Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Stratégia Európa 2020_ aktuality

04.08.2015

 

Júl 2015  Časť I integrovaných hlavných smerov hospodárskych politík stratégie Európa 2020 – zmena

Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie upravuje časť pôvodných integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 z roku 2010.

Odporúčanie definuje štyri usmernenia pre hospodárske politiky (v  roku 2010 ich bolo šesť), ktorými odráža prístup „novej“ Európskej komisie v kontexte meniacich sa podmienok pre zabezpečovanie rastu a zamestnanosti.

 

Júl 2015 Európsky portál investičných projektov

 

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1214 z 22. júla 2015 sa vytvára Európsky portál investičných projektov a stanovujú sa jeho technické špecifikácie.

http://www.eu2020.gov.sk/

 

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Národný projekt DCOM - Elektronické služby samosprávy

04.08.2015

 

Praktickú video ukážku Informačného systému DCOM, vďaka ktorému obce a mestá zapojené do projektu DCOM dokážu pre občanov poskytovať elektronické služby vyplývajúce z originálnych kompetencií samosprávy nájdete na adrese:

http://www.opis.gov.sk/C

 

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

02.08.2015

 

 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z..

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 (pdf, 422.13 Kb, 261x)

 

Príloha č. 1. (pdf, 366.06 Kb, 150x)

 

 

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1

30.07.2015

 

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 môže riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Bližšie informácie sú zverejnené v časti Výzvy – Aktuálne výzvy.

 

Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

29.07.2015

 

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo vnútra SR

 

Termín uzávierky: 45 dní od vyhlásenia výzvy (výzva bola vyhlásená dňa 27.7.2015)

 

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 500 000 €.

 

Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 

3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, napríklad nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 

4. eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 

Upozornenie:

·         Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015.

·         Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·         Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·         Žiadosti v inej ako v hrebeňovej alebo pevnej väzbe nebudú akceptované.

·        Všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·         Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·         Pri zaslaní poštou je na obálke potrebné viditeľne označiť: „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre rok 2015“.

·         Adresou na predkladanie žiadosti je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osoba. Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://goo.gl/TuouuX

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015

29.07.2015

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje.

27.07.2015

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.

Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na podporu:

a) mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných  škôl a stredných škôl,

b) na vytvorenie a distribúciu hudobných učebných pomôcok pre materské školy,

c) na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

    Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 9 výzvy písomne (vrátane príloh) na formulári s názvom „Žiadosť" s označením na obálke:

A)     „Obnova výchovy a vzdelávania - A"

B)    „Obnova výchovy a vzdelávania - B"

C)    „Obnova výchovy a vzdelávania - C"

Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve.

 

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

sekcia regionálneho školstva

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 21. augusta 2015 do 24.00 h.

 

 

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 18 mil. eur.

15.07.2015

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 14. júla 2015 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy z pôvodných 5 000 000 EUR na 18 000 000 EUR a zmena telefónneho čísla pre individuálne otázky žiadateľov.

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na:

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

 

 

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia.

10.07.2015

 

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle lt www.op-kzp.sk.

 

Ministerstvo životného prostredia SR chce prostredníctvom tejto výzvy využiť prostriedky z fondov EÚ na podporu plnenia záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prechodných období pre vykonávanie európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, stanovených v Zmluve o pristúpení k EÚ.

 

V samotnej výzve záujemcovia nájdu presne stanovené požiadavky na oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia finančného príspevku. Súčasťou výzvy je aj zoznam aglomerácií oprávnených na podporu. V rámci výzvy je možné využiť celkovo 300 mil. eur zo zdrojov EÚ, ku ktorým je ešte pričlenená príslušná výška spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Projekty budú podporené spolufinancovaním z Kohézneho fondu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 50 mil. eur. Minimálnu výšku príspevku výzva nestanovuje.

 

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Ukončenie výzvy nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo – čo sa nepredpokladá – z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

V prípade potreby doplňujúcich informácií ohľadom tejto výzvy je možné obrátiť sa na riadiaci orgán aj prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

 

 

Interreg V-A SK-CZ schválený Európskou komisiou

06.07.2015

 

Dňa 11.6.2015 bol program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vykonávacím rozhodnutím EK schválený.

Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016.

02.07.2015

 

Formuláre tlačív žiadostí vo formáte PDF sú zverejnené na stránke:

http://envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

 

Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE.

24.06.2015

 

Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období 2014-2020. Prvá verejná výzva je pre projektových partnerov otvorená od 22. júna a bude ukončená 31. júla 2015.

Slovenskí žiadatelia môžu nájsť aplikačný balík dokumentov na predloženie projektového zámeru na www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.

Od 22. júna 2015 je k dispozícii aj on-line aplikačný systém www.iolf.eu .

Žiadatelia majú tiež do 3. júla ešte možnosť požiadať Spoločný technický sekretariát programu INTERREG EUROPE o spätnú väzbu ohľadom projektového zámeru. Po tomto dátume bude sekretariát poskytovať len telefonickú podporu súvisiacu s on-line procesom predkladania projektových žiadosti.

 

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

23.06.2015

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016). Harmonogram je dostupný tu.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 17. júna 2015 Usmernenie č. 1

23.06.2015

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 17. júna 2015 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 22VS – 1501 (ďalej len „výzva");

2) zabezpečiť ďalšie úpravy – najmä gramatické, štylistické, terminologické a formálne úpravy, ktoré nemenia stanovené podmienky

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí KaHR-22VS-1501

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 22VS – 1501;

- Príloha č. 13a ŽoNFP – Krycí list svetelnotechnickej štúdie;

 

Kompletné informácie k výzve sú zverejnené na stránek MH SR:

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

 

 

Dobrý deň,

v novom čísle Modernej samosprávy, ktorú si môžete stiahnuť TU, vás opäť čaká mnoho zaujímavých aj praktických informácií:

12.06.2015

 

Téma: Moderné transakčné a informačné e-služby

DATALAN Digitálne mesto: Ján Vaculčiak, DATALAN

Aktuálne: Chránené oznamovanie

DCOM: Obce a mestá si v rámci projektu DCOM môžu vytvoriť webovú stránku

Na slovíčko: Ing. Miroslav Škvarek, MPH, Mesto Svit

Z praxe: Podpoľanie bude čoskoro využívať mobilnú aplikáciu na komunikáciu s občanmi

 

Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015

10.06.2015

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2015, ktorú nájdete v časti

”Výzvy / Harmonogram výziev“.

 

Štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne.

9.6.2015

 

08.06.2015 - SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

http://www.sppolocne.sk/

 

 

 

Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO

8.6.2015

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že dňa 19.5.2015 bola vydaná Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, na základe ktorej sa zavádza možnosť udeľovania ex – ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, vo fáze pred podpisom zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.

Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania je zverejnená na webovom sídle www.nsrr.sk v sekcii „Základné dokumenty" a „Metodické pokyny CKO a Výklady CKO".

Na stránke MHSR sa nachádza: http://www.economy.gov.sk/op-kahr---aktualne-informacie-a-upozornenia/140008s

 

Projekt Zelená domácnostiam sa stal súčasťou sociálnych opatrení vlády.

2.6.2015

 

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". V tomto pilotnom projekte, ktorý je aj súčasťou sociálnych opatrení vlády, bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €.

Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov. Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Podporované budú malé zariadenia na výrobu elektriny zo slnka a vetra s výkonom do 10 kW a zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome, a to tepelné čerpadlá, kotle na biomasu a solárne kolektory. Príspevky vo forme poukážok si budú môcť domácnosti uplatniť pri dodávke a inštalácii. Domácnosť tak nemusí zaplatiť celú sumu a čakať dlhé obdobie na vrátenie peňazí. Po kontrole dodržania podmienok SIEA poukážku preplatí priamo dodávateľskej a inštalačnej spoločnosti. Podporný mechanizmus umožní kúpiť moderné energeticky efektívne zariadenia aj domácnostiam, ktoré by inak na túto investíciu nemali dostatok prostriedkov.

Zo 45 miliónov v pilotnom projekte budú môcť rodinné a bytové domy v oblastiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja využiť 42 343 576 €. Ak dopyt po príspevkoch prevýši prostriedky vyčlenené pre pilotný projekt, spustí sa mechanizmus na čerpanie zvyšných alokovaných finančných prostriedkov. SIEA sa podarilo nájsť spôsob aj na uplatnenie podpory v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde bude v pilotnom projekte k dispozícii 2,6 milióna €. Tým sa však možnosti na podporu inštalácií v tejto oblasti vyčerpajú.

Výška podpory bude závisieť od výkonu inštalovaného zariadenia. Predpokladá sa, že vďaka pilotnému projektu Zelená domácnostiam bude podporených viac ako 14 000 inštalácií. V období rokov 2009 až 2011 bolo aj vďaka štátnej podpore na solárne kolektory a kotly na biomasu v hodnote 6,6 milióna € nainštalovaných viac ako 6 800 zariadení v rodinných a bytových domoch. Na rozdiel od predchádzajúceho podporného mechanizmu nebudú v novom projekte domácnosti predkladať faktúry iba za samotné zariadenie, ale zohľadňovať sa budú náklady za celý inštalovaný systém. Oprávnenou súčasťou malého zariadenia sú napríklad aj inteligentné systémy riadenia výroby a spotreby energie a zariadenia na akumuláciu vyrobenej elektriny alebo tepla.

Zámer pilotného projektu je už schválený. SIEA momentálne pripravuje detaily projektu a elektronický systém, ktorý umožní domácnostiam bez zbytočnej administratívy získať poukážky prostredníctvom internetovej stránky www.zelenadomacnostiam.sk. Pokiaľ bude samotný systém pripravený na uvedenie do prevádzky, budú na uvedenej adrese zverejňované postupne všetky dostupné informácie o pilotnom projekte.

 

 

Na stránke PPA bola zverejnená.

1.6.2015

 

Výzva č. 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora.

 

Tu je link:

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6677

 

 

 

 

Prvá aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP KŽP Oznam, PO 2014-2020

30.05.2015

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle prvú aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na obdobie marec 2015 – február 2016, ktorú nájdete v časti výzvy/harmonogram výziev. Bližšie informácie k prvej aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev a odporúčaniam súvisiacim s prípravou projektov spolufinancovaných z OP KŽP sú uvedené v dokumente lt „Informácia k aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016“

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu.

29.5.2015

 

Vláda SR schválila na včerajšej schôdzi návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území, profesionalita a efektívnejšie rozhodovanie. Tieto výhody, ktoré nový zákon prinesie, pocítia všetci obyvatelia Slovenska. Či už pri riešení vlastného bývania alebo aj kvalitnejšieho prostredia, v ktorom žijú.

„Nie je veľa zákonov, ktoré by sa tak bytostne dotýkali každého z nás ako práve stavebný zákon. Som veľmi rád, že po veľmi dlhej, kvalitnej a odbornej príprave dnes verejnosti predstavujeme nový stavebný zákon. Ten prinesie poriadok do územia, zvýši efektivitu procesov a zabezpečí profesionalitu všetkých zúčastnených,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

Takmer štyridsať rokov starý stavebný zákon už nespĺňal nároky, ktoré na neho súčasná doba kladie. Preto ministerstvo spolu s odborníkmi z praxe, ale aj so širokou verejnosťou dlhodobo pracovalo na príprave úplne novej normy.

Medzi najväčšie novinky nového stavebného zákona patrí povinné vypracovanie územných plánov pre všetky obce. Tie spolu so zastavovacími plánmi urýchlia a zjednodušia povoľovacie procesy. Zároveň sa zintenzívni boj proti čiernym stavbám. Nový stavebný zákon neumožní legalizovať čierne stavby a na tie už dnes stojace bude jasne stanovená lehota, dokedy bude možnosť dať ich do súladu so zákonom. Na všetko bude dozerať posilnená Slovenská stavebná inšpekcia.

Nový stavebný zákon zároveň mení štruktúru stavebných úradov a zvyšuje nároky na ľudí, ktorí na nich budú pracovať. Výsledkom bude kvalitnejší servis, ktorý ľuďom stavebné úrady budú poskytovať. Zefektívňujú sa aj jednotlivé procesy v konaní na stavebných úradoch. Niektoré z nich sa zlučujú, pri jednoduchých stavbách sa dve konania zlučujú do jedného, čo ľudom ušetrí až tri mesiace času.Niektoré z nich sa zlučujú, pri jednoduchých stavbách, napríklad rodinných domov do 300 metrov štvorcových, sa dve konania zlučujú do jedného, čo ľudom ušetrí až tri mesiace času.

Prezentáciu nájdete TU

 

 

Informačné semináre k vyhlásenej výzve na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce.

28.5.2015

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 27.05.2015 do 05.06.2015 v rámci siedmych miest pokrývajúcich západné, stredné a východné regióny Slovenskej republiky.

Cieľom informačných seminárov je prostredníctvom prezentácií, názorných príkladov a odbornej diskusie ukázať starostom/primátorom ako správne pripraviť žiadosti o NFP a vyvarovať sa nedostatkom, ktoré by mohli spôsobiť neschválenie žiadosti, alebo komplikácie pri realizácii projektu.

Vstup je bezplatný, počet miest je limitovaný, preto je vhodné nahlásiť Vašu účasť na príslušnom seminári na e-mailovú adresu marencik@mhsr.sk. Po nahlásení účasti obdržíte akceptáciu Vašej účasti.

 

Navýšenie prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01

12.5.2015

 

Z dôvodu uvoľnených finančných prostriedkov na opatrení 2.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán rozhodlo o navýšení  prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01. Pôvodná alokácia 9 427 121,64 EUR sa navyšuje na 10 204 545,25 EUR. Ostatné podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Zmena platí od 07. mája 2015.

Informácia o navýšení prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01 je taktiež uvedená v sekcii "Výzvy", podsekcii "Výzvy OPZ".

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 30. 04. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb.

8.5.2015

 

 

Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť obec alebo územný celok. Oprávnené účely dotácie sú ustanovené § 2 písm. e) zákona č. 71/2013 Z. z.

 

Pre výzvu na predloženie projektov na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb je v roku 2015 k dispozícii 6 000 000 EUR. V rámci tejto sumy je najnižšia možná výška dotácie 2 000 000 EUR a najvyššia výška dotácie 15 % z celkovej hodnoty investície investora.

Žiadosti možno predkladať Ministerstvu hospodárstva SR do 30. mája  2015.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb sú dostupné na:

http://www.mhsr.sk/11487-menu/145313s

 

 

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 3.9

4.5.2015

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.9 platnú od

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

aktualizácie postavenia, štruktúry a delegovaných činností súvisiacich s implementáciou projektov Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SAŽP) pre OP ŽP a s tým súvisiacich zmien v procesoch implementácie projektov s platnosťou od 1. mája 2015.

Viac podrobností nájdete na linke http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.

 

Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách.

2.6.2015

 

Aj v nasledujúcom období budú mať obce a mestá možnosť využiť podporné mechanizmy na zníženie spotreby energie. O možnostiach financovania energeticky úsporných opatrení, ale aj nových požiadavkách a trendoch pri obnove budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia sa bude hovoriť na konferencii „Úspory energie v obciach a mestách“, ktorá sa uskutoční 25. a 26. 5. 2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

 

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Účastníci konferencie získajú prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku budov a verejného osvetlenia. Prednášky sú venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovoriť sa bude o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor. Pripravené sú aj viaceré užitočné a inšpiratívne príklady z praxe.

Témy jednotlivých prednášok boli vybrané aj s ohľadom na blížiace sa termíny vyhlásenia pripravovaných výziev na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a tiež pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

Konferencia je určená predovšetkým zástupcom miestnej samosprávy a  štátnej správy, vrátane pracovníkov stavebných úradov. V prípade, že zostanú voľné kapacity, konferencie sa môžu zúčastniť aj ďalší záujemcovia spomedzi energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb či odborne spôsobilé osoby v oblasti certifikácie budov.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a s Úniou miest Slovenska. Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Podmienky účasti:

• Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára.

• Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 20. 5. 2015.

• Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.

• Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.

• Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby (občerstvenie a ubytovanie) využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, môžu vám byť vzniknuté náklady prefakturované.

• Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Hotel Holiday Inn v Žiline

Prezencia účastníkov: 25. mája 2015, 9.00 - 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Súvisiace

Online prihláška na konferenciu

Na stiahnutie:

Zatepľovanie a výmena okien v administratívnych budovách

 

Včera uverejnil Environmentálny fond dolu uvedenú informáciu.

17.4.2015

 

link http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html.

 

Podpora formou dotácie, Vážení žiadatelia,

v prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho fondu:

 

- telefonicky na číslach: 0906 31 1901, 0906 31 1911

- e-mailom na adrese: dotacie@envirofond.sk

- listom na adrese:

 

Environmentálny fond,

P.O. Box 16

Martinská 49

820 15 Bratislava 215

Otázku je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o dotáciu 2015 na činnosť C4". Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom  je 17.07.2015, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.

 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 75/2015 Z. z.. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

15.4.2015

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 75/2015 Z. z. (pdf, 1.03 Mb, 365x)

 

Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na rok 2015.

12.3.2015

 

Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na kalendárny rok 2015 sa bude priebežne aktualizovaný zverejňovať na stránke www.swiss-contribution.sk v časti aktuality.

 

Nový formulár Žiadosti o zálohu pre individuálny projekt.

12.3.2015

 

Odo dňa 10. marca 2015 je v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce platný

nový formulár Žiadosti o zálohu pre individuálny projekt.

Nový formulár je rovnako zverejnený stránke www.swiss-contribution.sk v časti „Dokumenty".

 

Europsky vidiecky parlament

10.3.2015

 

Kampaň k Európskemu vidieckemu parlamentu 2015 bude prebiehať vo viac ako 30 krajinách Európy. Cieľom Európskeho vidieckeho parlamentu 2015 je posilniť hlas vidieckych komunít v Európe a tiež zabezpečiť, že záujmy a udržateľnosť týchto komunít sú zastúpené v národných a európskych politikách a tiež propagovať sebestačnosť vidieka, vzájomné porozumenie, solidaritu, výmenu príkladov dobrej praxe a spolupráce medzi vidieckymi komunitami v rámci Európy.

Cieľom kampane na Slovensku bude zozbierať práve Vaše názory, názory ľudí, ktorí žijú a pracujú na vidieku. Výstupy z konzultácií budú spracované a posunuté na európsku úroveň prostredníctvom národnej delegácie zo Slovenska, počas podujatia Európskeho vidieckeho parlamentu, ktorý sa bude konať na jeseň 2015.

Aktivity:

Dotazník

Workshopy ako spôsob konzultácií

Príprava záverečnej správy z konzultácií

Účasť na Európskom vidieckom parlamente 2015- November

 

Možné druhy spolupráce:

Finančná spoluúčasť na cestovné náklady pre účastníkov EVP 2015

Vytvorenie priestoru k prezentácií a zberu názorov od účastníkov na konferenciách, seminároch

Vytvorenie priestoru pre prezentáciu a diskusiu k témam EVP 2015:

mladí ľudia a ich zamestnateľnosť

mladí ľudia a aktivity pre nich na vidieku

sociálna inklúziažien a dievčat- participácia na živote vidieka

vidiecka ekonomika a podnikanie

služby poskytované na vidieku

 

VIPA SK kontakty:  Kapitulská č. 13, 974 01 Banská Bystrica

Mária Behanovská    0915 446 538

Katarína Hradská  hradska.katarina@gmail.com 0944 125 588

 

 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ PROGRAMU POĽSKO-SLOVENSKO KOMISÁRKOU EÚ PRE REGIONÁLNU POLITIKU

7.3.2015

 

 26. februára t. r. sa vo Varšave uskutočnila slávnosť, počas ktorej premiérka Ewa Kopacz v spoločnosti poľskej ministerky infraštruktúry a rozvoja Márie Wasiak, komisárov EÚ a maršalov vojvodstiev symbolicky inaugurovala využitie ďalšej finančnej pomoci Európskych fondov.

V perspektíve 2014-2020 sa v programoch Európskej územnej spolupráce bude okrem 6 národných programov a 16 regionálnych programov Poľsko zúčastňovať aj na - 7 cezhraničných (Južné Baltsko, Poľsko - Sasko, Poľsko-Slovensko, Česko - Poľsko, Brandenbursko - Poľsko, Meklenbursko - Predné Pomoransko - Brandenbursko - Poľsko, Litva - Poľsko), 2 transnárodných (Stredná Európa, Región Baltského mora) ako aj na medziregionálnom programe (Interreg Europa).

Prvý program cezhraničnej spolupráce, ktorý bol prijatý Európskou úniou, je program Poľsko-Slovensko. Komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu odovzdala na slávnosti Marcelovi Niezgode, námestníkovi ministra infraštruktúry a rozvoja, zodpovednému za riadenie programu EÚS v ministerstve, rozhodnutie o schválení programu Európskou úniou.

Aby bolo možné, čo najrýchlejšie vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí, riadiaci orgán programu Poľsko-Slovensko (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja) spolu so slovenským partnerom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) a zvyšnými subjektmi zapojenými do prípravy programu, pokračuje v prácach nad zvyšnými dokumentmi.

 

Pozvánka na seminár, ktorého cieľom bude predstavenie Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 so zameraním na prípravu implementácie prístupu LEADER v novom programovom období.

7.3.2015

 

Seminár sa uskutoční 17. marca 2015,  v čase od 09,30 – 12,00 hod. v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

 

Účasť na seminári je bezplatná. Vzhľadom na potrebné priestorové a organizačné zabezpečenie Vás žiadam o potvrdenie účasti, príp. nahlásenie počtu účastníkov  z formujúcich sa  verejno – súkromných partnerstiev najneskôr

do 13. marca 2015 na adresu:  katarina.bace@zilinskazupa.sk  (tel. 041/5032 345).

 

Dnes bol oficiálne schválený Program rozvoja vidieka pre Slovensko.

13.2.2015

 

V rámci tohto Programu má Slovensko k dispozícii 2,1 miliárd EUR na sedemročné obdobie.

 

„Nový program rozvoja vidieka dáva Slovensku ďalšiu príležitosť pozdvihnúť naše poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti. Slovenský vidiek a farmári už dlhodobo dostávajú značnú podporu z európskeho rozpočtu. Z Programu rozvoja vidieka sa od roku 2007 financovala modernizácia viac ako 1 500 poľnohospodárskych podnikov a budovanie infraštruktúry  vo viac ako tisícke obcí. Program podporuje aj znevýhodnené oblasti,  ekologické či tradičné výrobky a obnovu lesov.

 

Na roky 2014-2020 má Slovensko viac ako 3 miliardy eur na priame platby farmárom a viac ako 1,5 miliardy eur na rozvoj vidieka. Na toto obdobie sa podpora pre väčšinu európskych krajín znížila, no pre Slovensko stúpla približne o 700 miliónov eur. V súčasnosti sú európske dotácie pre Slovensko na úrovni európskeho priemeru. Európske prostriedky ponúkajú ďalšiu šancu posilniť slovenské poľnohospodárstvo, pritiahnuť doň mladých ľudí, podporiť kvalitné lokálne potraviny, oživiť spracovateľský sektor a mať tak životaschopný vidiek." uviedol k schválenému programu Rozvoja vidieka vedúci Zastúpenie EK na Slovensku Dušan Chrenek.

 

 

Zoznam opravnených subjektov pre vykonavanie pracovnej zdravotnej sluzby.

13.2.2015

 

Zoznam PDF

 

Prehľad grantových výziev k 10.02.2015

13.2.2015

 

PDF

Projekty OPIS sa dostávajú do finálnej fázy.

13.2.2015

 

Projekty z Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa postupne aplikujú do praxe. V súčasnej dobe je ukončený projekt Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR a ďalšie projekty budú v krátkom čase ukončené. Oznámenie o plánovanom ukončení projektu eviduje Ministerstvo financií SR k týmto projektom:

Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka

Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

Elektronické služby Štatistického úradu SR

Elektronické služby verejného obstarávania

Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)

Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla

Dátové centrum pre eGovernment

V súčasnosti pri týchto projektoch prebieha proces ukončovania, vrátane kontroly a testovania služieb.

 

V rámci národného projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka bol spustený dňa 15.12.2014 do prevádzky novovybudovaný portál, ako jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu. Portál umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom.

 

Ďalším projektom, pri ktorom sa očakáva jeho skoré ukončenie, je Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok. Prevádzku informačného systému zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Prínosom je zjednodušené vybavenie agendy súvisiacej so správnymi poplatkami pre občanov a podnikateľov. Prínosy z tohto projektu v spolupráci s prínosmi projektu E-kolok sú využiteľné už dnes na pracoviskách ministerstva vnútra, a to okresných dopravných inšpektorátoch a oddeleniach dokladov. Postupne budú využiteľné prínosy aj na najväčších katastrálnych úradoch a súdoch.

 

Okrem spomenutých projektov budú v najbližších týždňoch ukončené projekty: Elektronické služby Štatistického úradu SR, Elektronické služby verejného obstarávania, Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX), Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla, či Dátové centrum pre eGovernment.

 

V prvej polovici roka 2015 sa očakáva ukončenie ďalších významných projektov, ako napr. Ústredný portál verejnej správy, Elektronické služby centrálnej ohlasovne a Elektronické služby národnej evidencie vozidiel.

 

Poslaním všetkých zavádzaných služieb je priblížiť a zjednodušiť kontakt občanov s úradmi verejnej správy a zároveň znižovať náročnú administratívu.

 

 

Prvé výsledky prieskumu - pre viac ako polovicu Slovákov sú eurofondy prospešné.

13.2.2015

 

Úrad vlády Slovenskej republiky realizoval Prieskum úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku na konci programového obdobia 2007 – 2013. Cieľovými skupinami prieskumu boli verejnosť, komerčný sektor a mimovládne organizácie.

Podobný prieskum sa realizoval aj v rokoch 2008 a 2011 a tak sa naskytuje možnosť porovnať ich výsledky. V segmente verejnosť pozostávala  výberová vzorka  z 500 respondentov vo veku 15 až 79 rokov. Na prieskume sa zúčastnilo 54% žien, 46% tvorili muži.

Oproti údajom v roku 2011 výrazne vzrástol podiel respondentov, ktorí síce vedia, že Európska únia poskytuje finančné prostriedky na rozvoj, ale nevedia o tom nič bližšie.  Výrazne vzrástlo najmä povedomie o štrukturálnych fondoch EÚ. Ďalším výrazným pozitívom  je skutočnosť, že viac ako polovica respondentov považuje činnosť fondov za skôr prospešnú, čo predstavuje nárast oproti minulým rokom o  3 až 4 percentuálne body.

Až 83% opýtaných Slovákov má pocit, že Európska únia pomáha Slovensku, čo je oproti roku 2011 mierny nárast. Takmer polovica účastníkov prieskumu považuje úroveň informácií o novom programovom období za veľmi a skôr dobrú.

Z respondentov, ktorí poznajú informačný portál o štrukturálnych fondoch EÚ na Slovensku: www.nsrr.sk, ho 11% navštevuje pravidelne – je to  nárast oproti roku 2011 o 8 percentuálnych bodov a 81% z tých, ktorí portál aspoň raz navštívili, ho považuje za skôr prehľadný. Tretina Slovákov sa cíti byť dobre informovaná o operačných programoch (o cieľoch a spôsobe rozdelenia finančných prostriedkov z EÚ určených pre Slovensko) a polovica opýtaných považuje informácie o operačných programoch za zrozumiteľné.

Z hľadiska konkrétnych fondov (resp. ich názvov), najvyššiu znalosť vykazuje Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (84 %).  Druhým v poradí je Európsky fond regionálneho rozvoja (74 %).

Z pohľadu konkrétnych financovaných oblastí má najviac ľudí povedomie o možnosti financovania rozvoja obcí a regiónov (83 %), budovanie ciest a diaľnic (80 %) a vzdelávania (77%). Podiel ľudí, ktorí nepoznajú Národný strategický referenčný rámec SR sa oproti údajom z prieskumu z roku 2011 znížil o 8 percentuálnych bodov (z 92% na 84%). Avšak len jedno percento populácie vie presne určiť, čo tento pojem znamená.

Operačné programy NSRR SR (vo všeobecnosti) pozná iba 8% ľudí. Z nich preukázali najvyššiu znalosť o  OP Doprava a OP Vzdelávanie.

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom odboru informovanosti a publicity realizoval tento marketingový prieskum trhu za účelom zlepšenia kvality programovania a implementácie fondov EÚ na Slovensku, ako aj  pri príprave nového Komunikačného plánu na programové obdobie 2014-2020 a lepšieho zacielenia komunikácie s verejnosťou.

 

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Tribečským   múzeom  v Topoľčanoch.

9.2.2015

 

vyhlasuje 5. ročník  celoslovenskej prehliadky výrobcov  kraslíc, ktorá sa bude konať v dňoch od  3. marca 2015 do 2. apríla  2015

v Tribečskom  múzeu  v Topoľčanoch

 

V a n d r o v a l o      v a j c e ...

 

Informácia o dotáciách z Ministerstva financií SR v roku 2015.

4.2.2015

 

Na stránke Ministerstva financií SR boli zverejnené dve výzvy na dotácie podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR z príjmov z odvodu na rok 2015.

Novinka v roku 2015 – Ministerstvo žiada, aby uchádzači o dotáciu vypĺňali tlačivo žiadosti v elektronickej forme na webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk/ziadost-o-dotaciu a takto vyplnené tlačivo poslali poštou na adresu ministerstva. Elektronické tlačivo žiadosti je účinnou pomôckou pre správne vyplnenie žiadosti v súlade s Výnosom.

§ 1 Dotácia z príjmov z odvodu (v zmysle Výnosu MF SR a zákona o hazardných hrách):

Dotáciu z príjmov z odvodu podľa § 1 výnosu možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

§ 2 Dotácia na individuálne potreby obcí (v zmysle Výnosu MF SR):

Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na

a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,

b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,

c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.

Dotácie podľa § 1 a 2 nemožno poskytnúť:

a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

d) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,

e) žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v troch predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

f) žiadateľovi, ktorý poruší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.

 

Podrobnejšie informácie k výzvam:

§  Celková suma vyčlenená na dotácie podľa § 1 predstavuje na rok 2015 sumu 580 800 €.

§  Celková suma vyčlenená na dotácie podľa § 2 predstavuje na rok 2015 sumu 2 700 000 €.

§  Minimálna výška dotácie prestavuje sumu 1 000 € a maximálna výška dotácie pre obec je 13 500 € (min. a max. suma platí pre obidve výzvy).

§  Dotácie podľa § 1 a 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na spolufinancovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov.

§  Obec, ak žiada dotáciu podľa § 2 výnosu, prikladá k vyplnenej žiadosti iba jej stručné zdôvodnenie, ktoré stačí uviesť v sprievodnom liste k žiadosti.

§  Subjekty žiadajúce podľa § 1 výnosu (občianske združenia, cirkevné organizácie a pod.), musia predložiť všetky prílohy, ktoré vyžaduje § 5 ods. 2 výnosu vrátane čestného vyhlásenia alebo potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.

§  Ak obec podá viac žiadostí, ministerstvo bude posudzovať tú žiadosť, ktorá je podľa názoru ministerstva najreálnejšia na realizáciu a najmenej náročná na prostriedky štátneho rozpočtu.

Kompletnú žiadosť pošlite na adresu:

Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

V adrese nie je potrebné uvádzať žiadne meno ani názov organizačného útvaru ministerstva. V súlade s § 5 ods. 3 výnosu sa žiadosti prijímajú do 31. marca bežného roka.

Žiadosť podpisuje výlučne štatutárny zástupca žiadateľa – primátor, starosta, konateľ, predseda a podobne, ktorý preberá zodpovednosť za použitie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na účel, na ktorý boli poskytnuté. Účelnosť a efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov sa preveruje oprávnenými kontrolnými orgánmi.

Odporúčame, aby žiadateľ v žiadosti uviedol všetky typy spojení (telefón, fax, e-mail a pod.), na ktorých je možné ho zastihnúť v prípade nutnosti doplnenia žiadosti alebo opravy jej formálnej stránky.

Všetky dôležité informácie a dokumenty nájdete na stránke:

https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10061

 

 

Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl

27.1.2015

 

Štefan Repko,

Krajská rozvojová agentúra B.Bystrica

0907878814

Ing. Ján Plesník, Slovenská živnostenská komora, sekcia OS a projektovú podporu

 

https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-rozsirenie-kapacit-materskych-skol-formou-pristavby-vystavby-a-rekonstrukcie-priestorov-pre-potreby-materskych-skol-a-vybudovanie-zariaden i-skolskeho-stravovania-pri-tychto-materskych-skola/

 

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôla zariadení školského stravovania pri týchto materských školách.

    Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Celkovo je na tento účel vyčlenených 9 500 000 €, z toho 9 000 000 € na kapitálové výdavky a 500 000 € na bežné výdavky. Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa na jednu triedu vrátane vybavenia je 15 000 € a najvyššia 100 000 €.

 

    Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:

a) prístavba materských škôl formou modulov,

b) prístavba materských škôl formou nadstavby,

c) výstavba nových materských škôl formou modulov,

d) rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).

 

    Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

    Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď prílohy). Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

sekcia regionálneho školstva,

Stromová 1,

831 30 Bratislava.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je streda, 25. február 2015 do 24.00 h.

 

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7

20.1.2015

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 13. januára 2015 vydalo Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie Informácie nájdete v časti Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

ŠFRB spúšťa od 15. januára príjem žiadostí o úver na niektoré z účelov pre rok 2015

16.1.2015

 

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spúšťa od 15.01.2015  prostredníctvom okresných a mestských úradov elektronický príjem žiadostí (EPŽ) pre žiadateľov o úver pre rok 2015 v účeloch obstaranie nájomného bytu, obnova bytovej budovy a výstavba, dostavba alebo obnova zariadenia sociálnych služieb.

Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja podľa miesta stavby nasledovne:

a) Úvery na výstavbu nájomných bytov - okresné úrady v sídle kraja

b) Úvery na obnovu bytovej budovy - mestské úrady v sídle okresu

c) Úvery na výstavbu, dostavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb - okresné úrady v sídle kraja

d) Úvery pre fyzické osoby - mestské úrady v sídle okresu

Žiadosti sa predkladajú v nasledovných termínoch:

a) od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie nájomných bytov

b) od 15. januára do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obnova bytovej budovy

c) od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pre účely:

- výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb

- obnova zariadenia sociálnych služieb

d) od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie bytu výstavbou alebo kúpou do vlastníctva fyzickej osoby

Uvedená aktivita zabezpečuje rovnosť šancí v poradovníku na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa poradového čísla, ktoré je vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB prostredníctvom internetového portálu EPŽ už pri overení žiadosti na príslušnom mestskom úrade.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Ďalšie informácie na: www.sfrb.sk

 

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

14.1.2015

 

Podľa  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o  poskytovaní  dotácií  na  spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  (ďalej  len  „zákon“)  majú  obce  možnosť  predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie  aj v roku 2015. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania  dotácií  na  spracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V súlade so  zákonom  môžu obce v rozpočtovom roku 2015  požiadať o dotáciu  od 15. januára  2015  do  28.  februára 2015.  O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne  do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť  podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

 

Ing. arch. Želmíra Kalinová

riaditeľka odboru územného plánovania MDVRR SR

 

Oznámenie pre prijímateľov o zavedení využívania Elektronických pracovných výkazov od 01. 01. 2015

8.1.2015

 

V nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu číslo 2012-1516 vykonaného Európskou komisiou je zavedené využívanie Elektronických pracovných výkazov (ePV) od 01.1.2015 v rámci implementácie dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia riadených Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI (IA ZaSI). Elektronické pracovné výkazy sú dostupné na webovom sídle https://pracovnevykazy.employment.gov.sk.

 

Implementácia ePV je rozdelená do nasledovných fáz:

Adaptačné obdobie - od 01.01.2015 do 28.02.2015 bude IA ZaSI požadovať predkladanie papierových pracovných výkazov a vypĺňanie pracovných výkazov elektronicky súčasne. Vypĺňanie ePV bude pre prijímateľov povinné. V prípade rozdielov bude záväzná papierová forma pracovného výkazu.

Ostrá prevádzka - od 01.03.2015 do konca programového obdobia 2007-2013. Počas tohto obdobia nebude IA ZaSI požadovať pravidelné predkladanie papierových verzií pracovných výkazov ako podpornej dokumentácie v rámci žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“). Pre účely administratívnej kontroly žiadosti o platbu bude postačovať „odoslanie“ ePV  prostredníctvom webovej aplikácie.

 

Indikatívny harmonogram výziev.

5.1.2015

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015

harmonogram vyziev NSRR_2015.xlsx

 

Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

2.1.2015

 

PPA uverejnila Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Stránka:

1

2

3

[<<Späť]

Agentúra je členom: