Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Aktuality 2016

Seminár „Úspory energie pod lupou"

15.4.2016

 

Súvisiace:

Online registrácia na seminár

 

Aké úspory priniesli zrealizované opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie? Potvrdili sa závery analýz odborníkov, naplnili sa očakávania užívateľov, dosiahli sa ciele projektov? Aj o tom sa bude hovoriť na seminári s názvom „Úspory energie pod lupou", ktorý sa uskutoční 20. apríla 2016 v Bratislave.

 

Seminár organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá prevádzkuje monitorovací systém energetickej efektívnosti. Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa venujú monitorovaniu spotreby energie, pravidelne poskytujú údaje o plnení opatrení, resp. cieľov za jednotlivé rezorty alebo prevádzkujú verejné budovy.

 

Kvalitná obnova verejných budov sa nezaobíde bez energetického auditu, dôsledného projektu, nevyhnutného verejného obstarávania a kvalitnej realizácie. Obnovou by to však nemalo končiť. Dôležité je aj monitorovanie spotreby energie a overovanie výsledkov. Predovšetkým preto, aby prevádzkovateľ budovy vedel vyhodnotiť konkrétne prínosy. Relevantné informácie o plánovaných, modelových a dosiahnutých úsporách sú dôležité aj pre vyhodnocovanie plnenia cieľov úspor energie, ktoré boli v SR stanovené v Akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020. Na seminári odznejú aj informácie, aké úspory sa v Slovenskej republike dosiahli v jednotlivých sektoroch a ako sa na plnení cieľa podieľala obnova verejných budov.

 

Prednášky na seminári budú venované monitorovaniu úspor energie zhora nadol, ale aj zdola nahor, teda prostredníctvom konkrétnych projektov. Dozviete sa, ako prebieha na Slovensku pravidelné vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti na úrovni štátu, ale aj aké sú príklady dobrej praxe v zahraničí. Súčasťou seminára budú aj informácie o výsledkoch monitorovania spotreby energie vo verejných budovách a pripravené sú aj prehľady najčastejšie odporúčaných opatrení vo verejných budovách, ktoré vyplynuli z 250 energetických auditov realizovaných SIEA. Aké sú náležitosti energetického auditu a aké prínosy možno vďaka nemu očakávať bude prezentované aj na konkrétnom príklade.

 

Podujatie je pripravené v rámci medzinárodného projektu MultEE, ktorého cieľom je predstaviť inovatívne schémy monitorovania a overovania energetickej efektívnosti. Projekt má napomôcť tomu, aby dopady opatrení energetickej efektívnosti boli správne vyhodnotené pre budúce plánovanie. MultEE sa snaží zlepšiť vertikálnu koordináciu medzi administratívnymi úrovňami, ako aj kvalitu plánovania a implementácie energetickej efektívnosti.

 

Seminár sa uskutoční v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej ulici č. 27. Účasť na podujatí je bezplatná. Vzhľadom na obmedzené kapacity je nutné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára. Podrobnejšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese poradenstvo@siea.gov.sk.

 

Program

 

09.30  Registrácia účastníkov

 

10.00  Otvorenie

           Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

10.10  Pravidelné hodnotenie opatrení energetickej efektívnosti

           Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

 

11.40  Ako monitorujú za hranicami – príklady dobrej praxe z medzinárodného projektu MultEE

          Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúr

 

11.00  Monitorovanie spotreby energie vo verejných budovách

           Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

11.20  Opatrenia pre verejné budovy podľa energetických auditov

          Kvetoslava Šoltésová, Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

11.40  Energetický audit verejnej budovy

           Miloš Staštík, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

12.00  Diskusia

 

12.30  Občerstvenie

 

13.00  Záver

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Oznámenie zo dňa 15.04.2016

15.4.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Usmernenia PPAUsmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020. Usmernenie sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorí zverejnili výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku pre verejné obstarávanie do 17.04.2016, alebo už ukončili verejné obstarávanie na predmet alebo predmety projektu. PPA bude akceptovať podklady z obstarávania v jednotlivých projektoch aj ako kombináciu, kde časť predmetu projektu  bola obstarávaná pred termínom do 18.04.2016 cez Vestník verejného obstarávania a časť  v zmysle uvedeného usmernenia.

 

Zmena termínu predkladania žiadosti pre Výzvu č. 11/2016 a Výzvu č. 12/2016

15.04.2016

 

Fond na podporu umenia zmenil na základe uznesenia Rady Fondu na podporu umenia, ktoré schválila na 7. rokovaní dňa 13.4.2016 termín predkladania žiadostí pre Výzvu č. 11/2016 a Výzvu č. 12/2016.

Žiadatelia si budú môcť podávať žiadosť o finančné prostriedky z FPU od 18.4.2016 do 16.5.2016.

 

Viac informácií bude uvedených v znení výzvy.

 

Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

15.4.2016

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravujú pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok informačný seminár k vyhláseným výzvam zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

 

Predpokladaný termín konania seminára: 16. týždeň

 

Bližšie informácie budú čoskoro zverejnené na webových sídlach Operačného programu Kvalita životného prostredia (www.op-kzp.sk) a Slovenskej agentúry životného prostredia (www.sazp.sk).

 

Rómsky vzdelávací fond vyhlásil nový štipendijný program

14. 04. 2016

 

Štipendijný program Roma Education Fund vyhlasuje nové kolo štipendijného programu pre Rómov v akademickom roku 2016-2017.

 

Podanie prihlášok

 

 • Termín uzávierky na podanie prihlášok pre Albánsko, Bosno a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko a Kosovo je 11. máj 2016.
 • Termín uzávierky na podanie prihlášok v rámci programu RMUSP platný pre Macedónsko, Čiernu Horu, Rumunsko, Srbsko, slovensko a Turecko je 13. máj 2016.

 

Oprávnení uchádzači musia študovať na bakalárskom, magisterskom, doktorantskom a nedelenom alebo doktorantskom stupni štúdia na akreditovanej vysokej škole v ich domovskej krajine, alebo krajine svojho pobytu. Je nevyhnutné, aby si uchádzači o štipendium RMUSP v akademickom roku 2016-2017 preštudovali Pokyny na podanie prihlášky.

 

Pokyny na podanie prihlášky nájdete na webstránke REF: www.romaeducationfund.hu

 

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

14.4.2016

 

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca, implementovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, bude MPSVR SR pokračovať aj v novom programovom období 2014-2020 s podporou flexibilných foriem práce pre matky malých detí, ako aj podporou flexibilných foriem starostlivosti o deti, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia MPSVR SR plánuje zabezpečiť podporu formou výzvy na dopytovo orientované projekty, teda záujemcovia zo strany zamestnávateľov a organizácií poskytujúcich flexibilnú starostlivosť o deti podľa svojich potrieb a schopností, sa budú môcť vlastnými projektmi uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

 

Výzva na dopytovo orientované projekty sa očakáva v lete 2016, pričom celková alokácia je plánovaná vo výške cca 23 miliónov EUR. V Bratislavskom samosprávnom kraji bude možné podporiť iba flexibilné formy starostlivosti o deti.

 

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov sa stretla s novým splnomocnencom pre rómske komunity

13.04.2016

 

Obrázok k aktualite Generálna riaditeľka sekcie európskych programov sa stretla s novým splnomocnencom pre rómske komunity Ábel Ravasz bol minulý týždeň vymenovaný do funkcie splnomocnenca pre rómske komunity. Nasledujúce roky bude v pozícii prijímateľa národných projektov zabezpečovať realizáciu opatrení na podporu marginalizovaných rómskych komunít. Krátko po svojom vymenovaní sa nový splnomocnenec stretol s generálnou riaditeľkou sekcie európskych programov Adelou Daniškovou.

 

Sekcia európskych programov Ministerstva vnútra SR spravuje v programovom období 2014-2020 dve prioritné osi Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré sú zamerané na pomoc rómskej komunite. „Veríme, že výsledkom našej vzájomnej spolupráce pre ďalšie roky budú konkrétne výsledky, ktoré budú mať pozitívny dopad na marginalizované rómske komunity. Nejde o ľahkú tému, avšak správne nastavený systém môže celý proces práce s touto komunitou iba zlepšiť," povedala Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie.

      „Mojou prvoradou úlohou bude čo najefektívnejšie využiť možnosti a zdroje, aby sme marginalizovaným rómskym komunitám pomohli v otázkach ich integrácie a vzdelania. Je to veľká zodpovednosť, a preto budeme intenzívne spolupracovať," povedal Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

      Operačný program Ľudské zdroje sa rómskej téme venuje prostredníctvom prioritnej osi č. 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a prioritnej osi č. 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Celková finančná podpora z Európskych štrukturálnych a investičných fondov bude počas aktuálneho programového obdobia predstavovať 383 miliónov eur.

      Projekty podporené z prioritnej osi č. 5, ktorých prijímateľom bude Úrad splnomocnenca majú za cieľ zlepšiť sociálne a ekonomické začlenenie Rómov v spoločnosti prostredníctvom zvýšenia vzdelanostnej a zamestnaneckej úrovne, podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti alebo zlepšenie štandardov hygieny bývania.

      Prioritná os č. 6 je primárne zameraná na fyzickú, ekonomickú a sociálnu regeneráciu zanedbaných komunít a na poskytovanie podpory sociálnym podnikom. Pôjde napríklad o projekty zamerané na rekonštrukciu a výstavbu materských škôl, vybudovanie prístupov k pitnej vode alebo vybudovanie komunitných centier. V súčasnosti je už vyhlásená výzva na dopytovo orientované projekty na výstavbu a rekonštrukciu nových predškolských zariadení, do ktorých sa môže zapojiť viac ako 1000 obcí na Slovensku.

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

13.4.2016

 

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

 

Indikatívny harmonogram si môžete stiahnuť priamo zo stránky (zasielame aj v prílohe e-mailu):

http://bit.ly/1SyrwfX

 

Dokument bol zverejnený na stránke:

http://bit.ly/1qnUYhX

 

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

12.04.2016

 

OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

 

Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja

12.4.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že v dňoch od 30. mája do 5. júna 2016 sa bude konať Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja (ESDW), ktorý je celoeurópskou iniciatívou na podporu a zviditeľnenie aktivít, projektov a podujatí. Počas tohto týždňa sa v 29 krajinách Európy uskutočňujú rôzne podujatia, pričom môže ísť napríklad o zorganizovanie vzdelávacej aktivity, výstavy, konferencie, besedy, trhov, filmových premietaní a pod. Podmienkou je, aby podujatie malo neziskový charakter a týkalo sa aspoň jedného z troch pilierov, prípadne niektorého z cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ďalšie informácie sú dostupné tu.

 

Oznámenie PPA

12.4.2016

 

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia:  „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

11.4.2016

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP") predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva") presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre kategóriu oprávnených žiadateľov - Subjekty územnej samosprávy.

 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov - Subjekty územnej samosprávy, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Podmienky a termín vyhlásenia novej výzvy budú oznámené po úplnom uzatvorení a vyhodnotení výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 . Do akej miery bude pripravovaná  aj pre Subjekty územnej samosprávy bude osobitne oznámené po uvedenom termíne.

 

 

 

Ďalšie kolá Zelenej domácnostiam budú už rozdelené podľa regiónov

11.4.2016

 

Ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam budú vyhlasované osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a pre ostatné regióny. Najbližšie bude určené iba pre záujemcov o poukážky z mimobratislavských regiónov.

O pripravovanom vyhlasovaní samostatných kôl informovala generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová počas seminára, ktorý sa uskutočnil 6. apríla 2016 v Bratislave. Možnosť vyhlasovať osobitné podmienky pre jednotlivé kolá je uvedená v základnom dokumente projektu, ktorým sú všeobecné podmienky.

 

Národný projekt Zelená domácnostiam má s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur umožniť domácnostiam inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie s celkovým inštalovaným výkonom 55 MW. Tento sa naviac rozdeľuje na výkon dosiahnutý v mimobratislavských regiónoch a v rámci BSK. Na jeho území majú byť vďaka podpore vo výške 2,5 milióna eur nainštalované zariadenia s výkonom 5 MW. Stanovenie čiastkových cieľov je dôvodom rozdelenia jednotlivých kôl podľa regiónov.

Konkrétny cieľ je v BSK určený aj osobitne pre inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny. Plán je podporiť inštaláciu fotovoltických panelov s celkovým výkonom 0,75 MW. Z priemerného inštalovaného výkonu fotovoltických systémov v rodinných domoch je možné približne určiť, koľko z tohto druhu zariadení by malo v Bratislave a okolí v rámci projektu pribudnúť. „Momentálne majú domácnosti 61 platných poukážok na fotovoltické systémy. Aby bol splnený cieľ, nainštalovaných by malo byť aspoň ďalších 200 zariadení. Preto zvažujeme možnosť obmedzenia kola v tomto kraji iba na fotovoltiku," vysvetlila dôvody S. Gavorová. Ak by zostalo kolo spoločné pre všetky zariadenia, fotovoltické inštalácie by s veľkou pravdepodobnosťou nedostali poukážky. Po uplatnení tzv. uprednostňujúcich kritérií s vyššou váhou by ich „predbehli" zariadenia určené na výrobu tepla.

 

Termín vyhlásenia najbližšieho kola závisí od počtu nainštalovaných zariadení a predložených žiadostí o preplatenie poukážok. Aktuálne sú preplatené poukážky za viac ako milión eur. Pre vysoký počet inštalácií, ktoré ešte nie sú zrealizované, bude ďalšie kolo vyhlásené pravdepodobne až v priebehu júna, keď skončí platnosť už vydaných poukážok. Dovtedy ešte zostáva nainštalovať zariadenia s poukážkami za viac ako 6,5 miliónov eur.

Časť z nich pravdepodobne zostane tiež nevyužitá, pretože domácnosti zariadenia z rôznych dôvodov nestihnú, nechcú alebo nemôžu nainštalovať. V takom prípade je vhodné rezerváciu poukážky zrušiť. Generálna riaditeľka SIEA v tejto súvislosti vyzvala zhotoviteľov, aby čím skôr spolu s domácnosťami overili údaje na poukážkach a zvážili svoje kapacitné možnosti a ďalšie okolnosti, ktoré by mohli brániť využitiu poukážok v stanovenom termíne.

 

S cieľom znížiť počet nevyužitých poukážok agentúra plánuje informovať aj o prípadoch zhotoviteľov, ktorí projekt zneužívajú na úkor domácností, opakovane zamlčiavajú alebo skresľujú dôležité informácie alebo nezrealizujú väčší počet inštalácií k poukážkam, ktoré si už zarezervovali. Aj v tejto súvislosti SIEA momentálne prehodnocuje podmienky zmluvy so zhotoviteľmi a pripravuje prvé úpravy zmluvných podmienok vo forme dodatkov, ktoré budú v najbližších dňoch doručené zhotoviteľom. Základný obsahový rámec podmienok zmluvy o preplácaní poukážok aj s časťou nových ustanovení je zverejnený na stránke Zelená domácnostiam v sekcii Zhotovitelia/Zmluva o preplácaní poukážok.

 

SIEA oceňuje prístup zhotoviteľov, ktorí s domácnosťami otvorene diskutujú o výhodách, ako aj obmedzeniach jednotlivých druhov zariadení a snažia sa pre ne pripraviť užitočné inštalácie. Spresniť predstavu verejnosti o reálne dosiahnuteľných výsledkoch, by mohli aj konkrétne úspešné príklady z domácností, ktoré už zariadenia využívajú. SIEA preto plánuje osloviť domácnosti i zhotoviteľov, aby jej posielali informácie realizáciách, pri ktorých bude možné výsledky aj zdokumentovať.

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016 (Interreg V-A SK-CZ).

11.4.2016

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ zverejňuje indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016.

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016 si môžete stiahnuť zo stránky (zasielame aj v prílohe e-mailu):

http://bit.ly/1N3oFPZ

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=251

 

 

 

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016

08.04.2016

 

Návod na vypĺňanie formulárov

 

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016

 

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016

 

08.04.2016 - Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí majú záujem o predloženie Jednotnej žiadosti na rok 2016, že všetky dôležité informácie pre podávanie žiadosti sú uvedené v Oznámení o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016.

Odporúčame žiadateľom, ktorí nepredkladajú žiadosti v súvislosti so schémami viazanych priamych platieb na zvieratá využiť termín na podávanie žiadosti od prvých dní (t. j. od 11.4.2016), aby tak predišli dlhšiemu čakaniu na podanie žiadosti v posledných dňoch na podávanie žiadostí na jednotlivých regionálnych pracoviskách PPA. Ďalej odporúčame všetkým žiadateľom už pri preberaní dokumentácie k žiadostiam o zvýšenú súčinnosť s pracovníkmi RP PPA a o včasné dohodnutie si termínu na predloženie identifikačného listu, jednotnej žiadosti a ostatných žiadostí podľa ďalších výziev a oznámení, ktoré budú postupne uverejňované.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016 (doc, 82.5 Kb)

Identifikačný list na rok 2016 (docx, 44.67 Kb)

Jednotná žiadosť na rok 2016 (xls, 367 Kb)

Žiadosť o stiahnutie (xls, 285 Kb)

Žiadosť o zmenu a doplnenie (xls, 230.5 Kb)

Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností (rtf, 82.23 Kb)

Oznámenie o prípadoch prirodzených okolností (rtf, 105.68 Kb)

Zoznam príloh k žiadosti o Platbu pre mladých poľnohospodárov (rtf, 1014.84 Kb)

 

Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 schválená

07. 04. 2016

 

Dňa 17.03.2016 bola na 11. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie schválená Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015. Schválené znenie hodnotiacej správy si viete prečítať TU. Hodnotiaca správa k  implementáciibude doplnená ďalšou hodnotiacou správou od nezávislých expertov centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie v priebehu septembra 2016.

 

Hlavnými bodmi zasadnutia boli:

1. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 - aktuálny stav.

2. Schválenie hodnotiacej správy akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku za rok 2015.

3. Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

 

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatými uzneseniami si môžete prečítať tu.

 

Bezplatný informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

7.4.2016

 

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 zameraný na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 

Termín a miesta konania seminára: 12. 4. 2016 o 10.00 h – Bratislava

Hotel Echo, Prešovská 39, 821 08 Bratislava, konferenčná miestnosť

 

Výzva je súčasťou Operačného programu Výskum a Inovácie, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia MH SR.

 

Uzávierka prvého hodnotiacieho kola je naplánovaná na 29. apríla 2016, každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzavreté k poslednému pracovnému dňu každého nasledujúceho párneho kalendárneho mesiaca, t.j.

• 30. júna 2016,

• 31. augusta 2016,

• atď. až do vyčerpania alokácie vyčlenenej na túto výzvu, ak poskytovateľ nerozhodne v zmysle vyššie uvedeného inak, resp. ak nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu alokácie.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR.

 

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk, najneskôr do pondelka 11.4.2016 do 12:00, nakoľko kapacita priestorov je obmedzená.

 

Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.opvai.sk.

 

Viac informácií získate na t.č. 02/58 248 343

 

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

7.4.2016

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 49 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č.1290/2005 a (ES) č.485/2008 v platnom znení a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom zo dňa 18. marca 2015

 

vyzýva

 

všetkých žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2016 na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody v termíne:

 

od 1. apríla 2016 do 30. apríla 2016

 

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

 

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2016.

 

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na poistenie úrody spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

 

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu

Odbor poľnohospodárskych komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

 

V Bratislave, dňa 31. 03. 2016

 

MVDr. Stanislav Grobár

generálny riaditeľ

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2016 (doc, 177.5 Kb, 170x)

Príloha č. 1 - žiadosť o podporu na poistenie (pdf, 97.33 Kb, 124x)

Príloha č. 2-Sadzobnik administratívnych nákladov (doc, 57 Kb, 67x)

Priloha č. 3 - Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb (doc, 34 Kb, 67x)

 

URBACT III

IMPLEMENTAČNÉ SIETE

Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí je

 

OTVORENÁ

 

od 22. marca do 22. júna 2016

 

Uzávierka pre podanie návrhov je 22. júna 2016 o 15:00

 

 6.4.2016

 

Hlavným cieľom siete pre implementáciu je zlepšiť schopnosť európskych miest realizovať integrované stratégie pre udržateľný mestský rozvoj. Výzva je určená pre:

 

 • mestá z 28 členských štátov Európskej únie a dvoch partnerských krajín – Nórska a Švajčiarska
 • ktoré už majú integrovanú mestskú stratégiu/akčný plán riešiaci konkrétnu politickú výzvu
 • a zabezpečené financovanie na implementáciu tejto stratégie/akčného plánu

Spojenie s implementačnou sieťou programu URBACT vám umožní pracovať s ďalšími mestami a posilňovať politiky, ktoré sú prioritou pre vaše mesto, či už v súvislosti s hospodárskym rozvojom, obnovou miest, bývaním, mobilitou, sociálnou inklúziou, energetickou efektívnosťou, nízkym obsahom uhlíka v mestskom prostredí, atď.

 

Budete môcť preskúmať celý rad problémov súvisiacich s implementáciou vašej integrovanej mestskej stratégie alebo akčného plánu, medzi ktoré patrí:

 

 • Ako môže vaše mesto podporovať integrovaný prístup pri implementácii akčného plánu?
 • Ako môže vaše mesto zapojiť ďalšie miestne zainteresované strany vo fáze implementácie?
 • Ako môžete zmerať vplyv dosiahnutý prostredníctvom politického zásahu?
 • Aké kroky musíte vykonať v projektovom procese (príprava projektov, organizácia výziev na predkladanie projektov, podpora napĺňania projektov)?
 • Ako môžete prejsť od stratégie k operatívnemu akčnému plánu?
 • Čo môžu priniesť projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty) do realizácie vašej stratégie?
 • Ako môžete nastaviť inteligentné verejné obstarávanie?
 • Ako môžete zlepšiť financovanie prostredníctvom finančných inovácií?

 

OFICIÁLNE DOKUMENTY VZŤAHUJÚCE SA K VÝZVE NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

 

 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

 

Postup podávania žiadostí je uvedený vo výzve na predkladanie návrhov. Žiadatelia musia vytvoriť a predložiť svoje žiadosti v angličtine prostredníctvom on-line platformy SYNERGIE-CTE. Táto platforma bude čoskoro k dispozícii.

 

VÝBER PARTNEROV

 

Čoskoro bude k dispozícii platforma, kde potenciálni žiadatelia môžu zverejniť svoje projektové nápady a kontaktné informácie.

 

DATABÁZA EXPERTOV URBACT

 

Kandidáti vedúcich partnerov vyberú a navrhnú svojich vedúcich expertov z online databázy overených expertov URBACT. Zoznam overených expertov URBACT III je k dispozícii na odkaze: http://urbact.eu/experts-list

 

Výzva pre expertov URBACT je otvorená počas celého trvania programu URBACT III (odkaz: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=173950)

 

UŽITOČNÉ DOKUMENTY

 

 

KONTAKT URBACT Secretariat

 

Kristijan Radojcic k.radojcic@urbact.eu

 

KONTAKT MDVRR SR

 

Kamila Gejdošová   kamila.gejdosova@mindop.sk

 

Lucia Pospišová    lucia.pospisova@mindop.sk

 

7. Európsky samit regiónov a miest bude jedným z najväčších podujatí historického predsedníctva SR v Rade EÚ.

6.4.2016

 

Bratislava 5. apríla 2016 – V bratislavskom Primaciálnom paláci sa dnes konalo oficiálne predstavenie Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý sa bude konať v Bratislave v dňoch 8. - 9. júla. Tento samit organizuje Európsky výbor regiónov v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom. Autorom loga je študent ŠÚV Josefa Vydru Jakub Mikula, ktorý bol pri tvorbe loga inšpirovaný bratislavským Mostom SNP. Most je zároveň symbolom spájania. Spája brehy riek, ľudí, krajiny.

 

„Po dvanástich rokoch členstva SR v EÚ sa naša krajina prvýkrát stane predsedajúcou krajinou jednej z troch najdôležitejších inštitúcií ako je Rada EÚ. Zároveň je to mimoriadna príležitosť pre Bratislavu a Bratislavský kraj zviditeľniť sa, pretože ako hostiteľské mesto slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016 sa stane doslova hlavným mestom Európy, čo so sebou prináša veľkú zodpovednosť aj nároky na bezpečnosť,” povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 

Bratislava sa na 6 mesiacov stane dejiskom približne 200 predsedníckych podujatí, v rámci ktorých do hlavného mesta SR zavíta vyše 20-tisíc delegátov vrátane zástupcov zahraničných médií z celej EÚ a partnerských krajín.

 

Primátor Bratislavy pri príležitosti oficiálneho predstavenia 7. Európskeho samitu regiónov a miest upozornil aj na fakt, že chce počas rokovaní na júlovom samite v Bratislave diskutovať s predstaviteľmi ostatných európskych miest o realizácii cieľov mestskej agendy v rámci „EU Urban Agenda”.

 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo: „Viac ako 70 % európskej legislatívy má priamy dopad na regióny a mestá, a preto je veľmi dôležité, aby sme neboli len pasívnym objektom rozhodnutí prijímaných na úrovni EÚ, ale aby sme aktívne formovali debatu o záležitostiach, ktoré sa nás týkajú. Júlový samit nám umožní pritiahnuť medzinárodnú pozornosť na problémy, ktoré trápia obyvateľov Bratislavského kraja a iniciovať témy, ktoré sú pre nás dôležité. Jednou z prioritných tém, ktoré chceme na samite jasne odkomunikovať, je kohézna politika EÚ a jej význam pre Slovensko.”

 

Ako sa vyjadril predseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula:“EÚ zaznamenáva vynikajúce výsledky, čo sa týka zužovania ekonomickej medzery medzi regiónmi. V súčasnosti sa prejavuje potreba urýchliť ekonomický rast a vytvoriť ekologickejšiu, udržateľnejšiu, znalostnú ekonomiku, na ktorej dosahovaní sa bude výraznou mierou podieľať práve kohézna politika.”

 

Podľa P. Freša je dôležité prízvukovať, že až 80 % verejných investícii v SR je financovaných z EŠIF, preto je v našom záujme, aby si kohézna politika aj v budúcnosti udržala silné postavenie v rámci politík EÚ. Bude však potrebné uskutočniť určité opatrenia a zmeny pre jej zefektívnenie a zjednodušenie, aby sa jednak stala atraktívnejšia pre žiadateľov, a aby sa taktiež zamerala na správne oblasti, v ktorých bude jej pridaná hodnota a dopad najciteľnejší.

 

Neoddeliteľnou súčasťou konferencií a seminárov budú sprievodné podujatia kultúrno-spoločenského charakteru, ktoré budú prispievať k prezentácii ako Slovenska, tak samotnej Bratislavy – jej histórie,

kultúry, života v tomto modernom a dynamickom meste na rieke, ktoré má svojim obyvateľom aj návštevníkom čo ponúknuť.

 

V predvečer samitu je na 7. júla plánovaný otvárací koncert na hrade Devín, na ktorom sa predstaví to najlepšie zo slovenskej hudobnej scény v sprievode symfonického orchestra. Okrem toho organizátori pripravujú pre verejnosť niekoľko sprievodných podujatí, BSK spolu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy pripravuje dvojdňové sprievodné podujatia pre verejnosť, ktoré sa budú konať na Námestí M. R. Štefánika pred Euroveou – DANUBE UP 2016 a v priestoroch Starej tržnice v dňoch 8.- 9. júla.

 

​Viac a foto na : http://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-spravy-7-europsky-samit-regionov-a-miest-bude-jednym-z-najvacsich-podujati-historickeho-predsednictva-sr-v-rade-eu.aspx

 

 

Tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko.

 6.4.2016

 

V dňoch 31. marca – 1. apríla 2016 sa v Žiline uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) Programu Interreg Poľsko – Slovensko. Počas zasadnutia prijal MV 14 rozhodnutí (aktuálny zoznam rozhodnutí MV - http://bit.ly/1PT6V4b).

 

MV schválil päť nasledovných návrhov vlajkových projektov s celkovou hodnotou finančného príspevku z EFRR 14.080.626,52 €:

- „Vzdelávanie bez hraníc“, ktorého vedúcim partnerom je Malopoľské Vojvodstvo;

- „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II etapa“, ktorého vedúcim partnerom je EZÚS Tatry;

- „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - Etap I - Budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu", ktorého vedúcim partnerom je združenie obcí „Perły Doliny Popradu“;

- „Svätomariánska púť“, ktorého vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj;

- „KultFilmTur“, ktorého vedúcim partnerom je Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Informácie o schválených návrhoch vlajkových projektov sa nachádzajú v záložke Výsledky výziev (http://bit.ly/1RN84g0). Žiadatelia schválených návrhov vlajkových projektov budú vyzvaní k predloženiu kompletnej žiadosti o pridelenie finančného príspevku projektu. Termín na predloženie kompletnej žiadosti je 30. jún 2016. Podmienkou schválenia žiadosti o finančný príspevok je zapracovanie odporúčaní sformulovaných počas hodnotenia a schvaľovania návrhu projektu.

 

MV schválil aj šesť strešných projektov spolu s odporúčaniami. Informácie o schválených strešných projektoch sa nachádzajú v záložke Výsledky výziev (http://bit.ly/1RN84g0).

 

Počas zasadnutia boli schválené taktiež zmeny v Príručke pre prijímateľa a v nasledovných prílohách:

- Príloha číslo 2: Partnerská zmluva;

- Príloha číslo 6: Uzly v dopravnej sieti v Programe;

- Príloha číslo 7: Príručka Info Promo;

- Príloha číslo 8: Zásady zadávania zákaziek;

- Príloha číslo 9: Kritéria hodnotenia projektov;

- Príloha číslo 10: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku;

- Príloha číslo 10.1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekty so štátnou pomocou (nový dokument);

- Príloha číslo 14: Príručka FMP.

 

Aktuálne dokumenty a register zmien príručky budú od 15.04.2016 dostupné na internetovej stránke Programu v záložke Zoznám sa s dokumentmi.

 

Ostatné záležitosti, ktoré boli prejednané počas zasadnutia, v nadväznosti na ktoré boli prijaté rozhodnutia:

- Bol schválený „Plán hodnotenia programu“, nachádzajúci sa na internetovej stránke Programu v záložke Prečítaj si správy, analýzy, zhrnutia (http://bit.ly/1YerOwT).

- Bol schválený „Pracovný poriadok expertov hodnotiacich projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020“, ktorý bude od 15.04.2016 dostupný na internetovej stránke Programu v záložke Proces hodnotenia žiadostí.

- Bol schválený projekt technickej pomoci kontrolóra – Podkarpatského Vojvodského Úradu v meste Rzeszów.

 

Monitorovací výbor schválil aj špecifické podmienky záväzné pre výzvy v rámci prioritných osí „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ a „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.

 

Špecifické podmienky pre výzvu v rámci prioritnej osi I, ktorá bude prebiehať od 4. mája do 15. augusta 2016 budú nasledovné:

 

Oprávnenými projektmi budú výlučne tie, ktoré:

- ukončia vecnú realizáciu projektu do 30. apríla 2018 a zároveň,

- v ktorých nebude vystupovať riziko poskytnutia štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis a zároveň,

- v ktorých realizáciou naplánovaných vecných úloh bude dosiahnutý minimálne jeden s nasledovných ukazovateľov Programu:

 

- počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu;

- dĺžka nových, zmodernizovaných, alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov;

- počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach.

 

Počas formálneho hodnotenia nebude žiadna možnosť opravy/doplnenia/vysvetlenia predložených dokumentov.

 

Špecifickou podmienkou výzvy v rámci prioritnej osi III, ktorá bude prebiehať od 30. augusta do 30. novembra 2016 je ukončenie vecnej realizácie projektu do 31. mája 2018.

 

Monitorovací výbor vydal kladné stanovisko k príručkám pre mikroprijímateľov, pripravených vedúcimi partnermi a partnermi strešných projektov a k odporúčaniam, ktoré majú byť zapracované do konečných verzií týchto príručiek.

 

Nasledujúce zasadnutie MV sa bude konať koncom septembra 2016.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://sk.plsk.eu/-/tretie-zasadnutie-monitorovacieho-vyboru

 

 

Výzva č. 9/2016 - Program 5

5.4.2016

 

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 5: Medzinárodné aktivity a mobility na nasledujúce podprogramy:

5.1 - Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí

5.2 - Medzinárodné mobility

Prioritou fondu v rámci Programu 5 je podpora projektov medzinárodnej prezentácie, spolupráce a mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu realizovaného na Slovensku.

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 29.4.2016.

 

Oficiálny dokument Výzvy č. 9/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

Výzva č. 9/2016 - aktuálna

 

Príklady dobrej praxe- využívanie zdrojov z fondov EÚ

01.04.2016

 

Príklady dobrej praxe- využívanie zdrojov z fondov EÚ Výber najlepších projektov hradených z eurofondov v programovom období 2007-2013

Skočiť na hlavné menu

 

https://youtu.be/Yzt9rupYWug

 

GRANTOVÝ PROGRAM PRE POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT VO VEREJNEJ SPRÁVE

01.04.2016

 

Cieľom grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.

V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať  tri roky vo verejnej správe.

 

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia v zmysle slovenskej právnej úpravy v podporovaných študijných oblastiach.

 

Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2015 alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.

 

Tým, že cieľom grantového programu je posilňovanie analytických kapacít verejnej správy, uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2016 sa uskutočňuje výber na 10 možných pozícií.

 

Uzávierka žiadostí: 29. apríl 2016

 

Viac informácií nájdete TU

 

Uskutočnilo sa 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

30. 03. 2016

 

Dňa 17.03.2016 sa uskutočnilo 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie:

 

Hlavnými bodmi zasadnutia boli:

1. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 - aktuálny stav.

2. Schválenie hodnotiacej správy akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku za rok 2015.

3. Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

 

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatými uzneseniami si môžete prečítať tu.

 

Usmernenie MPRV SR č. 1492/2016-640

30.3.2016

 

k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády č. 122/2016 Z. z.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

DSM Road Show 2016

29.03.2016

 

DSM Road Show 2016Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ako jeden z partnerov, Vás pozýva na sériu konferencií o Vašej budúcnosti v priestore jednotného digitálneho trhu EÚ DSM Road Show 2016.

Ak je digitálna budúcnosť aj Vašou budúcnosťou, príďte a buďte do roku 2020 pripravení!

 

DSM Road Show 2016 organizuje IT Asociácia Slovenska v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku, ministerstvom financií a hospodárstva a partnermi a je venovaná téme jednotného digitálneho trhu EÚ a digitálnej transformácii slovenských firiem/Industry 4.0. Účasť už potvrdili ministri, ako aj ďalší významní zástupcovia hospodárskych kruhov, s ktorými budete môcť diskutovať témy, ktoré zásadným spôsobom zmenia európsky a aj slovenský trh ako aj podnikanie na všetkých úrovniach v priemysle aj v službách a to v celej Európskej únii a aj na Slovensku, a to už v najbližších 4 rokoch.

 

OPLATÍ SA PRÍSŤ

 

Dozviete sa ako zasiahne Slovensko jednotný digitálny trh EÚ, čo konkrétne je digitálna transformácia podnikov, ako to všetko súvisí so Smart Industry — Industry 4.0, aké kroky musia slovenské firmy a podniky zrealizovať, aby túto šancu nepremeškali a ako im v tom vie štát a rôzne agentúry pomôcť.

 

Odprezentované budú konkrétne príklady úspešných firiem, ktoré tieto nové technológie nasadili a taktiež úplne nový webový portál, cez ktorý je možné získavať kontakty a doporučenia pre finančnú podporu podnikov v oblastiach inovácií, rastu výroby, digitalizácie a automatizáciea výroby.

 

Road Show štartuje už v apríli 2016 vo Vašom meste! Nezmeškajte túto príležitosť.

 

Účasť majiteľov a riaditeľov firiem je zdarma. Parkovanie a občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené.

 

Viac informácií o nájdete na oficiálnej stránke www.dsmroadshow.sk.

 

V prípade otázok kontaktujte IT Asociáciu Slovenska, T: +421 903 433 345, E: dsm@itas.sk.

 

Operačný program Efektívna verejná správa – Námety na projektové zámery realizované MNO

29.3.2016

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti upozorňuje, že v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa na roky 2014 – 2020 riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo vnútra SR, predpokladá vyhlásenie dopytovo orientovaných v roku 2016. Mimovládne neziskové organizácie sú prijímateľmi pri ID prioritnej osi 1: posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa a pri ID prioritnej osi 2: zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva, pre špecifický cieľ 1.1 (Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy), 1.2 (Modernizované riadenie ľudských zdrojov a zvýšené kompetencie zamestnancov), 1.3 (Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E), 2.1 (Zvýšená efektívnosť súdneho systému) a špecifický cieľ 2.2 (Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému).

 

Vyhlásenie prvej dopytovo orientovanej výzvy sa predpokladá približne v polovici roka 2016. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti odporúča mimovládnym neziskovým organizáciám oboznámiť sa s predmetným operačným programom a zvážiť zapojenie sa vlastnými aktivitami (projektovými zámermi) do tejto budúcej výzvy.

 

Oznam o zverejnení Príručiek k procesu verejného obstarávania

Zverejnené: 24. marec 2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 23. a 24. marca 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené aktualizované verzie Príručiek k procesu verejného obstarávania, ktoré nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.

 

Oznam o zverejnení Príručiek pre prijímateľa OP KŽP

Zverejnené: 24. marec 2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 24. marca 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené aktualizované verzie Príručiek pre prijímateľa OP KŽP, ktoré nájdete v časti Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP.

 

Ak už máte poukážku, neodkladajte inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu

24.3.2016

 

V slovenských domácnostiach by sa malo do začiatku júna 2016 nainštalovať vďaka poukážkam z projektu Zelená domácnostiam ešte vyše 3200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zhotovitelia by mali v priemere zrealizovať viac ako 60 inštalácií každý pracovný deň. Toto číslo sa bude ešte zväčšovať, pretože momentálne je Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) doručovaných len približne 20 žiadostí o preplatenie poukážok denne.

 

„Z počtu podávaných žiadostí v posledných dňoch vyplýva, že inštalácie sa rozbehli, ale určite by to mohlo byť oveľa intenzívnejšie. Podľa počtu predložených žiadostí o preplatenie je dokončených len 13 percent z plánovaných inštalácií s platnými poukážkami," uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA. Doteraz agentúra zhotoviteľom preplatila 289 poukážok v celkovej hodnote vyše 600-tisíc €. Ďalších vyše 150 žiadostí je už posúdených a platby za ne odídu v krátkom čase. Celková hodnota platných poukážok aktuálne presahuje 8 miliónov €.

 

Platnosť vydaných poukážok končí začiatkom júna. Domácnostiam sa neoplatí odkladať inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu, pretože sa pripravujú už ďalšie kolá a zhotovitelia môžu byť začiatkom leta veľmi vyťažení.

 

Väčšina podaných žiadostí o preplatenie je posúdená kladne a následne preplatená. V prípade, ak zhotovitelia predkladajú žiadosti neúplné alebo s chybami, majú možnosť doplniť ich v stanovenom termíne. Po zverejnení usmernenia k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky sa počet nedostatkov znížil. Naďalej sa však stáva, že niektoré z dôležitých informácií na doklade o inštalácii chýbajú. Aby bolo možné rýchlejšie a efektívnejšie vykonať kontrolu, SIEA pripravila aj odporúčaný vzor tohto dôležitého dokladu. Zhotovitelia ho môžu použiť priamo, alebo jednotlivé položky zapracovať do svojich dokladov. K dispozícii je na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia, priamo pri usmernení. Žiadosti o preplatenie SIEA zamietla len v niekoľkých prípadoch. Dôvodom boli chyby v údajoch z katastra nehnuteľností alebo skutočnosť, že domácnosť nebola oprávnená získať príspevok.

 

Najviac doručených žiadostí k platným poukážkam sa týka slnečných kolektorov (159) a fotovoltických panelov (136). Je to prirodzené, keďže pre tieto zariadenia bolo vydaných najviac zmlúv. Počet už realizovaných inštalácií zároveň môže naznačovať, do akej miery sú domácnosti pripravené na inštalovanie a reálne využívanie vybraných zariadení. Z porovnania podielu dokončených inštalácií k počtu platných poukážok tiež vyplýva, pri ktorých druhoch zariadení zostáva do začiatku júna najviac práce. Pri fotovoltických paneloch a slnečných kolektoroch je zrealizovaných len 10 až 12 percent inštalácií. Pri ďalších dvoch druhoch zariadení, je to už 17 %. Spomedzi kotlov na biomasu je už v prevádzke 42, z  tepelných čerpadiel 124.

 

Peniaze na telocvične dostane viac ako 200 škôl.

24.3.2016

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že medzirezortná komisia vyhodnotila žiadosti zaslané v rámci rozvojových projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

 

Na základe výsledkov hodnotenia sa na podporu predkladá 448 rozvojových projektov škôl, z toho 203 rozvojových projektov škôl v rámci kapitálových výdavkov a 346 rozvojových projektov škôl v rámci bežných výdavkov.

 

V rámci kapitálových výdavkov sa navrhuje podporiť 25 rozvojových projektov škôl zriadených vyššími územnými celkami vo výške 997 000 € a 178 rozvojových projektov škôl zriadených obcou vo výške 8 003 000 €.

 

V rámci bežných výdavkov sa navrhuje podporiť 70 rozvojových projektov škôl zriadených vyššími územnými celkami vo výške 201 600 € a 276 rozvojových projektov škôl zriadených obcou vo výške 798 400 €.

 

Úspešný žiadateľ prijíma finančné prostriedky na rozvojové projekty pre jednotlivé školy za podmienok uvedených vo výzve. Žiadateľ uvedený v zozname úspešných žiadateľov oznámi ministerstvu prijatie / neprijatie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Oznámenie je potrebné uskutočniť na e-mailovú adresu: telocvicne@minedu.sk

 

Oznámenie obsahuje:

- zoznam škôl pre ktoré obec/VÚC prijíma finančné prostriedky na rozvojový projekt,

- zoznam škôl, pre ktoré obec/VÚC neprijíma finančné prostriedky na rozvojový projekt,

- podpis štatutárneho zástupcu a pečiatku obce /vyššieho územného celku.

 

Spolu s oznámením zasiela obec/VÚC aj upravený rozpočet osobitne za jednotlivé školy podľa výšky pridelených finančných prostriedkov ministerstvom a výšky spoluúčasti žiadateľa určenej ministerstvom.

 

V prípade, ak vybraní žiadatelia odmietnu prijať finančné prostriedky za podmienok uvedených na webovom sídle ministerstva (napr. kvôli úprave sumy poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom, spoluúčasti žiadateľa a podobne), finančné prostriedky získajú ďalší žiadatelia, ktorí dosiahli minimálne 85 bodov, ale neboli zaradení medzi úspešných žiadateľov, z dôvodu sumy vyčlenenej na predmetnú výzvu.

 

Žiadateľ je povinný použiť na schválené aktivity najskôr finančné prostriedky určené ako spoluúčasť žiadateľa a až následne finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom. Ušetrené finančné prostriedky v rámci verejného obstarávania je povinný prijímateľ finančných prostriedkov vrátiť.

 

Zverejnené zoznamy:

- Zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016

(http://bit.ly/1Mnc7m4)

 

- Zoznam neúspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 (http://bit.ly/1Ubnwbm)

 

- Zoznam členov komisie (http://bit.ly/1RmK96G)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/1RmKAy7

 

S pozdravom

ARR SEVER

 

Oznámenie PPA zo dňa 23.03.2016 k Zmenovému konaniu na podnet prijímateľa

23.3.2016

 

Zmenové konanie na podnet prijímateľa

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že  v prípade nutnosti Zmenového konania je povinný prijímateľ postupovať v zmysle Príručky pre prijímateľa

 

nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len Príručka). Na základe toho v prípade významnejších zmien projektu má pre prijímateľa uvedená oznamovacia povinnosť formu Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu (viď príloha č. 5 k Príručke). V prípade menej významných zmien projektu, prijímateľ predkladá PPA písomné oznámenie menej významnej zmeny projektu (viď príloha č. 6 k Príručke). Príručka aj s prílohami je zverejnená na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Príručka pre prijímateľa . PPA upozorňuje prijímateľov, že môže vybaviť akékoľvek zmenové konanie až po zverejnení zmluvy o poskytnutí NFP v Centrálnom registri zmlúv. Vyzývame prijímateľov aby posielali žiadosti až od termínu 1.5.2016 z dôvodu časového súladu pri spracovaní uzatvárania zmlúv v tomto období.

 

Súčasne upozorňujeme prijímateľov na podmienku uvedenú v bode 5.1, bod 12) Príručky: PPA umožní maximálne dve významnejšie zmeny projektu ročne okrem zmeny, týkajúcej sa výlučne významnejšej zmeny súvisiacej s vykonaným novým obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác.

 

Oznam o zverejnení 10., 11. a 12. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia

Zverejnené: 22. marec 2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 21. 03. 2016 bola zverejnená 10., 11. a 12. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

 

 •  10. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 55 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
 • 11. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
 • 12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 16 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve.

 

Forma výziev je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

V rámci výziev sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:

 

V prípade 10. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi výlučne subjekty územnej samosprávy – obce a združenia obcí.

 

V prípade 11. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi subjekty územnej samosprávy –  príspevkové organizácie obcí, rozpočtové organizácie obcí (v prípade zhodnocovania BRO aj obce a združenia obcí), právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktoré sú oprávnené na nakladanie s odpadom, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí, združenia právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

 

V prípade 12. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi subjekty Ministerstvo životného prostredia SR alebo štátna rozpočtová/príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR poverená v súlade s § 105 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho.

 

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

 

Viac informácií je možné získať TU alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

 

Public Call for Ideas

21.03.2016

 

Európa a jej ekonomický výkon ako aj tvorba pracovných miest závisí od schopnosti našich občanov a podnikateľov predkladať kreativitne a vynaliezavé nápady pretavené do produktov a služieb.

V súčasnej dobe Európa zaostáva za kľúčovými medzinárodnými konkurentmi pri generovaní nových nápadov a inovácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie budúcej prosperity Európy.

 

Vzhľadom na túto skutočnosť si chce Európska komisia vypočuť hlas inovátorov, a to najmä v oblasti výskumu a inovácií programu Horizont 2020.

 

Preto Vás pozývame, aby ste reagovali na Verejnú výzvu na predkladanie nápadov. Tá je otvorená až do 29. apríla 2016 a tu nájdete všetky informácie. Výzva obsahuje otázky ako aj možnosť pre respondentov, nahrať podrobnejšie vyhlásenie.

 

Vaše nápady pomôžu formovať budúce návrhy komisie pre podporu začínajúcich podnikateľov a ďalších, ktorých cieľom je priniesť prelomové inovácie na trh.

 

 

 

Kontakt:

 

European Commission

 

DG Research & Innovation

 

Unit A3 - Framework Programme

 

 

 

ORBN 01/69

 

B-1049 Brussels/Belgium

 

+32 2 29 91973

 

christine.mottet@ec.europa.eu

 

http://ec.europa.eu/research

 

Vyhlásenie súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“

21.3.2016

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenská elektrotechnická spoločnosť vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu elektronických komunikácií na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf, 87,9 kB)

Prihláška (.rtf, 55,4 kB)

 

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2016.

 

Výzva na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi č.7 OP ĽZ - Technická pomoc

18.3.2016

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje Výzvu na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi č.7 OP Ľudské zdroje - Technická pomoc. Prílohy k výzve sú dostupné tu.

 

Príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

18.03.2016

 

PPA uverejnila na http://www.apa.sk/propagacia Príručku pre žiadateľa na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

 

Agentúra je členom: