Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Aktuality 2014

Výzva na predkladanie žiadostí o FP - Fond mikroprojektov

2.12.2014

 

Trenčiansky samosprávny kraj ako Správca Fondu mikroprojektov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu mikroprojektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Platnosť výzvy je od 1.12.2014, 14,00 hod. do 20.1.2015, 14,00 hod.

Seminár pre prijímateľov.

1.12.2014

 

Dňa 10.12.2014 bude v priestoroch Hotela Marlene v Oščadnici Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce organizovať seminár pre prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na projekty realizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Seminár je určený pre projektových partnerov so sídlom v Slovenskej republike. RO požaduje účasť minimálne dvoch zodpovedných pracovníkov za každého projektového partnera (z dôvodu ich zastupiteľnosti na realizovaných projektoch).

Pozvánka na seminár pre prijímateľov - Oščadnica

Prihlasovací formulár

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Schválenie mimoriadneho termínu na predkladanie ŽoP.

1.12.2014

 

V nadväznosti na žiadosť RO pre PCS SR-ČR schválil certifikačný orgán mimoriadny termín na predloženie technickej súhrnnej žiadosti o platbu. Preto oznamujeme prijímateľom, že Žiadosti o platbu je možné predkladať v mimoriadnom termíne najneskôr do 8.12.2014. Žiadosti predložené po tomto termíne budú môcť byť preplatené až v roku 2015.

Slovensko: čo región, to iný svet.

28.11.2014

 

Slovensko patrilo v poslednom desaťročí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám EÚ. Životná úroveň však nerástla rovnakým tempom vo všetkých regiónoch Slovenska.

Pôvodná analýza UniCredit Bank:

http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/slovensko-co-region-to-iny-svet-023143

 

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky.

25.11.2014

 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky  bola aktualizovaná tabuľka prehľad žop za ROP.

Zelené oázy

17.11.2014

 

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti.

 

Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 9. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľ programu Grantový program Zelené oázy podporuje neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Novinka

Program Zelené oázy už tradične ponukou podporovaných aktivít reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Preto aj v tomto ročníku otvárame novú tému, ktorá sa čoraz viac objavuje hlavne v mestskom prostredí. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celkovú podporu alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách. Prvoradým cieľom  nie je len produkcia ovocia, zeleniny a kvetín, ale predovšetkým humanizácia mestského prostredia a rozvíjanie medziľudských vzťahov. Ponúkame tak možnosť rekultivovať zanedbané plochy a s prispením dobrovoľnej práce ich premeniť na záhrady

Grantový program podporuje

•    čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov

•    výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a

zeleninové kultúry)

•    vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské,

komunitné a pod.)

•    zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava

náučných  chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky

a pod.)

•    sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít

•    vzdelávacie a osvetové aktivity a rozvoj turistického informačného systému (smerové, orientačné a informačné

tabule)

•    prezentáciu lokálnych produktov

•    projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode

•    environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej

architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly,

prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné

a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento

zber dobre funguje)

•    sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak

krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú

oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť

Kto môže žiadať o grant

•    registrované mimovládne neziskové organizácie

•    základné a stredné školy a učilištia

•    centrá voľného času a komunitné centrá

•    mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z reálnych potrieb.

Ako podať grantový projekt a ako sa projekty hodnotia

Posledný termín na doručenie žiadostí do Nadácie Ekopolis je 8. decembra 2014 do 16:00 hod.

 

Formuláre pre obidve verzie (elektronickú alebo papierovú) nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk alebo www.slovnaft.sk.

Dôležité termíny grantového programu Zelené oázy 2015

6. november 2014 - vyhlásenie výsledkov ročníka 2014 a najlepšieho projektu, vyhlásenie nového ročníka Zelených oáz

8. december 2014 o 16:00 - uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu Zelené oázy

8. január 2015 - vyhodnotenie predbežných žiadostí (v 1. kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie výzvy na predloženie komplexných žiadostí

2. február 2015 o 16:00 - uzávierka prijímania komplexných žiadostí (v 2. kole)

apríl 2015 – zverejnenie podporených projektov

apríl až september 2015 - realizácia projektov

október 2015 - vyhodnotenie ročníka 2015

 

Žiadosť pošlite na adresu:

Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

Žiadosti o grant prijímame len na formulároch určených pre program Zelené oázy 2015.

Žiadosti musia byť doručené buď v elektronickej forme cez online formulár alebo v papierovej forme (4 kópie). Prosím, neposielajte žiadosti mailom (neobchádzajte online formulár, pretože vaša žiadosť zaslaná mailom nebude prijatá) a ani ich neposielajte súčasne v obidvoch formách. Prosíme vás tiež, aby ste neposielali nevyžiadané prílohy. Obálky označte nápisom: Zelené oázy 2015. Papierové projekty posielajte nezviazané, bez plastových obalov.

 

Kontaktná osoba: Milan Hronec, email: hronec@ekopolis.sk, tel. 048 / 470 10 95 alebo  0911 452 457.

 

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi   telefonicky alebo emailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.

 

 

Inovacia Zilinskeho kraja 2014 - RR

17.11.2014

 

vzhľadom na Vaše aktivity, dovoľujem si Vám poslať informáciu o vyhlásení 8. ročníka inovačného ocenenia s názvom Inovácia Žilinského kraja 2014 ako námet na zváženie Vašej prípadnej účasti a prezentácie.

Súčasne si Vás dovolím poprosiť, v prípade že to uznáte za vhodné, aby ste túto informáciu sprostredkovali aj ďalším vhodným subjektom.

V prílohe e-mailu sú pripojené stručné podmienky účasti ako aj prihlasovací formulár. V prípade otázok, resp. nejasností ma prosím neváhajte kontaktovať.

Pre úplnosť uvádzam, že ocenenie je vyhlásené pre kategórie regionálny rozvoj a malé a strené podniky a úplné info je dostupné na http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy-regionalneho-rozvoja/regionalny-rozvoj-uzemne-planovanie/inovacie/inovacia-zilinskeho-kraja/inovacia-zilinskeho-kraja-2013.html.

 

Podpora nízkouhlíkového hospodárstva

14.11.2014

 

Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. Až 100 miliónov z tejto sumy je určených na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach, ďalších 15 miliónov predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky budú k dispozícii v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý v uplynulých dňoch schválila Európska komisia. Program riadi Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). O administráciu výziev zameraných na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva sa bude starať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

„S administráciou projektov zameraných na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu v domácnostiach máme skúsenosti z minulosti, kedy bola finančná podpora poskytovaná zo štátneho rozpočtu. Teraz sa vôbec po prvý raz podarilo získať súhlas Európskej komisie, aby mohli byť európskej prostriedky použité aj pre cieľovú skupinu, ktorou sú domácnosti," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Preto je nevyhnutné nastaviť úplne nový systém podpory, ktorý bude vyhovovať náročným európskym pravidlám. V nasledujúcich mesiacoch sa budú pripravovať súvisiace dokumenty, ako sú schémy pomoci a detailné podmienky výziev. „Snažíme sa urobiť všetko preto, aby bolo 115 miliónov Eur z európskych a štátnych prostriedkov využitých s minimom administratívy, avšak účelne a hospodárne. Naším zámerom je, aby boli domácnostiam poskytnuté optimálne zariadenia vyhovujúce prísnym požiadavkám európskych technických štandardov, ktoré nainštalujú odborne spôsobilé osoby," zdôraznil hovorca SIEA Eduard Jambor.

Podporovaných bude päť druhov zariadení na využívanie OZE. Okrem kotlov na biomasu a solárnych kolektorov určených na ohrev teplej vody alebo vykurovanie, bude možné príspevky čerpať na tepelné čerpadlá, ale aj na zariadenia na výrobu elektriny s maximálnym výkonom do 10 kW, a to fotovoltické panely a veterné turbíny. Podmienky poskytovania a výšky podpory pre jednotlivé zariadenia budú stanovené na jednotku inštalovaného výkonu tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pri štandardných riešeniach pohybovala do 10 rokov. Výška podpory môže byť priebežne aktualizovaná v závislosti od vývoja trhových cien zariadení na využívanie OZE. Finančných prostriedkov na celé programové je dostatok na to, aby bolo podporené každé malé zariadenie na využívanie OZE, ktoré splní podmienky poskytnutia pomoci. Podporu bude možné čerpať až do roku 2023.

Okrem domácností budú môcť finančnú pomoc zameranú na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo využiť aj ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a podnikatelia. Jednou z podmienok podávania žiadostí o príspevky na obnovu verejných budov bude predloženie výsledkov energetických auditov, v ktorých bude okrem iného komplexne vyhodnotený potenciál úspor energie a navrhnuté vhodné opatrenia. Podpora pre subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy je určená aj na zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva a využívanie energetických služieb. Samosprávy budú mať možnosť získať prostriedky aj na vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií. Z Operačného program Kvalita životného prostredia sa bude financovať aj obnova systémov diaľkového vykurovania a projekty zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti v podnikoch.

 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1402

7.11.2014

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. novembra 2014 Usmernenie č. 1k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1402.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

- spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v prílohách výzvy;

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–21DM–1401;

- Príloha č. 4 Výzvy - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1402

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-21DM-1402

 

 

Na ochranu životného prostredia pôjde historicky najviac peňazí.

7.11.2014

 

Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci operačného programu bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo národného spolufinancovania tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii 4,308 miliardy eur.

“Oproti minulému programovému obdobiu a operačnému programu Životné prostredie, ktorý mal objem 1,8 miliardy eur je to zvýšenie o takmer 40 percent. To svedčí o tom, že jednak Slovenská republika ako aj Európska komisia majú záujem na tom, aby sa kvalita životného prostredia a oblasť životného prostredia rozvíjala a boli do nej investované prostriedky a zdroje,” povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Zameranie operačného programu ministerstvo rozdelilo do troch základných oblastí. Prvou je ochrana životného prostredia a zachovanie a zlepšenie jeho kvality. Do tejto oblasti má ísť celkovo 1, 816 miliardy eur. V tejto oblasti chce ministerstvo podporovať aktivity vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, zlepšenia kvality ovzdušia alebo sanácie environmentálnych záťaží v mestách alebo opustených priemyselných lokalitách. Do tejto oblasti patrí aj boj proti povodniam. Ministerstvo chce na túto problematiku vyčleniť 400 miliónov eur. “Väčšina týchto prostriedkov pochádza z kohézneho fondu, takže ich bude možné využiť pre celé Slovensko vrátane Bratislavského kraja,” doplnil šéf envirorezortu.

Druhou oblasťou, na ktorú sa operačný program zameriava, je podpora zvládania katastrof ovplyvnených zmenou klímy. Pre túto oblasť je vyčlenených 261 miliónov eur a spadať bude do kompetencie ministerstva vnútra. Treťou oblasťou, pre ktorú operačný program poskytne finančné prostriedky, je podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Za túto oblasť zodpovedá Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá spadá pod ministerstvo hospodárstva. Do tejto oblasti operačný program vyčlení sumu 940 miliónov eur.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu o finančnú podporu žiadať orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby ako aj neziskové organizácie.

Prípravou programu a jeho schválením sa najdôležitejšia fáza – fáza samotnej implementácie programu – ešte len začína. Predtým, ako budú vyhlásené prvé výzvy, je totiž potrebné pripraviť kompletnú riadiacu dokumentáciu zahŕňajúcu všetky úrovne implementácie OP KŽP. Až po nastavení týchto pravidiel implementácie programu a ich schválení budú môcť byť vyhlasované zo strany Ministerstva životného prostredia SR prvé výzvy , preto ich vyhlásenie sa predpokladá v prvom štvrťroku 2015. Medzi prvé oblasti čerpania prostriedkov by mali patriť čistenie odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov, kde je k dispozícii 387 miliónov eur, spracovanie odpadu, na ktoré operačný program vyčlenil 402 miliónov eur, a sanácie environmentálnych záťaží, kde je k dispozícii 180 miliónov eur.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na webovom sídle ministerstva www.minzp.sk v časti „Služby a Infoservis/Projekty EÚ“, alebo na webovom sídle www.opzp.sk v časti „PO 2014-2020“.

Operačnému programu Kvalita životného prostredia predchádzali dva roky systematickej práce. V 60 člennej pracovnej skupine pre prípravu boli zástupcovia samosprávy, ministerstiev a iných orgánov verejnej správy, sociálni partneri, akademická obec a mimovládne organizácie. Výsledný návrh je výsledkom aktívnej spolupráce.

 

Brusel nám schválil eurofondy na dopravu a informatizáciu.

31.10.2014

 

Bratislava (29. októbra 2014) – Ako jeden z prvých desiatich operačných programov na čerpanie eurofondov od roku 2014 v rámci celej Európy dnes Európska komisia schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Ide o strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších desať rokov čerpané peniaze z fondov Európskej únie na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku.

„V novom finančnom rámci sa nám podarilo s Európskou komisiou vyrokovať viac ako štyri a pol miliardy eur na dopravu a projekty informačnej spoločnosti. Operačný program Integrovaná infraštruktúra zohľadňuje všetky národné, ale aj európske priority, na ktoré sa budeme sústreďovať v najbližších rokoch,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek po ukončení náročných viacročných rokovaní s Bruselom. Operačný program Integrovaná infraštruktúra pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR. „Našou ambíciou je využiť jedinečné európske zdroje v prospech našej krajiny, tak aby sa infraštruktúra na Slovensku stala rýchlou, bezpečnou a plynulou tak ako je to v štátoch západnej Európy,“ dodal minister J. Počiatek.

Materiál Operačný program Integrovaná infraštruktúra obsahuje súbor špecifických cieľov a prioritných osí zahrňujúcich viacročné opatrenia na ich dosiahnutie. Tie budú realizované s využitím finančnej pomoci z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. OPII zároveň vytvára prepojenie na ďalšie možnosti financovania aktivít v oblasti dopravy a informatizácie spoločnosti, ktoré ponúkajú finančné nástroje zriadené EK, resp. na národnej úrovni (Nástroj na prepájanie Európy, Slovenský investičný holding).

Základom nového operačného programu je Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, tzv. Masterplan dopravy. Tento strategický dokument je bezprecedentný svojím rozsahom a bude udávať tempo rozvoja dopravy v nasledujúcich rokoch. Podobný materiál bol vypracovaný a schválený aj v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=167592

 

Výzva RVPK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015.

23.10.2014

 

Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 je zverejňovaná v zmysle zákona č. 583/2008 z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stiahni tu.

Termín uzávierky výzvy je 15. decembra 2014.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

22.10.2014

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. november 2014 do 12:00 hod.

Výzva na predkladanie žiadostí o FP - OPSRCR/2014/06

Operačný program:

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.pdf

 

Oznam

17.10.2014

 

Aktuálny prehľad grantových výziev k  17.10. 2014, ktorý pripravila s nami spolupracujúca organizácia, Združenie pre rozvoj vidieka.

Stiahni tu.

 

Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.5

 

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že dňa 9.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument: Programový manuál ROP 2007 – 2013 verzia 5.3.

Programový manuál Regionálneho operačného programu, verzia 5.5.zip

 

VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2015 A SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+ 2015 BOLI ZVEREJNENÉ.

 

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami.

Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.

 

Termíny na predloženie žiadostí v rámci uvedenej výzvy sú dôležité predovšetkým termíny na predkladanie žiadostí:

 

Kľúčová akcia 1 - Mobilita jednotlivcov:

 

Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

4. marec 2015,

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

4. február 2015,

30. apríl 2015,

1. október 2015.

 

Kľúčová akcia 2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov:

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

4. február 2015,

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

30. apríl 2015,

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

1. október 2015,

Znalostné aliancie, Aliancie pre sektorové zručnosti

26. február 2015.

 

Kľúčová akcia 3 - Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže:

Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže

4. február 2015,

30. apríl 2015,

1. október 2015.

 

Športové akcie:

Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu 2015

22. január 2015,

Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu 2015

14. máj 2015.

Všetky termíny na predloženie žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Úradného vestníku Európskej únie.

Formuláre žiadostí

On-line formuláre žiadostí na rok 2015 neboli ešte zverejnené. Národná agentúra programu Erasmus+ bude o ich zverejnení včas informovať. Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke.

 

Informačná kampaň

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež a šport bude organizovať informačné semináre k Výzve 2015 (Kľúčová akcia 1 pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých) v dňoch 24. 11. 2014 (Bratislava), 25. 11. 2014 (Zvolen) a 26. 11. 2014 (Košice). Pozvánka spolu s registráciou na seminár bude zverejnená koncom októbra 2014.

 

Informačná kampaň bude pokračovať v druhej polovici januára 2015 ku Kľúčovej akcii 2 (všetky sektory). Termín bude zverejnený v decembri 2014.

Tešíme sa na stretnutie s vami pri príprave a podávaní vášho návrhu projektu na rok 2015 a radi vás podporíme informáciami a radami!

IUVENTA

 

 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401

 

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na poskytovanie grantov na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma de minimis).

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-31DM-1401

- 20.10.2014 - Košice                    - Úrad Košického samosprávneho kraja,

                                                        Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

- 21.10.2014 - Banská Bystrica     - Úrad   Banskobystrického samosprávneho kraja,

                                                        Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

- 22.10.2014 - Žilina                        - Úrad Žilinského samosprávneho kraja,

                                                         Komenského 48, kongresová hala

- 27.10.2014 - Bratislava                - Slovenská inovačná a energetická agentúra,

                                                         Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie

Program seminárov :

-   9,30-10,00      Registrácia účastníkov

- 10,00-11,00      Prezentácia výzvy KaHR-31DM-1401

- 11,00-12,00      Otázky, diskusie, konzultácie

- 12,00-13,00      Prestávka

- 13,00-14,00      Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladanie ŽoNFP

- 14,00-15,00      Otázky, diskusia, konzultácie

Výzva  je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je  Ministerstvo hospodárstva SR.

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov s cieľom rastu konkurencieschopnosti cestovného ruchu (schéma pomoci de minimis) KaHR-31DM-1401, ktorá bola vyhlásená 12. septembra2014.

Žiadosti o NFP v rámci tejto  výzvy je možné predkladať do 11. decembra 2014, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 8 000 000 EUR.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Prosím o uvedenie Vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie a telefonický kontakt.

Na uvedenú adresu môžete posielať svoje konkrétne otázky, ako aj na Vašu e-mailovú adresu budete dostávať všetky príslušné aktuality.

Všetky potrebné dokumenty k výzve nájdete tu.

Viac informácií získate na t.č. 02/58248 451

Semináre v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach sú uskutočnené v spolupráci s Banskobystrickým, Žilinským a Košickým samosprávnym  krajom.

Pozvánka na bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-31DM-1401

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-31DM-1401

 

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 30. 09. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OPŽP“.

http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov-z-opzp/

 

Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev.

 

Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev verzia 1.2, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 03. 10. 2014.

Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev verzia 1.2 je zverejnené v časti „Dokumenty".

Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev verzia 1.2

 

Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava.

 

Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava verzia 1.3, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01. 10. 2014.

Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava verzia 1.3 je zverejnené v časti „Dokumenty".

 

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18. 8. 2014 až 22. 8. 2014 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov. Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov bude od 25. 8. 2014:

Karloveská 2

842 04 Bratislava

Všetky ďalšie súvisiace informácie budú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk, ako aj na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie www.opzp.sk (napríklad poštová adresa, sídlo podateľne, kontaktné údaje zamestnancov, atď.).

 

NOVÁ VÝZVA V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020, august 2014

 

Výzva je zverejnená na web stránke IUVENTY (www.iuventa.sk), v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 / Výzvy a formuláre, alebo kliknite tu.

Aktualizácia v časti Zoznamy OPŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z., oznam

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP a Prehľad zloženia výberových komisií a zoznam odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP ku dňu 31. 07. 2014 v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

 

Nadácia Tesco pre slovenských farmárov.

Nadácia plánuje medzi slovenských poľnohospodárov a drobných výrobcov potravín rozdeliť 50 tisíc eur. Grant bol vyhlásený pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 25 tisíc eur.

Posledný deň, kedy možno podať žiadosť o grant je 15.9. 2014.

 

Jednotlivé žiadosti bude z odborného hľadiska posudzovať výberová komisia pozostávajúca zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nadácie Tesco a Tesco Stores SR.

Na stiahnutie:

Informácia o výzve

Grantová schéma

Žiadosť o grant

 

Kompletné informácie nájdete TU

 

 

Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov.

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňom 1. augusta 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis), Schéma DM – 17/2014, v znení dodatku č. 1, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 140/2014 dňa 23. júla 2014.

Oprávnenými projektmi sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti prijímateľa prostredníctvom inovácie produktov, technológií alebo služieb.

Celková nominálna hodnota vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov menej ako 250 je 5 000,- EUR, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov od 250 do 500 vrátane, je celková nominálna hodnota vouchera 10 000,- EUR.

Výška dotácie pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov menej ako 250 je 100%, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov od 250 do 500 vrátane je 45% celkových oprávnených výdavkov realizovaného projektu podľa tejto schémy. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a výškou poskytnutej dotácie je hradený z vlastných zdrojov prijímateľa.

Žiadosti o dotácie môžu fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA), ktorá je vykonávateľom schémy pomoci, v termíne do 2. septembra 2014.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov sú dostupné na webových stránkach MH SR a SIEA linkách: http://www.economy.gov.sk/10920-menu/143478s a http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-7264/podnikatelia-sa-mozu-opatovne-uchadzat-o-inovacne-vouchre/

 

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2014.

 

Oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014

 • Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok
 • Príloha č. 2 - Žiadosť o platbu
 • Príloha č. 3 - Implementačný reťazec a prehľad cieľov, výsledkov a výstupov realizácie aktivity
 • Príloha č. 4 - Vzor partnerskej dohody
 • Usmernenie k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni
 • Príloha č. 1 - Oprávnené kategórie výdavkov, limity niektorých oprávnených výdavkov a vyžadovaná účtovná a podporná dokumentácia
 • Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie partnera s finančnou účasťou  k výdavkom na mzdu / odmenu

 

 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013. Výročná správa je verejnosti dostupná na http://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-6942/128627s.

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Verejné obstarávanie.-júl 2014

 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že boli aktualizované dokumenty v časti Verejné obstarávanie.

Odporúčania RO pre ROP k VO.doc

Čestné vyhlásenia.docx

 

Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva toto usmernenie pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku Opatrenia 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch, výzva KaHR 13SP-1201.

Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania 8.7.2014

 

Pozvánka na školenie v rámci projektu  Zamestnanosť –Možnosti a výzvy.

 

Občianske združenie  Vidiecky parlament na Slovensku / OZ VIPA SK /  v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Dolný Turiec  /RRA DT/ Vás pozýva k okrúhlemu stolu

 

na tému :  Slovenské včelárstvo

24.6.2014 (streda ) zo začiatkom o 15:00 hod. v Necpaloch ( okr.Martin)

v penzióne Horec  ( pod katolíckym kostolom )

Viac TU

 

 

Grantové výzvy k 16. 6.2014, ktoré pripravila s nami spolupracujúca organizácia, Združenie pre rozvoj vidieka.

 

Tu

IRR 2014 – Poďakovanie

 

Aprílová konferencia IRR 2014 je za nami a my veríme, že vo Vás zanechala príjemné spomienky. Chceli by sme poďakovať všetkým zúčastneným, či už hosťom alebo samotným prednášajúcim, diskutujúcim a trénerom - jednoducho všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, že celý týždeň plný rozmanitých podujatí dopadol výborne.

Pozrite si jednotlivé podujatia tak ako ich zachytili objektívy našich fotografov aj krátky záznam z odovzdávania ocenení a tešte sa spolu s nami na budúci, už 9. ročník IRR 2015, na ktorý Vás už dnes srdečne pozývame.

 

Tím Žilinskej univerzity získal patent na využitie odpadového tepla

Tím odborníkov zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity získal vďaka výskumu patent na technológiu využitia odpadového tepla v priemyselných prevádzkach, najmä v hutníckom priemysle. Technológia má už aj reálne priemyselné využitie - výrobca hliníkových zliatin akciová spoločnosť Confal ju využíva už viac ako tri roky...viac.

 

RESEARCH FORUM 2014

Prvý ročník série inovatívnych konferencií RESEARCH FORUM je jedným z nástrojov na nájdenie inovatívnych riešení pre realizáciu výskumu, ktorý pozitívnym spôsobom vylepší kvalitu života ľudí. Prvý ročník v sebe ukrýval symboliku začiatku niečoho nového, posúvania sa smerom k budúcnosti, vážiac si minulosť...viac

 

Java user group Žilina - JUGZA Session #3

V utorok, 27. mája o 18.00 hod. hostilo VTP Žilina ďalší diel zo série pravidelných seminárov o technológií JAVA. Májová téma nadväzuje na predchádzajúcu debatu o Úvode do Spring Frameworku a Spring WebServices. JUGZA (Java User Group Žilina) je projekt, ktorý organizuje každý posledný utorok v mesiac stretnutie, kde je predstavená jedna alebo viac tém z oblasti technológie JAVA. Medzi pozvanými hosťami boli profesionáli z IT sveta...viac.

 

Nová rubrika: Rozhovory

V Žilinskom kraji popri tom, ako sa z mnohých spoločností stávajú čoraz úspešnejšie firmy, rastú tiež stále nové zaujímavé start-upy a firmy. Radi by sme Vám v rámci inovačného newslettra priniesli rozhovory s ľuďmi, ktorí stoja nie len za tými väčšími, ale aj za novými, menšími spoločnosťami, iniciatívami či projektmi, aby sme sa spoločne mohli inšpirovať ich príbehmi. Rozhovory budú zverejnené aj na Inovačnom portáli a prvým z oslovených, na ktorého myšlienky sa môžete už čoskoro tešiť, je výherca jedného z ocenení Inovačného rozvoja regiónov Marek Adamov a jeho projekt Truc sphérique.

 

 

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02

 

II. kolo výzvy: Podporené budú aj žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve

V rámci II. kola výzvy FSR (v súčasnosti IA ZaSI) odporučil na schválenie 14 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 1 224 016,11 €. 39 žiadostí o NFP nebolo odporučených na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve.

Vzhľadom na súčasnú naliehavú spoločenskú požiadavku na zriaďovanie občianskych hliadok v prostredí marginalizovaných rómskych komunít a ich prospešnosť pre MRK a ich okolie (čo je jedna z najčastejších aktivít, vykonávaných v rámci predložených žiadostí o NFP), budú preskúmané rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP tak, aby mohlo byť podporených všetkých 39 žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve (resp. žiadosti o NFP ktoré boli zaradené v zásobníku projektov).

V zmysle platnej Príručky pre žiadateľa, ak rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP bolo vydané z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán RO môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať. Ak SORO disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená žiadosť o NFP naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci, štatutárny orgán RO vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší a súčasne rozhodne o schválení.

III. kolo výzvy: 4 000 000 € pre žiadosti o NFP podané v rámci 3. kola výzvy

SIA ZaSI oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu  formálnych náležitostí výzvy v rámci III. kola výzvy OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02.

Z dôvodu, že bez navýšenia alokácie v III. kole výzvy by nebolo možné odporučiť na schválenie žiadnu žiadosť o NFP podanú v III. kole výzvy, alokácia pre III. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 bola navýšená na 4 000 000 €.

V rámci III. kola výzvy na predkladanie ŽoNFP OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 prebieha v súčasnosti konanie o žiadosti o NFP.

 

O procese schvaľovania žiadostí o NFP bude IA ZaSI informovať žiadateľov prostredníctvom webového sídla www.iazasi.gov.sk.

 

 

Oznámenie PPA č. 111 zo dňa 09.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)

 

Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 16858/2013-610 doručeného PPA dňa 03.06.2014, aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1/ Výzva č. 2014/PRV/35 Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.1. Modernizácia fariem a Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „MODERNIZÁCIA FARIEM“.

Aktualizácia sa týka zmeny znenia v časti Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt na strane 1 vo Výzve a úpravy a doplnenia informácie na strane 15 v časti Výška podpory uvedenej v Príručke pre výzvu č. 2014/PRV/35.

 

Ďalšie dotácie do energetickej efektívnosti podnikov

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pripravuje v súčasnosti vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike prostredníctvom schémy pomoci de minimis.

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zvýšenie úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb, za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:

zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov

rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,

rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia (týka sa výlučne vnútroareálového osvetlenia,rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia nie je premetom tejto výzvy).

Výzva je určená pre žiadateľov zo súkromného sektora – mikro-, malé a stredné podniky, ktorí budú projekt realizovať na oprávnenom území (všetky samosprávne kraje, s výnimkou Bratislavského kraja). Pomoc bude poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku pričom maximálna intenzita pomoci závisí od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu:

Stredné Slovensko a Východné Slovensko:

mikro- a malý podnik 70%,

stredný podnik 60%,

Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja):

mikro- a malý podnik 60%,

stredný podnik 50%.

Minimálna výška pomoci na projekt je 5 000 EUR, maximálna výška pomoci na projekt je 200 000 EUR (v prípade, že žiadateľ neprijal v priebehu aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov žiadnu pomoc de minimis).

Plánovaný termín vyhlásenia výzvy je 24. – 25. kalendárny týždeň. Bližšie informácie budú zverejnené priamo na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (www.siea.gov.sk ) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( www.mhsr.sk ).

 

 

Oznam RO pre ROP k zrušeniu pozastavenia projektov v rámci Opatrenia 1.1

 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1297/2013 z 11. decembra 2013 a jeho flexibility v oblasti čerpania finančných prostriedkov a v nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie (ďalej „EK“) č. CCI 2007SK161PO003 zo dňa 13.5.2014, ktorým schválila EK 5. verziu Regionálneho operačného programu - Programové obdobie 2007-2013 pominuli dôvody na pozastavenie realizácie projektov schválených v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania z dôvodu nedostatku prostriedkov na ich financovanie.  RO pre ROP v spolupráci s ostatnými relevantnými orgánmi a inštitúciami na úrovni SR a EÚ prijalo opatrenia na získanie potrebných zdrojov na dofinancovanie všetkých schválených projektov v rámci prioritnej osi 1.

 

V tejto súvislosti Vás bude kontaktovať príslušný projektový manažér  ohľadne ďalšieho postupu  realizácie projektov a ich financovanie v rámci prioritnej osi  1, resp. môžete kontaktovať  príslušného projektového manažéra vzhľadom na to, že projekty  sa nachádzajú  v rôznych fázach implementácie.

 

 

Výzva ministerstva zdravotníctva

 

MZ SR vyhlási dňa 3 6. 2014 v rámci opatrenia 2.1 prioritnej osi 2 výzvu  OPZ 2014/2.1/01.

MZ.pdf

 

Výzva č. OPŽP-PO2-14-1 z 30. 5. 2014

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 – OCHRANA PRED POVODŇAMI.

 Špecifickým cieľom výzvy je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

Kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 05. 2014

Dátum uzavretia výzvy: 02.09.2014

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO2-14-1 pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami

o    Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o    Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

Prílohy:

Formulár žiadosti o NFP

o    Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o    Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o    Príloha 02a žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov

o    Príloha 02b žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS-SS

o    Príloha 02c žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

o    Príloha 02d žiadosti o NFP – Sumarizácia VO-OVS

o    Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

o    Príloha 05 žiadosti o NFP – Sumarizácia nehnuteľností a hnuteľných vecí

o    Príloha 06 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

o    Príloha 07 žiadosti o NFP – Sumarizácia dokladov v zmysle stavebného zákona

o    Príloha 10 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

o    Príloha 13 žiadosti o NFP – Potvrdenie NATURA 2000

o    Príloha 16 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

o    Príloha 16 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO2-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR

o    Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k prílohe 2 ŽoNFP pre projekty negenerujúce príjmy

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO2-14-1 pre Operačný program Životné prostredie

Podporné dokumenty a informácie

Operačný program Životné prostredie v 4.0

o    Prílohy 1-18

o    Mapové prílohy 1-13

Programový manuál Operačného programu Životné prostredie v 9.

o    Príloha 1

o    Príloha 2

o    Príloha 3

o    Príloha 4

o    Príloha 5

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP zverejnených po 1.1.2009 v súvislosti so zavedením meny euro v SR

Manuál pre informovanie a publicitu o OPŽP

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte

 

Vec: Oznam o materiáli na pripomienkové konanie

 

názov materiálu: Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 - návrh

číslo materiálu (rezortné): 2014-2155/9013-5:963

dátum začatia pripomienkového konania: 11. 04. 2014

dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. 4. 2014

názov postupu a lehota na pripomienkovanie: bežný – 10 pracovných dní

internetová adresu:

(na materiál) https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=49&matEID=7180&langEID=1

E-mail (na pripomienky): Portál právnych predpisov (kontaktná osoba – Mgr. Miloš Beňov,  mail: milos.benov@land.gov.sk a Ing. Elena Chrenková Kušnírová, mail: elena.chrenkova@land.gov.sk

 

 

Vážené dámy/vážení páni

Srdečne Vás informujeme, že dňa 15 apríla 2014 sa začal proces verejných

konzultácií návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská

republika 2014-2020 (Program PL-SK 2014-2020) a zároveň Vás srdečne

pozývame, aby ste sa na nich zúčastnili.

 

Dokument návrhu Programu PL-SK 2014-2020 a viac informácií o priebehu

verejných konzultácií sú  dostupné na stránke  , link: http://www.ewt.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/Poczatek_konsultacji_publicznych_projektu_PWT_PL_SK_2014_2020.aspx

 

Informácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 24.04.2014

 

Veľtrh Solaris 2014

Už 2. ročník medzinárodnej výstavy pre solárnu techniku a fotovoltiku Solaris 2014 sa uskutoční od 24. do 27. apríla 2014 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Súčasťou výstavy bude aj odborný sprievodný program, v rámci ktorého s prednáškou o vhodnom energetickom manažmente pri fotovoltických inštaláciách v domácnostiach vystúpi energetický konzultant SIEA Peter Štibraný.

Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu

Konferenciia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu, na ktorej SIEA participuje ako odborný partner, sa bude konať 29. apríla 2014, v priestoroch hotela SOREA Bratislava.

Informačný deň k programu Horizont 2020 pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia

Centrum vedecko-technických informácií v spolupráci so SIEA a Ministerstvom hospodárstva SR organizuje 14. mája 2014 Informačný deň k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia.

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

 

Vláda SR na svojom 103. zasadnutí, konanom 16.4.2014 ako 9. bod prerokovala a schválila s pripomienkami

návrh Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Obsah:

Návrh uznesenia

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Pripomienkové konanie

Návrh komuniké

Doložka vplyvov

Obal

Doložka vplyvov 2

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4

Príloha 5

Príloha 6

Príloha 7

Príloha 8

Stanovisko HSR

Kompletný materiál (v .zip formáte)

 

Konferencia pre samosprávy 2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

 

Slovenskej republiky organizuje 2. odbornú konferenciu pre samosprávy,

ktorá je určená predovšetkým predstaviteľom samosprávy, ktorí sa aktívne podieľajú na podpore rozvoja bývania prostredníctvom výstavby bytov podporených z verejných zdrojov.

Konferencia vyvrcholí slávnostným vyhodnotením 16. ročníka verejnej neanonymnej súťaže

 

Progresívne, cenovo dostupné bývanie.

 

K hlavným témam bude patriť pripravovaná Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020,

ako aj Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR,

nový stavebný zákon, problematika verejného obstarávania, novela zákona o sociálnych službách, programové obdobie EÚ 2014-2020 a Integrovaný regionálny operačný program.

Konečná verzia programu bude uverejnená na stránkach ministerstva v priebehu mesiaca apríl.

Konferencia sa uskutoční dňa 22. mája 2014 v Bratislave,

v priestoroch Kongresového a vzdelávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o. (ÚVS),

na Bárdošovej ul. 33 so začiatkom o 9:00 hod.

 

Na konferenciu je možné  prihlásiť sa už teraz zaslaním vyplnenej návratky (k stiahnutiu TU).

Počet miest na konferenciu je limitovaný. Predbežná uzávierka prihlášok na konferenciu je 5. mája 2014.

 

 

Aktualizácia

 

17. apríla bola daná do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) na portál právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR  okrem už avizovaného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja aj

Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

MPK končí 25. 4. 2014.

 

Preposielame link na pripomienkový proces k NSRR

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7195&langEID=1

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014

Vláda SR na svojom 104. zasadnutí 23. apríla ako 14. bod prerokovala a schválila Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014.

Obsah:

Návrh uznesenia

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Pripomienkové konanie

Návrh komuniké

Doložka vplyvov

Obal

Príloha 1

Príloha 2

Pripomienkové konanie:

Stanovisko HSR

 

Kompletný materiál (v .zip formáte)

 

 

 

 

 

 

 

15. APRÍLA 2014 SA ZAČNÚ VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020

 

15. apríla 2014 sa začnú verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 (PL-SK 2014-2020). Konzultácie budú trvať do 22. mája tohto roku. Ich cieľom je zhromaždenie názorov a komentárov o smeroch podpory navrhovaných v rámci Programu.

Rozsah podpory predpokladaný v Programe zahŕňa nasledujúce tematické otázky:

•ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva

•udržateľná cezhraničná doprava

•rozvoj cezhraničného vzdelávania

 

Prijímateľmi Programu môžu byť:

•štátne inštitúcie, jednotky územnej samosprávy a ich združenia

•spĺňajúce určité požiadavky inštitúcie verejného alebo súkromného práva založené za účelom uspokojovania potrieb všeobecného záujmu

•mimovládne non-profit organizácie nezamerané na zisk

V rámci Programu sa predpokladá možnosť realizácie vlajkových projektov s dôležitým významom pre celé pohraničie a poskytnutie finančného príspevku pre projekty s účasťou partnerov z tretieho štátu (tzv. trojstranné projekty). Mikroprojekty budú realizované v rámci strešných projektov, ktoré budú riadené poľskými euroregiónmi a slovenskými Vyššími územnými celkami.

14. mája tohto roku sa Nowom Targu, v konferenčnej sále v Podhalańskej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (Podhalanskej štátnej odbornej vysokej škole), ul. Kokoszków 71, uskutoční konzultačná konferencia návrhu Programu.

O všetkých komentároch oznámených počas trvania konzultácií sa bude po ukončení konzultácií zvažovať pri prácach nad záverečnou verziou Programu pre roky 2014-2020. Správa z priebehu a výsledkov verejných konzultácií bude zverejnená na internetovej stránke www.ewt.gov.pl v priebehu 30 dní odo dňa ich ukončenia.

Podrobné informácie o konzultáciách a dokumenty:

•návrh Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 spolu s formulárom na oznámenie komentárov

•program konzultačnej konferencie a registračný formulár na konferenciu

budú dostupné v on-line forme na stránke www.ewt.gov.pl v záložke Programy pre roky 2014-2020 a www.plsk.eu od 15. apríla 2014.

Počas verejných konzultácií bude vykonaný taktiež anketový prieskum týkajúci sa určenia aktivít plánovaných v rámci nového Programu. Cieľom prieskumu je získanie vedomostí o potenciálnych projektoch na jednotlivých oprávnených územiach, a taktiež o potenciáli pri realizácii spoločných predsavzatí na poľsko-slovenskom pohraničí v programovom období 2014-2020. Anketa bude dostupná v on-line forme na stránke www.ewt.gov.pl a www.plsk.eu od 15. apríla 2014.

Na účasť na sociálnych konzultáciách pozývame všetkých záujemcov, predovšetkým zástupcov územných samosprávnych jednotiek, sociálno-hospodárskych partnerov, zástupcov vládnej správy a mimovládnych organizácií.

Na vyplnenie ankety srdečne pozývame všetkých potenciálnych prijímateľov budúceho Programu.

Návrh Programu PL-SK 2014-2020 bol pripravený a schválený medzinárodnou pracovnou skupinou pre záležitosti budúceho Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 spolu s účasťou externých expertov. Pracovná skupina sa skladá zo zástupcov poľských a slovenských inštitúcií z centrálnej a regionálnej úrovne, reprezentantov sociálno-hospodárskych partnerov, externých expertov a zástupcov Európskej komisie.

 

 

MF SR vydalo výnos o jednotnom formáte e-správ

11.4.2015

 

Ministerstvo financií SR vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2014 vydalo nový výnos č. MF/009269/2014-173 k zákonu č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Výnos sa týka elektronickej komunikácie, pričom týmto výnosom sa ustanovuje jednotný formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta, ktoré predstavujú podľa zákona o e-Governmente prístupové miesta nevyhnutné na účely výkonu verejnej moci elektronicky.

Vlastné znenie výnosu a dôvodovú správu prikladáme nižšie:

Výnos č. MF SR č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest (48 kB)

Dôvodová správa (49 kB)

 

POZVÁNKA na informačné dni k výzve OPŽP-PO1-14-1

11.4.2014

 

Riadiaci orgán pre OP ŽP si Vás dovoľuje pozvať na informačné dni pre potenciálnych žiadateľov v rámci OPŽP, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu pravdepodobnosti podania úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci zverejnenej výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1, zameranej na operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Dátum a miesto konania:

23. apríl 2014 od 10.00 hod. – Žilina – VÚC (kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina)

24. apríl 2014 od 10.00 hod. – Banská Bystrica – priestory Slovenskej agentúry životného prostredia (veľká zasadačka SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica)

29. apríl 2014 od 10:00 – Košice – Centrum voľného času (aula č. 016, Popradská 86, Košice)

Program:

Registrácia účastníkov

Základné informácie o výzve OPŽP-PO1-14-1: oprávnenosť aktivít, žiadateľa, miesta realizácie projektu, alokácia a.i.

FAQ pre výzvy v rámci OC 1.2: FAQ z webového sídla OP ŽP, agregované otázky a odpovede žiadateľov o NFP, ktoré boli zodpovedná v rámci žiadostí o informácie

Najčastejšie chyby v rámci predložených žiadostí o NFP predložených v rámci predchádzajúcich výziev, najmä výzvy s kódom OPŽP-PO1-13-1

Odpovede na otázky, predložené v rámci registrácie účastníkov informačných dní a diskusia:

Počas informačného dňa zodpovedia zamestnanci Riadiaceho orgánu pre Operačný program Životné prostredie aj otázky potenciálnych žiadateľov, ktoré môžu žiadatelia zasielať v rámci registrácie na informačné dni. Vzhľadom na komplexnosť problematiky v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1 môžu byť ďalšie otázky, vznesené žiadateľmi až počas konania informačných dní, zodpovedané dodatočne písomnou formou.

Informačný deň budú lektorovať zástupcovia Riadiaceho orgánu pre OPŽP (Ministerstvo životného prostredia SR).

Prihlášky na infodni:

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov si dovoľujeme požiadať záujemcov o zaslanie záväznej prihlášky – registračného emailu s uvedením:

mena a priezviska účastníka

organizácie, za ktorú sa záujemca zúčastní informačného dňa

mesta, v ktorom sa zúčastníte informačného dňa

príp. špecifickú otázku, ktorá mu bude počas informačné dňa zodpovedaná a na ktorú je potrebné sa vopred pripraviť

a to na emailovú adresu eva.tatarkova@sazp.sk v termíne do 22. apríla 2014 do 10.00 hod.

 

 

Webové sídlo www.opzp.sk a facebook fanpage Operačného programu Životné prostredie boli aktualizované o Pozvánku na informačné dni k výzve č. OPZP-PO1-14-1. V prípade Vášho záujmu nájdete všetky potrebné informácie k registrácii na www.opzp.sk.

 

 

Na legislatívny portál Ministerstva spravodlivosti SR bol dnes pridaný na medzirezortné pripomienkové konanie návrh  Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Pripomienkové konanie  bude ukončené 28.4.2014

ink:https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=7180&langEID=1

 

 

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.03.2014

10.4.2014

 

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na postupné ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.

Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia

2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.03.2014 prostriedky vo výške 6 141,76 mil. EUR,

čo predstavuje čerpanie na úrovni 52,86 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov

zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov

k tomuto dátumu sú v celkovej výške 6 378,19 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 54,90 %

z celkového záväzku.

Úroveň čerpania nad 80,00 % z celkového záväzku 2007-2013 bola dosiahnutá pri Operačnom programe

Zdravotníctvo (84,58 %), úroveň nad 50,00 % pri Regionálnom operačnom programe (71,80 %),

Operačnom programe Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 (63,92 %), Operačnom programe

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (63,17 %), Operačnom programe INTERACT II (60,00 %), Operačnom

programe Technická pomoc (55,86 %), Operačnom programe Bratislavský kraj (53,69 %) a Operačnom

programe Rybné hospodárstvo (53,32 %).

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.pdf

 

 

 

Oznámenie PPA č. 108 zo dňa 08.04.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)

 

Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 16858/2013-610 doručeného PPA dňa 07.04.2014 aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1„Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „MODERNIZÁCIA FARIEM“

Aktualizácia sa týka zmeny znenia bodu 9 v časti Neoprávnené výdavky na strane 8.

 

AKTUÁLNE GRANTOVÉ VÝZVY

8.4.2014

 

mimo štrukturálnych fondov

INTENDA – Podporujeme súčasné umenie

Hlavným zámerom programu Podporujeme súčasné umenie je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov slovenského súčasného umenia. Chceme podporiť súčasné umelecké trendy a umelecké aktivity mladých umelcov aj prostredníctvom nevšedných konfrontácií medzi jednotlivými žánrami umenia, umením a technológiami, ktoré výrazne ovplyvňujú život súčasnej spoločnosti, či umením a vedou. Rovnako považujeme za potrebné akcentovať dôležitosť tvorivého zapájania a vzdelávania predovšetkým mladého publika, aby nebolo vystavené iba do roly nepripraveného, pasívneho prijímateľa umeleckého diela.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 000 / 2 500 EUR

Uzávierka prijímania žiadostí: 11. apríl 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

 

 

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020 “

7.4.2014

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020“ určený  podľa § 8 a § 17 ods.5 zákona č. 24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v plnom znení prístupný na internetových stránkach www.mpsr.sk  a www.enviroportal.sk.

 

Pripomienky k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia dokumentu je možné predkladat’ do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia, to je do 14.4.2014 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Spolufinancované z prostriedkov EU

 

Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

7.4.2014

 

Implementačná agentúra ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP:

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01:

III. kolo: bola ukončená kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, od 1.4.2014 sa pripravuje odborné hodnotenie žiadostí o NFP.

IV. kolo: bola ukončená kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, od 1.4.2014 sa pripravuje odborné hodnotenie žiadostí o NFP.

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname o zmene časového harmonogramu konania o žiadostí v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01.

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02:

I. kolo: proces schvaľovania žiadostí o NFP na FSR bol dňa 14.11.2013 ukončený, IA ZaSI v zmysle splnomocnenia čaká na poverenie zo strany MPSVR SR na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov.

II. kolo: proces schvaľovania žiadostí o NFP na FSR bol dňa 7.1.2014 ukončený, IA ZaSI v zmysle splnomocnenia čaká na poverenie zo strany MPSVR SR na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov.

III. kolo: bola ukončená kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP.

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname o zmene časového harmonogramu konania o žiadostí v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02.

Výzva OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01:

I. kolo: proces schvaľovania žiadostí o NFP na FSR bol dňa 10.10.2013 ukončený, IA ZaSI v zmysle splnomocnenia čaká na poverenie zo strany MPSVR SR na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov.

II. kolo: prebieha odborné hodnotenie žiadostí o NFP.

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname o zmene časového harmonogramu konania o žiadostí v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01.

 

 

Prezentácie zo seminára "Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti"

7.4.2014

 

Možnostiam, ako splniť záväzky Slovenska vyplývajúce zo smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, bol venovaný seminár a diskusné fórum, ktoré sa uskutočnili v prvý deň konania veľtrhu RACIOENERGIA 2014. K dispozícii sú prezentácie z podujatia, ktoré pripravila SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Počas úvodného seminára boli prezentované už schválené, ale aj pripravované legislatívne úpravy, ktoré majú zabezpečiť transpozíciu európskej smernice. Spomenuté boli hlavné zmeny týkajúce sa parlamentom už schválenej novely zákona o tepelnej energetike, ktorá v čase konania podujatia ešte čakala na podpis prezidenta. Najviac pozornosti 140 účastníkov podujatia pútali spôsoby dosiahnutia úspor energie, ktoré by mali byť zakotvené v pripravovanom zákone o energetickej efektívosti.

PREZENTÁCIE

Rámcový návrh nového zákona o energetickej efektívnosti,

 

 

Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR

Implementácia smernice 2012/27/EÚ v podmienkach ČR,

Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká republika

Obnova budov podľa smernice o energetickej efektívnosti,

Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

Energetická efektívnosť v tepelnej energetike,

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úspory energie prostredníctvom politických opatrení alebo povinných schém,

Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

Odborný seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu lt bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach

 

Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-4.1a-2013/01

 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci uvedenej výzvy.

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-4.1a-2013-01.doc

 

Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka SR,

3.4.2014

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamujezáujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti  o:

 • podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 13  nariadenia vlády    Slovenskej republiky č. 499/2008 Z .z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • podporu v územiach európskeho významu na lesnom pozemku v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne platby  v zmysle § 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • aktualizáciu záväzku opatrenia lesnícko-environmentálne platby v zmysle §  61 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

v termíne od 14. apríla 2014 do 15. mája 2014.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2014 do 9. júna 2014), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili žiadosť o platbu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy a na územia európskeho významu na lesnej pôde predtlačené formuláre identifikačného listu a zoznam poľnohospodárskych pozemkov resp. zoznam lesných pozemkov, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť od 14. apríla 2014 na príslušnom RP PPA.

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky organizuje 2. odbornú konferenciu pre samosprávy,

 

 

ktorá je určená predovšetkým predstaviteľom samosprávy, ktorí sa aktívne podieľajú na podpore rozvoja bývania prostredníctvom výstavby bytov podporených z verejných zdrojov.

Konferencia vyvrcholí slávnostným vyhodnotením 16. ročníka verejnej neanonymnej súťaže

Progresívne, cenovo dostupné bývanie.

 

K hlavným témam bude patriť pripravovaná Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020,

ako aj Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR,

nový stavebný zákon, problematika verejného obstarávania, novela zákona o sociálnych službách, programové obdobie EÚ 2014-2020 a Integrovaný regionálny operačný program.

Konečná verzia program bude uverejnená na stránkach ministerstva v priebehu mesiaca apríl.

 

Konferencia sa uskutoční sa dňa  22. mája 2014 v Bratislave,

v priestoroch Kongresového a vzdelávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o. (ÚVS),

na Bárdošovej ul. 33 so začiatkom o 9:00 hod.

 

Na konferenciu je možné  prihlásiť sa už teraz zaslaním vyplnenej návratky (k stiahnutiu TU).

Počet miest na konferenciu je limitovaný. Predbežná uzávierka prihlášok na konferenciu je 5. mája 2014.

 

Informácia o procesoch schvaľovania žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

18.3.2014

 

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

 

III. kolo: bola ukončená kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, ďalšie procesy schvaľovania sú dočasne pozastavené.

IV. kolo: ukončuje sa kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, ďalšie procesy schvaľovania sú dočasne pozastavené.

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname o zmene časového harmonogramu konania o žiadostí v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01.

 

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02:

 

I. kolo: proces schvaľovania žiadostí o NFP na FSR bol dňa 14.11.2013 ukončený, FSR v zmysle splnomocnenia čaká na poverenie zo strany MPSVR SR na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov.

II. kolo: proces schvaľovania žiadostí o NFP na FSR bol dňa 7.1.2014 ukončený, FSR v zmysle splnomocnenia čaká na poverenie zo strany MPSVR SR na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov.

III. kolo: bola ukončená kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, ďalšie procesy schvaľovania sú dočasne pozastavené.

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname o zmene časového harmonogramu konania o žiadostí v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02.

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01:

 

I. kolo: proces schvaľovania žiadostí o NFP na FSR bol dňa 10.10.2013 ukončený, FSR v zmysle splnomocnenia čaká na poverenie zo strany MPSVR SR na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov.

II. kolo: FSR začal realizovať proces odborného hodnotenia, ktorý bol dočasne pozastavený.

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname o zmene časového harmonogramu konania o žiadostí v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01.

 

 

Počet zazmluvnených projektov prudko narástol, riešime problémy najchudobnejších rómskych komunít.

14.2.2014

 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák pripravil na pôde Národnej rady SR stretnutie s rómskymi starostami, zástupcami rómskych mimovládnych organizácií a aktivistami. S takmer päťdesiatkou účastníkov prediskutovali viacero zásadných otázok. Pollák zároveň odprezentoval aj výsledky využívania eurofondov, keďže počet zazmluvnených projektov prudko narástol, a práve takéto kroky riešia problémy najchudobnejších rómskych komunít.

Aktivity Úradu splnomocnenca SR pre rómsku komunitu prispeli od októbra 2012 po súčasnosť k jednoznačnému nárastu plnenia zazmluvneného objemu prostriedkov zo štrukturálnych fondov. „Do môjho nástupu na úrad bolo zazmluvnených len 51 projektov v celkovej hodnote 15 a pol milióna eur, čo predstavuje necelých 9 percent zo zazmluvnenej alokácie medzi ministerstvom vnútra a riadiacimi orgánmi. Do konca februára tohto roka sme však dokázali pripraviť ďalších 134 projektov, vrátane národných projektov, celkovo ich je teda už 185. Dôležité je, že celková hodnota nenávratného finančného príspevku je už takmer 72 a pol milióna eur, čo predstavuje takmer 41 percent zo zamluvnenej alokácie,“ vysvetlil Peter Pollák.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je koordinátorom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity. Zámerom tejto priority je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Horizontálna priorita je napĺňaná prostredníctvom štyroch prioritných oblastí – špecifických cieľov: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie. „Mojou ambíciou je využiť štrukturálne fondy pre rozvoj rómskych komunít a tým aj Slovenska. Efektívnym a adresným využitím štrukturálnych fondov vylepšujeme nielen sociálnoekonomické postavenie obyvateľov rómskych komunít, ale aj kvalitu života ostatných obyvateľov obce. V čase môjho nástupu do funkcie splnomocnenca bol zazmluvnený podstatne nižší počet projektov ako je tomu v súčasnosti,“ doplnil splnomocnenec vlády.

Nárast počtu zazmluvnených projektov dosiahol úrad splnomocnenca v roku 2013 viacerými aktivitami. „Predovšetkým sme zintenzívnili aktívnu komunikáciou medzi úradom a jednotlivými inštitúciami. Podarilo sa nám tiež zapojiť rozhodujúcich a kľúčových hráčov v oblasti mimovládneho sektora, obcí s cieľovou skupinou MRK, vyššie územné celky, regionálne kancelárie Slovenského národného strediska pre ľudské práva a podobne,“ poznamenal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák. Ďalším dôležitým faktorom bolo podľa neho aj cielenejšie zameranie koncepcie , resp. zlepšenie kombinácie programov už existujúcich na národnej úrovni (rezortné koncepcie pre vzdelávanie - predškolská príprava, asistenti učiteľov, podpora rómskeho jazyka, integrované vzdelávanie, regionálny rozvoj a bývanie - výstavba nájomných bytov a infraštruktúra, podpora zdravia - zdravotní asistenti, komunitný rozvoj a zamestnanosť - komunitní sociálni pracovníci, komunitné centrá, sociálne podniky) a ďalšie.

 

Oznam o aktualizácii časti "Často kladené otázky"

15.3.2014

 

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že na webovom sídle www.ropka.sk došlo k aktualizácii časti "Často kladené otázky", konkrétne časť Opatrenie 3.1.

Môžete ju nájsť tu: http://www.ropka.sk/casto-kladene-otazky/opatrenie-3-1-rop/

 

Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

 

Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu  sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Medzi podporované aktivity v rámci výzvy v roku 2014 patrí:

údržba, oprava, rekonštrukcia a projektová dokumentácia materských škôl a základných škôl, materiálne vybavenie a  vnútorné dovybavenie materských škôl a základných škôl;

podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách;

údržba, oprava a rekonštrukcia komunitných centier, projektová dokumentácia, a materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie komunitných centier;

nákup technológií, technického vybavenia a chovných zvierat na vytvorenie  pracovných miest;

podpora výstavby nových obecných nájomných bytov, v bytových domoch a rodinných domoch, v obciach  s rómskym osídlením, za zapojenia príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do výstavby(formou pomoci a svojpomoci);

podpora vysporiadania  vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých sa nachádzajú obydlia marginalizovaných rómskych komunít;

zhotovenie projektovej dokumentácie k bytom nižšieho štandardu.

Termín uzávierky výzvy je 14. apríl 2014.

 

V podpore malých podnikateľov nastávajú zmeny

27.2.2014

 

Okrem zmeny názvu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorá sa od prvého marca zmení na Slovak Business Agency (SBA) má prísť aj k zmene koncepcie podpory malých a stredných podnikov.

"Chceme zmenu názvu poňať aj ako symbol zmeny filozofie," povedal na dnešnej tlačovej konferencii v rámci kontrolného dňa na pôde NARMSP minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Základnou zmenou má byť účinnejšie a komplexnejšie poskytovanie služieb podnikateľom. Nový rámec má v tejto súvislosti vytvoriť Zákon o podpore malého a stredného podnikania. „Materiál sa momentálne spracováva na Ministerstve hospodárstva SR, pričom už niekoľko týždňov sa má dostať do schvaľovacieho legislatívneho procesu. Máme ambíciu, že by ten zákon prešiel následne vládou, parlamentom, tak ako každý zákon a bol by na stole ešte v prvom polroku tohto roku," uviedol minister T. Malatinský.

Zákon by mal prvýkrát upraviť pojmy ako test malých a stredných podnikov (SME test), vyslanec pre malé a stredné podniky (SME envoy), agenda lepšej regulácie (better regulation agenda), rizikový kapitál, sociálny rizikový kapitál či sociálny coaching a mentoring. „Som presvedčený, že tak ako minulá vláda mala tendenciu túto agentúru zrušiť, ja mám zámer posilňovať podporu tak dôležitej skupiny podnikateľov, ktorými sú práve tí malí a strední – tá zraniteľná skupina, ktorá už roky túto pomoc potrebuje“, uzavrel minister T. Malatinský.

 

Tlačivá potrebné k vyúčtovaniu dotácii sú zverejnené

27.02.2014

 

Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejňuje zoznam tlačív potrebných k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých rámci Výzvy číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky poskytnutých na Podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity podľa § 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zoznam tlačív nájdete zverejnený v sekcii Dotačná schéma 2013.

 

Zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní účinné od 27.2.2014

26.2.2014

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast si dovoľuje dať do pozornosti informáciu, že prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 10. februára 2014 podpísal zákon z 28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Týmto zákonom boli  prijaté aj zmeny niektorých ustanovení  zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, a to s účinnosťou od 27.2.2014.

 

Oznámenie k Harmonogramu výziev

26.2.2014

 

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna  výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

 

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 1

26.2.2014

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle Aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti  ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

Harmonogram výziev 2014(aktualizácia č. 1)

 

 

Európska komisia (EK)

26.2.2014

 

vyhlasuje ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania - European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Projektu sa každoročne zúčastní okolo 350 organizácií z celej Európy. Zapojiť sa môžu aj slovenskí podnikatelia alebo tí, ktorí podnikom na Slovensku pomáhajú. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NAMRSP) prijíma prihlášky do národného kola do 18. apríla 2014.

Zdroj: http://www.nadsme.sk/sk/content/europa-opaet-hlada-vynimocne-podnikatelske-projekty

 

 

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č.6

26.2.2014

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 21. februára 2014 vydalo Informáciu č. 6 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa realizácie projektu/projektov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluva“) z prostriedkov poskytnutých v rámci štrukturálnych fondov  a kohézneho fondu v programovom období 2007-2013. Znenie Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

 

Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP

22.2.2014

 

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 1.2.2014 vstúpila do platnosti B.6 Zmluva o NFP.doc,

ktorá je súčasťou Interného manuálu procedúr RO pre ROP verzia 11.11.

B.6.1.2 IMP Podpisovy vzor k 29 1 2014.doc

 

 

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci

s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi.

 

 

Vyhlasuje 4. ročník  celoslovenskej prehliadky výrobcov  kraslíc,

ktorá sa bude konať v dňoch 15.apríla - 16.apríla 2014

v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi    V a n d r o v a l o      v a j c e ...

Výzva na výrobu kraslíc

 

Oznámenie č. 20 zo dňa 21.02.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02 – AKTUALIZÁCIA)

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo  SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR,  aktualizovala na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02 tabuľkové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci „Prioritnej osi 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh“ pre opatrenie č. „2.1 Investície do akvakultúry“ a pre opatrenie č. „2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh“.

Aktualizácia sa týka nahradenia nefunkčných tabuľkových príloh (Príloha 3a - Tabuľková časť, Príloha 3b - Jednoduché účtovníctvo a lt Príloha 3c - Podvojné účtovníctvo) funkčnými.

 

Oznámenie MPRV SR

22.2.2014

 

o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva (pdf, 139.36 Kb, 167x)

Príloha č.1 - Zoznam projektov k 31.12.2013 (pdf, 228.45 Kb, 201x)

Príloha č.2a - Usmernenie (pdf, 33.8 Kb, 110x)

Príloha č.2b - Príloha k Usmerneniu (pdf, 62.98 Kb, 100x)

Príloha č.3 - Žiadosť o úhradu DPH (xls, 42.5 Kb, 118x)

 

Vyhlásenie výzvy CLT01 pre program SK05

22.2.2014

 

 

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt:

 Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (CLT01)

Príloha č. 1 - Ciele, výstupy a indikátory cieľov a výstupov projektu

Príloha č. 2 - Zoznam priorizovaných pamiatok

Príloha č. 3 - Formulár žiadosti o projekt

Príloha č. 4 - Výberové kritériá

Príloha č. 5 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 6 - Štatút výberovej komisie

Príloha č. 7 - Rokovací poriadok výberovej komisie

Príloha č. 8- Opis projektu v anglickom jazyku

Príloha č. 9 - Zoznam požadovaných príloh k žiadosti o projekt

Oznámenie o otvorení opatrenia A v rámci bilaterálneho fondu

! Oznam o termíne uskutočnenia seminára pre budúce partnerstvá !

Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu

Príloha č. 2 - Žiadosť o platbu z bilaterálneho fondu

 

 

Vyhlásenie výzvy CLT02 pre program SK05

21.2.2014

 

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstvavyhlasuje výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt:

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (CLT02)

Príloha č. 1 - Ciele, výstupy a indikátory cieľov a výstupov projektu

Príloha č. 2 – Zoznam oprávnených národných kultúrnych pamiatok

Príloha č. 3 - Formulár žiadosti o projekt

Príloha č. 4 - Výberové kritériá

Príloha č. 5 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 6 - Štatút výberovej komisie

Príloha č. 7 - Rokovací poriadok výberovej komisie

Príloha č. 8- Opis projektu v anglickom jazyku

Príloha č. 9 - Zoznam požadovaných príloh k žiadosti o projekt

Oznámenie o otvorení opatrenia A v rámci bilaterálneho fondu

! Oznam o termíne uskutočnenia seminára pre budúce partnerstvá !

Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu

 

Obce a mestá majú po prvý raz zasielať údaje o spotrebe energie

18.2.2014

 

Obce a mestá majú po prvý raz zaslať súhrnné údaje o spotrebe energie za prechádzajúci rok do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Termín je do konca marca 2014. »»

SIEA začala spracovávať energetické audity verejných budov

18.2.2014

 

SIEA už spracováva podklady k prvým energetických auditom verejných budov. Do septembra 2015 majú energetickí špecialisti SIEA odovzdať energetické audity 250 objektov štátnej správy a miestnej samosprávy.Viac tu  »»

SIEA bude poskytovať bezplatné energetické poradenstvo priamo v obciach

18.2.2014

 

Bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, bude záujemcom k dispozícii aj priamo v obciach a mestách.Viac tu »»

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pozýva na diskusiu

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizuje v súvislosti s prípravou časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv týkajúcej sa práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám dva workshopy: 19. februára 2014 v Košiciach a 25. februára 2014 v Bratislave. Na workshopy budú pozvaní členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny,  zástupcovia menšín a Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, členovia koordinačnej skupiny k celoštátnej stratégii, zástupcovia VÚCz odborov kultúry a iní.

Na workshopoch  predstaví pracovná skupina pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny východiskový materiál k celoštátnej stratégii, ku ktorému bude otvorená diskusia. Pripomienky a odporúčania pracovná skupina zohľadní pri finalizácii materiálu.

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom XI. zasadnutí 12. novembra 2013 uznesením č. 27 zobral na vedomie informáciu o príprave stratégie a odporučil predsedníčke výboru vytvoriť odbornú pracovnú skupinu v pôsobnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny na prípravu časti stratégie k menšinám - pričom vychádzal z nominácií členov výboru. Na základe tohto uznesenia bola pri výbore 15. novembra 2013 zriadená pracovná skupina na obdobie od decembra 2013 do apríla 2014. Skladá sa zo zástupkýň a zástupcov národnostných menšín, odborníčok a odborníkov v oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám a zástupkýň a zástupcov verejnej správy. Má šesť členov.

Zámerom  Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv  podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka je, aby v diskusii o ľudsko-právnych otázkach celospoločenského významu a taktiež aj v samotnom dokumente mali proporčný priestor všetky zraniteľné skupiny. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR je jedným z kľúčových dokumentov vlády SR.

Záujem o účasť na jednom z workshopov  môžete potvrdiť na e-mailovej adrese matea.bucalo@vlada.gov.sk alebo na tel. č.: 02/20925692do 18.2.2014.

 

Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-13-1

 

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 12. februára 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu sa usmernením zmenila nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 160 428 500,- EUR z Kohézneho fondu a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy v zmysle §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-13-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Vláda Slovenskej republiky  na dnešnom 94. rokovaní ako 6. bod programu prerokovala a schválila s pripomienkami - Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020

12.2.2014

 

 • Návrh uznesenia
 • Predkladacia správa
 • Vlastný materiál
 • Pripomienkové konanie
 • Návrh komuniké
 • Doložka vplyvov
 • Doložka vplyvov 2
 • Obal
 • Príloha

 

Stanoviská:

Stanovisko HSR

 

Kompletný materiál (v .zip formáte)

 

Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci OP NS RR za obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013

12.2.2014

 

Vláda SR na svojej 93 schôdzi prerokovala a schválila ako tretí bod: Správu o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013

ROP: Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP

4.2.2014

 

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 1.2.2014 vstúpila do platnosti Zmluva o poskytnutí NFP, ktorá je súčasťou Interného manuálu procedúr RO pre ROP verzia 11.11.

Zmluva o NFP.doc

Podpisový vzor k 29.1.2014.doc

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014 v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd je zverejnená

27.1.2014

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014 v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd.

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  S prihliadnutím na prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR boli pre rok 2014 navrhnuté nasledovné prioritné oblasti:

podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže a špecifických profesijných skupín

v oblasti ľudských práv;

zefektívnenie vymožiteľnosti práva;

predchádzanie diskriminácie na trhu práce z dôvodu veku.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2014 je 845 000 EUR. Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR. Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.  Posledným dňom na predloženie žiadosti o dotáciu je 12. marec 2014.

Link na zverejnenú výzvu: http://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod

Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte odboru ľudských práv ministerstva na t. č.: 02/5978 3787, 02/5978 3788 alebo e-mailom na adresy: dana.srponova@mzv.sk, katarina.stehlikova@mzv.sk

 

Dávame Vám do pozornosti dokument Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014-2020, ktorý schválila vláda SR.

 

 

Dokument nájdete na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23205

 

II. KOLO VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT Z FONDU PRE MVO

20.1.2014

 

Vyhlasujeme II. kolo Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a ľudské práva“. Mimovládne organizácie môžu žiadať o podporu Programu v štyroch oblastiach. Mimovládne organizácie môžu požiadať aj o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu, ak plánujú realizovať svoj projekt v spolupráci s organizáciou z Lichtenštajnska, Islandu alebo Nórskeho kráľovstva. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít.

Viac sa dozviete v textoch príslušných výziev, ktoré nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

 

Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014

24.01.2014 - Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie budú môcť domácnosti požiadať až po schválení a zverejnení podporného mechanizmu. Konkrétne podmienky poskytnutia pomoci budú známe v polovici roka 2014.

Ako na svojej internetovej stánke informoval Úrad vlády SR, v súčasnosti, teda od začiatku roka 2014, ešte nie je možné podávať žiadosti o podporu a ani poskytnúť bližšie informácie o podmienkach podpory.

Základný účel podpory je uvedený v Koncepcii rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorú na návrh  podpredsedu vlády pre investície schválila vláda SR 3. júla 2013. Cieľom koncepcie je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností.

Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie bude súčasťou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020, ktorá bude čoskoro predložená na rokovanie vlády SR a následne na schválenie Európskej komisii. Zámerom je zahrnúť možnosť podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie, do Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

EK dnes schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 – 2020

 

Schválené pravidlá sú v súlade s novými podmienkami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci podnikom na účely regionálneho rozvoja s cieľom posilňovania rastu.

Takzvaná mapa regionálnej pomoci určuje regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na vnútroštátnej úrovni na základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Stanovuje sa v nej aj maximálna výška pomoci pre podniky v oprávnených regiónoch. Dnes prijatá mapa bude platiť 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.

Na regionálnu investičnú pomoc bude aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenskej republiky žijúceho v regiónoch Stredné Slovensko, Východné Slovensko a Západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty.

Podľa európskych pravidiel môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja v oblastiach s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, sem patria regióny s HDP nižším než 75 % priemeru EÚ.

Bratislavský kraj, má HDP na obyvateľa vyššie než 100 % priemeru EÚ, a v období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 preto nebude oprávnený na regionálnu pomoc, tento región prestal byť oprávnený túto pomoc získavať už v roku 2009.

Celá TS k tejto téme je tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-63_sk.htm

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie

 

podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky z príjmov z odvodu na rok 2014

aktualizované dňa: 16. 01. 2014

Výnos Ministerstva financií SR z 9.decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Často kladené otázky k Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií

Tlačivo

Príloha:

Výzva na predkladanie žiadostí - 16. 01. 2014, [pdf, 2281 kB]

 

Informácia o prerušení predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém.

8.1.2014

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy a nedostatočnú kapacitu elektronického systému na vypĺňanie a predkladanie výkazov práce jednotlivými osobami zapojenými do implementácie projektov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj, pristúpila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU") k prerušeniu vypĺňania a predkladania pracovných výkazov (ďalej len „PV") a kumulatívnych mesačných výkazov práce (ďalej len „KMVP") cez elektronický systém pre všetkých prijímateľov operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj.

Prijímatelia sú povinní zabezpečiť vypĺňanie a predkladanie PV a KMVP v papierovej podobe, t. z. klasickým spôsobom (v MS Excel) v zmysle aktuálne platnej Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, resp. Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Výskum a Vývoj.

Uvedené sa týka všetkých fyzických osôb, ktoré sú súčasťou personálnych matíc jednotlivých projektov, t. j. pracovníkov prijímateľa pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, dohôd mimo pracovného pomeru alebo iných pracovnoprávnych vzťahov a na externé dodávky služieb. Prijímatelia budú predkladať PV a KMVP v súlade s aktuálnou verziou Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, resp. Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Výskum a Vývoj.

Povinnosť vypĺňať a predkladať PV a KMVP v papierovej podobe (vyplnené v MS Excel) v zmysle platnej Príručky pre Prijímateľa NFP operačný program Vzdelávanie, resp. Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Výskum a Vývoj sa vzťahuje na pracovné výkazy za mesiac december 2013 a neskôr, a to až do odvolania.

PV a KMVP za obdobie pred 1. decembrom 2013, ktoré boli predložené cez elektronický systém, je nutné aj v prípade Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoP PV a KMVP predložiť cez elektronický systém.

 

EK žiada členské štáty o dodržiavanie zásady partnerstva pri plánovaní a využívaní prostriedkov z fondov

8.1.2014

 

 

Európska komisia dnes prijala európsky kódex správania podľa zásady partnerstva, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby posilnili spoluprácu na národnej úrovni s orgánmi a partnermi, ktorí majú na starosti vynakladanie prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Cieľom je zlepšenie efektivity využívania európskych prostriedkov a uľahčenie zdieľania  informácií, skúseností a osvedčených postupov v programovom období 2014 – 2020.

Zásady sa týkajú nasledujúcich fondov: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Tento kódex je záväzným nariadením a vyžaduje od členských štátov uplatňovanie zásady partnerstva v plnej miere.

Ide napríklad o:

transparentnosť pri výbere partnerov zastupujúcich regionálne, miestne a iné verejné orgány, sociálnych a hospodárskych partnerov a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, ktorí sa majú vymenovať za riadnych členov monitorovacích výborov programov

poskytovanie príslušných informácií partnerom a dostatku času na konzultačný proces

zabezpečenie, aby sa partneri zapájali do všetkých fáz procesu, t. j. od prípravy cez realizáciu až po monitorovanie a hodnotenie programov

vytváranie priestoru na vzájomné informovanie a výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.

 

Princíp partnerstva je jednou zo základných zásad riadenia vyžívania finančných prostriedkov EÚ a vyžaduje si úzku spoluprácu medzi verejnými orgánmi na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v členských štátoch ako aj so súkromným sektorom a inými zainteresovanými stranami.

 

Celá tlačová správa tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-5_sk.htm

 

OP ŽP - Harmonogram výziev na rok 2014

20.12.2013

 

Dňa 18.12.2013 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorý nájdete na stránke:

http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Harmonogram-vyziev-OP-ZP-na-2014.pdf

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV POMOCI Z OPŽP

10.12.2013

 

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) v spolupráci s RO pre OPŽP si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov pomoci, ktorých cieľom je prispieť k úspešnej implementácii projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie.

 

Cieľová skupina: prioritne prijímatelia / žiadatelia schválených projektov pred podpisom zmluvy v rámci výziev OPŽP‐PO3‐13.2, OPŽP‐PO3‐13‐1, OPŽP‐PO7‐12‐1, OPŽP‐PO4‐13‐1, PO4‐13‐2‐LSKxP. Vítaní sú aj prijímatelia, ktorí realizujú projekty v rámci iných výziev OPŽP, do naplnenia kapacity miestnosti.

Dátum a miesto konania:

11. december 2013 – TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, Košice

16. december 2013 – Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava

PROGRAM SEMINÁROV

9.00 - 9.30 - prezentácia účastníkov

9.30 – 12.15 (s prestávkou na občerstvenie)

- Zmluvné povinnosti v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

- Najčastejšie problémy pri schvaľovaní žiadostí o platbu

- Monitorovanie, kontrola a ukončovanie projektov

- Najčastejšie problémy v procese verejného obstarávania

- Diskusia k otázkam prijímateľov

Seminár budú lektorovať zástupcovia Riadiaceho orgánu pre OPŽP (MŽP SR).

PRIHLÁŠKY NA SEMINÁR:

Svoju účasť na seminári potvrďte zaslaním záväznej prihlášky vo forme emailu na adresu  marianna.danajova@sazp.sk(prosíme uviesť meno, priezvisko, názov organizácie, názov projektu a mesto, v ktorom sa zúčastníte seminára)  najneskôr do 06.12.2013.

Kapacita priestorov je obmedzená. Účasť na seminári, občerstvenie a materiály sú bezplatné.

Viac informácií v pozvánke.

 

Naspäť hore

Agentúra je členom: