Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Aktuality 2015

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3 a špecifický cieľ 3.1.3

29.12.2015

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre:

prioritnú os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

investičnú prioritu 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odbornych hodnotitelov".

 

Projekty

RRA DT

Informácie

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

27.12.2015

 

Implementačná agentúra MPSVR SR oznamuje všetkým subjektom, ktoré majú záujem o zapojenie sa do národných projektov implementovaných prostredníctvom IA MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, že povinnými prílohami žiadostí o zapojenie sa do národných projektov budú (okrem iných) nasledujúce dokumenty:

potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace,

potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace,

potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce) - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace,

potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností  - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace.

Pre neštátne organizácie (napr. občianske združenia, neziskové organizácie, charity a pod.):

potvrdenie konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom, aby si z dôvodu plynulého spracúvania žiadostí obstarali tieto dokumenty v predstihu.

 

Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť

27.12.2015

 

Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR  v týchto dňoch.

 

Ministerstvo pripravuje zverejnenie prvých troch referenčných registrov, ktoré budú obsahovať referenčné údaje o občanoch a podnikateľoch. V praxi to bude znamenať, že ak napr. podnikateľ raz nejakému úradu zadal informácie o svojej spoločnosti, nebude ich musieť predkladať opätovne inému úradu.

 

V prvom kroku budú medzi referenčné registre patriť Register právnických osôb, Register daňových subjektov a  Evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Register právnických osôb bude poskytovať údaje o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch, orgánoch verejnej moci, podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a o odštepnom závode a zapísanej organizačnej zložke. Register daňových subjektov bude ako referenčný údaj poskytovať identifikačné číslo platiteľa DPH. V Evidencii uchádzačov o zamestnanie sú navrhované dva referenčné údaje: dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a dátum jeho vyradenia z evidencie.

 

Zverejnenie prvých referenčných registrov znamená začiatok zavádzania konceptu referenčných registrov verejnej správy. Úrady majú povinnosť do jedného roka zosúladiť svoje údaje s údajmi v referenčných registroch. Samotnému zverejneniu predchádza medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa v týchto dňoch začína.

 

Nové referenčné registre a údaje budú zverejnené v Zozname referenčných registrov, na ústrednom portáli www.slovensko.sk a na webovom sídle Ministerstva financií SR http://informatizacia.sk/.

 

 

Verejné obstarávanie sa agropodnikateľov týkať nebude

24.12.2015

 

Nový zákon o verejnom obstarávaní udeľuje výnimku pre osoby agropotravinárskeho priemyslu.

 

BRATISLAVA. Nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý začiatkom decembra podpísal prezident SR Andrej Kiska, výrazne prospeje subjektom poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu.

 

Uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ktorá považuje prijatie zákona za úspech. Nová právna úprava ruší povinnosť pre osoby pôsobiace v agropotravinárskom sektore používať procesy verejného obstarávania, keď čerpajú financie určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva a keď sú financie súčasťou opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov.

 

Zjednoduší administrovanie zmien

 

Podľa SPPK by nový zákon mohol zjednodušiť administrovanie zmien, ktoré nastanú počas realizácie projektov v agropotravinárskom sektore a tiež zjednodušiť administratívne kontroly pre hodnotiteľov Pôdohospodárskej platobnej agentúry, čo by mohlo viesť k zrýchleniu čerpania eurofondov.

 

"Po ročnom snažení aj zásluhou SPPK očakávame, že osoby pôsobiace v agropotravinárskom sektore si budú môcť znížiť náklady, ktoré v súčasnosti idú na verejné obstarávanie. Napríklad, ak sa cena za jedno verejné obstarávanie začína na sume 2 tisíc eur a len v roku 2015 bolo v novom programovom období podaných viac ako 3 tisíc žiadostí, znamená to úsporu minimálne 6 mil. eur zo strany poľnohospodárov a potravinárov“, komentoval nový zákon predseda SPPK Milan Semančík.

 

Uskutočnenie stavebných prác

 

Osoby, ktoré pôsobia v agrosektore, budú musieť podľa zákona využiť postupy verejného obstarávania len vtedy, keď sa verejné finančné prostriedky poskytnú vo výške viac ako 50 % na nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá s týmito stavebnými prácami súvisí.

 

Zmena, ktorú nový zákon prináša, sa netýka subjektov definovaných v zákone ako verejný obstarávateľ a obstarávateľ, čo sú prevažne subjekty verejnej správy.

 

Zdĺhavý postup verejného obstarávania v pôdohospodárstve a potravinárstve podľa SPPK doteraz spôsoboval, že mnohí žiadatelia nestihli termín na podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý je ukončením procesu verejného obstarávania

 

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/20067946/verejne-obstaravanie-sa-agropodnikatelov-tykat-nebude.html#ixzz3uqnd7g4D

 

Poukážky už spravuje vyše 200 zhotoviteľov

24.12.2015

 

V zozname oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam je zapísaných vyše 200 subjektov. Prostredníctvom informačného systému môžu zhotovitelia poukážky spravovať a žiadať o ich preplatenie. Domácnosti si musia poukážky uplatniť u zhotoviteľov do 30 dní od ich vydania.

Zoznam bude priebežne aktualizovaný. Záujemcov o zapísanie je vyše 400. Ďalší zhotovitelia do zoznamu pribudnú potom, ako doručia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) zmluvy o preplácaní poukážok. „Pre domácnosti, ktoré získali poukážky v 1. kole je dôležité, aby najneskôr do začiatku januára odovzdali podpísanú zmluvu a poukážku zhotoviteľovi. Ten poukážku prihlási do systému a prostriedky na jej preplatenie budú zarezervované. Inštalácia musí byť ukončená a žiadosť o preplatenie poukážky podaná najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke," zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Poukážky, ktoré zhotovitelia v určenom termíne neprihlásia, stratia platnosť.

Napriek opakovaným upozorneniam zo strany SIEA, že investíciu do zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie treba vopred konzultovať so špecialistami, najčastejšou otázkou v prvých dňoch po doručení poukážok bolo, či je možné dodatočne zmeniť vybrané zariadenie, prípadne jeho výkon. Takáto zmena možná nie je, pretože poukážky sú viazané na konkrétne zariadenie s konkrétnym výkonom. SIEA dohodu domácnosti so zhotoviteľom ešte pred podaním žiadosti považuje za nevyhnutnú aj preto, aby domácnosť zistila, kto jej môže konkrétne vybrané zariadenie v potrebnom termíne inštalovať.

Domácnosti a zhotovitelia sa zaujímajú aj o detaily súvisiace s platbou za inštaláciu. Častou otázkou je, či môže zhotoviteľ požadovať vopred platbu za celú inštaláciu vrátane výšky poukážky. „Otázky súvisiace s platbou považujeme za záležitosť domácnosti a zhotoviteľa, ktoré by si mali upraviť ešte pred inštaláciou v zmluve. Je preto na domácnosti, či takéto podmienky prijme. Môže si pritom vybrať zhotoviteľa, ktorý platby vopred nevyžaduje. V súlade so všeobecnými podmienkami SIEA prepláca poukážky priamo zhotoviteľom," uviedol E. Jambor. V každom prípade, ešte pred uzatvorením zmluvy by sa domácnosti mali oboznámiť s odporúčanými podmienkami k zmluve o inštalácii, ktoré sú k dispozícii na stránke projektu Zelená domácnostiam. V nich SIEA upozorňuje na body, ktoré by určite nemali v zmluve chýbať.

SIEA odporúča sledovať aj najčastejšie otázky, ktoré sú na stránke priebežne dopĺňané. V prípade, že bude treba s uplatnením alebo rezerváciou poukážok akokoľvek poradiť, konzultanti SIEA budú v určených hodinách k dispozícii aj v období medzi sviatkami.

 

 

 

Firmy zapojené do fondu budúci rok prerozdelia 200-tisíc eur organizáciám, ktoré dlhodobo presadzujú zvyšovanie transparentnosti.

19.12.2015

 

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje štvrtý ročník grantového programu, v ktorom podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V spolupráci so zapojenými firmami prerozdelíme na tento účel minimálne 200-tisíc eur určených na dvojročné projekty.

Podporujeme etiku a transparentnosť

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Fond tento zámer napĺňa podporou mimovládnych organizácií, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.

Tieto organizácie sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie, zvyšovania vymožiteľnosti práva a zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné pre ekonomický rozvoj krajiny. Cieľom grantového programu je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou watchdogových a analytických mimovládnych organizácií.

Kto môže žiadať o grant

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne watchdogové a analytické organizácie, ako aj think-tanky, ktoré sa dlhodobo zameriavajú na obhajobu verejných záujmov formou kontroly činnosti a financovania verejného sektora, fungovania verejnej správy, kontroly správy verejných financií, kontroly verejného obstarávania alebo zabezpečovania transparentného podnikateľského prostredia:

občianske združenia

neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby

nadácie a neinvestičné fondy

Organizácia, ktorá žiada o grant, musí mať v aktivitách, na ktoré je orientovaný podaný projekt minimálne 3-ročnú prax a musí vedieť zdokladovať výsledky svojej činnosti.

Nakoľko časť prostriedkov fondu pochádza z asignácie dane, projekt, s ktorým sa bude organizácia uchádzať o podporu, musí spĺňať jeden z oprávnených účelov podľa §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., napr. podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv alebo pod.

Program nie je určený sociálne ani environmentálne zameraným iniciatívam, pokiaľ tieto nie sú úzko spojené s nehospodárnym alebo netransparentným vynakladaním verejných financií. O grant sa nemôžu uchádzať samosprávy, školy, podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

Výška grantu

V štvrtom ročníku grantového programu reagujeme na potrebu mimovládnych organizácií realizovať projekty trvajúce dlhšie ako jeden rok. Preto v roku 2016 podporíme približne tri až šesť 2-ročných projektov vo výške minimálne 20 000 eur a maximálne 60 000 eur. Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť. Celkovo prerozdelíme minimálne 200 000 eur.

Schválené granty vyplatíme v troch splátkach. Prvú splátku vo výške 45 % schváleného grantu vyplatíme po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu, druhú splátku vo výške 45 % vyplatíme po predložení priebežnej správy (január 2017) a tretiu vo výške 10 % po predložení záverečnej správy (november 2017).

Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia nižšie uvedené účely a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať a vydokladovať v čase realizácie projektu od 1. februára 2016 do 1. novembra 2017.

Na aký účel možno grant použiť

Zámerom programu je podporiť a posilniť existujúce alebo naplánované aktivity vybraných organizácií, ktorým sa chcú venovať aj po skončení tohto programu. Jeho zámerom nie je vytváranie krátkodobých projektov len pre účely tohto programu, ktoré po vyčerpaní podpory zaniknú.

Mimovládne organizácie môžu v rámci predloženého projektu žiadať o  podporu v niektorej z programových oblastí svojej činnosti s cieľom najmä:

zvyšovať transparentnosť verejného života,

presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu,

hľadať nové, inovatívne IT riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu využívania verejných zdrojov,

rozvíjať nástroje na vytváranie verejného tlaku na riešenie problematiky vysokej korupcie a únosu štátu, napr. realizovať prieskumy a analýzy prostredia,

vytvárať siete a spoločné iniciatívy kľúčových aktérov v týchto oblastiach.

Rozpočtové položky projektu môžu pokrývať aj režijné náklady projektu.

Časový harmonogram

17. januára 2016                             uzávierka prijímania žiadostí o grant

18. január - 29. január 2016             hodnotenie projektov

1. február 2016                                zverejnenie výsledkov

február 2016                                  zmluva o udelení grantu, 1. splátka grantu

február 2016 - 15. november 2017    realizácia projektov

15. november 2016                          predloženie priebežnej správy

január 2017                                     2. splátka grantu

1. november 2017                            uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie

november - december 2017              3. splátka grantu

Prijímanie žiadostí

Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 17. januára 2016 cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk, na ktorej si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.

Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať ako darcu Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a program Pre transparentné Slovensko 2016. Na overenie funkčnosti žiadateľom uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mailovú správu, kde je potrebné kliknúť na uvedený link. Ak už bol žiadateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje.

Pred vyplnením samotného formulára žiadosti v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky.

Povinná súčasť žiadosti o grant

V elektronickej žiadosti na www.darca.sk v časti Galéria požadujeme priložiť:

výročnú správu žiadajúcej organizácie za rok 2014

fotografie a/alebo video dokumentujúce najvýznamnejší úspech organizácie, ktorý dosiahla v posledných 12-tich mesiacoch v oblasti advokácie verejných záujmov

Výročná správa môže mať formát naskenovaného dokumentu, PDF alebo Word súboru s maximálnym objemom 5 MB. Maximálna veľkosť fotografie je 2 MB.

Kto bude hodnotiť projekty?

Projekty bude hodnotiť komisia zložená z dôveryhodných osobností verejného života. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním programu.

Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.

Žiadajúca organizácia je v téme skúsená, má výborné doterajšie výsledky a kapacity aj expertízu dosiahnuť plánované ciele.

V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít), ktoré chce organizácia v čase realizácie projektu dosiahnuť a spôsob ich hodnotenia.

Sú jasne formulované kvalitatívne ciele a výsledky (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia.

Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.

Organizácia pri svojej činnosti (realizácii projektu) spolupracuje s ďalšími partnermi v snahe naplniť svoje zámery.

Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania a rozvoja činnosti organizácie aj po skončení projektu.

Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré predložia neoprávnené subjekty, nebudú spĺňať tematické zameranie programu, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo budú zaslané po uzávierke prijímania projektov 15. januára 2015.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako koordinátor Fondu pre transparentné Slovensko a grantového programu uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

príjemca predloží online vypracovanú priebežnú i záverečnú správu a poštou zašle fyzické kópie požadovaných účtovných dokladov;

súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakt

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte, pokiaľ možno písomne cez sekciu Pošta vo Vašom konte na www.darca.sk, programovému manažérovi Nadácie Pontis Ondrejovi Gallovi, prípadne na email: ondrej.gallo@nadaciapontis.sk alebo volajte tel. číslo: 0915 755 749.

 

 

 

Hlavné priority a výsledky európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku v období 2014-2020.

19.12.2015

 

Fondy posilnia inovácie a konkurencieschopnosť podnikov, zlepšia výkonnosť vedecko-výskumného systému a podporia spoluprácu medzi výskumnými organizáciami, univerzitami a podnikateľským sektorom. Investície vo výške 1,8 miliardy EUR zabezpečia nárast súkromných ​​a verejných výdavkov na VaV z 0,8% na 1,2% HDP. Fondy aktívne podporia aj súkromné výdavky na výskum, ktorý by mal narásť z 0,3% na 0,8% HDP.

Vyššiu produktivitu a pridanú hodnotu v podnikateľskom sektore pomôže zabezpečiť 915 miliónov EUR na podporu malých a stredných podnikov a poľnohospodárskych statkov. Podnikateľské prostredie sa zlepší vďaka poskytovaniu služieb šitých na mieru pre spoločnosti a opatrení na uľahčeniu ekonomického využívania nových myšlienok, ako aj vďaka podpore pre začínajúce podniky. Prospech z investícií do zvýšenia konkurencieschopnosti v poľnohospodársko-potravinárskom sektore bude mať prospech 1 250 fariem a 400 potravinárskych spoločností.

Na zlepšenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach bude vynaložených  737 miliónov EUR. Medzi kľúčovými oblasťami pre investície sú kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v detstve, lepšie výsledky vzdelávania, inkluzívne a odborné vzdelávanie. Z týchto investícií bude profitovať vyše 100 000 žiakov a študentov.

Zamestnanosť a sociálne začlenenie pomôže zaistiť ľuďom v ťažkej situácii a osobám zo znevýhodnených skupín rovnaké príležitosti ako ostatným, aby si dokázali nájsť a udržať pracovné miesta a začleniť sa do spoločnosti. Zhruba 250 000 nezamestnaných osôb, najmä tých s nízkou kvalifikáciou a dlhodobo nezamestnaných, by malo dostať lepšie šance na trhu práce. Veľký dôraz bude aj na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Podpora bude poskytovaná 150 obciam s najchudobnejšími rómskymi komunitami.

Do efektívnosti verejnej správy, súdneho systému a vymožiteľnosti práva sa investuje 278 miliónov EUR. Cieľom je znížiť regulačné a administratívne zaťaženie a zabezpečenie vysokej úrovne transparentnosti, integrity a zodpovednosti.

Viac ako 1 miliarda EUR investícií do nízko-uhlíkovej ekonomiky sa zameria na zvýšenie energetickej účinnosti vo verejných a obytných objektoch a podnikoch, na podporu účinnejšieho centrálneho zásobovania teplom a na rozvoj nízko-uhlíkových akčných plánov. Konečná spotreba energie vo verejných budovách by mala vďaka investíciám klesnúť o 279 miliónov kWh/rok. Investície budú využité aj na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie z 10,4% na 15,5%.

Investície vo výške 805 miliónov EUR do IKT urýchli šírenie širokopásmového pokrytia a sietí novej generácie. Dosiahne sa cieľ stopercentného pokrytia širokopásmovým internetom o rýchlosti aspoň 30 MB/s v súlade s cieľmi Digitálnej agendy, zlepšia sa služby pre občanov a podniky, a podporí sa efektivita verejnej správy.

 

Investície z EŠIF vo výške 3,7 miliardy EUR zabezpečia dokončenie sietí TEN-T a zlepšia dostupnosť dopravy. To bude zahŕňať 100 km nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných železničných tratí. Fondy tiež prispejú k modernizácii mestskej hromadnej dopravy vo vybraných mestách a zlepšenia podmienok pre vnútrozemskú vodnú dopravu vrátane modernizácie prístavu v Bratislave.

Takmer 1,5 miliardy EUR investícií pomôže vybudovať ekologickú infraštruktúru, zabezpečí ochranu životného prostredia a podporí efektívne využívanie zdrojov. Viac ako 200 000 ľudí získa výhody lepšieho čistenia odpadových vôd a viac než 12 000 ďalších bude chránených vďaka protipovodňovým opatreniam. Snahy o zabezpečenie trvalo-udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochranu slovenskej bohatej biodiverzity sa zamerajú na zabránenie opustenia 1,2 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy. Ekologické a šetrné postupy hospodárenia s pôdou sa budú uplatňovať na 21% poľnohospodárskej pôdy.

Integrované územné nástroje zabezpečia investície do regiónov vo výške 890 miliónov EUR, a to predovšetkým do zlepšenia prístupu k efektívnym a kvalitným verejným službám a do bezpečnej a ekologickej regionálnej dopravy. 368 miliónov EUR sa investuje aj do udržateľného rozvoja miest. 200 miliónov EUR z verejných výdavkov zase pomôže vytvoriť zhruba 1 500 pracovných miest prostredníctvom podpory MSP vo vidieckych oblastiach, v súlade so stratégiou miestneho rozvoja.

Okrem podpory prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov budú v novom programovom období k dispozícií aj výrazne navýšené finančné nástroje ponúkajúce návratne formy financovania. Celkovo bude prostredníctvom finančných nástrojov k dispozícií zhruba 455 miliónov EUR. Väčšina podpory pôjde na malé a stredné podniky, energetickú účinnosť, životné prostredie a dopravnú infraštruktúru. Postupne sa rozsah pôsobnosti môže rozšíriť aj na oblasť výskumu a inovácií a informačné a komunikačné technológie, vrátane širokopásmovej infraštruktúry.

 

 

Oznámenie zo dňa 17.12.2015 (Výzva č. 16/PRV/2015 na Opatrenie 5, podopatrenie 5.1)

19.12.2015

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje štátnemu podniku Hydromeliorácie, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 16/PRV/2015 na Opatrenie 5 – Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení, podopatrenie 5.1 – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí, vrátane všetkých jej príloh.

 

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/02. Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

19.12.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

7. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia.

19.12.2015

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 11.12.2015 bola zverejnená 7. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 46 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

Vyhlásená výzva je zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prostredníctvom realizácie technologických a technických opatrení na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä inštalovaním a modernizáciou technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok (odlučovacích zariadení a iných koncových technológii) alebo opatreniami týkajúcimi sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy je poskytnutím štátnej pomoci z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a teda žiadateľ musí okrem podmienok poskytnutia príspevku definovaných touto výzvou spĺňať zároveň podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z nasledujúcich schém štátnej pomoci uplatňovaných v rámci tejto výzvy:

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka, alebo

Schéma štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie  v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka

V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, t. j. subjekty, ktoré majú právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia a ktoré prevádzkujú stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými príslušným orgánom ochrany ovzdušia, alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk

 

 

Vláda SR  dnes na svojej 191. schôdzi okrem iných bodov prerokovala a schválila ako bod č.27

16.12.2015

 

Návrh Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

 

SK – AT 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

15.12.2015 - Podľa znenia verejnej výzvy SK-AT 2015 vyhlásenej dňa 20. 03. 2015 agentúra zverejňuje dňa 15. 12. 2015 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/rakusko/slovensko-rakusko-2015?tab=promoted_projects

 

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2015/1.1/03-SORO

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO - Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK, ktorá bola vyhlásená dňa 20. 03. 2015 v rámci OP Výskum a vývoj.

V správe sú zhrnuté základné informácie o výzve, prijatých žiadostiach o NFP, počte schválených a neschválených žiadostí o NFP, ako aj identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu. Bližšie informácie nájdete v samotnej správe.

Správa o vyhodnotení výzvy

 

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/06 - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

14.12.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

 

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02 - Terénna sociálna práca I.

14.12.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že k vyzvaniu OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02 - Terénna sociálna práca I. zmenil a doplnil prílohu č.8 Podmienky oprávnenosti skupín výdavkov. Aktualizované znenie prílohy je dostupné tu.

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

10.12.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie marec 2016 až február 2017. Harmonogram je dostupný tu.Súčasne bol aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 až február 2016, ktorý je dostupný tu.

Aktuálne informácie k Programom pre mládež.

10.12.2015

 

Iuventa zverejnila prezentácie z informačného seminára k aktuálnym výzvam Programov pre mládež, ktoré bližšie špecifikujú tematické priority výziev a sumarizujú podmienky a technické náležitosti predkladaných projektov. Zároveň zverejnila dokument, v ktorom nájdete odpovede na otázky položené počas seminára a prostredníctvom konzultácií.

Jednotlivé dokumenty nájdete TU.

 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

9.12.2015

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ako príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlasuje výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR. Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov.

Oprávnení žiadatelia, ktorými sú subjekty ústrednej správy, verejnoprávne ustanovizne a subjekty územnej samosprávy, môžu od dnešného dňa podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (žiadosti o NFP) pre projekty týkajúce sa realizácie opatrení v oblasti úspor energie vo verejných budovách.

Komplexné projekty môžu zahŕňať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. V rámci obnovy je možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nevyhnutnou podmienkou podpory bude dosiahnutie lepších parametrov, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Obnovená budova preto musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo budova s takmer nulovou potrebou energie. V rámci výzvy bude podporená iba obnova verejných budov (najmä administratívnych budov) mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Od úspešných žiadateľov o NFP sa očakáva najmä:

dosiahnutie minimálne 50 % úspory potreby energie na vykurovanie;

vypracovaný energetický audit verejnej budovy;

zníženie výpočtovej potreby energie (energetickej hospodárnosti budov) nad rámec platných minimálnych požiadaviek;

udržateľnosť po dobu aspoň 5 rokov.

Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 150 mil. EUR. Prvá uzávierka z hľadiska jej priebežného vyhodnocovania je stanovená na 15. január 2016 a následne na 15. marec 2016.

Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: www.siea.sk a lt www.op-kzp.sk.

Kontakt pre ďalšie informácie

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:

tel.: +421/2 58 248 343, e-mail: denisa.rakovska@siea.gov.sk

 

 

 

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2015 v rámci činnosti L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

9.12.2015

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 04. 12. 2015, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. Termín na doplnenie nami požadovaných náležitostí a príloh je do 18. decembra 2015 (dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania doplnenia na poštovú prepravu)

V záujme čo najrýchlejšieho ukončenia procesu schvaľovania žiadostí , si vás dovoľujeme požiadať o vašu súčinnosť a o urýchlené doplnenie, prípadne opravu žiadostí a ich doručenie na Environmentálny fond v písomnej forme, podľa požiadaviek uvedených v jednotlivých listoch.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 18.12.2015) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 5 pracovných dní.

 

 

Oznámenie PPA zo dňa 03.12.2015(Výzva č. 9/PRV/2015)

9.15.2015

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu

č. 9/PRV/2015 pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

 

Aktualizáciou výzvy sa:

 

  -predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 08.03.2016.

  -v bode 2.2.2 „Podmienky oprávnenosti“ bod 4 výzvy sa mení tabuľka rozlíšenia štandardného výstupu potrebného pre naplnenie podnikateľského plánu v závislosti od príslušnej komodity

  -doplnenie 6., 7. a 12 zarážky v bode 2.5.1 Všeobecné kritériá poskytnutia príspevku, ktoré sa týkajú investičných operácií (EIA a obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaním) o informáciu, že sa netýkajú podopatrenia 6.1

  -v bode 2.5.2 „Výberové kritéria“ sa  mení bod 2 na nasledovné znenie: Mladý poľnohospodár je predstaviteľom podniku s výrobným potenciálom od 8 000 € do 50 000 €, meraným hodnotou štandardného výstupu na stanovený počet ha/kusov v zmysle bodu 2.2.2,  tejto výzvy.

  -v bode 2.8.7 sa dopĺňa podmienka pre poskytovanie priamych podpôr nasledovného znenia: Jednotná platba na plochu v zmysle § 7 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z. z 8. apríla 2015 sa poskytuje na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára, je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka, má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničený. Žiadateľ o túto platbu musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., spĺňať pravidlá krížového plnenia podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. ako aj podmienky podľa § 5 a § 6 nariadenie vlády SR č. 342/2015.

  -odstránenie časti textu bodu 2.8.15 za pomlčkou na nasledovné znenie: Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov, požadovaná žiadateľom vo formulári ŽoNFP v deň jej predloženia na PPA je konečná a nie je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať

  -aktualizoval sa formulár ŽoNFP

  -aktualizovala sa Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup

 

Uskutočnili sa informačné dni k výzve na predkladanie projektových zámerov.

04.12.2015

 

Viac ako 600 účastníkov sa zúčastnilo Informačných dní realizovaných v spolupráci oboch národných agentúr programu Erasmus+.

Informačné dni sa konali v troch slovenských mestách - vo Zvolene, Košiciach a Bratislave, kde účastníci mali možnosť získať najaktuálnejšie informácie o výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci všetkých aktivít programu. Ak ste sa informačných dní nemohli zúčastniť, všetky prezentácie budú dostupné na stránke www.erasmusplus.sk .

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/04 - Úspešne na trhu práce

4.12.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

 

Stránka:

1

2

3

[Ďalej >>]

Agentúra je členom: