Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02 - Terénna sociálna práca I.

3.12.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

 

Oznam o výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2016

02.12.2015

 

Európska komisia zverejnila dňa 20. októbra 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci grantového programu Erasmus+.

Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka nasledovných akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1) - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Kľúčová akcia 2 (KA2) - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Kľúčová akcia 3 (KA3) - Podpora reformy politík

Jean Monnet

Šport (centralizované aktivity)

O finančné prostriedky z programu Erasmus+ môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt aktívne pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v Príručke k programu Erasmus+ na tejto internetovej adrese: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sk.htm

Národná stránka programu Erasmus+ je http://www.erasmusplus.sk/

 

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby

2.12.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

 

Dobrodružné objavovanie kultúrneho dedičstva Slovenska začína práve dnes! Objavujte viac ako milión zdigitalizovaných diel prostredníctvom portálu www.slovakiana.sk

30.11.2015

 

Národné osvetové centrum dnes za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča slávnostne predstavilo nový portál kultúrneho dedičstva Slovenska www.slovakiana.sk, ktorý na jednom mieste sprístupňuje širokej verejnosti výsledky digitalizačných projektov rezortu kultúry. Portál Slovakiana vznikol ako súčasť národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a už dnes je na ňom dostupných viac ako milión digitalizovaných kultúrnych objektov.

 

Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR), realizovaný Národným osvetovým centrom, vytvoril centrálny systém rezortu kultúry, ktorý zabezpečuje evidenciu a prezentáciu kultúrneho dedičstva Slovenska. V prepojení s Centrálnym dátovým archívom (CDA) vznikla unikátna platforma pre pamäťové a fondové inštitúcie Slovenska na sprístupňovanie, evidovanie a dlhodobé archivovanie kultúrneho dedičstva Slovenska v digitálnej podobe. Súčasťou tejto platformy je novovybudovaný systém národných registrov (register kultúrnych objektov, register digitálnych objektov, register autorít, register digitalizácie, register autorských práv),  v ktorom sú zaradené všetky digitalizované objekty z digitalizačných projektov jednotlivých pamäťových a fondových inštitúcií (PFI) na základe kritérií nových jednotných metodík pre všetky zapojené subjekty rezortu kultúry a ktorý je nevyhnutný na poskytovanie elektronických služieb. Nepretržitá prevádzka centrálnych registrov a portálu Slovakiana vyžaduje aj modernú a robustnú infraštruktúru, ktorá bola vybudovaná v upravených priestoroch Národného osvetového centra a o ktorú sa stará tím špecialistov.

 

V rámci projektu CAIR sa vytvorilo aj Centrum pre autorské práva so službami určenými širokému spektru inštitúcií z oblasti kultúry. Toto centrum predstavuje odborné zázemie pre právnu ochranu jednotlivých kultúrnych objektov s možnosťou ich ďalšieho použitia a pre sprístupnenie objektov prostredníctvom portálu Slovakiana.

 

Portál Slovakiana sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúry širokej verejnosti. Už dnes je portál naplnený viac ako miliónom kultúrnych objektov v digitalizovanej podobe, čo predstavuje minimálne 30 % zdigitalizovaného obsahu z národných digitalizačných projektov. Slovakiana prináša unikátne elektronické služby a funkcionality pre verejnosť aj všetky PFI. Práve vďaka vybudovanej infraštruktúre ponúka Slovakiana aj rozšírené možnosti, ako napríklad objekty nielen vyhľadávať a prezerať si ich, ale aj sťahovať vo vysokom rozlíšení a následne využívať. Na portáli Slovakiana si návštevník vďaka funkciám personalizácie obsahu môže zo sprístupnených objektov vytvárať vlastné zbierky podľa svojich kritérií, diskutovať o nich s verejnosťou aj odborníkmi, zdieľať obsah, podávať návrhy na aktualizáciu alebo doplnenie obsahu, sledovať a byť informovaný o témach, ktoré ho zaujímajú. Všetky objekty nesú aj informáciu o ich dostupnosti z pohľadu ochrany autorských práv. Vďaka týmto funkcionalitám by sa Slovakiana postupom času mala stať nástrojom využívaným v oblasti e-learningu, ale napríklad aj v oblasti kreatívneho priemyslu. Ukážkou takéhoto využitia sú napríklad virtuálne prehliadky, ktoré už teraz možno na portáli Slovakiana nájsť. Slovakiana sa zároveň stáva národným agregátorom pre celoeurópsky portál kultúrneho dedičstva Europeana.

 

Napĺňanie portálu Slovakiana obsahom a rozvoj jeho funkcionalít je živý proces a bude pod dohľadom kurátorov pokračovať aj po ukončení projektu. Snahou všetkých participujúcich subjektov je, aby sa Slovakiana stala portálom so zaujímavým obsahom pre širokú laickú aj odbornú verejnosť, ale aj zdrojom informácií a platformou na spoluprácu a propagáciu výsledkov práce odborníkov z oblasti kultúry. To všetko v súlade s vytváraním vedomostnej ekonomiky a nových služieb informačnej spoločnosti. Preto projekt v rámci trvalej udržateľnosti vytvára deväť nových vysoko špecializovaných pracovných miest.

 

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúciía obnova ich národnej infraštruktúry“. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Aktuálne informácie o projekte sú prezentované na webovom sídle www.nocka.sk, v sekcii štrukturálne fondy. Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránkach  www.opis.gov.sk a www.informatizacia.sk.

 

 

Realizátorom projektu CAIR je Národné osvetové centrum, celoslovenské odborno-metodické pracovisko pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

 

Národné osvetové centrum je organizátorom najstaršieho a najrozsiahlejšieho celoslovenského folklórneho festivalu Východná, najstaršej prehliadky neprofesionálnych divadiel Scénická žatva, celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, je prevádzkovateľom multikultúrneho centra V-klub v Bratislave a v rámci Slovenského centra vizuálnych umení prevádzkuje aj výstavné priestory Domu umenia / Kunsthalle Bratislava.

 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/01 - Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny (Efektivita II.)

26.11.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

 

Ministerstvo financií oznamuje.

24.11.2015

 

 Ministerstvo financií oznamuje, že v súlade s § 5 ods. 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR, bude prijímať žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 v dňoch od 1. januára do 31. marca 2016. V tomto čase bude sprístupnený elektronický formulár žiadosti a bude zverejnená aj výzva na predkladanie žiadostí na rok 2016.

Žiadosti podané v inom čase ministerstvo nebude môcť vybaviť.

 

Výnos č. 26825/2005-441

 

 

Predbežné termíny Interreg V-A SK-CZ

24.11.2015

 

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ pre programové obdobie 2014-2020 v spolupráci s Národným orgánom stanovil predbežné termíny konania úvodnej konferencie programu a vyhlásenia prvej výzvy v rámci programu.

Predbežný termín konania úvodnej konferencie programu Interreg V-A SK-CZ je 20. január 2016.

Predbežný termín vyhlásenia prvej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je stanovený na koniec februára 2016.

 

Posledný termín na predloženie ŽoP v roku 2015

24.11.2015

 

RO oznamuje prijímateľom, že certifikačný orgán schválil mimoriadny termín na predloženie technickej súhrnnej žiadosti o platbu dňa 7.12.2015, pričom tento termín nahrádza termín 28.11.2015. Preto oznamujeme prijímateľom, že Žiadosti o platbu je možné predkladať v mimoriadnom termíne najneskôr do 4.12.2015. Žiadosti predložené po tomto termíne budú môcť byť preplatené až v roku 2015.

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2

23.11.2015

 

LXIV. výzva 3.1 – Správa o vyhodnotení výzvy č. OPŽP-PO3-15-2 z 28. 07. 2015

http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Sprava-o-vyzve-OPZP-PO3-15-2_pdf.zip

 

Iuventa zverejnila výzvy na granty na rok 2016

19.11.2015

 

 Zverejnili sme výzvy na žiadosti o dotáciu pre rok 2016 v rámci Programov pre mládež - podprogramy SLUŽBY mladým, HLAS mladých a PRIORITY mládežníckej politiky. Uzávierka prijímania žiadostí je 18. decembra 2015.

Ďalšie informácie nájdete TU.

 

 

Indikatívny harmonogram výziev do februára 2017

23.11.2015

 

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 až február 2016 a Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2016 až február 2017 je zverejnený na internetovej stránke MV SR - http://www.minv.sk/?harmonogram-vyziev

 

Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 až február 2016

 

Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2016 až február 2017

 

 

 

 

EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0

15.11.2015

 

Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného programu Životné prostredie – verzia 5.0. Aktuálnu verziu operačného programu spolu s prílohami nájdete v časti „

Dokumenty/Programové dokumenty/OP Životné prostredie a Programový manuál OPŽP/Dokument OPŽP

 

SIEA zavádza systém označovania zariadení podporených v rámci OP KaHR

12.11.2015

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra zavádza od novembra 2015 osobitný systém označovania hnuteľných vecí nadobudnutých prijímateľmi nenávratných finančných príspevkov z európskych fondov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR).

 

Predmetom označovania holografickými samolepkami s jedinečným číslom budú najmä zariadenia, stroje a prístroje, ktoré boli financované z OP KaHR. Špeciálna nesnímateľná vrstva samolepiek zabezpečí trvalé označenie, prostredníctvom ktorého sa bude dať zariadenie ľahko identifikovať.

„Cieľom je zaviesť prehľadnú evidenciu označovania hnuteľných vecí nadobudnutých vďaka nenávratným finančným príspevkom u jednotlivých prijímateľov a uľahčiť priebeh následných kontrol na mieste," uviedol riaditeľ Odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Prioritne sa začne s označovaním zariadení obstaraných v rámci projektov, ktoré sú v záverečnej fáze realizácie. Pracovníci SIEA budú zariadenia označovať osobne počas kontrol na mieste, ktoré súvisia so žiadosťami o platbu. Zariadenia inštalované pred zavedením systému budú označované priebežne v rámci ďalších kontrol na mieste súvisiacich najmä s monitorovaním projektov.

 

 

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore.

12.11.2015

 

http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/

Konferencia-Podpora zdravotníctva z fondov EÚ - skúsenosti Slovenskej republiky a Českej republiky.

12.11.2015

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24. novembra 2015 sa uskutoční výročná konferencia s názvom Podpora zdravotníctva z fondov EÚ - skúsenosti Slovenskej republiky a Českej republiky. Konferencia, nad ktorou prevzal záštitu  minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, sa zameria na prezentáciu dosiahnutých výsledkov a regionálneho prínosu úspešne zrealizovaných projektov  v programovom období 2007 – 2013 a prezentáciu podpory zdravotníctva z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020.

 

Informácie o mieste konania:

Dátum konania: 24. november 2015

Miesto konania: Ministerstvo Zdravotníctva SR, Kongresová sála, Limbová  2, Bratislava

Program konferencie: Program.doc

 

 

 

Pozvánka na 14. ročník súťaže Líderka 2015

4.10.2015

 

Pozvánka na 14. ročník súťaže Líderka 2015 pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej

a župana žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára 15. október 2015 obec Zubrohlava (okres Námestovo) VIPA SK spolu s partnermi Vás pozývajú na konferenciu Ženy do voza aj do koča III. so začiatkom o 11:30 hod. v kultúrnom dome v Zubrohlave a na vyhlásenie výsledkov 14. ročníka

súťaže Vidiecka žena roka – Líderka 2015 o 18:00 hod.

Mária Behanovská predsedníčka OZ  Vidiecky parlament na Slovensku

 

 

 Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Operačný program Informatizácia spoločnosti“.

22.09.2015

 

Úrad vlády SR oznamuje, že v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) a § 7  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení začalo zisťovacie konanie pre zmenu strategického dokumentu „Revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti“. Oznámenie vypracované podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. vrátane strategického dokumentu s vyznačením navrhovanej zmeny je uverejnené na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia . Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Úrad vlády SR, Riadiaci orgán OPIS, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

 

Vyzvanie - Absolventská prax štartuje zamestnanie

21.09.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania pre žiadateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

 

 

Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur

11.09.2015

 

Obyvatelia starších rodinných domov môžu od budúceho roka ušetriť tisíce eur. Umožní im to ďalší bod druhého sociálneho balíčka vlády Roberta Fica, dotácie na zatepľovanie. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

 

„Toto opatrenie zníži náklady ľudí na vykurovanie. Ušetrené peniaze budú môcť použiť na svoju spotrebu a zvýši sa tým kvalita ich života,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Medzi ďalšie pozitíva podľa Palka patrí aj to, že príspevok zvýši záujem o zatepľovanie a podporia sa tak predovšetkým malé a stredné stavebné firmy z regiónov, kde sa zateplenie bude realizovať. „Zamestnanosť v regiónoch sa tak zlepší,“ povedal Palko. Nižšia spotreba energie bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv aj na životné prostredie.

 

Vláda toto opatrenie zavedie s účinnosťou od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu.

 

Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

 

Príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

 

Účel podpory:

Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

 

Kto a na aký rodinný dom môže o príspevok žiadať:

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu.

 

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

1./ bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,

2./ má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,

3./ sa nachádza na území SR,

4./ je výlučne využívaný na bývanie,

5./ a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

 

Ako sa bude žiadať príspevok:

Program podpory zateplenia rodinných domov bude spravovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Program by mal byť spustený (v závislosti od schválenia potrebnej novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2016. Ministerstvo po tomto dátume zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

 

Žiadateľ bude môcť podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte. V takom prípade ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti.

 

Pre podanie žiadosti pred realizáciou zateplenia bude okrem iného potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia a výpis z listu vlastníctva rodinného domu použiteľný na právne úkony.

 

O príspevok bude možné požiadať aj na práce začaté po 31. decembri 2014.

Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu príspevok bude poskytnutý do 90 dní.

Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu bude proces posudzovania žiadosti prebiehať v dvoch etapách. Poskytovanie príspevku bude predlžené o čas realizácie zateplenia, ktorý môže byť najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.

 

Výška príspevku:

Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6 000 eur), najviac v sume:

- 5 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorým sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a

- 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

 

Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy.

 

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500,- eur.

 

Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 6 500,- eur.

 

Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Ako zatepľovať:

Pri príprave a zhotovení zateplenia je potrebné sa riadiť požiadavkami technickej normy „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.“

 

Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov (okná, dvere), strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a nižšia potreby tepla na vykurovanie rodinného domu, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016.

 

Príspevok sa bude poskytovať aj v prípade, že zateplením rodinného domu sa dosiahnu normové hodnoty platné do 1. januára 2016. V tomto prípade bude stanovená nižšia výška príspevku.

 

Na zateplenie stavebných konštrukcií, ktoré nebudú dosahovať normou stanovené hodnoty sa príspevok neposkytuje.

 

Pri všetkých obnovovaných a vymieňaných konštrukciách musí byť tiež splnené hygienické kritérium zodpovedajúce uvedenej technickej norme.

 

Ďalšie predpoklady na získanie príspevku:

Z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu je na získanie príspevku potrebné:

1./ dať spracovať projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia,

2./ na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,

3./ zhotovenie zateplenia rodinného domu (obvodových stien) objednať u zhotoviteľa, ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,

4./ predložiť položkový rozpočet zateplenia rodinného domu,

5./ predložiť licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016),

6./ po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu.

 

Okrem toho je samozrejme potrebné pre získanie príspevku doložiť všetky faktúry alebo iné doklady vrátane dokladov o úhrade oprávnených nákladov, z ktorých sa má príspevok vypočítať. Ministerstvo bude tiež požadovať fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=180176

 

Oznámenie PPA zo dňa 10.09.2015 (Výzva č. 5/PRV/2015)

10.09.2015

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 5/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.

Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.10.2015.

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje.

10.09.2015

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 7. septembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci lt národného projektu „Praxou k zamestnaniu" v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie č. 121 zo dňa 09.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)

06.09.2015

 

Usmernenie PPA k výzve pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, číslo výzvy: 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 - 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vydáva nasledovné usmernenie k pojmu výdavok, ktorý platí len pre výzvu 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 – 2013:

A)    Za pojem výdavok v súvislosti s Kritériom pre posúdenie projektov č. 11 a v súvislosti s bodom Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu sa považuje splnenie minimálne nasledovných dvoch podmienok:

a)    fyzické prevzatie stroja (resp. automobilu) potvrdené v rámci dodacieho listu zo strany dodávateľa aj odberateľa

b)    vystavenie daňového dokladu (vyfaktúrovanie) za nákup stroja (resp. automobilu) zo strany dodávateľa

Uvedené je nutné realizovať a zabezpečiť s termínom do 15.09.2015. PPA uvedené skontroluje v rámci administrácie a kontroly ŽoP.

 

B)    Za pojem výdavok v súvislosti s Kritériom pre posúdenie projektov č. 12 a v súvislosti s bodom Časová oprávnenosť realizácie projektu sa považuje splnenie minimálne nasledovnej podmienky:

a)    Úhrada daňového dokladu z účtu prijímateľa na účet dodávateľa (zrealizovanie prevodu preukázané výpisom z účtu prijímateľa) za dodaný stroj (resp. automobil)

Uvedené je nutné realizovať najneskôr v termíne predloženia ŽoP na PPA uvedenom vo výzve, t.j. do 30.09.2015. PPA môže v prípade schválenia projektu a nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP po 22.09.2015 predĺžiť zvedenú lehotu zverejnením na svojom webovom sídle alebo uvedením v rámci zmluvy o NFP a to najviac do 15.10.2015. PPA uvedené skontroluje v rámci administrácie a kontroly ŽoP.

 

 

 Najnovšie informácie o programoch nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR:

15.08.2015

 

  • Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bude spustená 23.-24. 9. 2015. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdete na:
  • http://danube2014.gov.sk/ Prioritné osi programu: 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre, 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región, 4: Dobre spravovaný dunajský región.
  • Dočasnú platformu pre hľadanie vhodných projektových partnerov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 nájdete tu: http://www.southeast-europe.net/en/projects/partnersearch/danubeprogrammepartnersearchplatform
  • Pozvánka na Kick-off konferenciu Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 dňa 23.-24. 9. 2015 v Budapešti. Registrovať na konferenciu sa môžete na stránke: http://www.dtpevent.eu/ Na konferencii bude spustená prvá výzva programu. Agenda zahŕňa všeobecné informácie o programe a o prvej výzve, panelovú diskusiu a osem workshopov podľa jednotlivých špecifických cieľov. Na konferencii bude možné nájsť budúcich zahraničných partnerov pre Vaše projekty.
  • ÚV pripravuje informačné dni po spustení výzvy: 28. 9. 2015 v Prešove a 2. 10. 2015 v Bratislave. Bližšie informácie ako aj registrácia budú zverejnené v septembri na http://danube2014.gov.sk/
  • Program Interreg Stredná Európa 2014-2020 hľadá externých expertov pre hodnotenie projektov na 1. kvalitatívne hodnotenie, 2. hodnotenie finančnej kapacity, 3. štátnej pomoci. Viac informácií na:
  • http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-call-for-experts-open/
  • V prvom kole prvej výzvy programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 si podalo žiadosť 620 projektov, z toho 40 projektov so slovenským vedúcim žiadateľom. Monitorovací výbor programu na základe kvalitatívneho hodnotenia spoločného sekretariátu v septembri rozhodne, ktoré projekty sa dostanú do druhého kola výzvy. Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-620-applications-for-transnational-funding-received/
  • Chystá sa 4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré sa bude konať 29. a 30. októbra 2015 v meste Ulm. Účasť za SR by mala byť čo najširšia, nakoľko budeme na fóre preberať predsedníctvo stratégie. Účasť na fóre je bezplatná. Registrácia ešte nie je otvorená. Viac informácií na: http://www.danube-region.eu/communication/events/600104-4th-annual-forum-of-the-eusdr/event _detail

 

Pre akékoľvek otázky píšte na danube@vlada.gov.sk

 

Modernizácia miest a obcí pokračuje prostredníctvom IOMO

12.08.2015

 

Ministerstvo financií zaslalo v týchto dňoch vybraným mestám a obciam list, v ktorom ich informuje o Integrovaných obslužných miestach občana (IOMO). Ide o asistovanú službu, vďaka ktorej ľudia vybavia viaceré úradné záležitosti na jednom mieste. Doteraz tieto obslužné miesta fungovali na 300 pobočkách Slovenskej  pošty. Od novembra sa ich sieť rozšíri.

Do budúcna by sa mal počet Integrovaných obslužných miest rozšíriť a mali by pokryť až 85% územia Slovenska. Celkovo by ich malo byť 1500. Aby boli IOMO naozaj každému blízko, bude ich možné nájsť aj na vybraných miestnych, či obvodných úradoch.

„IOMO je asistovaná služba, kedy vyškolený pracovník prostredníctvom počítača môže občanovi vystaviť výpis/odpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, či list vlastníctva k nehnuteľnosti bez regionálneho obmedzenia. A to všetko za niekoľko minút na jednom mieste. Občania tak ušetria nielen čas, ale aj peniaze. Tieto služby budú od novembra na samotných obecných úradoch dokonca lacnejšie ako na katastri, či prokuratúre,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc.

 

Starostovia tých miest a obcí, v ktorých sa budú IOMO zavádzať, sa nemusia obávať zvýšených nákladov, či dokonca výdavkov z rozpočtu. Matričné úrady, kde sa bude služba poskytovať, dostanú zdarma IT vybavenie, informačný systém a reklamné materiály na  označenie miesta. Rovnako bezplatné bude aj zaškolenie pracovníkov na systém IOMO, to znamená, že nie je potrebné na toto pracovné miesto prijímať nového pracovníka.

Jediné náklady, ktoré obci vzniknú budú náklady na certifikát pracoviska do systému a certifikát prístupu pre pracovníka do informačného systému IOM. Tu hovoríme o nákladoch 3,5 eura mesačne pri jednom pracovníkovi – čo je ročne suma 42 eur.

Tu však treba povedať, že peniaze sa im vrátia z príjmov z poskytnutých služieb. Napríklad iba vydanie jedného výpisu/odpisu z registra trestov bude stáť 3,90 eur z čoho je časť asistovaného poplatku pre prevádzkovateľa 1,90 eur. To znamená, že už pri predaji dvoch výpisov je základná mesačná investícia na jedného pracovníka vrátená.

 

 

SIEA žiada prijímateľov z OP KAHR o súčinnosť pri audite projektov v realizácii.

10.08.2015

 

SIEA žiada prijímateľov realizujúcich projekty v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast o maximálnu súčinnosť pri prebiehajúcom audite, ktorý súvisí s blížiacim sa koncom obdobia oprávnenosti 31.12. 2015.

Zamestnanci Sekcie Štrukturálnych fondov EÚ SIEA v priebehu mesiaca august intenzívne komunikujú s prijímateľmi, ktorých projekty sú ešte v realizácii. Cieľom je urýchliť kľúčové procesy ovplyvňujúce úspešné ukončenie projektov čerpajúcich prostriedky EÚ.

SIEA v tejto súvislosti upozorňuje prijímateľov, že pre úspešné ukončenie programového obdobia 2007 – 2013 je mimoriadne dôležité, aby si splnili svoje záväzky a riadne ukončili fyzickú a finančnú realizáciu projektov financovaných z fondov EÚ.

 

 

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur.

06.08.2015

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

 

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 30 000 000 EUR a spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy.

 

Usmernením dochádza k zmenám v nasledujúcich dokumentoch:

- Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;

 

Usmernenie č. 3 Vám v PDF formáte zasielame v prílohe e-mailu.

 

Bližšie informácie k výzve sú verejnosti dostupné na stránke:

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

 

 

Stránka:

1

2

3

Agentúra je členom: