Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Aktuality 2016

Konferencia TECH SUMMIT a výstava Gadget Expo

 

 

1. ročník medzinárodnej konferencie o nových technológiách spojený s výstavou Gadget Expo

 

Termín konania: 11. – 12. mája 2016

 

Miesto konania: hotel Holiday Inn Bratislava

 

Dvojdňová konferencia TECH SUMMIT sa bude konať 11. – 12. mája 2016 v hoteli Holiday Inn Bratislava pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Jej súčasťou bude výstava Gadget Expo zameraná na strategické technológie v oblasti digital economy.

Summit si kladie za cieľ predstaviť nové technológie v celej šírke oblastí ekonomiky, ale aj v rámci „Internet vecí", ktorých aplikácie výrazným spôsobom smerujú k možnej transformácii a reštrukturalizácii hospodárstva krajiny.

 

Na konferencii budú predstavené best practice inšpirácie nových technológií, ktoré môžu napomôcť pri hľadaní riešení jedinečných situácií a problémov v rôznych oblastiach ekonomiky.

 

Diskutovať sa bude aj o nasledujúcich témach: Ako pripraviť krajinu na Digital economy v širokom spektre? Čo má urobiť štát? Čo podnikatelia? Čo vývojári? Zlepšenie slovenského inovačného prostredia. Úspešné tech inšpirácie zo Slovenska a zahraničia, či aký je technologický potenciál CEE.

 

Program

 

Panel 1 - Inovatívne technológie & business – B2B

 

Panel 2 - Inovácie & vzdelávanie znalostného manažmentu

 

Panel 3 - Digitálne technológie zdravotnej starostlivosti

 

Panel 4 - Security & Cloud

 

Panel 5 - Marketing & maloobchod inovácie

 

Panel 6 - Ministerstvo Hospodárstva SR – Smart industry

 

Panel 8 - Internet vecí dnes a zajtra / Smart Home

 

Panel 9 - Veda a výskum

 

Panel 10 - Digital Economy, Stratégia jednotného digitálneho trhu, Digital investment , Digitálne peniaze, Digitálna legislatíva

 

 Súvisiace

www.techsummit.sk

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Oznámenie príjemcom podpory z PRV SR 2014-2020

6.5.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA, v časti  PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Monitorovanie zverejnila formuláre Monitorovacích správ pre podopatrenia:

 

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov,

 

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych        výrobkov

 

4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 

Oznámenie PPA zo dňa 06.05.2016

6.5.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.

 

Vyhlásenie súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016".

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 6. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016". Do súťaže sa môžu zapojiť miestne akčné skupiny (MAS) a verejno-súkromné partnerstvá (VSP) na Slovensku v termíne do 20.5.2016.

 

Miestnym akčným skupinám a verejno-súkromným partnerstvám sa ponúka možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016.

 

V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

1. Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)

2. Naši ľudia (obyvatelia z územia MAS/VSP, ľudia z územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty)

3. Naše tradície (kroje reprezentujúce územie MAS/VSP)

4. Naša budúcnosť (deti a mládež a ich aktivity)

5. Naše „naj“ (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS/VSP)

6. Život v našej MAS/VSP (aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP)

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky MAS/VSP pôsobiace na území Slovenskej republiky. MAS/VSP môže poslať súťažnú fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu do každej kategórie. Prihlásené fotografie musia zachytávať jednu z tém z územia MAS/VSP. Môžu byť farebné i čiernobiele. V prihláške je potrebné uviesť krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov) a zároveň aj popis (max. 200 znakov – za znak sa ráta aj bodka, čiarka či medzera), čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod. Pri každej súťažnej fotografii bude zverejnený iba jej názov a popis. Meno MAS/VSP ani autora nebude v hlasovaní známe, čím bude zabezpečené objektívnejšie hlasovanie. Meno MAS/VSP a meno autora (ak meno autora uvedie MAS/VSP v prihláške do súťaže) budú zverejnené po ukončení hlasovania, pri ďalšej prezentácii súťaže.

 

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na web stránke www.nsrv.sk, kde budú môcť za ne hlasovať návštevníci stránky. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na Facebooku, aby bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí.

 

Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2016. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Platný hlas je z jednej IP adresy len jeden. Fotografia s celkove najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

 

Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou. Zároveň budú najlepšie fotografie prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka. Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016.

 

Technické požiadavky na zasielané fotografie:

- vo formáte .jpg,

- veľkosť fotografie min. 1,5 MB.

 

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“, zašlite vyplnenú priloženú prihlášku (v tlačenej podobe) spolu so súťažnou fotografiou/fotografiami v elektronickej podobe (na CD) na adresu:

- Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra

 

Podrobnejšie informácie o súťaži získate v Agentúre pre rozvoj vidieka, kontakt:

- Mgr. Lenka Lacinová (lacinova@arvi.sk).

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Informácie (http://bit.ly/1OgCmGh)

- Prihláška (http://bit.ly/1T4G39E)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1075

 

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

5.5.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy predkladá aplikáciu Geopriestorová žiadosť o podporu v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pomocou aplikácie môžete získať základné informácie o dieloch pôdnych blokov registra poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) v zmysle čl. 17 ods. 4 vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom.  Aplikácia je prístupná cez webové sídlo  Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy www.vupop.sk.

 

Program Vedieť viac prijíma projekty do 24.júna 2016

05.05.2016

 

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

 

Uzávierka predkladania žiadostí

24. júna 2016 do 24.00

 

Suma určená na prerozdelenie

30 000 €

 

Maximálna výška podpory na jeden projekt

5 000 €

 

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete TU.

 

Nová výzva Slovensko – Srbsko 2016

05.05.2016

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z.o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") a na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Podklady k výzve

 

 

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2016

 

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV O UZNANIE ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV A ZDRUŽENÍ ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA

4.5.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

 

oznamuje

 

všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov a združenia organizácií výrobcov (ďalej len „žiadateľ o uznanie OV / ZOV“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o uznanie OV / ZOV v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia EP a Rady č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny v platnom znení môžu predkladať žiadosti o uznanie OV / ZOV:

 

od 2. mája 2016 do 15. júla 2016

 

(žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte)

 

Oprávnený subjekt

 

subjekt OV / ZOV, t.j. právnická osoba, ktorá bola zriadená z podnetu pestovateľov ovocia, zeleniny a vybraných koreninových rastlín (najmenej 5 členov v prípade OV a najmenej 2 členov v prípade ZOV a ročná hodnota predaných výrobkov najmenej 100 000 EUR v prípade OV a 300 000 EUR v prípade ZOV)

 

Formulár

 

 • Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov;
 • Žiadosť o uznanie združenia organizácie výrobcov

 

Sprievodné doklady

 

uvedené v časti 3.2 príručky pre žiadateľa

 

Adresa predkladania

 

Pôdohospodárska platobná agentúra - Sekcia organizácie trhu

Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

 

 

Udelenie uznania OV / ZOV je predpokladom, resp. podmienkou pre oprávnenosť subjektu na finančný príspevok z fondov EÚ, t.j. uznaná OV / ZOV má možnosť predložiť operačný program, v rámci ktorého budú vynaložené náklady spolufinancované vo výške 50 %, resp. 60% z ich hodnoty v súlade s čl. 34 nariadenia ( EÚ) č. 1308/2013.

 

Príručka pre žiadateľov o uznanie OV / ZOV vrátane formulárov a bližších informácií je dostupná na webovom sídle platobnej agentúry v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Uznávanie organizácií a programy.

 

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke.

 

 

V Bratislave dňa 28. apríla 2016

 

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu

4.5.2016

 

Dňa 4 mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

 

Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“

 

Podrobné informacie sa nachádzajú v záložke Výzvy – Výzva na predkladanie žiadostí

 

Pozvánka na konferenciu "Investičné stimuly a ostatné podpory projektov verejného a súkromného sektora".

 4.5.2016

 

Verejno-súkromné partnerstvo Pro Tatry, o.z. v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj vás pozývajú na konferenciu k možnostiam podpory projektov verejného a súkromného sektora formou investičných stimulov a grantových schém pre rok 2016 v kontexte Zákona o znevýhodnených okresoch a Zákona o investičných stimuloch, v podtatranskom regióne. Konferencia sa uskutoční dňa 10. mája 2016 v Liptovskej Tepličke v penzióne Dolinka v čase od 09.30 do 13.30 hod.

 

Účasť je bezplatná, ale nevyhnutná je Vaša registrácia na nasledujúcich kontaktoch:

- e-mail: mas.protatry@gmail.com,

- tel. číslo: 0948 635 525.

 

V prípade záujmu potvrďte prosím Vašu účasť v termíne do štvrtka 05.05.2016.

 

Dokument na stiahnutie:

- Pozvánka s programom (http://bit.ly/1W6CtMl)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1078

 

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia,

2.5.2016

 

V nadväznosti na Celoštátnu poradu k problematike podpory najmenej rozvinutých okresov v Banskej Bystrici sa uskutočnilo 6.4. v Dolnom Smokovci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych rozvojových agentúr, ktoré pôsobia, alebo majú územnú pôsobnosť v najmenej rozvinutých okresoch na území Slovenska. Pracovné stretnutie bolo pripravené a uskutočnené v spolupráci s MV SR; MDVRR SR; UPSVR Kežmarok a Centrom rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, ktoré vykonáva činnosť RRA.

V prílohe Vám zasielame prezentácie z uvedeného pracovného stretnutia. Prezentáciu MV SR Vám po obdržaní zašleme tiež.

 

Prílohy na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

Interreg V-A SK-CZ – vyhlásenie výziev

2.5.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo dňa 22.04.2016 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

 

 • INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 so zameraním na zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce;
 • INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 so zameraním na zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov;
 • INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 so zameraním na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva;
 • INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 so zameraním na ochranu biodiverzity cezhraničného územia;

 

Bližšie informácie nájdete na stránke programu:

http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/.

 

Vyhodnotenie programu Živé chodníky 2016.

2.5.2016

 

V tomto ročníku programu Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis, je podporených 5 projektov v celkovej sume 20 000 €. Vďaka podpore Horalky od Sedity budú v priebehu roka 2016 obnovené turistické, cykloturistické trasy a doplnená infraštruktúra v 5 známych turistických lokalitách.

 

V rámci projektov budú obnovené frekventované chodníky v atraktívnej lokalite Žiarskej doliny, Muránskej planiny a Malých Karpát, bude ich obnovené značenie a pribudne drobná infraštruktúra. Ďalšie projekty sa zameriavajú na vylepšenie značenia a infraštruktúry na populárnej cyklotrase Rodinná cestička (Banská Bystrica – Zvolen) a v rámci siete MTB trás Bajkom k tajchom v Štiavnických vrchoch.

 

„Turistické a cykloturistické značené trasy považujeme za rodinné striebro slovenského cestovného ruchu a preto sme radi, že pomôžeme obnoviť niektoré z využívaných trás. Treba sa pritom poďakovať značkárom, ktorí trasy udržujú a dokonca vylepšujú de facto bez nároku na odmenu a zásadným spôsobom prispievajú k udržateľnému turizmu na Slovensku.“ uvádza Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.

 

„Oblátky Horalky od Sedity sú pre mnohých Slovákov synonymom hôr a turistiky a Sedita sa preto už niekoľko rokov aktívne zapája do podpory turistiky formou prispievania na projekty obnovy a zveľaďovania turisticky využívaných miest (turistických chodníkov, značenia, objektov atď.). Slovensko je nádhernou krajinou s prekrásnou prírodou a pamiatkami, ktoré je potrebné chrániť a zachovať pre ďalšie generácie. Horalky od Sedity sa držia tejto myšlienky, pomáhajú a odovzdávajú posolstvo ďalej. Sme hrdí na to, že sa to darí a množstvo Slovákov so svojimi rodinami prežije, aj vďaka Horalkám od Sedity, veľa nezabudnuteľných chvíľ a zážitkov v lone slovenskej prírody,“ dopĺňa Katarína Ferenczová, riaditeľka marketingu I.D.C. Holding, a.s.

 

Cieľom programu Živé chodníky je obnova a vylepšovanie turistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami. Program Živé chodníky vznikol v roku 2007 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je však zameraný na celé územie Slovenska. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami. V priebehu rokov 2007 – 2014 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 1 000 km turistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

 

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u programového manažéra Jána Roháča, 0905 240 137, rohac@ekopolis.sk.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/1SUV5eI

 

Finálny návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019 zverejnený

29. 04. 2016

 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou tvorby a implementácie akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie ( z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“) na Slovensku.

 

Po vyhodnotení implementácie Akčného plánu OGP 2015 vypracoval ÚSV ROS v pracovných skupinách so zástupcami rezortov, mimovládnych neziskových organizácií, biznisu a akademického sektora prvý návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“).Zoznam členov expertných pracovných skupín a účastníkov pracovných stretnutí si viete pozrieť TU (XLSX, 26 kB).

 

ÚSV ROS zároveň organizoval 3 regionálne workshopy s cieľom získať spätnú väzbu na návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019. Materiál bol taktiež dostupný na verejné pripomienkovanie v termíne od 15/03/2016 do 15/04/2016. Vyhodnotenie jednotlivých pripomienok, ktoré boli formulované účastníkmi workshopov a v Košiciach (21/03/2016), v Banskej Bystrici (22/03/2016) a v Bratislave (23/03/2016) si viete prečítat TU (XLSX, 29 kB). Prehľadné porovnanie pôvodného znenia návrhu Akčného plánu OGP 2016 - 2019 s finálnou verziou si viete pozrieť TU (XLSX, 30 kB).

 

Úrad splnomocnenca vyhodnocoval všetky pripomienky, ktoré boli formulované v rámci verejnej diskusie na základe ktorých bol návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019 aktualizovaný.

 

Finálny návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019 je dostupný na stiahnutie TU (DOCX, 114 kB).

 

Materiál bude následne predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania, pričom predpokladaný termín predloženia materiálu na rokovanie vlády SR je 30. jún 2016. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu Vás budeme informovať.

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti si veľmi váži expertné vklady všetkých členov pracovných skupín, účastníkov workshopov a verejnosti. Vďaka intenzívnej spolupráci sa Úradu splnomocnenca podarilo vytvoriť kvalitný a ambiciózny materiál, ktorý má potenciál zabezpečiť pre Slovensko líderstvo v oblasti otvoreného vládnutia a dobre spravovanej spoločnosti.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Mgr. Ivetu Ferčíkovú emailom na iveta.fercikova@minv.sk alebo telefonicky na 02 / 50 9 44 985.

 

NOVÝ PORTÁL na vyhľadávanie legislatívneho procesu

29.4.2016

 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?text=ak%C4%8Dn%C3%BD+pl%C3%A1n&filter=1

 

Aktuálné materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní:

 

Akčný plán rozvoja okresu Sobrance Medzirezortné pripomienkové konanie 29.04.2016   LP/2016/312

 

 

Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota Medzirezortné pripomienkové konanie 29.04.2016    LP/2016/312

 

Eurokomisárka Věra Jourová rokovala so splnomocnencom Ábelom Ravaszom o vzdelávaní rómskych detí a chudobe

29.4.2019

 

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vera Jourová sa na dnešnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom  zaujímala najmä o problémy spojené s bývaním, zamestnanosťou obyvateľov rómskych komunít a vzdelávaním rómskych detí, ktoré sú podľa názorov odborníkov v Slovenskej republike  zaraďované do špeciálnych škôl v nadpriemerných počtoch.

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje v oblasti vzdelávania využiť aj prostriedky zo štrukturálnych fondov na rozšírenie kapacít existujúcich materských škôl v obciach s výrazným zastúpením nezaškolených detí z marginalizovaných rómskych komunít a na rozšírenie počtu pedagogických asistentov učiteľa v materských a základných školách. Súčasne považuje za dôležité zaviesť objektívny spôsob  diagnostikovania rómskych detí tak, aby neboli neoprávnene zaraďované do špeciálnych škôl.

 

„Oblasť vzdelávania je kľúčovou súčasťou Revízie Stratégie SR 2020 a nových akčných plánov. Revízia stratégie je iná v porovnaní s existujúcimi strategickými dokumentmi v tom, že obsahuje nielen  opatrenia, ale aj merateľné ukazovatele. Podľa konkrétnych ukazovateľov budeme vidieť, či napĺňame ciele v danej oblasti a investujeme finančné zdroej efektívne. Jedným z tých hlavných cieľov bude znížiť rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie tým, že zlepšíme   prístup detí z rómskych komunít ku kvalitnému vzdelaniu na všetkých vzdelávacích stupňoch,“ uviedol na stretnutí Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

 

Na otázky eurokomisárky Very Jourovej, aké opatrenia sa plánujú realizovať v oblasti bývania, Ábel Ravasz uviedol, že bude to najmä svojpomocná výstavba, vrátane mikropôžičkového systému a prestupné bývanie ako nástroj individuálnej integrácie.

 

Eurokomisárka Vera Jourová zdôraznila, že zdroje na programy pre obyvateľov rómskych komunít je potrebné vynakladať účelne. Slovenskej strane navrhla zorganizovať seminár, ktorého by sa osobne zúčastnila a v rámci neho by sa predstavili projekty, ktoré sú úspešné a fungujú.

 

Výzva na nominácie na cenu Maxa van der Stoela je zverejnená

29.4.2016

 

Vysoká komisárka OBSE pre národnostné menšiny A. Thors adresovala výzvu účastníckym štátom OBSE nominovať jednotlivcov alebo inštitúcie (organizácie) na cenu Maxa van der Stoela udeľovanú dvojročne za mimoriadne a výnimočné úspechy zamerané na zlepšenie postavenia národnostných menšín v priestore OBSE. ide o peňažnú cenu vo výške 50 tisíc eur. V roku 2016 bude cena udelená sedemkrát. Pôvodný termín na predkladanie nominácii bol do 1. mája 2016. Predlžuje sa do 13. mája 2016.

 

Ďalšie podrobné informácie o predĺžení termínu nájdete v tejto prílohe (PDF, 52 kB)

 

Oznam

29.4.2016

 

PPA oznamuje všetkým prijímateľom finančnej pomoci a návštevníkom webovej stránky www.apa.sk, že dokumenty a oznamy na staršej verzii web stránky sa neaktualizujú. Z toho dôvodu je potrebné, aby v rámci komunikácie s PPA boli požívané iba tie dokumenty, ktoré sú uverejnené na aktuálnej webovej stránke.

 

Podporené projekty XII. ročníka grantového programu Nech sa nám netúlajú (Nadácia COOP Jednota).

 

Na stránke Nadácie COOP Jednota boli zverejnené podporené – víťazné projekty v rámci XII. ročníka grantového programu Nech sa nám netúlajú.

 

Cieľom grantového programu je poskytnúť školopovinným deťom alternatívu trávenia voľného času a prostredníctvom navrhnutých aktivít ich motivovať k jeho aktívnemu využívaniu.

 

Zoznam podporených projektov si môžete pozrieť priamo cez link (súbor EXCEL, zasielame aj v prílohe e-mailu):

http://bit.ly/1VEww9y

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/1XXUzhx

 

Usmernenie č.1 k výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov

28.4.2016

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č.1 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít ( kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01)

 

Usmernenie, ktorého predmetom je predĺženie termínu uzávierky 1.kola a objasnenie a spresnenie definícií, resp. postupov popisovaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy, nadobúda účinnosť dňa 28.4.2016

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít v znení usmernenia č.1

 

https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-01/

 

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_mh/

 

Publikované výsledky výziev v podprograme Kultúra 2016

28.04.2016

 

Štatistiky sú dostupné iba hlavným koordinátorom projektov, taktiež nie sú dostupné údaje o presných sumách, ktoré sú vyčlenené pre slovenské organizácie.

Kategória Projekty európskej spolupráce

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-european-cooperation-projects-2016_en

 

Ako spoluorganizátori projektov budú na európskych projektoch pracovať nasledujúce slovenské inštitúcie: Sputnik OZ , ALIANCIA STARA TRZNICA, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

 

Podľa štatistík bola v kategórii projekty menšieho rozsahu úspešnosť 12,62%. Väčšie projekty získalo 12% podaných žiadostí. Vybrané projekty sa venujú širokému záberu tém a žánrov umení, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnym priemyslom.

 

Projekty menšieho rozsahu

 

Podaných projektov 404, podporených 51

 

Slovensko 1/0

 

Projekty väčšieho rozsahu

 

Podaných projektov 125, podporených 15

 

Slovensko 0/0

 

Oznam o zverejnení 14. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

27.4.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 27. 04. 2016 bola zverejnená 14. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“).

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 89 250 000 EUR z Kohézneho fondu.

 

Vyhlásená výzva je zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne.

 

Vzhľadom na to, že forma výzvy je uzavretá, žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej uzavretia.

 

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie NFP v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

 

Viac informácií je možné získať TU alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

 

OECD: v Paríži sa rokovalo o dôvere vo verejnom sektore

27.4.2016

 

V dňoch 21. – 22. apríla 2016 sa v Paríži uskutočnilo 53. zasadnutie Výboru pre verejnú správu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj /OECD/. Hlavnou témou rokovania bolo Budovanie integrity vo verejnej správy: výzvy možnosti a implikácie pre zlepšenie dôvery vo verejnom sektore. Zasadnutie sa konalo v rámci týždňa integrity OECD a v kontexte tzv. OECD Integrity Forum, ktoré bolo otvorené 19. apríla 2016. Toto fórum je jedným z popredných v oblasti boja proti korupcii na celom svete spájajúcich politické spoločenstvo so súkromným sektorom, občianskou platformou ako aj akademickou obcou.

 

Na zasadnutí sa zúčastnila zástupkyňa sekcie verejnej správy MV SR  Monika Filipová, ktorá na základe pozvánky sekretariátu Direktoriátu pre verejnú správu a teritoriálny rozvoj OECD predniesla skúsenosti Slovenskej republiky v oblasti dodržiavania a vynucovania pravidiel pri boji proti korupcii za účelom dosahovania lepšej integrity vo verejnej správe. Delegátka sa vo svojej prezentácii zamerala na súčasné vnímanie Slovenskej republiky v oblasti korupcie, pričom uviedla stručný opis inštitucionálneho pozadia pre boj proti korupcii. Ďalej zdôraznila akým výzvam v súčasnosti Slovensko čelí v danej oblasti, pričom uviedla dôležitosť vzdelávať ľudí v tejto oblasti a zvyšovať povedomie o korupcii. Tiež zdôraznila význam spolupráce medzi štátnymi inštitúciami, mimovládnym ako aj súkromným sektorom. Za výzvu označila aj potrebu dostatočných personálnych kapacít s profesionálnym prístupom k problematike.

 

Ďalej zhrnula kroky, ktoré Slovensko uskutočnilo za účelom posilniť boj proti korupcii. Patrí sem prijatie niektorých dôležitých právnych aktov (volebné kampane, ochrana oznamovateľov, trestná zodpovednosť právnických osôb), založenie zmiešanej expertnej skupiny na boj proti korupcii /v ktorej majú zástupcov mimovládny i súkromný sektor/, prijatie Akčného plánu na posilnenie právneho štátu či zavedenie Elektronického kontraktačného systému pre zvýšenie efektivity a transparentnosti v oblasti verejného obstarávania.

 

V ďalšej časti Monika Filipová zdôraznila, že jednou z hlavných priorít súčasnej vlády je boj proti korupcii, deklarované aj v Programovom vyhlásení vlády. Medzi najbližšie plánované opatrenia patria ďalší rozvoj elektronického kontraktačného systému, zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov za účelom zúženia priestoru na korupciu, plnenie Akčného plánu ako aj prepojenie štátnych databáz. Súčasťou opatrení bude aj posilnenie analytických kapacít protikorupčných jednotiek ako aj ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Delegátka tiež spomenula nedávno schválený e-learning projekt Národnej kriminálnej agentúry a OECD,  cieľom ktorého je vytvoriť on-line vzdelávaciu platformu pre štátnych zamestnancov ako aj širokú verejnosť v oblasti boja proti korupcii.

 

Na záver Monika Filipová zdôraznila, že Slovenská republika má dobre vybudované inštitucionálne i legislatívne základy v oblasti boja proti korupcii, preto v súčasnosti najväčšou výzvou je aktívne zapojenie občanov a praktické skúsenosti. OECD naďalej zohráva dôležitú  úlohu v budovaní transparentných, efektívnych a dobre fungujúcich verejných správ.

 

 

 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016

27.4.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

 

oznamuje

 

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

 

 • podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56  nariadenia vlády Slovenskej republiky č.75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • o zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov  v zmysle § 48 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle §  48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

 

Žiadatelia môžu zároveň požiadať o rozšírenie pôvodných záväzkov z roku 2015 s termínom ukončenia v roku 2019

 

v termíne od 2. mája 2016 do 15. mája 2016.

 

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2016 do 9. júna 2016), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

 

Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2016.

 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

 

PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely.

 

Zároveň upozorňujeme, že žiadatelia pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a ich príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o lesnícke podpory na rok 2016, ktorú nájdete na našom webovom sídle www.apa.sk.

 

Pre overenie lesných plôch a ich spôsobilosti pre uvedené opatrenia dávame do pozornosti aplikáciu Národného lesníckeho centra na webovom sídle http://gis.nlcsk.org/prv/

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

 

 

Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 -2020

27.04.2016

 

Európska komisia dňa 19.4.2016, v súlade so stratégiou digitálneho jednotného trhu, predstavila svoje plány ako verejným orgánom pomôcť čo najlepšie využívať nové technológie. Akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 -2020 modernizuje digitálne verejné služby a navrhuje 20 opatrení, ktoré budú zavedené do konca roka 2017.

 

Komisia:

 • vytvorí jednotnú digitálnu bránu, ktorá používateľom umožní získať všetky informácie, pomoc a služby v oblasti riešenia problémov potrebné na efektívne cezhraničné pôsobenie,
 • prepojí všetky obchodné registre a konkurzné registre a začlení ich do portálu elektronickej justície, ktorý sa stane jednotným kontaktným miestom,
 • vytvorí so správnymi orgánmi pilotný projekt, ktorý uplatní zásadu „len jedna registrácia" pre podniky v rámci EÚ. To znamená, že spoločnosti budú musieť poskytnúť administratívne dokumenty orgánom verejnej moci len v jednej krajine EÚ, aj keď pôsobia aj v iných členských štátoch EÚ,
 • pomôže členským štátom EÚ rozvíjať cezhraničné služby elektronického zdravotníctva, ako je elektronické predpisovanie liekov a súhrnné údaje o pacientoch,
 • urýchli prechod na elektronické obstarávanie, elektronické podpisy a vykonávanie zásady „stačí len raz" vo verejnom obstarávaní

 

Akčný plán EÚ pre elektronizáciu verejnej správy 2016-2020(483 kB)

 

NOVÁ VÝZVA_EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie

26.04.2016

 

Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel.

Uzávierka predkladania projektov:

21. jún 2016

 

Viac informácií

 

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec otvorený

26.04.2016

 

Radi by sme podporili tých, ktorí veria, že svet okolo nás môže byť lepší a snažia sa to ukázať. Grantovým programom Spojme sa pre dobrú vec chceme podporiť vaše užitočné nápady, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy.

Dlhodobo rozvíjame oblasť komunitného a regionálneho rozvoja, v rámci ktorej sme už zrealizovali dvanásť ročníkov grantového programu Šanca pre váš región. V roku 2016 prichádzame s novým programom, v ktorom kladieme dôraz na podporu aktívnych ľudí, všímavých voči druhým a svojmu okoliu, snažiacich sa prispievať k pozitívnemu dianiu v komunite, utužovaniu dobrých medziľudských a sociálnych vzťahov a podporujúcich vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov.

 

Vprograme Spojme sa pre dobrú vec vám dávame príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo sme vyčlenili 80 000 eur.  Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk/.

 

Rozhodne aj verejnosť

 

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív do otvoreného online hlasovania. Prebiehať bude od 6. júna do 20. júna 2016 na našom facebookovom profile a zapojiť sa doň môže široká verejnosť. Trom projektom s najvyšším počtom hlasov vyrobíme krátke prezentačné video, ktoré bude slúžiť na ich ďalšiu komunikáciu, získanie nových podporovateľov či dobrovoľníkov.

 

Podrobnejšie informácie ku grantovému prgramu Spojme sa pre dobrú vec - výzva

 

Tešíme sa na skvelé nápady.

 

Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre 10. výzvu

26.4.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje, že s cieľom  poskytnúť žiadateľom dlhší čas na prípravu dokumentácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), aktualizuje harmonogram hodnotiacich kôl v rámci 10. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, a to tak, že predlžuje termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola z pôvodného termínu 30. apríla 2016 na 31. mája 2016.

 

Aktualizovaný harmonogram hodnotiacich kôl sa stanovuje takto:

 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2016

26.4.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

 

oznamuje

 

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na:

 

 • opatrenie dobré životné podmienky zvierat v zmysle § 40 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.,
 • na Agroenvironmentálno–klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.

v termíne od 2. mája 2016 do 15. mája 2016.

 

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2016 do 9. júna 2016), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

 

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2015 niektorú z vyššie uvedených žiadostí formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

 

PPA upozorňuje žiadateľov, že pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016, ktorá je zverejnená na našom webovom sídle www.apa.sk.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Vyhlásenie štyroch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ).

 26.4.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

- výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 (http://bit.ly/1Qy23Sj)

- výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 (http://bit.ly/23XMlwS)

- výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 (http://bit.ly/1MUUk6h)

- výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 (http://bit.ly/1TaxQuB)

 

Oprávnenosť miesta realizácie projektu (platné pre všetky výzvy):

V Slovenskej republiky ide o územie:

- Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja.

 

V Českej republiky ide o územie:

- Juhomoravského kraja, Zlínského kraja a Moravskosliezského kraja.

 

Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska splnenia kritérií cezhraničnej spolupráce (platné pre všetky výzvy):

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

- Spoločná príprava;

- Spoločná realizácia;

- Spoločný personál;

- Spoločné financovanie.

 

Zároveň platí, že kritérium „spoločná príprava“ a „spoločná realizácia“ sú povinné. Ostatné dve kritéria sú voliteľné.

 

Výzva č. 1:

 

- Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

- Typ výzvy: uzavretá

- Dátum uzavretia: 25.07.2016

- Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

- Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

- Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

- Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 20 000 €

- Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: Nie sú stanovené

- Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR: školy/vzdelávacie inštitúcie, komory a záujmové združenia právnických osôb, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) a podnikateľské subjekty (zamestnávatelia).

 

Typy oprávnených aktivít:

 • Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
 • Systematická inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom zvýšenia relevantnosti vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne.
 • Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov.
 • Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania.
 • Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).
 •  Investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry realizované len ako doplnkové aktivity s dôrazom na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy, prvkov výučby orientovaných na reálne potreby trhu práce najmä v technických odboroch, vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu.
 • Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populácia, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.

 

Viac informácií k výzve č. 1 nájdete na stránke:

http://bit.ly/1Qy23Sj

 

Výzva č. 2:

 

- Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

- Typ výzvy: uzavretá

- Dátum uzavretia: 25.07.2016

- Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

- Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

- Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

- Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 20 000 €

- Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: Nie sú stanovené

- Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR: štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb, školy/vzdelávacie inštitúcie a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

 

Typy oprávnených aktivít:

 • Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.
 • Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.
 • Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
 • Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

 

Viac informácií k výzve č. 2 nájdete na stránke:

http://bit.ly/23XMlwS

 

Výzva č. 3:

 

- Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

- Typ výzvy: uzavretá

- Dátum uzavretia: 31.08.2016

- Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

- Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

- Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 20 000 €

- Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: Nie sú stanovené

- Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR: štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, okresné a krajské organizácie cestovného ruchu a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

 

Typy oprávnených aktivít:

 • Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.
 • Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.
 • Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.
 • Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).
 • Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.
 • Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.
 •  Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.

 

Viac informácií k výzve č. 3 nájdete na stránke:

http://bit.ly/1MUUk6h

 

Výzva č. 4:

 

- Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

- Typ výzvy: uzavretá

- Dátum uzavretia: 31.08.2016

- Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

- Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

- Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 20 000 €

- Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: Nie sú stanovené

- Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR: štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

 

Typy oprávnených aktivít:

 • Aktivity na spracovanie podkladov a dokumentov pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia.
 • Realizácia spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu druhov a biotopov prioritného záujmu.
 • Realizácia spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a biotopov v cezhraničnom území.
 • Budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj vybraných prvkov zelenej nfraštruktúry.
 • Tvorba a realizácia spoločných cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodne hodnotných území, ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území).
 • Spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany o prírodne významné územia (vybrané biotopy, druhy).
 • Monitorovanie a vyhodnocovanie stavu a vývoja biotopov a druhov, výmena vzájomných informácií, údajov a poznatkov.
 • Spoločné činnosti na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, kultiváciu pôdy.

 

Viac informácií k výzve č. 4 nájdete na stránke:

http://bit.ly/1TaxQuB

 

Výzvy boli zverejnené na stránke:

http://www.sk-cz.eu/

 

Agrárnu vedu na Slovensku podporí OECD aj v roku 2017

25.4.2016

 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 15. apríla 2016 výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v roku 2017. Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP).

 

Výzva je vypísaná na nové témy vedeckých štipendií a konferencií:

 

 1. Riadenie prírodného kapitálu pre budúcnosť.
 2. Riadenie rizika v prepojenom svete.
 3. Transformačné technológie a inovácie.

 

Posledný dátum podania prihlášky pre obe formy podpory je polnoc 10. septembra 2016.

 

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine Programu CRP. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov. Štipendium môže trvať 6 až 26 týždňov.

 

O sponzorovanie vedeckých konferencií sa môžu uchádzať výskumné ústavy, medzinárodné profesijné združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva na organizovanie vedeckých konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom Programu CRP. Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných možnostiach v rámci relevantných tém programu a politických priorít OECD. Z programu OECD hradí účasť vybraných rečníkov (z členských štátov programu) na podujatí formou úhrady ich pobytových a cestovných nákladov.

 

O obe formy podpory sa môžu uchádzať aj poľnohospodárske komory, univerzity a štátne veterinárne a potravinové správy. Hlavnými kritériami sú kvalita, vedecká excelentnosť, jasnosť témy a čoraz viac sa víta inovačný prístup.

 

Slovenská republika je členom tohto unikátneho programu OECD. V decembri 2015 bola z tohto programu sponzorovaná medzinárodná vedecká konferencia „Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi“, ktorú ako prvú konferenciu v SR získala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (www.surap.eu). Konferencia mala veľmi dobrý ohlas v OECD.

 

Program CRP funguje od roku 1978. Aktuálne sú jeho členmi: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rakúsko, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a USA.

 

Viac informácií možno nájsť na www.oecd.org/agriculture/crp. Prípadný záujem je možné konzultovať s odborom zahraničnej koordinácie (kristina.gendova@land.gov.sk, tel.: 59266 276).

 

Prílohy na stiahnutie

Konferencia Na energiu s rozumom: inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni

22.4.2016

 

Konferencia Na energiu s rozumom sa uskutoční 17. mája 2016 od 13:00 do 16:40 v Elektrárni Piešťany. Na podujatí predstavíme komplexné možnosti riešení a trendy v oblasti efektívneho využívania energie v budovách a na úrovni samospráv. Tiež finančne nenáročnejšie a ľahšie uskutočniteľnejšie opatrenia ilustrované úspešnými príkladmi z praxe.

 

Podujatie je určené pre zástupcov samospráv, správcov budov, riaditeľov škôl, učiteľov a všetkých záujemcov o uvedené témy.

 

Program:

 

-           Daniel Šlosár, Technická univerzita Košice: Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku

 

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku predstavuje širokú paletu možností, ktorá umožňuje trvalo udržateľný rozvoj  spoločnosti.

 

-           Marek Tomeš, Západoslovenská energetika, a.s.: Solárne zdroje energie v domácnostiach a ich budúcnosť

 

Čo je v ponuke solárnych zdrojov dnes, ako sú efektívne a kam sa technológia uberá?

 

-           Zuzana Kierulfová, OZ ArTUR, Createrra s.r.o.: Pasívne domy z prírodných materiálov

 

Zavádzanie nových techník a detailov v realizáciách stavieb na Slovensku prináša vyššiu kvalitu a nižšie náklady.

 

-           Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství: Vzdelávacie a poradenské centrum Otevřená zahrada

 

Unikátny pasívny dom so zelenou strechou a verejne prístupnou vzdelávacou záhradou, stavba roka 2013 v ČR.

 

Prestávka

 

-           Jaroslav Klusák, mesto Litoměřice: Energetický manažment města Litoměřice

 

Litoměřice sa profilujú ako jeden z lídrov energeticky úspešného mesta a dosahujú významné energetické a finančné úspory.

 

-           Milan Orlovský, KOOR, s.r.o.: Energetický manažment miest a obcí

 

Praktické skúsenosti ESCO (Energy Service Company) spoločnosti pri realizácii, prevádzke opatrení realizovaných systémom EPC (Energy Performance Contracting ). Vízia rozvoja pre mestá a obce, „rozumné mestá“, legislatíva, verejné obstarávanie, financovanie.

 

-           Zdenka Štrokendlová, Mgr.Renáta Balogov, ZŠ Bukovčana I v Devínskej Novej Vsi:    Slnečná energia v službách základnej školy

 

Prevádzka fotovoltickej elektrárne na ZŠ I. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi pre úspory aj vzdelávanie.

 

-           Adrián Krajňák, OZ NOW:   One Fun Van

 

Pojazdná edukačná mikroelektráreň aj naživo.

 

Na podujatie sa môžete prihlásiť do 13. mája 2016 vyplnením prihlášky na tomto linku: http://tinyurl.com/konferenciaenergia.

 

Adresa: Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

Účasť na podujatí je bezplatná.

 

Neziskovky, získajte bezplatné právne služby

22.4.2016

 

Otvorili sme jarnú výzvu na posielanie žiadostí do programu Advokáti Pro Bono.

 

Advokáti a advokátske kancelárie zapojené v programe poskytujú svoju právnu expertízu na dobrovoľnej báze a bez nároku na honorár. Od spustenia programu (jún 2011) sme pomohli právnou pomocou už vyše 100 neziskovým organizáciám.

 

Ak máte záujem, aby sme vašu žiadosť o právnu pomoc zaradili do májovej pro bono ponuky pre advokátov, pošlite nám vyplnený formulár so žiadosťou do 1. mája 2016 e-mailom na barbora.palesova@nadaciapontis.sk. Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky. Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci:

 

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu

 

 • zastupovanie vašej organizácie v súdnych konaniach
 • výklad právnych predpisov
 • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
 • pomoc s prípravou alebo revíziou zmlúv v otázkach daňového, autorského, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce a pod.

 

Právna pomoc v oblastiach a témach, ktorým sa venujete

 

 • právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktoré aktuálne riešite alebo máte v plane rozbehnúť
 • pomoc s pripomienkovaním zákonov a národných strategických dokumentov
 • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme

 

Zvyšovanie právneho povedomia vašich pracovníkov, ktorí sa venujú práci s klientmi

 

 • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov… *
 • seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva

 

Ochrana a presadzovanie práv klientov organizácie - ľudí z marginalizovaných a ohrozených skupín

 

 • právne konzultácie v prípadoch diskriminácie ľudí so znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, obetí domáceho násilia, ľudí bez domova a pod.

 

*Právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, exekučného práva, pracovného práva a ziskových aktivít neziskoviek na podporu samofinancovania budeme organizovať pre neziskové organizácie začiatkom júna v rámci podujatia Naše Mesto. Prihlasovanie na tréningy bolo už uzavreté.

 

Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

22.4.2016

 

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (PO 3) pozýva všetkých záujemcov na II. regionálny workshop k návrhu riadiacej dokumentácie pre PO 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Workshop predstavuje príležitosť pokračovať v diskusii o modeli fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regiónoch. Jeho cieľom bude predstavenie finálneho nastavenia implementácie decentralizovanej aj centralizovanej podpory a riadiacej dokumentácie.

 

Termíny a miesta konania regionálnych workshopov:

 

9.5. 2016

 

8:30 - 11:30            TRENČÍN      Veľká zasadačka, Budova TSK, K dolnej stanici 20 A

 

                                registrácia: http://doodle.com/poll/mscwgmktyb3t6iqx

 

 

13:00 - 16:00          ŽILINA          Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3/2844

 

                                registrácia: http://doodle.com/poll/pf2xvbacwqtiy99n

 

10.5. 2016

 

8:30-11:30              KOŠICE   Kinosála, Tabačka, Gorkého 2

 

                               registrácia: http://doodle.com/poll/m3bc37kzhp2ncec8

 

 

13:00 - 16:00          PREŠOV        Solivar – Slovenské technické múzeum, Nám. osloboditeľov 4

 

                                registrácia: http://doodle.com/poll/a8k8k6989pzq8nmx

 

 

17.5. 2016

 

8:30-11:30            NITRA   Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, Ul. pri

                             Synagóge

 

                             registrácia: http://doodle.com/poll/g42rdnygtxrdbusb

 

 

13:30-16:30         BANSKÁ BYSTRICA   Zasadačka 290, Mestský úrad, Československej armády

                            26

 

                            registrácia: http://doodle.com/poll/3rmcnchka9z8pcmg

 

 

18.5. 2016

 

8:30-11:30             TRNAVA   Kultúrne centrum Malý Berlín - Berliner DKP, Pekárska 40

 

                              registrácia: http://doodle.com/poll/aaitcmbm9ham5srm

 

 

 

13:00-16:00            BRATISLAVA    Zariadenie MK SR, Biela ulica 3

 

                               registrácia: http://doodle.com/poll/25sk3cmmexrpdqmb

 

 

 

Počet miest pre účastníkov je v jednotlivých mestách limitovaný na 40.

 

Workshop je pripravovaný v spolupráci so spoločnosťou Centire, ktorá zodpovedá za jeho organizačné zabezpečenie. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil dňa 22.04.2016 dokument s názvom Najčastejšie kladené otázky k výzve „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ (kód IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1),

22.4.2016

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu.

 

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, poskytovaný v rámci výzvy s označením OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01, bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil 12.4.2016 v Bratislave. Výzva sa zameriava na podporu inovácií a technologického transferu.

Oprávnenými aktivitami v rámci tejto výzvy je obstaranie majetku s cieľom dosiahnutia aspoň jednej z troch kategórií inovácií (inováciu produktu, procesu alebo organizačná inováciu). Práve o oprávnenosť aktivít, projektov, ale aj žiadateľov najviac zaujímala mnohých z prítomných 150 účastníkov semináru.

Pri inovácii produktu sa predpokladá vznik nového výrobku alebo služby, resp. podstatné vylepšenie produktu spočívajúcu v jeho výrazne zdokonalených vlastnostiach alebo účele využitia. Inovácia procesu predstavuje významné zmeny procedúr či techník pri výrobe alebo dodávaní služieb s cieľom zabezpečenia zlepšenia kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej či dodávateľskej činnosti, zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a zníženia energetickej náročnosti. Organizačné inovácie zahŕňajú významné zmeny podnikateľskej praxe, organizácie pracovných miest alebo vonkajších vzťahov, s cieľom skvalitniť inovatívnu kapacitu podniku alebo charakteristiky výkonnosti, ako napr. kvalitu alebo efektívnosť pracovných tokov.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá výzvu administruje. Odzneli na ňom aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho sa je potrebné vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb či nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti.

K dispozícii je prezentácia zo semináru (http://bit.ly/1MM5V7J), ale aj najčastejšie otázky k výzve (http://bit.ly/1VPLZSR), ktoré sú priebežne aktualizované na stránke Operačného programu Výskum a inovácie.

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 bola vyhlásená dňa 26. februára 2016. Žiadosti o príspevok môžu podnikatelia predkladať priebežne do 26. februára 2016. Na výzvu je vyčlenených 75 000 000 EUR. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je naplánovaná na 29. apríla 2016. Každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzavreté k poslednému pracovnému dňu každého nasledujúceho párneho mesiaca.

 

Dokument na stiahnutie (zasielame aj v prílohe e-mailu):

- Prezentácia k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 (http://bit.ly/1MM5V7J)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/1SnLlrb

 

Oznam o zverejnení podporných dokumentov k procesu verejného obstarávania

21. apríl 2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“) oznamuje, že dňa 18. apríla 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené Metodická pomôcka k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP (verzia 1.0), ktorá poskytuje jednoduchý návod na aplikovanie zeleného verejného obstarávania a Usmernenie k procesu zadávania „in-house“ zákaziek v rámci OP KŽP (verzia 1.0), ktoré predstavuje metodický dokument pre zadávanie in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce.

 

Uvedené dokumenty nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.

 

Správa z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019

20. 04. 2016

 

Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie (ďalej len „OGP“) na Slovensku organizoval 3 regionálne workshopy k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“) v týchto mestách:

• Košice (21/3/2016)

• Banskej Bystrici (22/3/2016)

• Bratislave (23/3/2016)

 

Cieľom workshopov bolo:

 

• predstaviť hlavné vízie OGP a vyhodnotiť doterajšiu implementáciu záväzkov,

• informovať a otvoriť diskusiu o pripravovanom Akčnom pláne OGP 2016 – 2019,

• získať spätnú väzbu a nové námety či pripomienky k pripravovanému Akčnému plánu OGP 2016 - 2019 ,

• informovať o iných aktivitách úradu splnomocnenca, ktoré sa priamo dotýkajú mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „MNO“).

 

Regionálnych workshopov sa zúčastnilo celkom 93 zástupcov MNO, štátnej správy, samosprávy, akademického sektora ako aj rôzni občianski aktivisti. Momentálne prehodnocujeme všetky pripomienky. Aktualizované znenie Akčného plánu OGP 2016 - 2019 bude zverejnené v najbližších dňoch.

Prečítajte si Správu z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu OGP na roky 2016 – 2019 (PDF, 1 MB), ktorá sumarizuje výstupy z jednotlivých workshopov. Jednotlivé prezentácie a detailný program workshopov nájdete tu:

Prezentácie z workshopov

 

 

Program workshopov

 

 

Ďakujeme všetkým účastníkom!

 

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015

21.4.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva do pozornosti žiadateľom, ktorí predložili žiadosti o poskytnutie podpôr na lesnícke opatrenia na rok 2015, že pre overenie výmer lesných plôch a ich oprávnenosti pre poskytnutie podpôr na uvedené opatrenia je k dispozícii aplikácia Národného lesníckeho centra (ďalej len NLC“) na webovom sídle: http://gis.nlcsk.org/prv/.

 

PPA odporúča všetkým žiadateľom o poskytnutie podpôr na lesnícke opatrenia, aby si pomocou vyššie uvedenej aplikácie overili výmery lesných pozemkov, ako aj ich oprávnenosť pre poskytnutie požadovanej podpory, ktoré nahlásili vo svojich žiadostiach na lesnícke opatrenia na rok 2015 s dátami evidovanými v registri NLC. PPA pri administratívnej kontrole overuje žiadateľmi nahlásené údaje zo žiadostí o lesnícke opatrenia s registrom lesných pozemkov vedeným NLC, pričom okrem samotnej správnej identifikácie lesných pozemkov sa kontroluje nielen výmera, ale aj oprávnenosť na platbu  (napr. zaradenie do príslušného stupňa ochrany relevantného pre danú podporu, zaradenie do územia európskeho významu, alebo je mimo tohto územia a pod.). V prípade, ak PPA zistí nezrovnalosti v žiadostiach, tieto môžu mať vplyv na zníženie platieb, udelenie sankcií za nadvýmeru a prípadné vylúčenie z poskytovania podpory.

 

PPA týmto dáva žiadateľom do pozornosti, že pokiaľ zo strany PPA nebola žiadateľovi oznámená nezrovnalosť, žiadateľ má v prípade zistenia nesúladu medzi nahlásenými lesnými pozemkami v žiadosti a údajmi v registri NLC uvedenými v aplikácii, v súlade s európskymi a národnými legislatívnymi pravidlami možnosť opraviť zistené rozdiely v rámci podanej žiadosti o poskytnutie podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015. Tieto opravy však nesmú spočívať v doplnení žiadosti. Prípadné opravy a zmeny na jednotlivých žiadostiach môžu žiadatelia vo vlastnom záujem vykonať v čo najkratšom čase pomocou stanovených postupov na príslušných regionálnych pracoviskách PPA v mieste podania žiadosti.

 

 

 

Rokovania o podpore vzdelávania v okrese Kežmarok

20. 04. 2016

 

 V utorok 19. apríla 2016 sa v súvislosti s plnením stanovených úloh v uzneseniach vlády k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov a k prijatému Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok, konalo pracovné stretnutie na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Na rokovaní dominovala problematika rozširovania kapacít materských a základných škôl či problematika diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zúčastnili sa na ňom Peter Krajňák štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Anton Marcinčin splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy, Ábel Ravasz splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, ako aj ďalší prizvaní odborníci.

 

Príležitosti pre slovenských podnikateľov v rozvojovej spolupráci

20. 04. 2016

 

Na včerajšom podujatí organizovanom projektom Rozvojmajstri a Ministerstvom financií SR slovenskí podnikatelia hľadali možnosti zapojenia sa do rozvojových projektov financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami.

 

Cieľom podujatia organizovaného projektom Rozvojmajstri, ktorý je iniciatívou MF SR bolo vytvoriť priestor na spoluprácu medzi slovenskými podnikateľmi a medzinárodnými inštitúciami. Počas individuálnych stretnutí podnikateľov a bankárov sa hovorilo o spoločných projektoch, možnostiach ich financovania, zapojenia sa do medzinárodných konzorcií a obstarávaní. Na podujatí sa zúčastnilo 40 firiem a po prvýkrát u nás na jednom mieste sa zišlo 6  medzinárodných a finančných inštitúcii (Európska banka pre obnovu a rozvoj/ EBRD, Európska investičná banka/ EIB, Rozvojová banka Rady Európy/ CEB, Medzinárodná finančná korporácia/ IFC, Medzinárodná investičná banka/ IIB, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu Európy/ OSCE) a EXIMBANKA SR.

 

Viac informácií nájdete na webe: http://www.rozvojmajstri.sk

 

Oznam o zverejnení 13. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13

19.4.2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 19.04.2016 bola zverejnená 13. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 15 800 000 EUR z Kohézneho fondu.

 

Vyhlásená výzva je zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu.

 

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie NFP v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

 

Viac informácií je možné získať TU alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

 

Vazeny priatel krajiny,

19.4.2016

 

dovolte, aby som Vas v mene organizatorov srdecne pozvala na jubilejny XX. rocnik konferencie Krajina - Clovek - Kultura s podtitulom Ako pretvarame krajinu, tradicne ako sprievodne podujatie Medzinarodneho filmoveho festivalu Ekotopfilm - Envirofilm 2016. Konferencia sa bude konat 18. až 19. maja 2016 v Banskej Bystrici a okolitej krajine regionov Pohronia a Podpolania.

 

1. cirkular konferencie najdete v prilohe e-mailu. Na konferenciu je potrebne registrovat sa formou zaslania zavaznej prihlasky v zmysle instrukcii. Prihlasenym ucastnikom bude zaslany program konferencie v termine do 5. maja 2016.

 

Tesime sa na Vasu ucast!

 

S pozdravom a prianim pekneho dna!

 

Ing. Lucia Vačoková

vedúca oddelenia / head of unit

administrátor projektového riadenia / project management administrator

 

 

 

 

 

SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY A RIADENIA PROJEKTOV

Odbor starostlivosti o ŽP, environmentálnej výchovy a vzdelávania

Oddelenie starostlivosti o vidiecke ŽP

 

DIRECTORATE FOR ENVIRONMENT AND PROJECT MANAGEMENT

Department of the Care of the Environment and Environmental Education

Unit of the Care of Rural Environment

 

Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

SLOVAKIA

Tel.: +421 48 4374 281

Mob.: +421 915 791 570

www.sazp.sk

 

www.greenmountain-see.eu

www.danubetreasures.eu

www.cenazakrajinu.sk

 

Prílohy na stiahnutie

Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko

19.04.2016

 

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 vyhlasuje nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko v oblastiach:

- Štátna pomoc

- Technické hodnotenie

- Vecné hodnotenie

Podrobný zoznam oblastí tvorí prílohu k oznámeniu.

 

Obmedzenia príloh žiadosti o NFP v ITMS

 18.4.2016

 

Vážení žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z OP Výskum a inovácie,

 

dovoľujeme si Vás informovať o nasledovaných obmedzeniach týkajúcich sa veľkosti a typu súborov, ktoré sa nahrávajú do verejnej časti ITMS2014+ ako prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci (PPP) v rámci žiadosti o NFP

 

     1. Veľkosť súborov

Veľkosť súborov preukazujúcich splnenie PPP v rámci vyplňovania formuláru žiadosti o NFP v ITMS2014+ je obmedzená na 10 MB. Keďže správca systému sa požiadavkou na zvýšenie tohto limitu bude zaoberať, až keď sa preukáže, že 10 MB je nedostatočná veľkosť, odporúčame žiadateľom o NFP, aby sa v prípade problému s týmto obmedzením obrátili na DataCentrum, a to vo forme podania hlásenia. Hlásenie je možné podať e-mailom na adresu itms@datacentrum.sk alebo telefonicky na zvýhodnené číslo 0850/123344 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 17:00 h.  Každé hlásenie musí obsahovať meno a kontakt na používateľa, stručný, výstižný a jasný popis problému, IČO žiadateľa, e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód výzvy, príp. kód žiadosti o NFP, text alebo print screeen chybového hlásenia.

 

     2. Typ súborov

Pokiaľ ide o typy súborov, momentálne nie je možné nahrať napr. súbory s príponou ZIP alebo RAR, v budúcnosti by však obmedzenia na typ súboru nemali existovať. Žiadateľom odporúčame pri výbere príslušného typu využiť tie, ktoré sú dátovo úspornejšie (napr. formát DOCX, príp. DOC namiesto RTF v prípade textových súborov), pri skenovaných dokumentoch uprednostniť čiernobiele verzie (ak nie je vzhľadom na povahu príslušného dokumentu nutné zachovať farebnosť) s nižším rozlíšením, ale pod podmienkou zachovania čitateľnosti a zrozumiteľnosti daného dokumentu.

 

    3. Počet súborov

Počet súborov v rámci príloh preukazujúcich splnenie jednotlivých PPP nie je obmedzený.

 

V prípade zvýšenia povoleného limitu na veľkosť súboru alebo zrušenia obmedzení na typ súboru budeme žiadateľov informovať prostredníctvom webového sídla OP Výskum a inovácie.

 

 

Zdroj:    https://www.opvai.sk/aktuality/obmedzenia-priloh-v-itms/.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v sektore ovocie a zelenina

19.4.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

 

 Vyzýva žiadateľov na predkladanie žiadostí v termíne

 

od 1. júna 2016 do 15. septembra 2016

 

všetkých žiadateľov o schválenie operačného programu  (ďalej len „žiadateľ o schválenie OP“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 543/2011 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia EP a Rady č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny v platnom znení, k predkladaniu žiadosti o schválenie operačného programu v termíne uvedenom vyššie.

 

ak sa má vykonávanie OP začať 1. januára nasledujúceho roka (žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte)

 

Oprávnený subjekt - každá uznaná organizácia výrobcov/ združenie organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina, ktorú uznalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Formulár - Žiadosť o schválenie operačného programu

Sprievodné doklady a oprávnené akcie - uvedené v časti 3.1 príručky pre žiadateľa

Adresa predkladania:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu

Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

 

 

 

Schválenie OP je predpokladom oprávnenosti subjektu na finančný príspevok z fondov EÚ.

 

Finančná pomoc sa rovná výške skutočne realizovaných a  zaplatených finančných príspevkov členov OV / ZOV do operačného fondu obmedzenej na:

 

 • 50 % skutočne vzniknutých výdavkov v rámci implementácie OP a na
 • 4,1 %, resp. 4,6% hodnoty predávanej produkcie každej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov za zvolené obdobie v súlade s čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

 

Obsah predkladaného OP, proces samotnej implementácie schváleného OP, jeho zmeny, financovanie operačného fondu, termíny, forma a pravidlá predkladania žiadostí o platbu vrátane formulárov sú dostupné v Príručke pre žiadateľa o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Uznávanie organizácií a programy.

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke.

 

Príručky k procesu VO pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

18. apríl 2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“) oznamuje, že dňa 18. apríla 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené verzie 2.2 Príručiek k procesu verejného obstarávania, ktoré sa vzťahujú na postupy zadávania zákaziek začatých po 17. apríli 2016 (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 18. apríla 2016).

 

Na postupy zadávania zákaziek začaté do 17. apríla 2016 vrátane sa vzťahujú pravidlá, postupy a odporúčania uvedené v Príručkách k procesu verejného obstarávania, verzia 2.1 (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Príručky k procesu verejného obstarávania nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.

 

Na portál Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bol dnes, 18.04.2016 pridaný dokument: OPII -

18.4.2016

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

 

 

Agentúra je členom: