra

 

 • Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

 

2) PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility

 • Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice
 • Špecifický cieľ 2.2.1 Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
 • Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

3) PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 • Špecifický cieľ 4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

 

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.

Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu http://www.skhu.eu/.

 

Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

2.8.2016

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 2.8.2016 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu ( kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02)

 

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého hmotného majetku ( nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) a nehmotného majetku ( nákup softvéru, licencií a ostatných nehmotných aktív a pod.), a to za účelom realizácie inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu ( s možným doplnením o organizačnú inováciu). Na výzvu je vyčlenených celkovo 175 miliónov eur. K uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Úplné znenie výzvy  a prílohy sú dostupné na stránke  www.opvai.sk .

 

Oznam o zverejnení Schémy regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020

2.08.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 2. augusta 2016 bola na webovom sídle OP KŽP zverejnená Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Zjednodušené vykazovanie výdavkov

2.08.2016

 

Obrázok k aktualite Zjednodušené vykazovanie výdavkov MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle dokument upravujúci zjednodušené vykazovanie výdavkov.

 

Dokument je k dispozícii na tomto mieste:

https://webadm.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/

 

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko

2.08.2016

 

Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 10. 2016.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

 

 • spoluprácu mladých výskumníkov,
 • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
 • organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,
 • podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

 

 

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/ v časti Projekty Akcie.

 

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

 

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať.

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.3, špecifický cieľ 1.3.1

1.8.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

investičnú prioritu 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

 

pre špecifický cieľ 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

 

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

 

Oznámenie PPA

1.8.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila riadiacu dokumentáciu pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov podpory. Ide o Príručku pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov a Príručku pre prijímateľa. Dokumenty sú umiestnené v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020

 

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

01.08.2016

 

Výzva v rámci Startup Pool otvorená! Poď s nami na medzinárodné startupové podujatia. SBA pre vás pripravila prehľad najvýznamnejších zahraničných startup konferencií. Tieto podujatia nie sú spoluorganizované SBA. Zoznam podujatí nie je vyčerpávajúci.

 

Do čoho sa môžeš zapojiť a aké sú podmienky účasti na medzinárodnom startup podujatí?

 

 • účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných startup podujatiach (napr. Slush, Web Summit)*
 • účasť môže byť vo forme návštevníka (SBA hradí vstupenky) alebo vystavovateľa (SBA hradí náklady na stánok.)
 • Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).
 • prihlásiť sa na zvolené podujatie je potrebné minimálne 6 týždňov pred začiatkom podujatia**
 • za jeden MSP sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného zástupcu pre MSP aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme výlučne vzťah - spoločník, konateľ, zamestnanec - zamestnancom musí byť v čase podania prihlášky). Zamestnanecký vzťah je potrebné dokladovať zaslaním scanu pracovnej zmluvy, príp. dohody.
 • pre každé podujatie je potrebné osobitné zaslanie žiadosti.
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO

* na stránke startup konferencie musí byť jasne uvedené, že ide o podujatie určené pre startupy. Ak to zo stránky jasne nevyplýva, je žiadateľ povinný zaslať spolu s prihláškou podpísané a opečiatkované prehlásenie od organizátora, že ide o konferenciu určenú pre startupy.  **neúplné prihlášky a prihlášky doručené v lehote kratšej ako 6 týždňov pred začiatkom podujatia, nebudú predložené hodnotiacej komisii

 

Ako sa prihlásiť?

 

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

 

 1. Vyplnená a e-mailom zaslaná prihláška, ktorej súčasťou je vyhlásenie a povinné prílohy na adresu podujatia@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.
 3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).

 

Prihláška a povinné prílohy pre fyzické osoby

 

 1. prihláška
 2. CV žiadateľa
 3. prezentácia startupu, prípadne vypracovaný biznis plán
 4. potvrdenie od organizátora, že sa jedná o startup podujatie (v prípade, že to zo stránky konferencie jasne nevyplýva)

 

Prihláška a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ

 

V prípade, že má žiadateľ firmu alebo je fyzická osoba podnikateľ, MUSÍ vyplniť prihlášku pre MSP a FO podnikateľ.

 1. prihláška
 2. CV  zástupcov MSP, ktorí sa podujatia majú záujem zúčastniť (v prípade, že je zástupca MSP v danom MSP zamestnanec, prosíme o zaslanie skenu pracovnej zmluvy, príp. dohody)
 3. prezentácia startupu
 4. potvrdenie od organizátora, že sa jedná o startup podujatie (v prípade, že to zo stránky konferencie jasne nevyplýva)

Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej prihlášky. Neúplné prihlášky nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA, je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prihláška bude klasifikovaná ako neplatná.

 

Hodnotenie a výber nominovaných žiadateľov

 

Výber žiadateľov bude realizovaný na základe posúdenia relevantnosti žiadosti, a to na základe kritéria plného využitia potenciálu zahraničného podujatia, kvality zaslaných príloh a inovatívnosti startupu. Za výber účastníkov je zodpovedná SBA.

 

Poskytnutá pomoc účastníkom medzinárodného startup podujatia

 

Účastníkovi je poskytnutá nepriama forma pomoci vo výške 100 % úhrady nákladov spojených s účasťou na medzinárodnom startup podujatí (účastníkovi budú vopred hradené poplatky za účasť na medzinárodnom startup podujatí, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne náklady na stánok na danom podujatí). Všetky dodatočné výdavky si hradí účastník sám. SBA s úspešným žiadateľom (záujemcom o podnikanie alebo startupom) uzavrie pred odchodom na medzinárodné startup podujatie zmluvu o zabezpečení účasti na startup podujatí v zahraničí. Súčasťou zmluvy sú aj zmluvné pokuty.

Pomoc de minimis

 

V prípade, že účastníkom podujatia je MSP, tak sa MSP stáva prijímateľom pomoci de minimis. Viac o iniciatíve Startup Sharks TU.

 

Ostatné podmienky účasti

 

 • Prijímateľmi pomoci sú občania Slovenskej republiky.
 • Prijímateľmi pomoci sú fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov).
 • Oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky (v odôvodnených prípadoch päť rokov) pred zapojením sa do výzvy.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, ktorý bol právoplatne odsúdený/á za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, ktorý je dlžníkom voči štátu (daňové odvody, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti).
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, proti ktorému je vedené konkurzné konanie, spoločnosť je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a bol proti spoločnosti zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, proti ktorému je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov).
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik patriaci do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis. V opačnom prípade predložíte údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s podnikom tvoria jediný podnik.

 

REFUNDÁCIA nie je možná. Vstupenky si sami nekupujte, v prípade, že komisia schváli Vašu žiadosť o účasť na zahraničnom podujatí, zakúpenie vstupeniek, leteniek a ubytovania zariadi Slovak Business Agency.

 

Príklad

 

Firma XY ma záujem zúčastniť sa podujatia Web Summit, ktoré sa uskutoční 7.- 10.11.2016 v Lisabone, Portugalsko. Čo všetko jej bude preplatené?

 

SBA uhradí všetky náklady spojené s podujatím vopred.

 

 • vstup na dané podujatie resp. stánok, pre max. 3 zástupcov firmy, ktorí majú voči firme relevantný vzťah (musí to byť overiteľné a rozhodujúci je dátum, ktorý nesmie byť neskorší, než dátum na prihláške) - výlučne sú v danej firme konateľmi, spoločníkmi, zamestnancami (zamestnancom musí byť v čase podania prihlášky).
 • ubytovanie v 3* hoteli od 6.-11.11.2016, t.j. noc pred podujatím a noc po podujatí. pre max. 3 zástupcov firmy.
 • spiatočnú letenku 6.11.2016 - 11.11.2016 pre max. 3 zástupcov firmy.

 

Poznámka: v prípade, že prijímateľ má záujem o vycestovanie na podujatie skôr, ako deň pred podujatím a návrat neskôr ako deň po podujatí, hradí si predmetné náklady sám.

 

SBA nehradí

 

 • náklady na víza,
 • náklady na poistenie,
 • lokálnu prepravu, dopravu na/z letiska,
 • stravné,
 • sponzoring ani partnerstvo nie je oprávneným výdavkom,
 • náklady na propagáciu na podujatí ani dodatočné náklady spojené s podujatím. Refundácia nie je oprávnená!

 

Startup pool - Skoč do toho a neutop sa!

                                                                                                                                                                                                                                              Ponúkame ti:

 • poskytovanie špecifických informácií a praktické poradenstvo spojené s podporou vzniku a rozbehu startupov, vrátane online poradenstva/web prezentácií/webinárov,
 • workshopy a semináre,
 • tréningy a školenia, na rôzne zaujímavé a užitočné témy z oblasti podnikania,
 • individuálne odborné poradenstvo a podporu zo strany odborných expertov, mentorov a lektorov,
 • účasť na medzinárodných startup podujatiach.
 • Aktivity pre teba pripravuje SBA a spolupracujúce organizácie v regiónoch Slovenska.

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam začne 6. septembra 2016

28.7.2016

 

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h. O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov.

 

 

Posun avizovaného termínu spôsobilo najmä predkladanie väčšiny poukážok z prvého a druhého kola na preplatenie v posledné dni ich platnosti. Ak boli predložené dokumenty neúplné, prípadne nesprávne, posudzovanie sa predlžovalo. Žiadosti o preplatenie priniesli rôzne aj neštandardné situácie, s ktorými sa zhotovitelia museli vysporiadať vždy v súlade so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam.

 

 

Termín sa presúva aj kvôli prebiehajúcim nevyhnutným kontrolám zrealizovaných inštalácií. Keďže podpora z európskych fondov prostredníctvom národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) je určená na inštaláciu zariadení v domácnostiach, osobitne sú posudzované prípady, pri ktorých je zariadenie nainštalované v domácnosti prepojenej so zhotoviteľom alebo v domácnosti so sídlom, či prevádzkou podnikateľských subjektov. V týchto prípadoch je nutné overiť, či domácnosti uviedli pravdivé informácie o splnení podmienok oprávnenosti. Kontroly sa týkajú už preplatených poukážok, ako aj poukážok čakajúcich na preplatenie.

 

 

Väčšina kontrol na miestach inštalácií prebehla úspešne a ďalšie poukážky tak mohli byť uhradené. Všetky aktuálne posúdené poukážky bez nutnosti vykonania kontroly na mieste budú preplatené v najbližších dňoch. Ďalšie úhrady budú realizované v krátkom čase po kladnom posúdení, respektíve podľa výsledku vykonaných kontrol na mieste inštalácií, ak budú nutné.

 

 

Zo 45 miliónov € určených na projekt je po prvom a druhom kole preplatených alebo rezervovaných 6,7 milióna € na viac ako 3 000 zrealizovaných inštalácií. Cieľom SIEA je zabezpečiť priebežné vydávanie a preplácanie poukážok na inštalovanie zariadených malých obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, avšak pri dodržiavaní podmienok financovania z prostriedkov EU. Tomu je potrebné prispôsobiť všetky podmienky a vyhlasovanie ďalších kôl.

 

 

Zhotovitelia a domácnosti by si mali zvážiť svoje kapacity a možnosti do ďalšieho kola, aby vydané poukážky neprepadli, neostávali nevyužité a neinštalovali sa na poslednú chvíľu. Len s takýmto prístupom bude môcť systém vydávania poukážok fungovať plynule a ďalšie mimobratislavské kolo by mohlo byť vyhlásené ešte tento rok.

 

 

Projekt Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uvoľňovanie európskych prostriedkov predpokladá niekoľkostupňovú kontrolu, ktorá má na všetkých úrovniach zabezpečiť, že pomoc je využitá efektívne, hospodárne a len za účelom, na ktorý bola určená. Kontrolované nie sú len domácnosti, ale aj SIEA. Preverované boli napríklad postupy vydávania poukážok, ale aj spôsob, akým SIEA kontroluje domácnosti a zhotoviteľov, či podmienky pomoci spĺňajú domácnosti v zmysle ich čestných vyhlásení.

 

Aktuálne informácie (ZMOS).

28.7.2016

 

1. Prihláste svoje kroniky a monografie do súťaže:

 

Hlavným organizátorom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum, ktoré v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom v Martine a Slovenským národným archívom vyhlásili tento rok 9. ročník celoslovenskej súťaže.

 

Do 31. 8. 2016 je možné prihlásiť kroniky a monografie miest a obcí Slovenska, samospráv, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb do súťaže Slovenská kronika 2016.

 

Súťažnú prácu môže do súťaže prihlásiť každý kronikár, autor, vydavateľ publikácie alebo obec, mesto, mestská časť, krajská samospráva, inštitúcia, združenie alebo spolok, škola, a to osobne alebo v prípade právnických osôb prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.

 

Do súťaže môžu byť prihlásené kroniky a monografie napísané v slovenskom jazyku alebo vedené v slovenskom jazyku a inej jazykovej mutácii. K súťažnej práci súťažiaci priloží vyplnenú prihlášku s údajmi o súťažiacom, tvorcoch súťažnej práce, s kontaktmi a podpisom súťažiaceho. Prihláška musí byť vyplnená úplne (podľa príslušnej kategórie) a pravdivo.

 

Súťažiaci posielajú súťažné práce vrátane prihlášky na adresu vyhlasovateľa:

 

Národné osvetové centrum

Námestie SNP č. 12

812 34 Bratislava

S označením „Slovenská kronika 2016“.

 

Viac informácií a prihlášku nájdete na webovej stránke Národného osvetového centra (http://bit.ly/2ayNoyf).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ap67Ma

 

2. Legislatívna pomôcka k poplatku za miestny rozvoj:

 

Od 1. novembra 2016 nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 447/2015 Z. z.), ktorým sa umožňuje mestám a obciam viac regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území. Poplatok môže obec ustanoviť s účinnosťou najskôr od 1.1.2017, nakoľko podľa § 7 ods. 4 zákona môže obec ustanoviť sadzbu vždy k 1. januáru kalendárneho roka (1.1.2017, 1.1.2018, atď.).

 

K tejto téme je spracované zhrnutie základných ustanovení vo forme legislatívnej pomôcky, ktorá detailne pojednáva o možnosti zavedenia poplatku a jeho úprave formou všeobecne záväzného nariadenia.

 

Viac informácií nájdete na stránke:

http://bit.ly/2ap9tyo

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Informačné technológie

27.7.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v oblasti Informačných technológií aplikovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v pôsobnosti riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

 

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

 

 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.1, špecifický cieľ 1.1.1

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

 

špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

aktivita:

 

C. Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov

 

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

 

Ctení žiadatelia, odborné komisie Fondu na podporu umenia ukončili rozhodovací proces o žiadostiach o finančné prostriedky z FPu pre kalendárny rok 2016.

26.07.2016

 

V tejto súvislosti zverejnila kancelária fondu štatistické údaje o všetkých podporených aj nepodporených žiadostiach, ktoré nájdete na linku http://podpora.fpu.sk/ a zvolíte voľbu ŠTATISTIKY PRE VEREJNOSŤ (nie je potrebné sa prihlásiť do systému).

 

Žiadosti je možné filtrovať podľa žiadateľa, mesta, názvu projektu,a samozrejme, príslušného programu.

 

Vstup do štatistík - náhľad

 

Oznámenie o zverejnení Dodatku č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

26.7.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo Dodatok č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 15.07.2016.

 

Dodatok č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 15.07.2016 je zverejnený v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Systém riadenia PRV (http://bit.ly/2a8eCwq).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2adZ341

 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 19/PRV/2016

25.7.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 - 2020") oznamuje, že dňa 21. 7. 2016 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 - 2020, číslo výzvy 19/PRV/2016 (ďalej len „výzva"), ktorá bola vyhlásená v rámci PRV SR 2014 - 2020 (Opatrenie: 4 - Investície do hmotného majetku, Podopatrenie: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Oblasť: Zavlažovanie).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne podmienok oprávnenosti spôsobených terminologickou nejasnosťou. Taktiež na základe záverov II. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 - 2020 je potrebné vykonať zmeny v Bodovacích (hodnotiacich) kritériách, ktoré zabezpečia vyššiu účinnosť implementácie podopatrenia 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 - Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 - 2020  je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

 

POZOR! Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 15.7.2016 s názvom „Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev.“ (Interreg V-A SK-CZ)

25.7.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje úpravu a doplnenie vybraných dokumentov zverejnených dňa 15.07.2016 v rámci „Zmeny formálnych náležitostí vyhlásených výziev".

 

Zmena dokumentov zverejnených dňa 15.07.2016:

 

príloha č. 2 výzvy „Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP“:

- 02 Zoznam povinných príloh k ZoNFP.pdf (http://bit.ly/2anGXhT)

 

Prílohy Manuálu prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa (ďalej len „Manuál“):

 

príloha Manuálu č. 6 Oprávnenosť výdavkov:

- Limity personálnych výdavkov.pdf (http://bit.ly/29ZFnhL)

 

príloha Manuálu č. 7 Spôsob dokladovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku:

- 07 Spôsob dokladovania vybraných podmienok.pdf (http://bit.ly/2ammF76)

 

Formulár ŽoNFP:

- 01 Formulár žiadosti o NFP.xlsx (http://bit.ly/2aclEOY)

 

Zároveň sa zverejňujú nasledovné dokumenty:

- Pokyny ako správne identifikovať príspevok k princípu udržatelného rozvoja v ŽoNFP (http://bit.ly/2amn1ui)

 

ITMS 2014+:

- Dovoľujeme si Vás informovať, že ŽoNFP zatiaľ nie je možné predkladať prostredníctvom ITMS2014+. O sprístupnení ITMS2014+ Vás budeme bezodkladne informovať.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=267

 

Oznámenie PPA

22.7.2016

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, verzia 01, účinný od 25.07.2016.

 

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike - elektrina

22.7.2016

 

OZNÁMENIE

 

o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike - elektrina

 

 

 

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike - plyn sa uskutoční

 

v dňoch 5. - 7. september 2016

 

v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.

 

 

 

Záujemcovia o účasť na tejto aktualizácii sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky.

 

 

 

Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenská plynárenská agentúra. Viac informácií o konaní aktualizačnej odbornej prípravy nájdete na stránke www.zpoe.sk.

 

 

 

Rozhodnutie riaditeľa o (ne)poskytnutí finančných prostriedkov z FPu

21.07.2016

 

V dňoch 18. - 19.7.2016 sa uskutočnilo zasadnutie odbornej komisie pre Podprogram 6.2 - Múzeá a galérie a Podprogram 6.3 - Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016, ktoré posudzovali žiadosti o finančné prostriedky z verejných zdrojov.

Na základe hodnotenia a odporúčania odbornej komisie riaditeľ FPu rozhodol o poskytnutí alebo neposkytnutí finančných prostriedkov pre jednotlivé žiadosti.

 

Rozhodnutie riaditeľa FPu možno nájsť na tomto linku.

 

Europa Cinemas 2016: Prihlasovanie do siete

21.07.2016

 

Europa Cinemas je sieťou kín, ktorá svojim členom prerozdeľuje finančné prostriedky získané z Podprogramu MEDIA a ďalších zdrojov.

Rada Expertov, ktorá rozhoduje o prijatí kín do siete Europa Cinemas zasadne v októbri 2016.

 

Uzávierka prihlášok je 15. septembra 2016 (prihlasovanie je otvorené 1. júla 2016) Prihlásiť sa môžu kiná aj zo Slovenska.

 

Podmienky pre vstup kina do siete Europa Cinemas:

- musí byť otvorené pre verejnosť najmenej 6 mesiacov

- minimálne 520 premietaní ročne

- musí mať kapacitu minimálne 70 sedadiel

- návštevnosť minimálne 15 000 divákov ročne

- kino musí premietať min. % európskych nenárodných filmov ročne: kiná s 1 plátnom 25%, 2 - 5 plátien - 22%, 6 - 9 plátien - 20%, a 10 -12 plátien - 17%, 13 a viac plátien - 15%.

 

Minimálne 70 % uvádzaných nenárodných európskych filmov musia byť prvé uvedenia (maximum 12 mesiacov od premiéry).

 

S finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

 

Viac informácií, podmienky a prihlasovanie

 

Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-2

20.07.2016

 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc (ďalej len „OP TP") v súlade s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") a Metodickým pokynom CKO č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-PO1-SC1-2016-2 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1" vyhláseného dňa 9. 3. 2016 na webovom sídle OP TP, v nasledovnom rozsahu:

·  v časti 2.1 Oprávnenosť žiadateľaOprávnený žiadateľ:

 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky:
  •  ako certifikačný orgán
  •  ako orgán auditu
  •  ako organizačné útvary podieľajúce sa na implementácii FN
 • DataCentrum
 • Úrad vládneho auditu
 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • ako koordinátor štátnej pomoci
  • ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže
 • Úrad vlády SR ako OCKÚ OLAF
 • Úrad pre verejné obstarávanie

 

Zdôvodnenie zmeny:

Dňa 1.4.2016 bola na národnej úrovni schválená verzia 3.0 OP TP, v rámci ktorej došlo k doplneniu oprávneného prijímateľa PMÚ ako orgánu pre ochranu hospodárskej súťaže pre aktivitu „Refundácia miezd AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF" operačného programu Technická pomoc, ktorá sa týka aj tohto vyzvania.

Zmena vyzvania zohľadňuje túto zmenu v subjektoch.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RO OP TP upravil text v časti 3 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k vyzvaniu - Príprava zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

V prípade, ak je prijímateľ a RO OP TP tá istá osoba, Zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára a práva a povinnosti sú upravené rozhodnutím o schválení ŽoNFP. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobúda účinnosť v momente, keď nadobudne právoplatnosť podľa paragrafu 52 odsek 1 zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP alebo nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia, ak je prijímateľ a RO OP TP tá istá osoba.

Zdôvodnenie zmeny:

RO OP TP upravil znenie v zmysle platného Systému riadenia EŠIF.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť dňa: 20. 7. 2016

Vykonané zmeny v náležitostiach a prílohách vyzvania sa vzťahujú aj na ŽoNFP predložené pred dátumom účinnosti zmeny, o ktorých ešte RO OP TP nerozhodol do dátumu vykonania zmeny.

Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk/.

 

Oznámenie PPA

19.7.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila riadiacu dokumentáciu pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov podpory. Ide o Manuál pre informovanie a komunikáciu, Príručku k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov, Príručku k oprávnenosti výdavkov národných projektov a projektov technickej pomoci, Príručku pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci a Príručku k procesu verejného obstarávania. Dokumenty sú umiestnené v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020

 

MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

19.7.2016

 

Komunitné centrá sú pre marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich začleňovanie do spoločnosti prostredníctvom riešenia každodenných problémov a vyhľadávania trvalých riešení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 18. júla 2016 výzvu  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená na túto výzvu je 15 miliónov eur. Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi  6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Do hodnotiacich kôl sa bude môcť zapojiť 125 obcí/miest zo siedmich slovenských krajov (okrem Bratislavského) identifikovaných v indexe segregácie, resp. podrozvinutosti (zoznam obcí je dostupný v Prílohe č. 7 Výzvy).  Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je naplánovaná na koniec septembra 2016.

 

„Jedným z hlavných cieľov OP ĽZ je zlepšenie prístupu ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre. Na to, aby sme sa vydali správnou cestou k vytýčeným cieľom, nevyhnutne potrebujeme komunitné centrá, ktorých potreba sa osvedčila už v minulosti. Komunitné centrá koordinujú intervenčné programy a poskytujú komplexné sociálne a komunitné služby. Slúžia celej komunite, nielen jednotlivcom,“ povedala riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

 

Projekty budú spolufinancované aj zo štátneho rozpočtu a zdrojov samotného prijímateľa. Zároveň prinesú nové príležitosti ako postaviť nové komunitné centrá, modernizovať a rekonštruovať už existujúce alebo prestavať iné objekty na komunitné centrá. Investičné projekty budú klásť dôraz na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.

 

Výsledkom implementácie projektov vyhlásenej výzvy bude zvýšená kvalita životných podmienok obyvateľov a zlepšenie poskytovania sociálnych služieb zameraných na zvýšenie ich zamestnateľnosti. Komunitám sa tak dostane pomoc v podobe podpory ich fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie.

 

Od januára 2016 má MV SR vyhlásenú výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Do tejto výzvy sa môže zapojiť viac ako tisíc obcí zo siedmich slovenských krajov (okrem Bratislavského). Uzávierka druhého hodnotiaceho kola je plánovaná na 2. septembra 2016.

 

Na podporu OP ĽZ pre celé programové obdobie 2014-2020 vyčlenila Európska únia z Európskych štrukturálnych a investičných fondov podporu vo výške 383 miliónov eur.

 

 

 

POZOR! Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev (Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika).

18.7.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z dôvodu detailnejšieho vysvetlenia jednotlivých ustanovení vo výzvach a ich príloh, zverejňuje zmenu formálnych náležitostí vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016.

 

V rámci formálnych náležitostí jednotlivých výziev uvedených nižšie si Vás dovoľujeme informovať o predĺžení termínu uzavretia jednotlivých výziev z dôvodu poskytnutia dostatočného času potenciálnym žiadateľom na oboznámenie sa so zmenami výziev, a to nasledovne:

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Pôvodný dátum uzavretia: 25.07.2016

Nový dátum uzavretia: 05.09.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Pôvodný dátum uzavretia: 25.07.2016

Nový dátum uzavretia: 05.09.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Pôvodný dátum uzavretia: 31.08.2016

Nový dátum uzavretia: 03.10.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Pôvodný dátum uzavretia: 31.08.2016

Nový dátum uzavretia: 03.10.2016

 

Formálne zmeny výziev a ich príloh:

- Následné dokumenty sú z dôvodu rýchlej orientácie žiadateľa zverejnené formou sledovania zmien.

 

Verzie bez sledovania zmien nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“, priamo v jednotlivých výzvach.

 

formulár Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č.

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 (http://bit.ly/2a0KrW5)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 (http://bit.ly/2a1wR3e)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 (http://bit.ly/29Iu1hf)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 (http://bit.ly/2a2KJgs)

 

príloha č. 2 výzvy „Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP“

- 02_Zoznam povinnych priloh k ZoNFP.pdf (http://bit.ly/29RZAsS)

 

príloha č. 6a žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie partnera projektu“ (relevantné pre partnerov zo SR)

- V rámci predloženia žiadosti o NFP sa budú akceptovať iba tieto verzie prílohy 6a/6b Čestného vyhlásenie partnera projektu. Editovateľné verzie nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“.

 

- 6a_priloha k ZoNFP_Cestne vyhlasenie partnera_SK.pdf (http://bit.ly/29OAOGn)

- 6b_priloha k ZoNFP_Cestne vyhlasenie partnera_CZ.pdf (http://bit.ly/29ONaAO)

 

príloha č. 3 výzvy Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa (ďalej len „Manuál“)

- 03_Manual pripravy a implementacie projektu_cast pre ziadatela.pdf (http://bit.ly/2ambHMd)

 

a nasledovné prílohy Manuálu:

 

príloha Manuálu č. 5 Výberové kritéria

- 05_Vyberove kriteria.pdf (http://bit.ly/29NUjjD)

 

príloha Manuálu č. 6 Oprávnenosť výdavkov

- 06_Opravnenost_vydavkov.zip (http://bit.ly/2a2LLZU)

 

príloha Manuálu č. 7 Spôsob dokladovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku

- 07_Sposob dokladovania vybranych podmienok.pdf (http://bit.ly/2a2MxpG)

 

Zároveň sa zverejňujú nasledovné dokumenty:

- BLIZSIA_SPECIFIKACIA_K_OPRAVNENOSTI_VYDAVKOV.pdf (http://bit.ly/2a9uxd8)

- ZDIELANE_VYDAVKY_FINANCOVANIE.pdf (http://bit.ly/2a4Fnyj)

- POVINNA_PUBLICITA_PROJEKTU.pdf (http://bit.ly/29TTuYq)

 

Pokyny k vyplneniu formuláru žiadosti o NFP cez ITMS2014+ budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=265

 

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z Operačného programu Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

15.7.2016

 

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Táto výzva predstavuje upravenú verziu výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01, ktorá bola 18. mája 2016 zrušená.

 

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie predmetnej výzvy, pričom predpokladaný termín jej vyhlásenie je koniec mesiaca júl 2016, resp. začiatok mesiaca august 2016. Výzva bude označená kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 a zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Viac informácií nájdete v samostatnom dokumente na stránke (zasielame aj v prílohe e-mailu):

- http://bit.ly/29AQmOi

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/29Hll02

 

Aktuálne informácie v rámci Poľsko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce.

14.7.2016

 

Cezhraničný kuriér (júl 2016):

 

Na stránke Poľsko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce bol zverejnený najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér“.

 

Z obsahu:

- výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku,

- školenia pre potenciálnych žiadateľov,

- iné podujatia,

- personálne zmeny v STS.

 

Obežník si môžete stiahnuť zo stránky (formát PDF, 629 KB):

- http://bit.ly/29ZIYQM

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://sk.plsk.eu/-/cezhranicny-kurier-jul-2016

 

Individuálne konzultácie:

 

V súvislosti s tým, že STS vykonáva hodnotenie predložených projektových žiadostí, nebude spoločný technický sekretariát v období od polovice júla do konca augusta poskytovať individuálne konzultácie. Konzultácie pripravovaných projektov budú vo svojich sídlach poskytovať regionálne kontaktné body (RKB). Kontaktné údaje regionálnych kontaktných bodov sú uvedené v časti Hľadaj kontaktný bod (http://bit.ly/29J2U9w).

 

Dňom konzultácií v Podkarpatskom vojvodstve (Rešov) bude streda, v čase od 9:00 do 14:00 hod. Je potrebné prihlásiť sa na e-mailovej adrese: rpk.plsk@podkarpackie.pl.

 

Oddelenie územnej spolupráce (Oddział Współpracy Terytorialnej), miestnosť č. 353, III. posch.).

 

Dňom konzultácií v Sliezskom vojvodstve (Bielsko-Biała alebo Katovice) bude streda, v čase od 10:00 do 15:00 hod. Prihlášky a otázky je potrebné zasielať na obidve e-mailové adresy: bganczarczyk@slaskie.pl; etrzebuniak@slaskie.pl.

 

RKB v Bielsku-Białej: Bożena Mendrek-Gańczarczyk, Medzisekčný úlohový tím v Bielsku-Białej (Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy), III. posch., miestnosť č. 330.

 

RKB v Katoviciach: Ewelina Trzebuniak, Oddelenie regionálneho rozvoja (Wydział Rozwoju Regionalnego), ul. Plebiscytowa 36, V. posch., miestnosť č. 5.09.

 

Dňom konzultácií v Malopoľskom vojvodstve (Krakov) bude štvrtok, v čase od 10:00 do 15:00 hod. (okrem 28. júla). Je potrebné prihlásiť sa na tejto e-mailovej adrese: grzegorz.first@umwm.pl; katarzyna.opoczka@umwm.pl.

 

Odbor regionálnej politiky (Departament Polityki Regionalnej), Budova B – vchod z ul. Dworcowej, miestnosť č. 313.

 

Konzultácie v Žilinskom kraji budú prebiehať od 26.07.2016, v čase od 9:00 do 11:00 hod., každú polhodinu, v týchto dňoch: 26.07.2016; 02.08.2016; 09.08.2016; 16.08.2016; 23.08.2016; 30.08.2016. Na konzultácie sa treba prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý bude od 25.07.2016 dostupný na stránke www.regionzilina.sk alebo zasielať prihlášky na e-mailovú adresu: infoplsk@zilinskazupa.sk.

 

Konzultácie v Prešovskom kraji budú prebiehať v utorky a štvrtky v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Na konzultácie sa treba prihlásiť na obidvoch e-mailových adresách: jana.kicurova@vucpo.sk; lenka.karnizova@vucpo.sk.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://sk.plsk.eu/-/individualne-konzultacie

 

Pozvánka na augustové semináre (Európa pre občanov).

12.7.2016

 

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov.

 

Informačné semináre budú prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia.

 

Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke (k 1.9.2016).

 

Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.

 

Termíny a miesto konania:

 

- 2.8.2016 Dolný Kubín

Kedy: v čase 10:00-12:30 hod.

Kde: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín

 

- 4.8.2016 Poprad

Kedy: v čase 10:30-13:00 hod.

Kde: Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad

 

- 10.8.2016 Banská Štiavnica

Kedy: v čase 10:00-12:30 hod.

Kde: Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica

 

- 16.8.2016 Košice

Kedy: v čase 10:00-12:30 hod.

Kde: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

 

Program:

 

- Dolný Kubín (2.8.) a Banská Štiavnica (10.8.)

10:00 - 12:00 hod. "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

12:00 - 12:30 hod. individuálne konzultácie projektov

 

- Poprad (4.8.)

10:30 - 12:30 hod. "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

12:30 - 13:00 hod. individuálne konzultácie projektov

 

- Košice (16.8.)

11:15 - 12:45 hod. "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

12:45 - 13:15 hod. individuálne konzultácie projektov

 

Registrácia na http://eepurl.com/b7FaH9 do 28.7.2016 (DK), 1.8.2016 (PO), 7.8.2016 (BS) a 11.8.2016 (KE). Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostnia zaregistrovaných účastníkov. Vstupné je zdarma.

 

Pre účastníkov seminárov je zabezpečené drobné občerstvenie.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/29LGenB

 

Oznam pre obce od USVRK

11. 07. 2016

 

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza

 

Dokumenty na stiahnutie

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 dňom 11. 07. 2016

7.7.2016

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 9. júna 2016, uzavrie 10. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov dňa 11. júla 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 4

7.7.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 7. júla 2016 Usmernenie č. 2 k 4. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania z OP KŽP.

 

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia a úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním zmien, sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk v časti Výzvy/Aktuálne výzvy/4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-4).

 

Príručka pre žiadateľa o NFP

4.7.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil Príručku pre žiadateľa o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4), Programové obdobie 2014-2020 verziu 1.1, ktorá nadobúda platnosť 01.07.2016.

Táto príručka sa vzťahuje na výzvy/vyzvania vyhlásené najskôr po 01.07.2016 a je dostupná TU.

 

Vyhlásenie dvoch výziev - Fond mikroprojektov Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

4.7.2016

 

Dňa 30.6.2016 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

Obidve výzvy sú vyhlásené v rámci:

- prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia";

- prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania".

 

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov programu pre vyhlásené výzvy môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr.:

- orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,

- orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,

- inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,

- vedecké inštitúcie,

- mimovládne neziskové organizácie,

- Európske zoskupenia územnej spolupráce,

- cirkvi a náboženské spoločnosti,

- inštitúcie odborného vzdelávania.

 

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre obidve výzvy na mikroprojekty sú určené pre:

- individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera;

- spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku.

 

Financovanie pre obidve výzvy:

Individuálny mikroprojekt:

- výška financovania: min. 2 000 €, max. 50 000 € (z EFRR). Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000 €.

 

Spoločný mikroprojekt:

- výška financovania: min. 2 000 €, max. 100 000 € (z EFRR). Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000 €.

 

Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85 % oprávnených výdavkov (10 % štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje).

 

Podávanie žiadosti:

- Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

 

Rozdiely vo výzvach sú napr. pri oprávnenom území realizácie a termíne uzávierky.

 

Stručná informácia k rozdielnym podmienkam vyhlásených výziev pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A PL-SK:

 

1. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Zväzkom Euroregión „Tatry“ (http://bit.ly/29dE4vl)

 

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj:

- okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš.

 

Prešovský samosprávny kraj:

- okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj).

 

Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):

- nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,

- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,

- krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

 

Termín na predkladanie žiadostí:

- od 30.06.2016 do 14.09.2016 v čase do 15:30 hodiny.

 

1. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie Región Beskydy (http://bit.ly/29GHQ0F)

 

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj:

- okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

 

Región Beskydy:

- subregión Bielsky: okres Cieszyńsky so sídlom v Cieszynie, okres Bielsky so sídlom v Bielsku Białej, okres Žywiecky so sídlom v Żywcu, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała,

- subregión Tyský: okres Pszczyńský so sídlom v Pszczynie,

- subregión Oświęcimský: okres Suský so sídlom v Suchej Beskidzkiej, okres Wadowický so sídlom vo Wadowicach, okres Osvienčimský so sídlom v Osviencimiu, subregión Krakovský: obec Pcim z okresu Myślenického.

 

Termín na predkladanie žiadostí:

- od 30.06.2016 do 09.09.2016 v čase do 15:00 hodiny.

 

Informácia o výzvach bola zverejnená na stránke:

http://www.zask.sk/sk/eurofondy/vyzvy-2.html

 

Oznam o odstránení zrejmej nesprávnosti vo vzorci v prílohe č. 3 Metodiky pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3

1.6.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje, že na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v dokumente Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3, konkrétne v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť, na ktorý sa odvoláva 11. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia s kódom OP KŽP-PO1-SC111-2016-11 zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov zverejnilo dňa 1.7.2016 upravenú prílohu č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3

 

Upravená príloha je zverejnená v rámci metodických dokumentov OP KŽP na webovom sídle OP KŽP http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/.

 

Odstránením zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3, došlo k technickému zosúladeniu vzorca pre výpočet výšky oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem s jednou z podmienok určovania oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem uplatňovanou rámci 11. výzvy – znížiť celkovú výšku oprávnených výdavkov o čistý príjem vytvorený projektom na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu. Upravený vzorec zabezpečí automatický výpočet požadovanej výšky nenávratného finančného príspevku (v EUR) zníženej o predpokladaný príjem z projektu.

 

Odstránenie zrejmej nesprávnosti môže mať vplyv na predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto oznámenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na ŽoNFP predložené po zverejnení tohto oznámenia.

 

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred zverejnením tohto oznámenia a ktorých sa predmetná úprava týka, RO pre OP KŽP umožní zmeniť/doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP písomne informuje dotknutých žiadateľov o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom zosúladenia ŽoNFP s vykonanými úpravami v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.

 

Informácia o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5

30.06.2016

 

Na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc http://optp.vlada.gov.sk/ v časti „Aktuality" bola dňa 28. 6. 2016 zverejnená informácia o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1", zverejneného dňa 07. 04. 2016 na webovom sídle OP TP.

Relevantný dokument (príloha mailu) je zverejnený v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania" uvedeného webového sídla pod názvom „Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 - Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1".

 

Environmentálny fond - podpora formou dotácie a podpora formou úveru pre rok 2017.

 30.6.2016

 

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2017 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).

 

Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2017 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky:

- Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (http://bit.ly/296UvhG),

- Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2017 (http://bit.ly/29661XP).

 

Zároveň boli zverejnené aj formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2017 v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 na stránke:

- http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

 

Všetky potrebné dokumenty pre podporu formou úveru nájdete na stránke:

- http://www.envirofond.sk/sk/podpora/uvery

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/297usTF

 

Oznam o úprave merných jednotiek v rámci 7. výzvy OPKZP-PO1SC141-2015-7

29.06.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že z dôvodu technických úprav vyplývajúcich z ITMS2014+ zverejnil dňa 29. júna 2016 v rámci 7. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 (ďalej len „výzva") nasledovné prílohy v znení úpravy merných jednotiek pri merateľných ukazovateľoch projektu a iných údajoch:

 

 • Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
 • Príloha č. 4 Príručky pre žiadateľa - Zoznam iných údajov
 • Záväzný formulár č. 12 Porovnanie environmentálnych ukazovateľov Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa
 • Záväzný formulár č. 13 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov a výpočtu výšky NFP Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľ

 V rámci vyššie uvedených príloh boli formou sledovania zmien upravené merné jednotky pri merateľných ukazovateľoch projektu z t/rok na kg/rok, čím dochádza k zosúladeniu merných jednotiek merateľných ukazovateľov projektu v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predkladanej prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a v prílohách žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Uvedeným zároveň dochádza k zosúladeniu merných jednotiek merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v ITMS2014+ a prílohách výzvy.

 

Dobrý deň,

 28.6.2016

 

touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o zverejnenie informácie o otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy Európskej komisie (LIFE), ktorú zverejnila Európska komisia dňa 19. mája 2016. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby so sídlom v členskom štáte EÚ. Žiadosti o grant sa podávajú elektronicky prostredníctvom nástroja e-Proposal. Podrobnejšie informácie a podklady k predmetnej výzve sú zverejnené na stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

 

Funkciu národného kontaktného  miesta v Slovenskej republike zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR. V prípade otázok kontaktujte zástupcov ministerstva na tel. čísle 0906 314 262 a 0906 314 260 alebo elektronicky na adrese:

 

karin.ocenasova@enviro.gov.sk a jana.dzurnakova@enviro.gov.sk

 

Harmonogram výzvy EK na predkladanie žiadostí o grant v roku 2016 je nasledujúci:

 

Prezentácie zo školenia a odpovede na často kladené otázky (program Interreg V-A PL-SK).

 28.6.2016

 

V súvislosti s aktuálnou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, zorganizoval Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko v dňoch 24-25.05.2016 v obci Belá školenie pre potenciálnych žiadateľov.

 

Prezentácie zo školenia:

- O programe Interreg Poľsko-Slovensko (http://bit.ly/290biOn)

- Príprava projektu v rámci Programu (http://bit.ly/29aIYL8)

- Informácia – kľúč k úspechu (http://bit.ly/290bFJ2)

- MPRV SR – kontrola projektov (http://bit.ly/29jlAtJ)

- Verejné obstarávanie (http://bit.ly/294ysHz)

- Ako správne pripraviť ekonomickú a finančnú analýzu (http://bit.ly/292AbfQ)

 

Prezentácie sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/290n8KE

 

V prípade, ak plánujete podať projekt v rámci programu, odporúčame Vám pozrieť si aj odpovede na najčastejšie kladené otázky, týkajúce sa realizácie projektov v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko. Dodatočné otázky môžete posielať prostredníctvom formulára zverejneného v záložke "Kontakt" (http://bit.ly/294yAH8).

 

Odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na stránke:

https://sk.plsk.eu/casto-kladene-otazky

 

POZOR! Formulár Žiadosti o NFP (Interreg V-A SK-CZ).

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, v nadväznosti na vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, zverejňuje editovateľnú verziu Formuláru žiadosti o NFP.

 

Formulár žiadosti o NFP pozostáva z dvoch častí:

1. samotný Formulár žiadosti o NFP a

2. Podrobný rozpočet projektu (podľa projektových partnerov).

 

Formulár žiadosti o NFP je vypracovaný pre max. 10 projektových partnerov, t.j. Vedúci partner, Hlavný cezhraničný partner a 8 projektových partnerov. V prípade väčšieho počtu projektových partnerov, prosím, pošlite túto informáciu na adresu: branislav.karovic@land.gov.sk, a bude Vám poskytnutý Formulár žiadosti o NFP pre Vami požadovaný počet projektových partnerov.

 

Žiadatelia predkladajú žiadosti o NFP iba vo formulári zverejnenom nižšie. Žiadosti o NFP predložené na inom formulári nebudú akceptovateľné.

 

Formulár žiadosti o NFP – editovateľná verzia:

- Formulár žiadosti o NFP (http://bit.ly/28XyXhG)

 

Pokyny ako postupovať pri vypĺňaní Formuláru žiadosti o NFP nájdete tu:

- Pokyny pre vyplnenie ŽoNFP (http://bit.ly/28WDB0U)

 

Riadiaci orgán v spolupráci s národným orgánom zverejní v najbližších dňoch bližšiu špecifikáciu k niektorým častiam zverejnených výziev a ich príloh.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=263

 

SAŽP pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár k 1. výzve zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody

24.6 2016

 

Zdieľanie:

Dňa 21. júna 2016 sa v Bratislave konal informačný seminár pre prijímateľov NFP k prvej výzve vyhlásenej v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zorganizovala pre zazmluvnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku z druhého kola 1. výzvy zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody informačný seminár, počas ktorého boli účastníci oboznámení s náležitosťami týkajúcimi sa zmluvy o poskytnutí NFP, so základnými povinnosťami prijímateľa NFP, s realizovaním aktivít projektu, monitorovaním a zmenami projektu, ale aj poistením, zabezpečením záväzkov poskytovateľa či spôsobom ukončenia zmluvy o poskytnutí NFP. Na seminári odzneli tiež informácie k žiadosti o platbu a s ňou súvisiacich povinností a kontrole verejného obstarávania.

 

Predmetná výzva s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 bola vyhlásená v rámci prioritnej osi  1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a je zameraná na špecifické ciele:

 

 • 2.1. Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
 • 2.2. Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Prezentácie, ktoré na seminári odzneli, si môžete stiahnuť TU.

 

Oznámenie zo dňa 23.06.2015

24.6.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí majú uzatvorenú a účinnú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci podopatrení:

 

 • 4.1 (v.č. 6/PRV/2015),
 • 4.2 (v.č. 8/PRV/2015),
 • 6.4 (v.č. 7/PRV/2015)

že môžu požiadať o zmenu ustanovenia, nachádzajúceho sa v článku 7 zmluvy o poskytnutí NFP v znení :

 

„Doklady z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác potrebných na realizáciu Aktivít Projektu vrátane zmluvy s Dodávateľom,  právoplatné stavebné povolenie a doklad preukazujúci vlastnícky, resp. iný právny vzťah oprávňujúci Prijímateľa užívať predmet projektu alebo doklad k pozemkom na ktorých je plánovaná investícia, (ak ich Prijímateľ nepredložil ako súčasť ŽoNFP resp. ak boli predložené doklady posúdené Poskytovateľom ako nevyhovujúce),  sa zaväzuje Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi v lehote do 30.09.2016. Podrobnejšie pozri úpravu článku 3 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP. Doklady uvedené v tomto odseku Zmluvy o poskytnutí NFP sa Poskytovateľovi predkladajú všetky súčasne, tzn. nie po častiach.“

 

Pôdohospodárska platobná agentúra bude predlžovať termín predloženia uvedených dokladov najdlhšie do 31.12.2016.

 

O zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je možné požiadať písomnou formou na formulári „Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu“ (DOC, PDF), ktorý je ako príloha č. 5 súčasťou Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 (zverejnená na www.apa.sk).

 

Prihláste svoj projekt do 5.ročníka programu SPPoločne a spolu zlepšíme svet okolo nás

23.06.2016

 

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

http://www.sppolocne.sk/

 

Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OP KŽP).

23.6.2016

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), dňa 22. júna 2016 vydala Usmernenie č. 2 (http://bit.ly/28NDqFs) k 6. Výzve (http://bit.ly/28O9p6O) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Cieľom Usmernenia č. 2 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 je zmena formálnej náležitosti vyššie uvedenej výzvy – indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme navýšenia finančných prostriedkov vyčlenených pre subjekty územnej samosprávy o 70 000 000 €.

 

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 150 000 000 € (100 000 000 € subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 50 000 000 € subjekty územnej samosprávy) na 220 000 000 € s rozdelením alokácie na 100 000 000 € pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 120 000 000 € pre subjekty územnej samosprávy.

 

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení k danej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/28Oek7l

 

Výzva na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

21. 06. 2016

 

Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo 20. júna 2016 otvorenú výzvu  /SK 2016 AMIF SC1.1/ na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výzvy je 300 000€. Žiadosti o grant je možné predkladať do 4. augusta 2016.

 

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

 

Cieľovou skupinou výzvy sú napríklad  žiadatelia o azyl umiestnení v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR, ako aj  žiadatelia o azyl s povoleným pobytom mimo azylového zariadenia.

 

Ministerstvo vnútra ako obvykle zorganizuje pre žiadateľov o grant  informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 29. júna 2016 o 10. hod. v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.

 

Dokumenty  k výzve na stiahnutie

Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít

22. 06. 2016

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 21. júna 2016 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

 

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom /vrátane nimi zriadeným organizáciám/, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému. Takisto Slovenskému červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre integráciu a i.

 

Podporené budú aktivity vychádzajúce z prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, zabezpečenie technickej vybavenosti a rekonštrukcie bývania Rómov, rovnako projekty pre dobudovanie miestnych komunikácií v rómskych komunitách, pre podporu vzdelávania a výchovy, zamestnanosti a zamestnateľnosti a podobne.

 

Na projekty je k dispozícii 615 000 €, termín uzávierky je 5. august 2016. Minimálna výška dotácie je 1000 €. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, oprávnení žiadatelia môžu predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, v opačnom prípade budú vylúčené všetky ich žiadosti.

 

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve.

 

Výzva na predkladanie žiadostí

Prílohy k výzve

Európska komisia prijala Nový program v oblasti zručností pre Európu

17.06.2016

 

„Až 70 miliónov Európanov nemá primerané zručnosti v oblasti čítania a písania a ešte viac je tých, ktorí majú slabé matematické a digitálne zručnosti. Na druhej strane je veľký počet Európanov, najmä mladých ľudí s vysokou kvalifikáciou, pracujúcich v zamestnaniach, ktoré nezodpovedajú ich nadaniu a ambíciám", tvrdí Európska komisia na základe štúdií a dodáva „Až 40 % zamestnávateľov v Európe hlási, že na zabezpečenie rastu a inovácií nedokážu nájsť ľudí s potrebnými zručnosťami. A len príliš málo ľudí má natoľko vyvinuté podnikateľské zmýšľanie a kompetencie na to, aby si mohli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu práce".

Tieto vysoké čísla sú dôvodom, prečo Európska komisia vyzýva členské štáty a zainteresované krajiny, aby zlepšovali kvalitu zručností a ich význam pre trh práce.

Na podporu týchto cieľov prijala 10. júna 2016 „Nový program v oblasti zručností pre Európu" (New Skills Agenda for Europe), ktorý je komplexným balíkom iniciatív s cieľom zaistiť ľuďom možnosť rozvíjať od útleho veku širokú škálu zručností a tak naplno využívať ľudský kapitál Európy, čo v konečnom dôsledku posilní zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast v EÚ.

     Program vyzýva k zlepšovaniu kvality vzdelávania a zvyšovaniu úrovne zručností, ako aj ich relevantnosť pre trh práce. S touto ambíciou predloží Európska komisia v priebehu nasledujúcich dvoch rokov návrhy 10 opatrení.

     „Táto iniciatíva je z pohľadu slovenského predsedníctva v Rade EÚ kľúčová, keďže rozvoj Programu je hlavnou prioritou rezortu školstva v oblasti vzdelávania, ktoré si stanovilo v tomto smere podporovať rozvoj zručností nevyhnutných nielen pre uplatnenie sa na trhu práce, ale aj kompetencií nevyhnutných pre život a aktívnu participáciu v spoločnosti", povedal po prijatí Nového programu v oblasti zručností pre Európu generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí ministerstva školstva Marek Moška a priblížil ciele ministerstva počas predsedníctva nasledovne: „Rokovaním o odporúčaní Rady týkajúceho sa vytvorenia záruky získania zručností budeme počas predsedníctva sledovať zvýšenie úrovne vzdelania dospelých vrátane ich digitálnych, podnikateľských a prierezových zručností. V rámci revízie Odporúčania o zriadení Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie sa zameriame na rozvoj nástrojov a služieb v oblasti zručností a kvalifikácií a na zlepšenie ich porovnateľnosti".

     Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics po prijatí programu uviedol: „Zásadnou podmienkou úspechu programu v oblasti zručností je dlhodobý prístup. Okrem nápravy súčasného nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami musíme zabrániť vzniku nových medzier v budúcnosti. Preto som rád, že program v oblasti zručností definuje zručnosti vo všeobecnosti a snaží sa podporovať celú škálu prierezových zručností, ktoré ľuďom pomôžu uspieť v našich rýchlo sa meniacich hospodárstvach a stať sa aktívnymi občanmi, ktorí vedú nezávislý a plnohodnotný život."

 

Viac informácií:

- link na Program v anglickom jazyku http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en

- tlačová správa Európskej komisie v slovenskom jazyku http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_sk.htm

 

 

 

 Európsky kvalifikačný rámec - odporúčanie 330.83 kB

 Európsky kvalifikačný rámec - prílohy 247.29 kB

 Program zručností 400.95 kB

 Záruka zručností 383.76 kB

 

V uplynulých troch týždňoch sa v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika uskutočnilo osem seminárov pre žiadateľov.

 

Prezentácie, ktoré odzneli na seminároch nájdete nižšie:

 

Program - Podmienky výzvy - Hodnotenie

 

Oprávnenosť výdavkov

 

Verejné obstarávanie

 

Štartuje Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu, podnikateľom má pomôcť zvyšovať ich konkurencieschopnosť

15.6.2016

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR odštartovalo po 18-mesačnej prípravnej fáze zavádzanie Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR). V Bojniciach sa v priebehu tohto týždňa vyškolia vybraní experti, ktorí budú pôsobiť vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska.

 

Od budúceho mesiaca bude 18 školiteľov/regionálnych koordinátorov oslovovať subjekty pôsobiace v turizme s ponukou na certifikáciu kvality ich služieb. V prípade záujmu ich budú odborne sprevádzať procesom certifikovania. Ďalších desať vyškolených hodnotiteľov bude následne priebežne kontrolovať dodržiavanie nastavených štandardov v certifikovaných subjektoch.

 

Podľa novovytvorených Štandardov kvality je zatiaľ možné získať certifikát v nasledujúcich službách: ubytovanie, gastronómia, zimné lyžiarske strediská, aquaparky a kúpaliská, sprievodcovské služby a turistické informačné centrá. Od 1. júla 2016 bude spustená aj špeciálna webová stránka SSKS CR, kde budú sprístupnené všetky potrebné informácie a následne aj aktuálny zoznam subjektov, ktoré certifikát kvality už získali.

 

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny a dobrovoľný nástroj určený organizáciám pôsobiacim v turizme, ktorý je schopný systematicky pomáhať pri zvyšovaní kvality služieb, získavaní odborných znalostí a zvyšovaní ich konkurencieschopnosti. Systém vychádza z jednoduchých zásad riadenia kvality, ktorých základom je poznanie potrieb zákazníka a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Celý systém bol vytvorený na základe licencie osvedčeného nemeckého systému ServiceQualität Deutschland, ktorý prevzali viaceré krajiny a stal sa východiskom aj pre Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu.

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR realizuje projekt v spolupráci s externými odborníkmi na základe Stratégie rozvoja cestovného ruchu do r. 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády č. 379/2013 z 10. júla 2013.

 

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

15.06.2016

 

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, o činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Environmentálny fond zároveň zverejňuje aj formulár Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016 na činnosť C4.

Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie nájdete tu.

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Informačné technológie

22.6.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v oblasti Informačných technológií aplikovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v pôsobnosti riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

 

Výzva na OH – IT

 

Príloha č. 1 – OH európsky formulár

 

Príloha č. 2 – OH Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.1, špecifický cieľ 1.1.1

14.6.2016

 

Zdieľanie:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

 

špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

aktivita:

 

C. Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov

 

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

 

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry

13.6.2016

 

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia: „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave

 

podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Druhé kolo výzvy 2016 na spoluprácu s partnerskými krajinami – Mobility študentov a učiteľov vysokých škôl z/do partnerských krajín.

13.06.2016

 

Viac info [SK, pdf, 219 KB]

 

Verejné pripomiekovanie Pracovného programu 2018-20

13.06.2016

 

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Verejného pripomiekovania Pracovného programu 2018-20 v oblasti  "Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy"   sa môžete zúčastniť on line do 28. augusta 2016. Viac informácií tu.

 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10:

9.6.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”), ktoré boli predložené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „výzva”), presiahol v prípade oprávnenej aktivity Triedený zber komunálnych odpadov disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy na predmetnú oprávnenú aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov.

 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú oprávnenú aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

 

Výška disponibilných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov nebola ku dňu zverejnenia tejto informácie prekročená, a preto riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyzýva žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov.

 

Zároveň riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk. Presný dátum uzavretia výzvy bude stanovený s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, pričom môže dôjsť taktiež k úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, čím dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahne kumulatívnu alokáciu pre oba typy oprávnených aktivít.

 

Ministerstvo vydalo odporúčanie obciam k uzatváraniu zmlúv na zber odpadov

8.6.2016

 

MŽP SR vydalo odporúčanie pre obce k uzatváraniu zmlúv o odpadoch medzi obcou a podnikateľským subjektom podla § 81 odst. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Týka sa zberu príp. výkupu odpadov od fyzických osôb.

 

Podľa paragrafu § 81 odst. 13 vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov.

 

Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.

 

„V prípade, ak obec uzatvára zmluvu s prevádzkovateľom zariadenia na zber odpadov pre zber a výkup odpadov od fyzickej osoby – občana, odporúčame obciam, aby účinnosť zmluvy podľa § 81 odst. 13 bola podmienená vydaním súhlasu podľa § 97 odst. 1 písm. d,“ radí v usmernení ministerstvo.

 

Podľa § 97 odst. 1 písm. d. sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora). Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa predkladá podľa § 22 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

 

Podľa § 113 odst. 4 zákona účastníkom konania o udelenie súhlasu je vždy aj obec.

 

„Odporúčame obciam, aby v rámci vykonávaného konania, na ktorom sa zúčastňuje aj obec ako účastník konania, zaujali stanovisko nielen k zriadeniu zariadenia na zber („zberne prípadne výkupne“) na jej území, ale aj ku konkrétnym odpadom, ktoré sa na danej zberni/výkupni budú zberať resp. vykupovať, najmä so zameraním na zber resp. výkup odpadov od fyzickej osoby – občana,“ uzatvára vo svojom odporúčaní ministerstvo.

 

Webstránka MŽP SR, na ktorej si môžete stiahnuť nové usmernenie: http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/

 

Stiahnite si usmernenie (pdf): http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/odporucanie-obce-81ods13.pdf

 

 

 

Usmernenie MPRV SR k HÚL – uplatňovanie § 41 zákona o lesoch

8.6.2016

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

LETNÚÁ ŠKOLA OBECNÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKANIA

8.6.2016

 

Dobrý deň,

v mene neziskovej organizácie EPIC si Vás dovoľujeme pozvať na LETNÚ ŠKOLU OBECNÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKANIA, ktorá sa bude konať 27.6.-1.7.2016 v Bratislave.

Cieľom letnej školy je účastníkom pomôcť s tvorbou podnikateľských plánov potrebných pre založenie nových a podporu už fungujúcich sociálnych podnikov.

 

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom on-line formulára TU alebo prostredníctvom prihlášky, ktorá je v prílohe najneskôr 15.6.2016

Informácie o programe a technickom zabezpečení letnej školy sú v prílohe, ďalšie informácie je možne získať na telefónom čísle 02-59104280 alebo na adrese zuzana.polackova@epic-org.eu

Pozvánka je určená aj na ďalšie šírenie.

 

Oznámenie PPA zo dňa 07.06.2016 - Monitorovacie správy projektov pre podopatrenia 5.1, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5, 16.4 a pre opatrenie 1

7.6.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Monitorovanie zverejnila formuláre monitorovacej správy pre podopatrenia:

 

5.1 Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

 

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

 

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

 

7.3 Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátané jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy

 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 

8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

 

8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

 

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  hodnoty lesných ekosystémov

 

16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

 

a opatrenie 1 Prenos znalostí a informačné akcie ako aj súbor príloh k monitorovacej správe pre opatrenie 1 - MS OP 1 PRILOHY, ktorý prijímateľ použije pri vypĺňaní monitorovacej správy k tomuto opatreniu ale nemusí ich posielať spolu s monitorovacou správou).

 

Nové Dokumenty, usmernenia a príručky OP ĽZ

6.6.2016

 

 MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk nasledujúce dokumenty:

 

 • Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 1.0
 • Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 1.0
 • Príručka k procesom verejného obstarávania pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020

 

Dokumenty vrátane príloh sú Vám k dispozícii na tejto adrese:

http://www.minedu.sk/12930-sk/dokumenty-usmernenia-a-prirucky/

 

Štátny tajomník Arpád Érsek vyjadril plnú podporu Mestskej agende pre EÚ

3.06.2016

 

Bratislava (3. júna 2016)  - Štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek sa v Amsterdame zúčastnil neformálneho stretnutia ministrov zodpovedných za urbánne otázky. Hlavným cieľom stretnutia bolo potvrdiť spoločné ciele a koordinovaný prístup smerujúci k zlepšeniu života ľudí v európskych mestách a prijatie Amsterdamského paktu.

 

„Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby výsledky a skúsenosti, ktoré vzídu z partnerstva, pomohli v rozvoji bývania na národnej i európskej úrovni,“ povedal na rokovaní  Arpád Érsek.

 

Členské štáty pod vedením holandského predsedníctva v Rade EÚ, Európska komisia, mestá a ďalší aktéri mestského rozvoja pristúpením k Amsterdamskému paktu potvrdili podporu cieľov  Mestskej agendy pre EÚ. Prihlásili sa aj k metódam širokej spolupráce, ktoré agenda prináša. Podpísaním Amsterdamského paktu Slovensko a ďalšie krajiny vyjadrili odhodlanie upevňovať spoluprácu medzi mestami, členskými krajinami, Európskou komisiou, európskymi organizáciami a zainteresovanými subjektmi v prospech udržateľného mestského rozvoja.

 

Predstaviteľ ministerstva dopravy A. Érsek vo svojom príhovore zdôraznil význam spoločnej mestskej agendy, ktorá sa bude postupne budovať formou partnerskej spolupráce v rámci vymedzených tematických oblastí. Jedno zo štyroch pilotných partnerstiev zamerané na bývanie koordinuje práve Slovensko. Jeho cieľom je v priebehu najbližších troch rokov formulovať návrhy na zlepšenie legislatívy EÚ, lepšie využívanie finančných zdrojov a skvalitnenie informovanosti a výmeny  skúseností z oblasti dostupného bývania.

 

 

 

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov

2.6.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva žiadateľom, ktorí predložili v roku 2015 žiadosť o poskytnutie podpory formou platby na ekologické poľnohospodárstvo a ktorým bolo doručené oznámenie o nesúlade vo výmerách vzťahujúce sa k tejto podpore, do pozornosti  Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Tretie kolo Zelenej domácnostiam s plánovanou platnosťou poukážok tri mesiace

2.6.2016

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v ďalšom kole projektu Zelená domácnostiam skrátiť platnosť poukážok na tri mesiace. Vyhlásenie termínu 3. kola zatiaľ nie je stanovené aj z dôvodu kompletizovania dokumentov k žiadostiam o preplatenie už vydaných poukážok, z ktorých veľké množstvo bolo doručené v posledných dňoch.

 

Na využitie poukážok mali domácnosti v prvom kole šesť mesiacov, v druhom štyri mesiace. V rámci lehoty musia zhotovitelia zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti uviesť do prevádzky a požiadať o preplatenie poukážky. „Na inštalácie je vhodná sezóna a postupné skracovanie lehoty sme plánovali od začiatku projektu. Skúsenosti z prvých dvoch kôl jednoznačne ukazujú, že tri mesiace sú dostatočný čas, ak je domácnosť pripravená, riadi sa našimi odporúčaniami a dohodne si vopred so zhotoviteľom inštaláciu zariadenia v stanovenom termíne," uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová.

 

Ďalšie kolo národného projektu spolufinancovaného z európskych prostriedkov určené pre domácnosti v mimobratislavských krajoch by chcela SIEA vyhlásiť v druhej polovici júna 2016. O podmienkach a dátume vyhlásenia bude SIEA informovať dostatočne vopred. Presný termín zatiaľ nie je stanovený, pretože spôsob financovania národných projektov má svoje špecifiká a veľa žiadostí bolo doručených až v posledných dňoch pred skončením platnosti poukážok. Ak budú v predložených žiadostiach nedostatky a bude ich potrebné odstrániť, posudzovanie môže trvať dlhšie. Na doplnenie podkladov majú zhotovitelia stanovené lehoty.

 

Aktuálne je platných vyše 3200 poukážok. Z nich doteraz SIEA preplatila poukážky za 2,8 milióna €. Tie sa týkajú žiadostí, ktoré boli posúdené do konca apríla. Až v priebehu mája bolo doručených ďalších 1200 žiadostí o preplatenie poukážok. Viac ako 1000 poukážok si však zhotovitelia nechali na poslednú chvíľu. Koľko z nich bude aj uplatnených, bude SIEA vedieť v priebehu budúceho týždňa.

 

Aktuálny stav podaných žiadostí naznačuje, do akej miery boli domácnosti na inštalácie pripravené, ale aj to, či zhotovitelia, ktorí poukážky pre domácnosti rezervovali, správne odhadli svoje kapacity a zodpovedne pristúpili k registrácií poukážok a k inštaláciám. SIEA sa v týchto dňoch formou dotazníka pýta zhotoviteľov na skúsenosti z predchádzajúcich kôl, ich podnety a plánované počty inštalácií, ktoré chcú zrealizovať na základe už prejaveného záujmu domácností v mimobratislavských regiónoch. Odpovede zhotoviteľov majú pomôcť optimálne naplánovať pripravované 3. kolo vydávania poukážok.

 

Zámerom projektu Zelená domácnostiam je, aby bolo možné o poukážky žiadať počas dlhšieho časového obdobia. Kratšia platnosť poukážok má domácnosti i zhotoviteľov motivovať k tomu, aby zreálnili svoje plány i kapacity a zbytočne neblokovali prostriedky pre iné pripravenejšie domácnosti. V tejto súvislosti bude SIEA vyhodnocovať zhotoviteľov s najväčšími počtomi nevyužitých poukážok. V prípade potreby zváži aj iné opatrenia na elimináciu takéhoto blokovania poukážok pre iné domácnosti.

 

Ak budú vydané poukážky využívané do väčšej miery a žiadosti o preplatenie budú podávané priebežne, SIEA bude mať dostatok disponibilných prostriedkov. Ďalšie kolo určené pre mimobratislavské kraje by vďaka tomu mohlo byť vyhlásené aj skôr, ako sa skončí platnosť poukážok vydaných v pripravovanom 3. kole. Pre tieto regióny je celkom vyčlenených takmer 38 miliónov €.

 

Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky

2.6.2016

 

S cieľom dostatočným spôsobom ozrejmiť, aký dátum je rozhodujúci pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie pre zhotoviteľov. Rozhodujúci je dátum doručenia osobne na pracovisko SIEA a dátum podania žiadosti o preplatenie na poštovú prepravu.

 

Žiadosti musia byť doručené osobne alebo podané na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky.

 

Termíny skončenia platnosti poukážok:

 

pre poukážky z I. kola, vydané 3.12.2015 je posledný deň na podanie žiadosti 3.6.2016

pre poukážky z I. kola, vydané 4.12.2015 je posledný deň na podanie žiadosti 4.6.2016

pre poukážky z II. kola, vydané 1.2.2016 je posledný deň na podanie žiadosti 1.6.2016

 

Usmernie je zverejnené na stránke projektu Zelená domácnostiam v časti Zhotovitelia - Usmernenia.

 

O podmienkach doručovania žiadostí SIEA informovala v na stránke Zelená domácnostiam už začiatkom mája 2016.

Usmernenie vydáva v súvislosti s opakujúcimi sa otázkami na túto tému pri 1. a 2. kole.

 

 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti v roku 2015

2.6.2016

 

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania antidumpingových ciel vo výške niekoľkých miliónov, až po rozloženie zločineckej siete, ktorá vyrábala falzifikáty šampónu v Španielsku. Úrad OLAF vykázal pri vyšetrovaní vynikajúce výsledky a uzavrel najvyšší počet vyšetrovaní za posledných pár rokov. Úspešne tak bojoval proti cezhraničným podvodom a dosiahol hmatateľné výsledky pri ochrane peňazí daňovníkov EÚ.

 

„Naše vyšetrovania v roku 2015 opäť ukázali, že nezákonné činnosti sa nekončia na hraniciach členských štátov“, povedal generálny riaditeľ úradu OLAF Giovanni Kessler. „Výborné výsledky, ktoré sme dosiahli v rámci vyšetrovaní, a vysoký počet uzavretých prípadov podľa môjho názoru dokazujú, že úspešne slúžime európskym občanom a pomáhame zaistiť, aby finančné prostriedky EÚ smerovali tam, kde sú najviac potrebné, a nie do vreciek podvodníkov. Teraz však potrebujeme vhodný rámec, ktorý by krajinám umožnil účinne spolupracovať v boji proti podvodom, a preto musíme pokročiť pri vytváraní Európskej prokuratúry.“

 

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2015 v číslach:

 

 • V roku 2015 úrad OLAF uzavrel rekordných 304 vyšetrovaní a sústredil sa najmä na zníženie počtu dlhotrvajúcich vyšetrovaní vo svojom portfóliu.
 • Úrad v roku 2015 začal 219 nových vyšetrovaní, čo je obzvlášť vysoký počet vzhľadom na zníženie počtu vyšetrovateľov.
 • Úrad OLAF posúdil väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli potenciálne viesť k začatiu vyšetrovania, v kratšom čase, pričom v prípade 90 % z 1442 vybraných informácií to bolo do dvoch mesiacov.
 • V priebehu roka úrad OLAF vydal príslušným orgánom EÚ a členských štátov 364 odporúčaní. Bude tak možné získať späť neoprávnene vynaložené prostriedky EÚ a jednoduchšie postaviť páchateľov pred súd.
 • V prípade štrukturálnych fondov, ktoré opäť tvorili väčšinu vyšetrovacej činnosti úradu, OLAF odporučil orgánom EÚ a vnútroštátnym orgánom, aby získali späť a do rozpočtu EÚ vrátili sumu v celkovej výške 888,1 milióna EUR.

 

OLAF sa zameriava na boj proti pašovaniu cigariet

 

Úrad pokračoval vo svojom úsilí o boj proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami. OLAF v rámci svojich vyšetrovacích a koordinačných aktivít a v priebehu spoločných colných operácií, ktoré organizoval s členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, pomohol v roku 2015 vnútroštátnym orgánom zaistiť 619 miliónov kusov cigariet.

 

OLAF podporuje európske politiky boja proti podvodom

 

V priebehu roka 2015 úrad OLAF významne prispel k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie, pričom obzvlášť aktívnu úlohu zohrával v rámci prebiehajúcich rokovaní o návrhu Európskej komisie na zriadenie Európskej prokuratúry. Úrad OLAF je presvedčený, že Európska prokuratúra by zjednodušila proces identifikácie podvodníkov a umožnila by postaviť ich rýchlejšie pred súd. Jej zriadenie by výrazne posilnilo ochranu rozpočtu EÚ a obmedzilo súčasnú roztrieštenosť úsilia jednotlivých štátov o presadzovanie práva v tejto oblasti.

 

V roku 2015 OLAF takisto podpísal dôležité dohody o administratívnej spolupráci s medzinárodnými organizáciami, medzi ktoré patrila Európska banka pre obnovu a rozvoj, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Svetový potravinový program. Tieto dohody pomôžu úradu OLAF v boji proti cezhraničným podvodom, najmä v oblasti vonkajšej pomoci EÚ.

 

Úplné znenie Výročnej správy v .pdf formáte nájdete TU.

 

Viac informácií v súvislosti s vydaním Výročnej správy OLAF-u za rok 2015 nájdete v tlačovej správe OLAF-u č. 8/2016 zo dňa 31. 5. 2016 (aj v slovenskom jazyku):

 

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/31-05-2016/olaf-curbs-cross-border-fraud-and-closes-record-number-investigations_sk

 

Doplňujúce informácie zo správy, týkajúce sa Slovenskej republiky:

 

V roku 2015 bolo OLAF-u zaslaných 11 informácií resp. podnetov o možnom podvode alebo zneužití prostriedkov EÚ za SR. Všetky podnety boli zaslané zo súkromného sektora.

 

Podľa výročnej správy bolo v roku 2015 v súvislosti so Slovenskom vedených 11 vyšetrovaní, týkajúcich sa použitia fondov EÚ.

 

V rokoch 2013-2015 bolo príslušnými orgánmi v SR odhalených 976 nezrovnalostí v oblasti štrukturálnych a poľnohospodárskych fondov. V oblasti tradičných vlastných zdrojov bolo odhalených podvodných a nepodvodných 51 nezrovnalostí z čoho v siedmich prípadoch vydal OLAF odporúčania voči Slovensku.

 

Viac ako 400 miliónov eur na nové výzvy operačného programu Výskum a inovácie

2.06.2016

 

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila dňa 31. mája 2016 dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) spolu v objeme za viac ako 400 miliónov eur.

Prioritou oboch výziev je podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií. Rovnako aj vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu, vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím.

     Pre výzvu na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenená alokácia 200 miliónov eur. Minimálny limit na jeden projekt je na úrovni 1 milión eur a maximálny vo výške 7 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty podnikateľského sektora výskumu a vývoja v rámci Schémy štátnej pomoci. Prvé posudzované časové obdobie má dátum uzávierky dňa 30. 6. 2016.

     Výzva na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 má z EFRR k dispozícii alokáciu 218 miliónov EUR. Táto je rozčlenená na päť oblastí špecializácie RIS3 SK podľa dostupných vedecko-výskumných kapacít SR. Oprávnenými žiadateľmi o NFP môžu byť výskumné inštitúcie z verejného, štátneho, neziskového sektora, vysoké školy alebo podnikateľské subjekty. Prvé posudzované časové obdobie tejto výzvy je stanovené na 31. 8. 2016.

     Výzvy sú otvorené, to znamená, že ich uzavretie nastane vyčerpaním na ne alokovaných finančných prostriedkov. Kompletné informácie, vrátane úplného znenia výziev a príloh nájdete na webovom sídle VA a na http://www.opvai.sk/.

 

Slovensko a Poľsko posilnia cezhraničnú spoluprácu na podporu turizmu

1.06.2016

 

Bratislava (1. júna 2016) -  Slovensko a Poľsko chcú v rámci podpory turizmu navzájom posilniť cezhraničnú spoluprácu a vybudovať spoločnú značku produktov. Na rokovaní v Bratislave sa na tom dohodli štátni tajomníci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek a jeho poľský kolega Dawid Lasek z Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej republiky.

 

„Spolupráca medzi Poľskom a Slovenskom má silnú tradíciu. Dnes musíme využiť silu cestovného ruchu v Európe, keď k nám s ohľadom na bezpečnosť prichádza stále viac turistov,“ uviedol na stretnutí A. Érsek. V rebríčku návštevníkov Slovenska sa Poľsko dlhodobo umiestňuje na druhom mieste, hneď za Českou republikou. Poliaci vyhľadávajú Vysoké a Nízke Tatry, regióny Liptova, Oravu či Slovenský raj. Pozitívom je aj priame letecké spojenie Varšava – Poprad.

Poľsko vidí priestor najmä v spoločnej propagácii pohraničných regiónov pod značkou „Carpathia“, ktoré by zviditeľnili regióny či mestá na oboch stranách hranice. „Jednotlivé regióny nemajú takú silu, preto chceme vytvoriť dobrú ponuku, a to spoločnými produktmi pod silnou karpatskou značkou. Je to obrovský potenciál pre samosprávy a posilnenie ich miestnych komunít,“ zdôvodnil štátny tajomník Poľskej republiky Dawid Lasek.

Do konca júna obe strany – poľské vojvodstvá a slovenské samosprávy, opäť zasadnú za rokovací stôl, aby špecifikovali konkrétne produkty pre prezentáciu spoločnej značky.

Slovensko a Poľsko výrazne spolupracujú v oblasti cestovného ruchu aj v rámci zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4). Prezentáciu karpatskej značky chcú využiť aj na oslovenie vzdialených trhov, medzi ktoré prioritne patrí Čína. Prínosom je fakt, že Varšava má priame letecké spojenie s Pekingom.

 

Oznámenie PPA zo dňa 01.06.2016

1.6.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 – II. časť.

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.3.1/01 - Centrum sociálneho dialógu II.

31.5.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

 

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.2.1/01 - Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

31.5.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/01 - Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva

31.5.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

 

Viacročné priority pre roky 2016 - 2020

31.05.2016

 

Európska komisia a výkonná agentúra EACEA zverejnila tohto roku na web stránke k programu Európa pre občanov viacročné priority pre roky 2016 - 2020, platné od tohto roku. Ich slovenský preklad môžete nájsť na našom webe.

Viacročné priority boli poskytnuté žiadateľom, aby mali viac času na plánovanie a prípravu svojich projektov.

 

Workshopy a tréningy pre neziskové organizácie ZDARMA - 8. júna 2016

30.5.2016

 

Prihláste sa na bezplatné tréningy, ktoré pre vás pripravili experti z firiem.

 

Firmy a ich zamestnanci už niekoľko rokov pomáhajú neziskovkám rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach formou tréningov v rámci Maratónu dobrovoľníctva (8. - 11. júna 2016). Čo všetko si pre vás pripravili tento rok? Všetky tréningy a workshopy sa budú konať v jeden deň - 8. júna 2016.

 

Vyberte si to školenie, ktoré vás najviac zaujalo a bude užitočné pre vašu prácu pri snahe meniť Slovensko na lepšie miesto pre život.

Za jednu neziskovú organizáciu sa celkovo môže prihlásiť jeden zástupca. Chceme dať totiž šancu každej neziskovej organizácii byť aspoň na jednom tréningu. V prípade, že sa nejaký tréning nezaplní, budeme vás informovať a môžete sa prihlásiť i viacerí z vašej organizácie - sledujte preto naše sociálne siete, mail či web, aby vám druhá výzva neušla.

 

 

Projektový manažment – Ako riadime projekt a realizujeme jeho aktivity CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Lektor: Peter Balco, HPE, Lead Solution Consultant

Termín: 8. 6. 2016

Čas: 12,30 hod. – 15,30 hod.

Miesto konania: Hewlett Packard Enterprise Slovakia s.r.o., Galvaniho 7, 82002 Bratislava

Kapacita: 20 osôb

 

Projektové riadenie CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Na workshope si rozoberiete, čo je to projektové riadenie, úlohy a zodpovednosti, fázy riadenia, rozsah projektu, časový plán. Venovať sa budete aj kritickej ceste, uzatváraniu a riadeniu kvality.

 

Lektor: Alexandra Janiak, DELL, Supplier Quality Management Advisor

Termín: 8. 6. 2016

Čas: 12,30 hod. – 15,30 hod.

Miesto konania: DELL s.r.o., Fazuľová 7, 811 07 Bratislava

Kapacita: 20 osôb

 

Komunikačné zručnosti - Ako si pripraviť prezentáciu a ako odprezentovať   CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Na workshope sa budete venovať témam ako analýza publika, kľúčovej správy a cieľa prezentácie; štruktúre prezentácie a samotnému prezentovaniu - reč tela, práca s hlasom.

 

Lektor: Kristína Marchalínová, DELL, Sales Support Manager

Termín: 8. 6. 2016

Čas: 9,30 hod. – 13,00 hod.

Miesto konania: DELL s.r.o., Fazuľová 7, 811 07 Bratislava

Kapacita: 20 osôb

 

Obchodné zručnosti – Ako osloviť nových partnerov a udržať ich pre spoluprácu na projekte CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Na workshope sa dozviete, ako si vybrať vhodného partnera/sponzora pre projekt, ako sa pripraviť na stretnutie s potenciálnym partnerom, čoho sa vyvarovať pri prezentácii a ako čo najlepšie odprezentovať ponúkanú spoluprácu.

 

Lektor: Santiago Aguado, HPE, Country Manager Technology Services

Termín: 8. 6. 2016

Čas: 12,30 hod. – 15,30 hod.

Miesto konania: Hewlett Packard Enterprise Slovakia s.r.o., Galvaniho 7, 82002 Bratislava

Kapacita: 20 osôb

 

Online marketing - SEO a AdWords CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Na workshope sa budete venovať základom SEO optimalizácie, faktorom, ktoré ovplyvňujú postavenie webu a ako možno ovplyvniť ranking na jednotlivé kľúčové slová. Naučíte sa, čo sledovať a ako vyhodnotiť úspešnosť SEO vďaka Google Analytics a Google Search Console. Získate know-how o AdWords ako zdroji relevantnej návštevnosti pre neziskovky, možnostiach ich zacielenia a základných pravidlách pri nastavovaní a spúšťaní AdWords kampaní.

 

Lektor: Online tím ESETu

Termín: 8. 6. 2016

Čas: 12,30 hod. – 15,30 hod.

Miesto konania: ESET, spol. s r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01  Bratislava

Kapacita: 20 osôb

 

Ako napísať dobrý článok a pracovať so sociálnymi médiami CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Na workshope sa budete venovať práci s Facebookom, ako nástrojom na komunikáciu, dozviete sa, čo znamená virálna kampaň a naučíte sa, ako napísať dobrú tlačovú správu či článok na web alebo do printového média.

 

Lektor: Marek Zan, Martin Pastierovič, vydavateľstvo Ringier

Termín: 8. 6. 2016

Čas: 9,00 hod. – 12,00 hod.

Miesto konania: Vydavateľstvo Ringier, Prievozská 14, Bratislava

Kapacita: 20 osôb

 

Bezplatný online marketing, ktorý zvládne každá neziskovka CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Čo chcete, aby o vás ľudia hovorili? O čom máte vlastne hovoriť vy? A ako to dostanete k ľuďom, aby ste plnili cieľ, pre ktorý vaša neziskovka existuje? Dozviete sa, ako tvoriť komunikačnú stratégiu i samotný obsah tak, aby bol pre verejnosť pútavý, a ako ho distribuovať k relevantným príjemcom, aby ste mohli plniť svoj zámer. Marketéri z Profesie Vás naučia, ako dať na internete o sebe vedieť bez toho, aby ste zbytočne ukrajovali z rozpočtu. Veď kto nie je na webe, akoby ani neexistoval.

 

Lektor: Dominika Babulicová, Martin Kováč a Alex Okoš, Profesia

Termín: 8. 6. 2016

Čas: 12,30 hod. – 15,30 hod.

Miesto konania: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Kapacita: 20 osôb

 

Strategické právne myslenie CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Tréning ponúka praktické právne rady a skúsenosti, na čo všetko môžete počas fungovania organizácie naraziť a s čím môžete už vopred počítať: príprava, či revízia stanov, pracovnoprávne zodpovednosti, zákon o dobrovoľníctve, úprava verejných zbierok, možnosť podnikať ako občianske združenie, právna úprava darovania, ochrana osobných údajov a podobne. Tréning je určený najmä pre vedúcich pracovníkov neziskových organizácií. CHCEM VEDIEŤ VIAC

 

Advokát: právnici z firmy DELL

Kapacita: 20

Miesto: Fazuľová 7, 811 07 Bratislava

Čas: 8.6.2016, 14:00 – 17:30

 

 

Relevantne na exekúcie CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Tréning sa venuje exekučnému právu. Ponúka praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. Advokát Vám ďalej vysvetlí, aké sú druhy pohľadávok, dôvod ich vzniku a právny proces, ktorý nasleduje, pokiaľ nie sú pohľadávky zaplatené. CHCEM VEDIEŤ VIAC

 

Advokáti: Advokátska kancelária RELEVANS, s. r. o.,

Kapacita: 15 účastníkov

Miesto: Advokátska kancelária RELEVANS, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8/a, 811 02 Bratislava (vstup z nábrežia, 2. poschodie)

Čas: 8.6.2016,9:00 – 12:30

 

 

 

Vyznáte sa v exekúciách? CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Tréning sa venuje exekučnému právu, ponúka praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. Advokát Vám ďalej vysvetlí aké sú druhy pohľadávok, dôvod ich vzniku a právny proces, ktorý nasleduje pokiaľ nie sú pohľadávky zaplatené.  CHCEM VEDIEŤ VIAC

 

Advokáti: Mgr. Gabriela Hornáčková, Mgr. Miroslav Kriak

Kapacita: max. 12 účastníkov

Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 82108 Bratislava

Čas: 8.6.2016,14:00 – 17:00

 

 

 

Právo duševného vlastníctva CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Tréning ponúka možnosť zorientovať sa v oblasti autorského práva, tj. práva neziskoviek používať, zverejňovať a ďalej šíriť rôzne články, publikácie, knižky, zborníky, fotografie a iné autorské diela, vrátane potreby licencie na použitie diela. Tréning sa venuje aj problematike ochrany autorských diel, ktoré neziskové organizácie vytvorili, alebo majú právo ich používať v prípade ich neoprávneného použitia či kopírovania. Dotkneme sa aj témy ochrany know-how a projektov, ktoré sú organizované neziskovými organizáciami. CHCEM VEDIEŤ VIAC

 

Advokáti: Zuzana Brušková a Martina Pondušová, Hillbridges

Kapacita: 12 účastníkov

Miesto: Hillbridges, Sedlárska 1, Bratislava

Čas: 8.6.2016, 8:30–11:00

 

 

 

Ochrana osobných údajov/1 CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

 V roku 2013 vláda prijala zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bol o rok na to novelizovaný. Tréning ponúka predstavenie tohto zákona spolu s jeho novelizáciou, opis jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležitých inštitútov, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany osobných údajov ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne. Dozviete sa tiež o povinnostiach, ktoré z tohto zákona vyplývajú voči Úradu na ochranu osobných údajov (nahlasovanie a registrácia informačných systémov) s prihliadnutím na možné sankcie v prípade nesplnenia zákonných požiadaviek. Advokáti sa tiež zamerajú na zodpovedanie vašich vopred zaslaných otázok v tejto oblasti. CHCEM VEDIEŤ VIAC

 

Advokát: Michal Pališin

Kapacita: 15 účastníkov

Miesto: White & Case, Hlavné námestie 356/5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

Čas: 8.6.2016,14:00 – 17:00

 

 

 

Ochrana osobných údajov/2 CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

V roku 2013 vláda prijala zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bol o rok na to novelizovaný. Tréning ponúka predstavenie tohto zákona spolu s jeho novelizáciou, opis jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležitých inštitútov, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany osobných údajov ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne. Dozviete sa tiež o povinnostiach, ktoré z tohto zákona vyplývajú voči Úradu na ochranu osobných údajov (nahlasovanie a registrácia informačných systémov) s prihliadnutím na možné sankcie v prípade nesplnenia zákonných požiadaviek. Advokáti sa tiež zamerajú na zodpovedanie vašich vopred zaslaných otázok v tejto oblasti. CHCEM VEDIEŤ VIAC

 

Advokáti: právnici z firmy Profesia

Kapacita: 30

Miesto: Kníhkupectvo Martinus (2. posch.), Obchodná 26, 811 06 Bratislava

Čas: 8.6.2016, 9:00 – 12:00

 

 

 

Zaujali vás tréningy z oblasti práva? Ste nezisková organizácia a potrebujete právnu pomoc? Náš program Advokáti Pro Bono vďaka otvorenej podpore 19-tich advokátov a advokátskych kancelárií zlepšuje dostupnosť kvalifikovanej právnej pomoci pre neziskové organizácie, pre ktoré by bola inak z finančných alebo iných dôvodov nedostupná. Nadácia Pontis ako expert na tretí sektor prepája právnikov s dôveryhodnými a skutočne prospešnými organizáciami, ktoré pro bono pomoc potrebujú.

 

Konferencia Na energiu s rozumom priniesla inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni.

 27.5.2016

 

Na konferencii boli predstavené komplexné možnosti riešení a trendy v oblasti efektívneho využívania energie v budovách a na úrovni samospráv. Tiež finančne nenáročnejšie a ľahšie uskutočniteľnejšie opatrenia ilustrované úspešnými príkladmi z praxe. Účastníci sa mohli dozvedieť o súčasnosti i budúcnosti solárnej energie, stavbe pasívnych domov, vzdelávacom a poradenskom centre Otevřená zahrada, energetickom manažmente a naživo si prezrieť pojazdnú edukačnú mikroelektráreň.

 

Prezentácie z konferencie:

 

- Marek Tomeš, Západoslovenská energetika, a.s. - Solárne zdroje energie v domácnostiach a ich budúcnosť (http://bit.ly/1sBFMik)

Marek Tomeš zo Západoslovenskej energetiky odprezentoval na konferencii svoje vedomosti týkajúce sa solárnej energie a priblížil, čo je v ponuke solárnych zdrojov dnes, ako sú efektívne a kam sa technológia uberá. Solárne kolektory a fotovoltaické panely sa síce v našich mestách a dedinách začínajú postupne objavovať, ale stále sú skôr výnimkou. Dôvodmi sú okrem iného aj relatívne vyššie vstupné náklady, ktoré majú návratnosť 7 – 8 rokov v prípade kolektorov a 12 až 15 rokov v prípade fotovoltaiky. Práve kolektory sú momentálne na vrchole, technologicky sú veľmi jednoduché i nenáročné na údržbu a pritom ušetria až 70 percent nákladov na ohrev vody.

 

- Zuzana Kierulfová, OZ ArTUR, Createrra s.r.o. - Pasívne domy z prírodných materiálov (http://bit.ly/1TE2g9t)

Zavádzanie nových techník a detailov v realizáciách pasívnych stavieb z prírodných materiálov na Slovensku vďaka odborníkom prináša vyššiu kvalitu a nižšie náklady. Zuzana Kierulfová predstavila na konferencii prírodnú kupolu v Hrubom Šúri, prvú stavbu svojho druhu na svete. Jedinečná je tým, že realizátori ju postavili len zo slamených balov bez akejkoľvek inej podpornej konštrukcie. Stavba s vnútornou výškou v strede vyše 5 metrov je vybudovaná výlučne z prírodných alebo recyklovaných materiálov a čo je dôležité, z hľadiska spotreby energie je veľmi efektívna.

 

- Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství - Vzdelávacie a poradenské centrum Otevřená zahrada (http://bit.ly/1sSw9wC)

Vlastimil Rieger predstavil unikátny pasívny dom so zelenou strechou a verejne prístupnou vzdelávacou záhradou. V budove priebežne monitorujú spotrebu energií, vody a výrobu tepla a elektrické energie. Vzdelávacie centrum v správe nadácie poskytuje kancelárske a konferenčné priestory, priľahlá záhrada slúži školám a verejnosti na atraktívne environmentálne vzdelávanie a hry. Táto výnimočná stavba získala Cenu ministra životného prostredia v súťaži Stavba roku 2013.

 

- Michal Černý, mesto Litoměřice - Energetický manažment města Litoměřice (http://bit.ly/1OQS2Ap)

Litoměřice sa profilujú ako jeden z lídrov energeticky úspešného mesta a dosahujú významné energetické a finančné úspory. Samospráva všestranne podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie obyvateľmi mesta a realizuje opatrenia na úspory energie. Ušetrené prostriedky prerozdeľuje v dobre nastavenom mestskom fonde, ktorého časť slúži na podporu ďalších úsporných opatrení. Koordináciu aktivít zabezpečuje energetický manažér, Litoměřice túto stálu funkciu zaviedlo v roku 2011.

 

- Milan Orlovský, KOOR, s.r.o. - Energetický manažment miest a obcí (http://bit.ly/20JbdlX)

Jednou z možností pre vyspelejšiu správu budov, najmä tých s celoročnou prevádzkou, je využitie komplexných energetických služieb v systéme EPC (Energy Performance Contracting), ktoré predstavuje ucelené riešenie a zmluvne zaručuje dosiahnutie úspor bez zaťaženia rozpočtov. Milan Orlovský predstavil praktické skúsenosti ESCO (Energy Service Company) spoločnosti pri realizácii a prevádzke opatrení realizovaných systémom EPC (Energy Performance Contracting).

 

- Zdenka Štrokendlová, Mgr. Renáta Balogová, ZŠ Bukovčana I v Devínskej Novej Vsi - Slnečná energia v službách základnej školy (http://bit.ly/1TE2c9E)

Zdenka Štrokendlová a Renáta Balogová odprezentovali projekt fotovoltickej elektrárne na streche základnej školy, ktorý vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Živá energia, ktorý spravovala Nadácia Ekopolis. Na streche základnej školy I. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi je inštalovaná fotovoltická elektráreň s výkonom 6 kW. Od roku 2014 prináša škole úspory, ale tiež slúži ako skvelá vyučovacia pomôcka.

 

- Adrián Krajňák, OZ NOW - One Fun Van (http://bit.ly/1UhevuL)

One Fun Van predstavuje pojazdný interaktívny edukačný automobil, ktorý v sebe ukrýva laboratórium obnoviteľných zdrojov energie. Na streche dodávky je nainštalovaná malá OZE elektráreň, tvorená monokryštalickými fotovoltaickými fóliami s celkovým výkonom 360 W a odnímateľná malá horizontálna veterná turbína s maximálnym výkonom 500 W. Elektrina vyrobená pomocou OZE je ukladaná do záložných akumulátorov s kapacitou 200 Ah. Výroba a spotreba energie z OZE zdrojov je riadená autonómnym off-grid systémom a údaje sú prenášané na externý LCD monitor.

 

Fotogalériu z konferencie nájdete na stránke:

http://bit.ly/24aKSy9

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/1sBFMit

 

Pozvánka na info semináre k programu Európa pre občanov / 14.6. Komárno, 23.6. Bratislava a 29.6. Trenčín.

 27.5.2016

 

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov.

 

Informačné semináre budú prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia.

 

Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke (k 1.9.2016).

 

Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.

 

Termíny a miesto konania:

 

14.6.2016 Komárno

Kedy: v čase 11:00 - 13:30 hod.

Kde: Europe Direct Komárno, Eötvösa 12, 945 01 Komárno

 

23.6.2016 Bratislava

Kedy: v čase 10:00 - 12:30 hod.

Kde: Národné osvetové centrum, Námestie SNP, 812 34 Bratislava

 

29.6.2016 Trenčín

Kedy: v čase 10:00 - 12:30 hod.

Kde: Europe Direct Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Program:

 

Komárno (14.6.)

11:00 - 13:00 hod. "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

13:00 - 13:30 hod. individuálne konzultácie projektov

 

Bratislava (23.6.) a Trenčín (29.6.)

10:00 - 12:00 hod. "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

12:00 - 12:30 hod. individuálne konzultácie projektov

 

Registrácia na: http://eepurl.com/b2WHBX do 9.6.2016 (KN), 19.6.2016 (BA) a 23.6.2016 (TN). Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít budú však uprednostnení zaregistrovaných účastníkov. Vstupné je zdarma.

 

Kontakt:

- Želmíra Gerová

- Zuzana Ivašková

 

Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia

Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava

(+421) 903 450 401, (+421) 2 2047 1291

office@europapreobcanov.sk

www.facebook.com/europapreobcanov

www.europapreobcanov.sk

 

Čerpanie ŠF a KF k 30.4.2016

26. 05. 2016

 

Tlačová správa

 

Príloha 1

 

Príloha 2

 

Príloha 3

 

Príloha 4

 

MŽP SR A SAŽP ZORGANIZOVALI ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVAM ZAMERANÝM NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

26.5.2016

 

Zverejnené: 26. máj 2016

Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku zorganizovali Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 23. mája 2016 v Banskej Bystrici ďalší informačný seminár k 10. a 11. výzve so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 boli vyhlásené v rámci prioritnej osi 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a špecifického cieľa: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

 

Účastníci seminára mali možnosť získať podrobné informácie o predmetných výzvach vrátane informácií o výbere správnej výzvy, práce s ňou, súvisiacimi dokumentmi, ale aj o podmienkach poskytnutia príspevku a o spôsobe preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Na seminári tiež odzneli informácie o spôsobe vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a procese verejného obstarávania. Na záver seminára dostali účastníci priestor na riešenie svojich individuálnych požiadaviek prostredníctvom osobných konzultácií so zástupcami MŽP SR a SAŽP.

 

Prezentácie na stiahnutie

 

Fotogaléria

 

Aktuálne informácie o plánovaných podujatiach sú pravidelne zverejňované na webovom sídle operačného programu www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.3, špecifický cieľ 1.3.1

26.5.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

investičnú prioritu 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových … Čítať ďalej

 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.1, špecifický cieľ 1.1.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky … Čítať ďalej

 

Vláda SR na svojej 9.schôdzi 25.5.2016 prerokovala a schválila okrem iných aj bod č.9 s názvom:

25.5.2016

 

Rámec národnej stratégie reformy verejnej správy v súvislosti s prioritami definovanými Európskou komisiou do roku 2020 a Akčný plán reformy verejnej správy (nadstavba reformy ESO) - návrh

Číslo materiálu: UV-18586/2016

Rezort: MV SR

Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/003146

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra

Podnet: Iniciatívny materiál

Rokovanie: 9/2016, 25.05.2016, 9. bod programu

Materál: Schválený

Č. uznesenia: 199/2016

 

Obsah:

 

Návrh uznesenia

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Pripomienkové konanie

Návrh komuniké

Doložka vplyvov

Obal

Príloha 1

Príloha 2

 

Nábor slovenských kandidátov na expertov

25.05.2016

 

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 vyhlasuje nábor slovenských kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko pre etapy hodnotenia:

 • Formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti projektu - účasť externých expertov v rozsahu hodnotenia rizika poskytnutia štátnej pomoci pre projekt
 • Technické hodnotenie
 • Vecné hodnotenie

 

Podrobný zoznam oblastí tvorí prílohu k oznámeniu

 

Informácie o nábore

 

Termín predkladania prihlášok na expertov

 

Od 23.05.2016 do 06.06.2016

 

Miesto predkladania dokumentácie

 

Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov, vyhlásenie a kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie povinných aj špecifických podmienok (v papierovej verzii) je potrebné odovzdať v zalepenej obálke v sídle spoločného technického sekretariátu programu Interreg Poľsko - Slovensko od pondelka do piatku v čase od 08:15 do 16:15 hod. alebo zaslať poštou (rozhodujúci je dátum doručenia zásielky) na adresu:

 

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

 

Program Współpracy Transgranicznej

 

Interreg V-A Polska-Słowacja

 

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

 

s uvedením textu: Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja 2014 - 2020 - (dane osobowe). (Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - (osobné údaje).

 

Prosíme vás, aby ste žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov uložili v programe Microsoft Word na elektronický nosič (napr. CD) a priložili elektronickú verziu k dokumentácii.

 

Spôsob predkladania dokumentácie

 

Osoba uchádzajúca sa o zapísanie do zoznamu expertov predkladá vyplnenú žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov a vyhlásenie ako odpoveď na vyhlásenie náboru na kandidátov na expertov.

 

K prihláške sa prikladajú kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie:

 

povinných požiadaviek,

podrobnychých požiadaviek.

(požadované kópie dokumentov sú uvedené v žiadosti o zapísanie do zoznamu expertov).

 

Požiadavky na kandidátov na expertov

 

Povinné požiadavky:

 

 1. pod hrozbou trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií predložili vyhlásenie:
  1. o možnosti plne využívať občianske práva,
  2. o plnej spôsobilosti na právne úkony
 2. nepodieľajú sa na implementácii Programu prostredníctvom výkonu úloh inštitúcií zodpovedných za implementáciu Programu
 3. (t.j. Riadiaci orgán, Národný orgán, Spoločný technický sekretariát, Regionálne kontaktné body, národní kontrolóri);
 4. nezúčastňujú sa na vypracovaní projektov predkladaných v rámci Programu, neplnia žiadne funkcie v projektoch implementovaných v rámci Programu;
 5. majú vyššie odborné vzdelanie (t. j. študijný smer zodpovedajúci oblasti špecializácie daného experta);
 6. majú vedomosti, príslušné schopnosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Program, minimálne 5 rokov odbornej praxe alebo požadované oprávnenia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Program;
 7. majú vedomosti v oblasti cieľov a spôsobu realizácie Programu;
 8. vyjadrujú súhlas s umiestnením osobných údajov v zozname kandidátov na expertov a so spracovaním osobných údajov, ktoré kandidáti na expertov poskytnú počas vytvárania a vedenia zoznamu kandidátov na expertov, a tiež pre potreby účasti na výbere projektov.
 9. Podrobné požiadavky:
 10.  
 11. vedomosti a skúsenosti v oblasti problematiky a predpisov súvisiacich s využívaním rozvojových prostriedkov Európskej únie,najmä vrátane tých, ktoré sa týkajú Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (znalosť podrobného opisu aktivít oprávnených pre získanie finančného príspevku v rámci Programu, znalosť všeobecných a programových pravidiel oprávnenosti výdavkov, otázok súvisiacich s realizáciou partnerských projektov, charakteristík cezhraničného projektu, kritérií výberu projektov prijatých Monitorovacím výborom).

 

Iné dôležité informácie

 

Kandidát na experta sa môže prihlásiť do viacerých oblastí (v rámci oblastí, pre ktoré bol vyhlásený nábor).

 

V rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko sa experti zúčastňujú na týchto etapách hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:

 

formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti - účasť expertov s ohľadom na hodnotenie výskytu štátnej pomoci v projekte,

technické hodnotenie,

vecné hodnotenie.

Podrobný proces hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku je opísaný v Príručke pre prijímateľa v kapitole 5.2 Proces hodnotenia a schvaľovania projektov.

 

V rámci jednotlivých etáp vykonávajú experti hodnotenie prostredníctvom vyplnenia hodnotiacich hárkov projektov, kde sa od expertov okrem uvedenia výsledku hodnotenia v rámci každého z kritérií požaduje uvedenie podrobného odôvodnenia. Hodnotenie experta sa končí jasne sformulovaným záverom (napr. v prípade, ktorý sa týka uplatňovania pravidiel poskytovania štátnej pomoci na projekt (alebo nie), kategórií pomoci, druhu pomoci (investičná/operačná) a expert je povinný predložiť odporúčania týkajúce sa možnosti realizácie aktivít v rámci projektu (napr. v prípade štátnej pomoci: spôsob, ktorý nenarúša hospodársku súťaž na spoločnom trhu, atď.)

Podrobný opis a termíny vykonania jednotlivých hodnotení sú uvedené v Pracovnom poriadku expertov a vo vzoroch zmlúv.

 

Otázky a odpovede

 

Prípadné otázky zasielajte, prosím, na adresu: kontakt@plsk.eu

 

Prílohy:

 

1. Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov

 

2. Vyhlásenie

 

3. Zoznam oblastí

 

4. Pracovný poriadok expertov

 

5. Hárky hodnotenia štátnej pomoci

 

6. Vzor zmluvy o expertíze v oblasti štátnej pomoci

 

7. Vzor zmluvy týkajúcej sa technického hodnotenia

 

8. Vzor zmluvy týkajúcej sa vecného hodnotenia

 

9. Príručka pre prijímateľa vrátane podrobných hodnotiacich kritérií

 

10. Program Interreg V- A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

 

11. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013

 

12. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

24.05.2016

 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 23. 5. 2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS. Termín na uzávierku výzvy je 13. 6. 2016.

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 580 kB)

 

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci OP EVS (DOCX, 75 kB)

 

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 75 kB)

 

Príloha č. 3 - Životopis (DOCX, 84 kB)

 

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF pre prioritnú os 1 OP EVS (DOCX, 84 kB)

 

Zrušenie výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01

23.05.2016

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie ( ďalej len SO) oznamuje, že dňa 18.5.2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít s kódom : OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 ( ďalej len výzva), ktorá bola vyhlásená v rámci Operačného programu Výskum a inovácie ( prioritná os 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ 1.2.2 - Rast výskumno- vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách).

SO pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením §17 ods.8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu potreby vykonania zmeny v podmienke poskytnutia príspevku - Kritériá pre výber projektov, kedže v zmysle ustanovení kap. 3.1.1.1 platného Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

 

Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. Z tohto dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie zverejnené na webových sídlach www.opvai.sk , http://www.mhsr.sk/ a www.siea.sk. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené do momentu zrušenia výzvy, si žiadateľ môže prevziať osobne v sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej 27 v Bratislave u zamestnancov oddelenia posudzovania projektov (Ing. Michal Zajac a Bc.Michal Ivan - tel. č. +421 /2/58 248 454) v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00.

 

Slovensko vstúpilo do Technologického programu spolupráce Medzinárodnej energetickej agentúry

23.5.2016

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) stala 11. mája 2016 zmluvnou stranou Technologického programu spolupráce Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) pre solárne technológie, vykurovanie a chladenie.

 

Členské a partnerské krajiny IEA majú prostredníctvom technologických programov spolupráce (TCP) možnosť zapojiť sa do medzinárodnej vedecko-výskumnej komunity. IEA v súčasnosti riadi až 39 takýchto programov. Participuje na nich celkovo viac ako 50 štátov z celého sveta (členské a partnerské krajiny IEA).

 

Technologický program spolupráce IEA pre solárne technológie, vykurovanie a chladenie (SHC) ponúka možnosť zapojiť sa do riešenia úloh globálneho charakteru, ktorého cieľ je prispieť k zníženiu spotreby energií prostredníctvom využívania pasívnych a aktívnych solárnych technológií, pokrokových riešení konštrukcií pre vykurovanie a chladenie v budovách a efektívne využitie denného svetla, s priamym aj nepriamym dopadom na plnenie cieľov energetickej politiky SR. Významným prínosom účasti v TCP SHC je aktívna účasť na riešeniach s vysokou pridanou hodnotou, prístup k najnovším poznatkom a ich bezprostredný prenos v uvedených oblastiach s dôrazom na optimálne energetické riešenia.

 

SIEA v spolupráci s Ústavom stavebníctva a architektúry SAV bude participovať na niekoľkých projektoch v rámci uvedeného programu. Pôjde napríklad o projekt využívania solárnej energie v mestskom plánovaní a projekt týkajúci sa vývoja novej generácie solárnych technológií, chladenia a vykurovania. Členstvo v TCP SHC ponúka možnosti participácie aj pre ostatné slovenské vedecko-výskumné subjekty a subjekty z hospodárskej sféry. SIEA je v tejto súvislosti pripravená pomôcť a sprostredkovať všetky potrebné informácie.

 

Pre viac informácií o slovenskej účasti v programe kontaktujte Oddelenie medzinárodnej spolupráce SIEA.

 

Podrobnosti  o TCP SHC možno nájsť na stránke: https://www.iea-shc.org/

 

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) bola založená v roku 1974 a Slovenská republika je jej členom od roku 2007. IEA je autonómnou organizáciou v štruktúrach OECD, ktorá pracuje na zaistení spoľahlivej, dostupnej a čistej energie pre 29 členských krajín i krajín mimo OECD/IEA. Jej pôvodnou úlohou bolo pomáhať krajinám koordinovať spoločné akcie počas prerušenia dodávok ropy. Hoci ropná bezpečnosť ostáva kľúčovým aspektom jej práce, mandát IEA sa rozvinul a prehĺbil. Členstvo v agentúre umožňuje SR byť partnerom vyspelým krajinám v riešeniach globálneho charakteru, mať stály prístup k aktuálnym odborným publikáciám, štatistikám, analýzam a k medzinárodnej technologickej sieti. Členstvo v IEA súčasne zaväzuje SR na aktívnu účasť v riadiacich orgánoch a výskumných programoch TCP SHC a vytvárať podmienky pre rast špecialistov v oblasti využitia čistých energií.

 

 

 

Výsledky hodnotenia odbornej komisie fondu pre mimoriadnu Výzvu č. 6/2016 (Podprogram 4.3 - Prehliadky, festivaly a súťaže).

 23.5.2016

 

Na stránke Fondu na podporu umenia boli zverejnené výsledky hodnotenia odbornej komisie fondu pre mimoriadnu Výzvu č. 6/2016 (Podprogram 4.3 - Prehliadky, festivaly a súťaže).

 

Výsledky hodnotenia mimoriadnej Výzvy sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/1U8KU6N

 

Výsledky hodnotenia ostatných výziev si môžete pozrieť na stránke:

http://fpu.sk/dokumenty-fpu/rozhodnutia-riaditela

 

 

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti - medzirezortné pripomienkové konanie

20.5.2016

 

Dňa 18. mája 2016 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanému návrhu Akčného  plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018. Predložený návrh Akčného plánu určuje strategické opatrenia a úlohy na najbližšie obdobie.

 

Medzirezortné pripomienkové konanie potrvá do 01. júna 2016.

 

Bližšie informácie o pripravenom materiáli a samotnom pripomienkovacom procese môžete získať na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/461 .

 

Výberové konanie na regionálnych koordinátorov terénnej sociálnej práce

20. 05. 2016

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity hľadá vhodných uchádzačov  na pozície regionálneho koordinátora/ koordinátorky terénnej sociálnej práce v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK. Termín nástupu je najneskôr do 01.07.2016, príp. dohodou.

 

Je potrebné, aby uchádzači o pracovné miesto regionálnej koordinátorky/koordinátora zaslali najneskôr do 3.júna 2016 na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava zoznam požadovaných dokladov:

 

 1. motivačný list,
 2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (iné formáty nebudú  akceptované;  web: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae)
 3. kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
 4. potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok),
 5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 6. minimálne 1 referencia.

 

Viac informácií nájdete tu (PDF, 317 kB).

 

Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu?

20.5.2016

 

Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? To je téma súťaže o najlepší videospot a videoreportáž, ktorú pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlásil Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie v SR. Študenti môžu svoje práce zasielať do konca mája 2016.

 

Príspevky majú súvisieť s uskutočnenou pomocou z prostriedkov Európskej únie. Úlohou autorov je audiovizuálne spracovať finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov Európskej únie v regiónoch. Cieľom súťaže je aj podporiť tvorivosť a originalitu mladých ľudí, vytvoriť pre nich možnosť na prezentáciu svojich schopností, talentu, ale aj mesta či regiónu, z ktorého pochádzajú, kde bývajú alebo študujú

 

V roku 2016 sa súťaží v dvoch kategóriách:

 

Kategória VIDEOSPOT

Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.

Rozsah zasielaných prác: maximálne 30 sekúnd alebo séria troch spotov.

 

Kategória VIDEOREPORTÁŽ

Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jednu originálnu audiovizuálnu reportáž.

 

Rozsah zasielaných prác: maximálne 90 sekúnd

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra sa v minulom programovom období podielala na administrácii 35 výziev z Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorých bolo ukočených vyše 1500 projektov. Viac ako 250 z nich sa týkalo modernizácie verejného osvetlenia, vďaka ďalším sa napríklad vybudovali priemyselné parky a zmodernizovali centrá cestovného ruchu. Prehľad podporených projektov je k dispozícii na stránke SIEA TU. Ak vášmu mestu eurofondy pomohli a študenti o tom pripravia video,  majú možnosť získať atraktívne ceny.

 

Víťazi v obidvoch kategóriách budú ocenení HD kamerou, vstupenkami na trojdňový festival NOVA ROCK 2016 v Rakúsku a vstupenkami na festival POHODA 2016. Práce budú hodnotené odbornou komisiou po 31. máji 2016. Najlepšie práce budú zverejnené na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk termíne do 31. júna 2016. Všetky príspevky spolu s vyplneným formulárom musia byť odoslané na adresu Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. mája 2016. Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016, kategória VIDEOSPOT alebo kategória VIDEOREPORTÁŽ.

 

Podrobnejšie informácie a štatút súťaže je k dispozícii na stránke Partnerskej dohody.

 

Pozrite si víťazné študentské videá z roku 2015

 

OZNÁMENIE

20.5.2016

 

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2015 sa bude konať dňa 31. mája 2016 o 9.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave.

 

Na programe je prezentácia hlavných bodov Výročnej správy PPA za rok 2015, stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe a stanoviská zúčastnených odborníkov z prerokovávanej oblasti.

 

Na záver odpovedia zástupcovia PPA na otázky zástupcov verejnosti a novinárov, ktorí sa zúčastnia na odpočte.

 

Program verejného odpočtu

 

 • prezentácia hlavných bodov výročnej správy generálnym riaditeľom organizácie alebo ním povereným zástupcom
 • stanovisko MPRV SR k Výročnej správe PPA za rok 2015
 • stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti
 • otázky novinárov a verejnosti, na ktoré budú odpovedať zástupcovia organizácie a ministerstva.

Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016)

19.5.2016

 

Schéma DM - 3/2016 s názvom Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania bola dňa 17.05.2016 zverejnená v Obchodnom vestníku na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje predkladá využívanie schém pomoci de minimis v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Nariadením Komisie č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.  Schéma DM - 3/2016 bude uplatňovaná v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie, Operačného programu Ľudské zdroje.

 

V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na zvýšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávacieho systému pri zabezpečení rovnakého prístupu ku vzdelaniu vrátane uplatniteľnosti žiakov v nadväzujúcom stupni vzdelávania, resp. na trhu práce. Pomoc ďalej bude prispievať k rozvoju kvalitného odborného vzdelávania zosúladeného s potrebami a požiadavkami trhu práce vrátane posilnenia praktickej prípravy u zamestnávateľa ako aj k zvýšeniu kvality VŠ vzdelávania a jeho previazania s praxou, s dôrazom na podporu výsledkovo-orientovaného vzdelávania a profesijne orientovaných študijných programov v spolupráci so zamestnávateľmi. Zároveň pomoc má uľahčiť rozvoj celoživotného vzdelávania a zvýšiť účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní vrátane podpory uznávania výsledkov vzdelávania.

 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje

 

Vykonávateľom schémy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os Vzdelávanie, operačný program Ľudské zdroje

 

Prijímateľom pomoci sa rozumie subjekt definovaný v § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 292/2014, resp. subjekt vymedzený v § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014, t.j. prijímateľom môže byť aj partner. Prijímateľom pomoci môžu byť mikro, malé a stredné podniky, a veľké podniky, ktoré vykonávajú, resp. plánujú vykonávať vzdelávacie aktivity v oblasti regionálneho školstva, vysokého školstva a ďalšieho/ celoživotného vzdelávania.

 

Bližšie informácie a podrobnosti nájdete v texte Schémy:

 

Schéma pomoci

Zrušenie výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01

19.5.2016

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie ( ďalej len SO) oznamuje, že dňa 18.5.2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít s kódom : OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 ( ďalej len výzva), ktorá bola vyhlásená v rámci Operačného programu Výskum a inovácie ( prioritná os 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ 1.2.2 - Rast výskumno- vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách).

 

SO pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením §17 ods.8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu potreby vykonania zmeny v podmienke poskytnutia príspevku - Kritériá pre výber projektov, kedže v zmysle ustanovení kap. 3.1.1.1 platného Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

 

Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. Z tohto dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie zverejnené na webových sídlach www.opvai.sk , www.mhsr.sk a www.siea.sk. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené do momentu zrušenia výzvy, si žiadateľ môže prevziať osobne v sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej 27 v Bratislave u zamestnancov oddelenia posudzovania projektov (Ing. Michal Zajac a Bc.Michal Ivan - tel. č. +421 /2/58 248 454) v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00.

 

SIEA zverejnila zoznam inštalácií zariadení s preplatenými poukážkami (Zelená domácnostiam).

18.5.2016

 

Zoznam inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, pri ktorých boli preplatené poukážky, je k dispozícii na stránke projektu Zelená domácnostiam v časti Domácnosti (http://bit.ly/1THsozE).

Preplatených je 1057 poukážok v hodnote vyše 2,2 milióny €. Zoznam bude priebežne dopĺňaný.

 

V zozname inštalácií sú uvedené len tie, pri ktorých poukážky domácnosti skutočne využili a Slovenská inovačná a energetická agentúra ich už preplatila. V zozname sú uvedené čísla poukážok, mená žiadateľov o poukážku, výška podpory a druh zariadenia.

 

Podrobnejšie informácie o inštaláciách sú v zmluvách o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. V registri sú k dispozícii všetky zmluvy s domácnosťami, ktoré získali poukážku. Medzi týmito zmluvami sú aj také, pri ktorých domácnosti poukážky z rôznych dôvodov nevyužili.

 

Dokument na stiahnutie:

 

- Zoznam inštalácií podporených v rámci národného projektu Zelená domácnostiam (http://bit.ly/1rTvWIF)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/205pDMX

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

17. 05. 2016

 

Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výziev je 3 181 400 €. Žiadosti o grant je možné predkladať do 30. júna 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

 

O grant môžu požiadať orgány štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, takisto medzinárodné organizácie pôsobiace na Slovensku či vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie.

 

Prvá výzva je zameraná na služby pre žiadateľov o azyl v slovenských azylových zariadeniach so špecifickou pozornosťou k najzraniteľnejším skupinám, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, tehotné ženy, deti, starí ľudia a podobne. Aktivity ako sociálne a psychologické poradenstvo, zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu a iné služby pomôžu žiadateľom o udelenie azylu vyrovnať sa so špecifickou životnou situáciou počas azylového procesu.

 

Cieľovou skupinou druhej výzvy sú legálni migranti, osoby s udeleným azylom a osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. Aktivity ako jazykové vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy, poskytovanie právnej pomoci a administratívneho poradenstva majú za cieľ umožniť cieľovej skupine vyrovnať sa so špecifikami našej administratívy a uľahčiť ich integráciu v našej spoločnosti.

 

Detailné informácie k výzvam

 

Ministerstvo vnútra ako obvykle pripraví pre žiadateľov o grant z obidvoch výziev aj informačné stretnutia, ktoré sa uskutočnia  7. júna 2016  o 9.00 hod. a o 10.30 hod. v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.

 

Usmernenie MPRV SR ku konverzii/prispôsobeniu záväzku na opatrenie ekolog. poľnohospodárstvo

18.5.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o usmernenie ku konverzii / prispôsobeniu záväzkov na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo u žiadateľov, u ktorých podľa pravidiel EÚ došlo k zmene kultúry z ornej pôdy na trvalý trávny porast z dôvodu veku porastu tráv a iných rastlinných krmovín (6 - ty rok).

 

Na základe uvedeného vydalo MPRV SR dňa 11.05.2016 listom č. 12556/16-600 Usmernenie ku konverzii / prispôsobeniu záväzkov na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo. PPA dáva predmetné usmernenie do pozornosti, keďže sa aktuálne ako aj v budúcnosti môže dotýkať značnej časti žiadateľov, ktorí sú zaradení v záväzku pre opatrenie ekologické poľnohospodárstvo na ornej pôde. Žiadatelia nemusia zmenu záväzku z uvedeného dôvodu PPA osobitne oznamovať, dôležité je, aby vo svojich jednotných žiadostiach vždy uvádzali správne a pravdivé údaje podľa skutočného stavu. PPA každoročne  kontroluje plnenie podmienok záväzku podľa údajov v jednotnej žiadosti a na základe zmeny výmery ornej pôdy na trvalé trávne porasty bude aktualizovať záväzky daných žiadateľov podľa usmernenia MPRV SR. Po spracovaní záväzkov porovnaním na register ekologického poľnohospodárstva vedený Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym s registrom záväzkov Programu rozvoja vidieka oboznámi PPA o prípadnej zmene výmery v záväzku žiadateľov písomne zaslaním skráteného záväzného vyhlásenia s novou špecifikáciou záväzku. Týmto nie sú dotknuté ostatné podmienky záväzku ako aj povinnosti žiadateľov podľa zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Usmernenie MPRV SR ku konverzii/prispôsobeniu záväzku na opatrenie ekolog. poľnohospodárstvo (pdf, 433.08 Kb, 55x)

 

Oznámenie PPA

18.5.2016

 

o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

 

 

Interreg Stredná Európa 2014-2020: Druhá výzva na predkladanie projektov otvorená od 26.4.2016

17.05.2016

 

Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 vyhlásil dňa 26.4.2016 DRUHÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke http://www.interreg-central.eu/ .

 

Základné informácie k výzve v slovenskom jazyku nájdete TU

 

K uvedenej výzve sa konali dva informačné dni v Trenčíne a Spišskej Novej Vsi, viac o programe, ako aj prezentácie nájdete v záložke Konferencie a Semináre.

 

Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot a rýchlejšie vymáhanie nárokov

17.5.2016

 

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pokračuje v plnení záväzkov z Programového vyhlásenia vlády. Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej úprave exekučných konaní, oddlženia fyzických osôb a k úprave platobných rozkazov.

 

​ Predbežná informácia je novým inštitútom v rámci legislatívneho procesu. Vďaka nej sa môže  verejnosť, ako aj orgány verejnej správy zapojiť do procesu tvorby paragrafového znenia právneho predpisu ešte pred začatím pripomienkového konania, teda v čase, kedy sa tvorí ideový zámer novej úpravy, alebo dochádza k jeho rozpracovaniu.

 

Základné ciele novely zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, ktorú Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje, sú:

 

 • efektívne exekučné konanie vedené v maximálnej možnej miere v elektronickej podobe vrátane doručovania,
 • vytvorenie reálnej možnosti oddlženia fyzických osôb,
 • vytvorenie efektívneho nástroja na riešenie vymáhania nesporných nárokov, správne nastavenie motivácií strán, odradenie od uplatňovania nárokov bez právneho základu a odradenie od odporovania dôvodne uplatneným nárokom.

 

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov do 8. júna 2016.

 

Materiál aj s ďalšími informáciami je dostupný na portáli Slov-Lex, TU.

 

Ministerstvo financií SR vyhlási obstarávanie na zabezpečenie služieb podpory a realizácie rozvoja informačného systému CEDIS

13. 05. 2016

 

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb podpory a realizácie rozvoja centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) na základe požiadaviek odborných útvarov MF SR.

 

Toto verejné obstarávanie bude realizované z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia kontinuálneho fungovania CEDIS, ako aj za účelom podpory jeho prevádzky a rozvoja systému pre zdokonaľovanie plánovacieho a monitorovacieho procesu v oblasti auditov a kontrol prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia na základe požiadaviek odborných útvarov MF SR.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktorej cena vychádza zo skúseností z predchádzajúcich období plnenia Zmlúv o podpore produktívnej prevádzky CEDIS a z predchádzajúcich skúseností s implementáciu a rozvojom systému CEDIS. Predpokladaná hodnota zákazky preto bola stanovená na 399 696,00 EUR bez DPH na obdobie účinnosti zmluvy 48 mesiacov a jej výslednú sumu určí trh po ukončení verejného obstarávania.

 

Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov
16.5.2016

 

 

Príručka pre používateľov

VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE HODNOTENIA PROGRAMU ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

13.5.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

 

vyzýva

 

všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie a zelenina (ďalej len „uchádzači“) a uchádzačov o zabezpečovanie hodnotenia programu školského ovocia a zeleniny (ďalej len „uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia“) pre školský rok 2016/2017  na predkladanie žiadostí o  zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2016/2017 a žiadostí o zabezpečovanie hodnotenia v školskom roku 2016/2017:

 

od 1. júna 2016 do 30. júna 2016

 

(žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte)

 

a to na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o poskytnutie pomoci v rámci tohto programu pre školský rok 2016/2017 v súlade s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/247, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/248, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc a v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v platnom znení.

 

Oprávnené subjekty:

 

Uchádzač – osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a zaoberá sa pestovaním alebo distribúciou  ovocia a zeleniny a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých osôb zabezpečuje pre žiakov dodávky  ovocia, zeleniny alebo výrobkov z nich (ďalej len „OZ“), vrátane nákladov na distribúciu a na nákup, prenájom a lízing zariadenia a súvisiace činnosti, ktoré sú  priamo prepojené s vykonávaním programu.

 

Uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia - je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je zapojený do riadenia a poskytovania hodnotiacich opatrení. V súlade s národnou stratégiou, hodnotenie vplyvu programu na zdravotné uvedomenie a zvyšovanie povedomia o zmene

k zdravým stravovacím návykom vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

 

Formuláre:

Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2015/2016

Žiadosť o zabezpečovanie hodnotenia v školskom roku 2016/2017

 

Sprievodné doklady - uvedené v časti 3 príručky pre žiadateľa

 

Adresa predkladania

Pôdohospodárska platobná agentúra - Sekcia organizácie trhu

Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

 

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017 vrátane formulárov je dostupná na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Podpory - Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Školské ovocie a zelenina.

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke.

 

Informácia týkajúca sa miest školení pre potenciálnych žiadateľov v I. prioritnej osi programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

13.5.2016

 

Dvojdňové školenia (všeobecný modul a modul vo forme workshopu) sú organizované v piatich regiónoch na oprávnenom území programu v nasledovných termínoch a lokalitách:

 

Sliezske vojvodstvo:

- 24.05. - 25.05.2016, Wisła, Hotel Stok, Jawornik 52A, 43-460 Wisła

 

Žilinský kraj:

- 24.05. - 25.05.2016, Belá, Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071, 013 05 Belá

 

Malopoľské vojvodstvo:

- 31.05. - 01.06.2016, Muszyna, Hotel Activa, Złockie 78, 33-370 Muszyna

 

Prešovský kraj:

- 31.05. - 01.06.2016, Poprad, Hotel Satel Poprad, Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad

 

Podkarpatské vojvodstvo:

- 02.06. - 03.06.2016, Krasiczyn, Zespół Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie 37-741 Krasiczyn 179

 

Pripomíname, že vzhľadom na obmedzený počet miest je vyžadovaná registrácia. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Preto Vás žiadame o dôkladné premyslenie si potreby Vašej účasti na danom školení. Registrácia trvá do 17.05.2016 a je dostupná online – detaily v záložke „Zapoj sa do školení” (http://bit.ly/1OmW7MH). Konkrétny program školení bude zverejnený po uzatvorení registrácie.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/1rJbf1V

 

Výzva č. 12/2016 - predĺženie termínu predkladania žiadostí

12.05.2016

 

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. a v súlade s ustanovením č. 63 prijatým Radou Fondu na podporu umenia predlžuje termín na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 6 - Pamäťové a fondové inštitúcie, na nasledujúce podprogramy v rámci Výzvy č. 12/2016:

 

6.2 - Múzeá a galérie

 

6.3 - Ochrana zbierkových fondov

 

 

 

Žiadatelia môžu v danej výzve predkladať žiadosti do 23.5.2016.

 

Aktualizácia prílohy č.8 OP Ľudské zdroje

12.5.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že Monitorovací výbor pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 uznesením č.1/2016 schválil aktualizáciu prílohy č.8 OP Ľudské zdroje - "Zoznam obcí - zjednodušený index pásma podrozvinutosti PO5". Aktualizovaný zoznam obcí je dostupný TU.

 

Oznámenie pre žiadateľov o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov na rok 2016

12.5.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto dáva do pozornosti záujemcom o predloženie žiadosti o podporu formou platby na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (ďalej len „LEKS“) na rok 2016 Usmernenie MPRV SR č. 12511/2016 zo dňa 9.5.2016 k uplatňovaniu ustanovenia § 48 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami rozvoja vidieka v zn. n. p. Podľa tohto usmernenia je oprávnený na zaradenie do opatrenia LEKS aj žiadateľ, ktorý má schválený projekt starostlivosti o lesný pozemok. V takom prípade žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu k žiadosti výpis z projektu starostlivosti o lesný pozemok.

 

 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Vážená pani primátorka,

Vážený pán primátor,

11.5.2016

 

veríme, že aj Vaše mesto čelí problémom, s ktorými zápasia mnohé iné mestá v Európe. Vieme si tiež predstaviť, že popri množstve každodenných povinností a operatívnych úloh sa Vám výmena skúseností s inými a ešte k tomu zahraničnými partnermi môže zdať prílišným luxusom. Chceme Vás však ubezpečiť, že tí, ktorí skúsili riešiť svoje problémy v spoločnej diskusii v rámci programu URBACT sú dôkazom toho,  že takáto medzinárodná výmena nie je stratou času ani finančných prostriedkov. I keď nejestvujú univerzálne použiteľné riešenia, vzájomné porovnávanie a hľadanie vlastných riešení v konfrontácii so zahraničnými partnermi prináša inšpiratívne nápady. Dovoľujeme si preto dať Vám do pozornosti stránku programu URBACT, na ktorej, veríme, môžete nájsť aj námety, podnetné pre riešenie problémov Vášho mesta.

Databázu projektových zámerov, „Partner Marketplace“, do ktorých mestá hľadajú potenciálnych partnerov, nájdete na stránke http://urbact.eu/looking-partners-your-project-idea-marketplace-now-open Rovnako tu môžete zverejniť aj vlastný projektový zámer.

Aktuálne je otvorená výzva na tvorbu implementačných sietí (22. marec – 22. jún 2016). Hlavným cieľom implementačných sietí je zlepšiť kapacitu miest na riadenie udržateľných mestských politík a zlepšiť realizáciu integrovaných mestských stratégií a akčných plánov. Operačný program URBACT III, ktorý sa realizuje v programovom období 2014-2020, slúži na výmenu skúseností a na vzdelávanie v rámci Európy a tým podporuje udržateľný rozvoj miest.

Čo môžu mestá získať? Mestá (najmä malé a stredne veľké), často nemajú prostriedky na to, aby samy identifikovali a zavádzali príklady dobrej praxe – a v období úsporných opatrení sa tento problém ešte viac zhoršuje. URBACT III môže byť relatívne nízkonákladovou cestou pre prístup k najnovšiemu mysleniu a praxi vo všetkých mestách po celej Európe. Program kombinuje prístup k know-how s praktickým odovzdávaním skúseností.

Aktuálne informácie k OP URBACT III nájdete na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR www.mindop.sk, v sekcii výstavba – mestský rozvoj: http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=110323

 

A na stránke programu http://urbact.eu/

 

Ak máte ďalšie otázky, sme vám k dispozícii:

urbact@mindop.sk

 

Tím URBACT

URBACT_Slovenské kontaktné miesto

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava;

 

Sledujte nás na facebooku:

https://www.facebook.com/urbactSK/

a twitteri:

https://twitter.com/URBACT_SK

 

Pozvánka,

11.5.2016

 

pozývame Vás na prezentáciu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015-2020, ktorá sa uskutoční v stredu 25. mája 2016 o 9:00 hod. v City Hoteli Bratislava na Seberíniho ulici č.9 v Bratislave-Ružinove.

 

Pozvánku s programom a linkom na registráciu nájdete v prílohe.

 

Prílohy na stiahnutie

MŽP SR A SAŽP ORGANIZUJÚ ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11

10.5.2016

 

Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári k výzvam zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov, a tiež z dôvodu predĺženia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola v rámci týchto výziev z pôvodného termínu 30. apríla 2016 na 31. mája 2016, si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší informačný seminár.

 

Termín a miesto konania:

 

23. máj 2016 / Banská Bystrica

Kongresová sála Okresného úradu Banská Bystrica

Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

 

Program:

 

09:30 – 10:00             Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00             Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30             Prestávka s občerstvením

12:30 – 13:30             Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

13:30 – 14:30             Informácie k realizácii verejného obstarávania

14:30 – 14:45             Prestávka

14:45 – 16:00             Osobné konzultácie

 

V prípade záujmu o účasť na informačnom seminári vyplňte, prosím, on-line formulár dostupný na nasledujúcom odkaze: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

 

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná. Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na mailovú adresu fondy@sazp.sk.

 

Informácie o pripravovaných seminároch k vyhláseným výzvam sú aktualizované na webových sídlach OP KŽP www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk.

 

Schválené Legislatívne pravidlá vlády

10.5.2016

 

Vláda SR dňa 04. 05. 2016 na svojom 6. rokovaní schválila Legislatívne pravidlá vlády SR. V rámci povinných náležitostí návrhu právneho predpisu má predkladateľ povinnosť vypracovať tzv. Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Príloha č. 4 Legislatívnych pravidiel vlády), ktorú zadefinoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe odporúčacieho materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (PDF, 1 MB).

 

Úloha zabezpečiť účasť verejnosti na legislatívnom procese je súčasťou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou, tvorbou a implementáciou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

 

Správa o účasti verejnosti mapuje, či boli v jednotlivých fázach a subfázach tvorby právneho predpisu dodržiavané odporúčané kroky vedúce ku korektnému a efektívnemu dialógu s verejnosťou a zainteresovanými aktérmi. Veríme, že štandardizácia Správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu prispeje k zavádzaniu participácie do praxe. Úrad splnomocnenca bude vypĺňanie správ monitorovať a vyhodnocovať. Schválený materiál nájdete tu.

 

Schválenie legislatívnych pravidiel vlády, ktorých súčasťou je Správa o účasti verejnosti považuje splnomocnenec za mimoriadny úspech celého úradu.

 

 

 

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

10.5.2016

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/1UOIQD1) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 9. mája 2016 výzvu č. 2/2016 (http://bit.ly/1WkLBwV) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

 

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

- bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,

- má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2     pri viacpodlažnom rodinnom dome,

- sa nachádza na území SR,

- je výlučne využívaný na bývanie,

- a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

 

Záujemcovia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu. O dotáciu tak bude možné požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014.

 

Oprávnený žiadateľ:

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:

- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

- je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie a

- je vlastníkom rodinného domu.

 

Výška príspevku:

- Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 6 500 eur. Výška príspevku sa určí ako súčet príspevku stanoveného:

 

1. v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac 6 000 eur, podľa vyhlášky ministerstva č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu,

 

2. z oprávnených nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však v sume 500 eur.

 

Oprávnené náklady:

- Sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Počet žiadostí o príspevok: 500

 

Lehota na predkladanie žiadostí o príspevok:

- Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok: 9. jún 2016.

 

- Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok: naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok uvedeného v bode 5 výzvy (počet: 500), najneskôr však 6. júla 2016.

 

Odkaz na znenie výzvy:

- Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (http://bit.ly/1WkLBwV)

 

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (http://bit.ly/1rOkCND) ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení, ktoré sú dostupné na internetovej stránke www.zatepluj.sk v časti Dokumenty na stiahnutie (http://bit.ly/1s9mX6L).

 

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:

https://www.zatepluj.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti

 

 

Na využitie poukážok z projektu Zelená domácnostiam zostáva necelý mesiac

9.5.2016

 

Na využitie vyše 2200 platných poukážok z projektu Zelená domácnostiam majú domácnosti necelý mesiac. Dovtedy musia zhotovitelia podať žiadosť o ich preplatenie aj s príslušnou dokumentáciou.

 

Rozhodujúci je dátum vydania, ktorý je uvedený na poukážkach. Ich platnosť bola v prvom kole šesť a v druhom štyri mesiace. Poukážkam z 1. kola končí platnosť 3. a 4. júna, poukážkam z 2. kola už 1. júna.

 

„Za predloženie žiadosti o preplatenie poukážky sa považuje jej osobné doručenie na pracovisko Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry najneskôr v posledný deň platnosti tejto poukážky. Pre žiadosti zasielané poštou, bude rozhodujúci dátum odoslania, teda dátum, kedy bola zásielka podaná na pošte," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Agentúra odporúča poštové zásielky so žiadosťami odosielať doporučene.

 

Podávanie žiadostí o preplatenie nie je vhodné odkladať na poslednú chvíľu. Vzhľadom na blížiaci sa termín skončenia platnosti poukážok SIEA očakáva zvýšený počet takýchto žiadostí. Aj preto môže ich posudzovanie trvať o niečo dlhšie.

 

Z počtu prijatých žiadostí o preplatenie poukážok vyplýva, že domácnosti už využívajú 1270 podporených zariadení. K ďalším vyše dvom tretinám poukážok, ktoré sú stále platné, SIEA zatiaľ žiadosti o preplatenie nedostala. Je však možné, že viaceré z inštalácií sú už zrealizované.

 

Ak má domácnosť už nainštalované zariadenie a nevie, či už zhotoviteľ podal žiadosť o preplatenie poukážky, môže sa informovať priamo v poradenských centrách SIEA. V prípade, ak domácnosť poukážku nechce alebo nestihne využiť, mala by zhotoviteľa požiadať o zrušenie jej rezervácie. O ďalšie poukážky sa budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov uchádzať v júni 2016.

 

„Dovtedy sa môžu na inštaláciu dôsledne pripraviť. Častým dôvodom nevyužitia už vydaných poukážok bolo totiž podcenenie prípravy na strane domácnosti. Mnohé z nich nemali vybrané zariadenie, respektíve si vybrali nevhodne, pretože nekonzultovali svoj výber so zhotoviteľom," zdôraznil Eduard Jambor.

 

 

 

Agentúra je členom: